Domov > Online studiranje > Neobična pitanja u vezi sa online studiranjem

Neobična pitanja u vezi sa online studiranjem

Pre i posle upisa mnogo puta se pojave dodatna pitanja u vezi online studija. Za vas smo pripremili nekoliko neobičnih pitanja i odgovora. Pitanja u vezi online studija dostupna su i u čestim pitanjima.

Da li neko drugi u toku studija može da pristupi sa mojom šifrom u studijski proces?

Svaki student prilikom upisa dobija svoje korisničko ime i šifru kojom pristupa virtuelnom amfiteatru  Blackboard, e-poštanskom sandučetu, e-referatu i ostalim aplikacijama. Korisničko ime i šifra su poverljivi podaci i student ne sme da ih posreduje drugim licima, u skladu sa ugovorom o studiranju. Ako student svoju šifru posreduje drugom licu, to znači teži prekršaj ugovora. Ako student zaboravi šifru ili sumnja na zloupotrebu šifre, to mora što pre saopštiti referatu, da mu pošalju novu šifru.

Da li student može da položi predmet samo pisanjem online testa?

Ne. Usputna provera znanja je najvažnija kod online studiranja i odvija se od prvog dana studija do sticanja diplome. Na svakom predmetu ima više načina provere kompetencija studenata prilagođenih prirodi predmeta, pomoću različitih zadataka, individualnih i timskih, koji su precizno zapisani u šemi ocenjivanja predmeta. Kod svakog predmeta su, pored habilitovanog predavača, uključeni najčešće i asistent i mentor koji prate aktivnosti studenta od prvog dana studija na dalje kod svakog predmeta, svim danima u nedelji.

Pojedinačni zadaci definisani u šemi ocenjivanja  predmeta se sabiraju u konačnu ocenu predmeta. Student tako dobija konačnu ocenu na osnovu uspešno obavljenih svih zadataka, a među njima može da bude i online test. Takvih zadataka u individualnom predmetu ima od 3 do 7, a svaki može da  doprinese različit udeo u konačnoj oceni (npr. od 15 % - 30).

Koliko su česti online testovi?

Od predmeta do predmeta zavisi učestalost online testova koja je definisana u šemi ocenjivanja predmeta. Studenti mogu da polažu više online testova tokom predmeta ili samo jedan, a kod nekih predmeta su zadaci za ocenjivanje znanja postavljeni drugačije i gde nema online testova.Student može uspešno položiti predmet aktivnim – nedeljnim obavezama koje mu se ubrajaju u konačnu  ocenu.

Kako se odvija polaganje online testova kod online studiranja?

Nakon pisanja online testa, izveštaj o samom postupku pisanja svakog pojedinačnog studenta se šalje predavaču. Predavač proverava snimke i u slučaju utvrđenih kršenja pravila pri pisanju, ima pravo, da studentu test oceni negativnom ocenom i da sprovede sankcije prema Pravilniku o proveravanju i ocenjivanju znanja DOBA Fakulteta.

Kako se sprečavaju prevare na online testovima kod online studiranja?

Prevare na online testovima na DOBI sprečavaju se na različite načine - tehničke, koje omogućava sam program za studiranje na daljinu Blackboard, kao i pedagoške, jer je online  studiranje veoma  aktivno i prati se od strane mentora i predavača.

Zaštita provere i ocenjivanja znanja kod online studiranja se obezbeđuje sa tri glavna gledišta:

a)      formalnog,

b)      konceptualnog i

c)       tehničkog i tehnološkog.

Fakultet u skladu sa zakonskim propisima za proveravanje identiteta studenata pri proveravanju i ocenjivanju znanja obrađuje lične podatke, koji uključuju slikovne, audio i video elemente.

a)      Formalno gledište obezbeđivanja zaštite

Student se potpisivanjem ugovora i prihvatanjem etičkog kodeksa obavezuje na odgovorno i etičko postupanje u obavljanju svojih studijskih obaveza.

b)      Konceptualno gledište obezbeđivanja zaštite

1)      Kompetentni model studija na DOBI definiše usklađenost provere i ocenjivanja znanja sa ciljevima predmeta. Provera i ocenjivanje znanja studenata  je aktivno i  integrisano u studijske aktivnosti studenata. Aktivno praćenje aktivnosti studenta dodatno omogućava uvid u napredovanje studenta na predmetu i postizanje ciljeva predmeta. Metode i oblici provere i ocenjivanja znanja su različiti i omogućavaju proveru  i ocenjivanje postizanja viših  taksonomskih ciljeva .

2)      Pitanja online testova su otvorene prirode (nije reč o pitanjima zatvorenog tipa) i obavezuju se na praktične primere koje je student obrađivao tokom predmeta. Npr. ukoliko je student kod studiranja predmeta Računovodstvo obrađivao primer računovodstvenog obračuna svog preduzeća, u online testu ga mora opisati tj. odgovarati na pitanja na osnovu svog primera.

3)      Grupu studenata – najviše 30 kroz ceo predmet  prati mentor koji ima pregled nad aktivnostima studenta u aktivnom radu na predmetu i može da ih uporedi sa znanjem studenta na samom online testu.

4)      Predavač priprema i niz većih pitanja koja računar u pisanju testa proizvoljno deli među studentima. Pitanja nisu unapred dostupna studentima i svaki student dobija različitu kombinaciju izabranih pitanja.

5)      Kod jezičkih predmeta, student mora pored pismenog online testa da odbrani predmet i usmeno. Usmene odbrane se obavljaju pomoću  alata koji omogućavaju audio i video komunikaciju (npr. Skype), na usmenim odbranama je obavezna kamera. Program  omogućava proveru vremena koje student upotrebi za odgovore na pitanja – ukoliko je vreme previše kratko, student može da se proveri tj. online test se piše ponovo.

c)      Tehničko i tehnološko gledište obezbeđivanja zašite

1)      Blackboard ima integrisana sredstva za formiranje  i rukovođenje sadržine, komunikacijska sredstva, sredstva za evaluaciju i ocenjivanje uspešnosti svakog studenta. Analitika Blackboarda omogućava automatsko sakupljanje podataka o aktivnosti studenta u okruženju tj. njegovoj upotrebi sredstava. Ispisani izveštaji omogućavaju profesoru da pri proveri i ocenjivanju znanja poredi statističke podatke o aktivnosti studenta u okruženju i sa rezultatom njegovog rada.

2)     Evaluacijski razgovor posle sprovedene aktivnosti ocenjivanja (post-assesment). U okviru provere i ocenjivanja znanja studenata, profesor predmeta po sistemu proizvoljnog izbora sprovodi sa delom studenata tzv. evaluacijske razgovore posle sprovedene aktivnosti ocenjivanja predmeta (post-assessment). U evaluacijskom razgovoru, nosilac predmeta poziva studenta da obrazloži odgovore online testa, postupke rada u zadatku i sl.

3)     Kod testova koji se sprovode online, koristimo posebnu programsku opremu, tj. RespondusLockDownBrowser, koji studentu za vreme rešavanja online testa sprečava pretraživanje po internet mreži i računarskim folderima. Program LockDownBrowser za vreme pisanja online testa studentu onemogućava upotrebu drugih programa  - tako student tokom polaganja testa nema pristup drugim dokumentima svog računara, internetu ili samom predmetu.

4)     Obezbeđivanje sigurnosti i nadzora na online testovima sa sistemom Remote Monitoring. Za obezbeđivanje sigurnosti i adekvatnog nadzora, online testovi se snimaju web kamerom. Nakon pisanja online testa, izveštaj o samom postupku pisanja svakog pojedinačnog studenta se šalje predavaču. Predavač proverava snimke i u slučaju utvrđenih kršenja pravila pri pisanju, ima pravo, da studentu test oceni negativnom ocenom i da sprovede sankcije prema Pravilniku o proveravanju i ocenjivanju znanja DOBA Fakulteta.

5)      Obezbeđivanje sigurnosti i nadzora na online završnim ispitima sa sistemom Remote Proctoring. Za obezbeđivanje sigurnosti i adekvatnog nadzora, završni online ispiti se snimaju web kamerom. Nakon pisanja online ispita, izveštaj o samom postupku pisanja svakog pojedinačnog studenta se šalje predavaču. Predavač proverava snimke i u slučaju utvrđenih kršenja pravila pri pisanju, koja su određena na početku svakog online ispita, predavač ima pravo da studentu ispit oceni negativnom ocenom i da sprovede sankcije prema Pravilniku o proveravanju i ocenjivanju znanja DOBA Fakulteta.

6)      Za proveru autorstva pismenih individualnih i timskih radova koristimo alatku SafeAssign, koja otkriva eventualne plagijate u internoj bazi individualnih, timskih seminarskih, projektnih, diplomskih, magistarskih radova, kao i preko baza pretraživača Google. Program SafeAssign omogućava poređenje sadržine online testa sa masom dokumenata koji su sačuvani u različitim bazama na internetu i u virtuelnom okruženju Blackboard. Na osnovu provere, sistem generiše izveštaje gde je označen tekst koji je bio pronađen u bazama. Izračunat procenat slaganja teksta ne znači da je toliko procenata stvarno plagijat, već procenat verovatnoće da je tekst prepisan tj. nisu bili adekvatno navedeni izvori. Kod računanja procenta, duže rečenice vrednuje više nego kraće, isto tako je više vrednovan tekst koji je pronađen u dokumentima drugih studenata (AnotherStudentsPaper).

Kakve su sankcije kod ustanovljene prevare na online testu?

Studenti DOBE u razlozima za upis već svih godina do sada na prvom mestu navode da upisom na studije žele da steknu više znanja i da napreduju u  karijeri. Dobini studenti žele nova znanja, što pokazuju i njihovi uspesi posle diplome - 64 % diplomaca DOBE su posle diplome imali pozitivne promene u karijeri (zahtevniji posao, viša plata, drugo radno mesto, promena karijere ...) .

Zbog pokušaja prevare i plagijatorstva su već bile izrečene oštre disciplinske mere u skladu sa pravilnikom DOBA Fakulteta i Više stručne škole DOBA. Na DOBI želimo studente koji su svesni značaja znanja i zbog toga se i odlučuju za studiranje.  Na etičnost u studiranju se obavezuju i ugovorom.

Ukoliko se ustanovi plagijat ili prevara na online testu, student ima mogućnost polaganja predmeta pisanjem završnog klasičnog ispita, koji polaže u najbližem studijskom centru i obuhvata gradivo celokupnog predmeta. Ukoliko se prevara kod istog studenta ponovi više puta, student može u skladu sa pravilnikom DOBE da bude isključen iz studijskog procesa.

Kako se postupa sa tehničkim teškoćama koje mogu da se pojave u toku samog polaganja online testa? Kako se proverava da li su stvarno postojale i da li student u tom slučaju može ponovo da polaže test?

Odgovornost svakog studenta je da obezbedi uslove za neometano pisanje online testa na računaru koji će koristiti za studije. U virtuelnom prostoru postoje precizna uputstva za pisanje testa i probni online test, gde student može da isproba da li mu to omogućava računar na kojem će pisati test. Kakve sposobnosti mora imati računar upozoravamo studente još pre upisa na online studije. U slučaju da student nije adekvatno tehnički pripremio računar za polaganje, ponovno polaganje testa mu se ne omogućava. Jedina mogućnost je klasični konačni ispit celokupne sadržine predmeta, koji se polaže u najbližem studijskom centru.

Sve prijavljene tehničke greške u toku samog testa studenti mogu da prijave tehničkoj službi koja proverava da li je tehnička greška realna. U slučaju da proceni da je tako, studentu se omogućava  ponavljanje testa, sa drugačijim pitanjima.

Ukoliko student za vreme polaganja testa nema pristup internetu - ako je na službenem putu, u avionu ili ima druge neodložne obaveze,  studentu se uz priložen dokaz (poziv na konferencije, avionska karta… ) omogućava drugi termin polaganja  testa sa drugačijim pitanjima. Drugi termin online testa studentu može da odobri ili odbije samo njegov vođa programa zaposlen na DOBI, koji istinitost dokaza proverava i odobrava/odbija molbu.

 

Print