Domov > Programi i upis > Bachelor program: Poslovanje

Bachelor program: Poslovanje

Tokom trajanja programa ćete steći upotrebljiva znanja na primerima iz prakse iz područja inovativnosti i upravljanja u poslovnom svetu, razumećete stručne probleme i naučićete da potražite odgovarajuća rešenja. Program izvodimo već devet godina na srpskom jeziku, u njemu je diplomiralo preko 250 diplomaca.

Akreditovan bachelor program na srpskom jeziku sa zvanjem diplomirani ekonomist (VS)

Dobićete aktuelna znanja za etičko i uspešno poslovanje, učinkovito rukovođenje i postupanje sa ljudima,  planiranje poslovanja pomoću informacione tehnologije, poznavanje pravne prakse, razumevanje finansijskih funkcija i računovodstva, poslovne komunikacije na srpskom i stranom jeziku i znanja iz područja timskog rada. Sav taj spektar znanja danas očekuju poslodavci od zaposlenih.

 

Podaci o programu

U programu Poslovanje diplomiralo je već 245 studenata koji su studirali na srpskom jeziku.

Koristi za vas

Diplomci i karijera

U programu Poslovanje diplomiralo je već 245 studenata iz Srbije. Diplomci programa se najčešće zapošljavaju kao direktori i vođe različitih odeljenja, stručni saradnici u državnim ili privatnim firmama, referenti, asistenti direktora, na području komercijale, marketinga, računovodstva, finansija, policije, zdravstvenih radnika, stjuardese, ekonomisti, administrativni radnici ... 

Njihova radna mesta su: rukovodilac odeljenja, direktor vlastitog preduzeća, stručni saradnik, saradnici u policiji, zdravstvu, referent, asistent, sportista, komercijalista, stjuardesa, menadžeri, saradnici u bankama, administrativni radnici, poslovni sekretari...

Tokom studija studenti sarađuju sa preduzećima za koja pripremaju projektne zadatke za rešavanje izazova pojedinog preduzeća. Prošle godine studenti programa su sarađivali sa sledećim preduzećima: Mercator d.d., Kompas MTS, DEWESoft, Adriatic Slovenica, Gorenje, Terme Maribor ...

Da se isplati studirati dokazuje i podatak, da čak 88,9 % poslodavaca studenata DOBA Fakulteta ocenjuje, da su studenti nakon diplomiranja napredovali, bili preraspoređeni na drugo radno mesto, dobili veću platu i stimulaciju za postignuti rezultat ili sačuvali radno mesto (izvor: anketiranje poslodavaca, april 2015.).

Akreditacija programa

DOBA Fakultet je samostalan visokoškolski zavod. Savet Republike Slovenije za Visoko školstvo je u januaru 2005. akreditovao visokoškolski program Poslovni asistent (zaključak broj 608-01-3/2005/5; 28. 1. 2005) koji je u 28.1. 2008. godine promenio naziv iz Poslovnog asistenta u program Poslovanje. Savet Nacionalne agenciie Republike Slovenije za kvalitet u visokom obrazovanju (NAKVIS) je u februaru 2012. produžio akreditaciju visokoškolskog programa Poslovanje za sedam godina (zaključak broj 6033-64/2011; 16.2.2012.).

Završetak programa i nastavak studija

Posle završenih studijskih obaveza studenti mogu da biraju dva načina završetka studija, odbranu završnog stručnog rada ili polaganje dva dodatna izborna predmeta. Ukupno ćete sakupiti 180 ECTS bodova i dobiti stručno zvanje diplomirani ekonomist (VS)/ Bachelor of Business, koje je ekvivalentno zvanju Bachelor, koje poznaju u inostranstvu.

Evropska diploma online studija je ekvivalentna diplomi klasičnog studija tako da diplomi nije navedeno da ste studirali online

Diploma, znanja i kompetencije koje ćete steći omogućavaju vam nastavak studija na online master programima DOBA Fakulteta na srpskom jeziku. Studije su moguće i u master programima drugih obrazovnih ustanova. Uslove za upis određuje svaki pojedinačni fakultet. Za dve godine možete da steknete zvanje mastera.

Vrednovanje stranih studijskih programa u Srbiji

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja - ENIC/NARIC Srbija koji predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i priznavanje inostranih visokoškolskih isprava. Rad DOBA Fakulteta u skladu je sa slovenskim zakonodavstvom. U postupku priznavanja (vrednovanje studijskog programa) se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije (na osnovu postignutih znanja i kompetencija) u svrhu općeg pristupa tržišta rada u Srbiji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo je REŠENJE (Mart 2016.), da se diploma DOBA Fakulteta Maribor o završenim studijama prvog stepena visokoškolskog studijskog programa Poslovanje priznaje u Srbiji kao diploma osnovnih strukovnih studija prvog stepena visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, zvanje/ kvalifikacija: diplomirani ekonomista/ VS/ u oblasti ekonomskih nauka, radi zapošljavanja. Diplomci moraju da ulože molbu za priznavanje diploma ENIC/NARIC Centru, a prvi korak je popunjavanje formulara i dostava dokumentacije. Nostrifikacija košta 3.500,00 RSD.

Pridodani dokumenti:

Print