Poslovanje

Poslovanje

Poslovanje

Da li želite sa novim znanjima i diplomom da osigurate bolju budućnost? Da napredujete? Preduzetni ste i imate viziju koju želite da ostvarite? Zanimaju vas savremeno poslovanje i važnost inovativnog okruženja? Sa novim, svežim znanjima, jedinstvenim predmetima, saradnjom sa mentorima iz preduzeća i mogućnošću međukulturnih iskustava ćete postati diplomirani ekonomista sa veštinama i kompetencijama koje su danas poslodavcima potrebne. Postanite drugačiji diplomirani ekonomista.

Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Preduzetnost

Tokom studija ćete razviti preduzetnički duh koji vam pomaže da istražujete, prepoznajete prilike, razmišljate kreativno i kritički.

Inovativnost

Sa novim znanjima ćete biti sposobni da prepoznajete nove prilike. U svom radu ćete neprestano tražiti nova rešenja.

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i upravljanje ljudima, za rad i komunikaciju u timovima i steći kompetencije iz područja poslovanja.

Saradnja sa preduzećima

Saradnja sa preduzećima je nužna već za vreme studija, pa tako studenti sarađuju sa: Petrol, Trivid Grupa, Osiguranje Dunav ...
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0%

muškaraca

0-0

prosečna starost studenata

0%

zaposlenih u internacionalnim firmama

0%

studira iz inostranstva

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti i seminari
6
Marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

7
Pravno i privredno uređenje

Predmet je sastavljen tako da se najpre upoznate sa nekim osnovnim pravnim pojmovima kao što su  država, suverenost, pravni red, pravni odnosi  i sa malim delom stvarnog prava koje obuhvata u suštini samo stvarna prava. Zatim upoznajete osnove obligacionog  prava, naročito ćete se baviti prodajnim ugovorom, kao i osnovama statusnog prava i nizom ekonomskih subjekata koje poznaje naš i  evropski pravni red.

6
Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika predstavlja vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova , predstavlja vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Na predmetu ćete se upoznati sa različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima i osećaj za različitost između kultura.

5
Poslovna komunikacija

Komunikacija je sastavni deo našeg svakodnevnog života i često mislimo da je to već samo po sebi dovoljno i da smo u komunikaciji sa drugima uspešni. To naravno nije tačno. U poslovnom okruženju  smo premalo svesni važnosti komuniciranja kao veštine koju treba naučiti i zatim neprestano dopunjavati. Naša sposobnost poslovne komunikacije može da nam pomogne u sklapanju poslova ili da nas u tome ometa. U današnje vreme imaju prednost oni koji uspevaju da za kratko vreme sagovorniku prenesu pravu količinu potrebnih informacija koje je sagovornik sposoban jasno razumeti. Na predmetu Poslovna komunikacija razvićete veštinu jasnog, ciljnog i efikasnog poslovnog komuniciranja i dobiti veliko usmerenje koje će vam pomoći da ovu veštinu i posle završetka predmeta usavršavate dalje.  

5
Jezik struke i evropska dimenzija - prvi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika podrazumeva vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, podrazumeva vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Cilj predmeta je da uspešno i efikasno savladate govorno sporazumevanje u opštem razgovornom i poslovnom jeziku uz poštovanje evropske dimenzije komunikacije. Naučićete uspešno i efikasno da argumentujete kauzalnost u oblasti društveno-ekonomskog i političkog događaja kod kuće i u EU, potražite podatke o preduzećima iz svoje stručne oblasti i pripremite izveštaj.

6
Organizacija i menadžment

Znanja organizovanja i menadžmenta su ključna za sve uspešne vođe i organizatore. Svrha predmeta je da formira saznanje da su organizacija, organizovanje i menadžment faktori koji se međusobno prepliću u institucionalnom kao i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga u oblasti formiranja savremene organizacije, moderne organizacione kulture i klime, i dalje u oblasti savremenog menadžmenta koji ume da koristi adekvatne metode planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole do formiranja organizacionih strategija i prepoznavanja i rešavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

6
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u oblast računovodstva i daje osnovno znanje o računovodstvu svima koji do sada sa tom oblašću nisu imali (veći) kontakt, jer je osnovno poznavanje ovog područja važno za svakog zaposlenog. 
Na predmetu ćete upoznati  značaj i ulogu računovodstva za menadžment i koje su  one računovodstvene  informacije koje su važne za poslovno odlučivanje. Isto tako ćete na završetku predmeta naučiti da čitate računovodstvene rezultate i izrađujete  poslovne i godišnje izveštaje i da razumete bonitet poslovanja preduzeća u kojem ste zaposleni, kao i da razumete bonitet poslovnih partnera.

6
Poslovni jezik - drugi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentna prednost koja može kod budućeg poslodavca da vam donese dodatne plus bodove ili  predstavlja odlučujući faktor zbog kojeg se vaga kod izbora naginje u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo da li poznajete osnove stranog jezika, već koliko tečno na stranom jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inostranstva, koliko dobro znate da sastavite službeni e-mejl na stranom jeziku, koliko kompetentno ćete nastupiti na susretima, sajmovima i ubedljivo predstavljati preduzeće,  njegove usluge i/ili proizvode, kako vladate poslovnim bontonom, koliko poznajete kulturu i  običaje strane zemlje...

Na predmetu ćete dobiti osnovno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije,…). Isto tako ćete razvijati brigu o kulturi  jezika i kulturi sporazumevanja.

5
Osnovi informatike

Upotrebu računara više ne možemo izbeći ... koristimo ih kod kuće, na poslu, u studiranju, pritom koristimo različita računarska sredstva. Nekima vladamo više, a nekima manje. Na predmetu Osnove informatike upoznaćete informaciono-komunikacijsku tehnologiju, značaj informatike u poslovnim procesima i koliko je važna netetika u komuniciranju pomoću informaciono-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je podeljen na dva veća dela: na teoretski deo i praktične vežbe. U »teoretskom delu« predmeta ćete se susreti sa konceptima računarstva i informatike, sa različitim stručnim pojmovima iz ove oblasti, sa istorijskim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vežbama« ćete utvrđivati svoje znanje upotrebe kancelarijskih računarskih programa: uređivač tekstova, elektronskih tabela, sredstava za izradu prezentacija i sl.

1
Seminar – Korišćenje tastature sa 10 prstiju

Seminar je namenjen usvajanju važne veštine u digitalnom svetu: slepom korišćenju računarske tastature sa 10 prstiju. Studenti usvajaju slovni i brojčani deo računarske tastature, pravilno korišćenje razmaka i drugih pravila. U veoma kratkom vremenu studenti dobijaju praktično znanje, koje im je od velike pomoći tokom studija i svakako i u radnim okruženjima. 

1
Seminar – Stručno pisanje i efikasne studije

Za efikasne studije nam je potreban niz veština. Seminar Stručno pisanje i efikasne studije je usmeren ka tehnikama i veštinama koje studentima tokom studija omogućavaju veću efikasnost. Razvićete veštine tehnika efikasnog čitanja, zapisivanja, tehnike učenja prema kognitivnim stilovima, tehnike online učenja. Poseban naglasak je namenjen stručnom pisanju, koga je puno tokom studija. Ono se naime razlikuje od svakodnevnog pisanja, kako u sadržajnom, tako i u tehničkom i formativnom smislu. Usvojićete i načela pretraživanja u inostranim bazama, i informacijskim izvorima i razviti razumevanje etičkih vidika pri pisanju stručnih tekstova.

Obavezni predmeti i seminari
6
Privredno pravo Evropske unije

Cilj predmeta je na što razumljiviji način predstaviti prirodu i strukturu prava Evropske unije (EU) koje se tiče oblasti ekonomije. Studenti će naučiti da pravne propise koriste u praksi, na konkretnim primerima i to tako što će naučiti da u masi propisa  EU koji se vezuju za unutrašnje propise članica EU, potraže adekvatan propis odnosno druge informacije u vezi sa konkretnom situacijom, da ustanove sadržinu propisa i da je upotrebe u praksi.

6
Makroekonomika

Ekonomski život neke države zavisi od milion aktivnosti pojedinih preduzeća, potrošača, radnika, službenika javne administracije, dok se makroekonomika usredsređuje na opšte posledice ovih aktivnosti. Makroekonomika se bavi proučavanjem međusobnih uticaja pojedinih ekonomskih kategorija i bavi se ekonomijom kao celinom. Pronalasci makroekonomskih nauka omogućavaju nacionalno ekonomskim institucijama izbor i vrednovanje ekonomske politike i njenih mera za razrešavanje makroekonomskih problema. A to su: privredni rast, inflacija, nezaposlenost, agregatna ponuda i agregatna potražnja, potrošnja i štednja, investicije, monetarna i fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Studenti će na predmetu upoznati glavne makroekonomske kategorije, upoznati zakonitosti rada privrede kao celine i biće sposobni da procene makroekonomske pojave i probleme.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je nauka koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike kojima je za rad potreban efikasan poslovni informacioni sistem, poslovne analitičare koji zahteve korisnika prevode u govor tehnike kao i u tehnike (planere, programere), koji znaju poslovne zahteve da pretvore u  program/aplikaciju.

Osobina poslovnih korisnika je da žele 'informacije na dlanu' pomoću kojih će lakše odlučivati (vođe) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se s tehničarima loše razumeju. Osobina tehničara je da odlično razumeju tehničke detalje mašinske i programske opreme, programske jezike, pomoćne alatke, komunikacijske standarde i protokole. Obično ne razumeju zahteve korisnika. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahteve korisnika, na osnovu toga pripremaju arhitekturu poslovno-informacionog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i pospešivač informatizacije preduzeća. Pripremaju informacionu strategiju za preduzeća, bez koje retko koje preduzeće može dugoročno da preživi.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacione procese i njima adekvatne  poslovne informacione sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacione procese i one za podršku upravljanju. Upoznaćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacionih procesa.

5
Finansije

Sa finansijama se srećemo svaki dan  - poslovno kao i privatno – iako toga nismo svesni: kako proceniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, sa kakvim opasnostima se srećemo kod iznajmljivanja kredita, kakva je razlika između finansiranja i investiranja kao i između likvidnosti i platne sposobnosti, kako da ustanovimo da li je preduzeće profitabilno, likvidno i da li posluje ekonomično, koje instrumente platnog prometa koristi preduzeće i sl.

Pomoću predmeta naučićete da odgovorite na sva pitanja i da aktivno učestvujete u poslovanju vašeg preduzeća.

6
Rukovođenje i postupanje sa ljudima

U vreme izvođenja predmeta upoznaćete tematiku iz oblasti vođenja i postupanja sa ljudima. Sadržina predmeta će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših znanja u oblasti menadžmenta sa naglaskom na oblasti rukovođenja i postupanja sa ljudima (saradnicima), kod formiranja savremene organizacije koja zahteva vladanje pre svega oblašću mekih veština, tj. rada sa ljudima  (rukovođenja, motivisanja, rešavanja konflikata). Sadržina ovog predmeta će vam pomoći  da se efikasnije formirate u još uspešnije vođe.

Kroz aktivnosti na predmetima usvojićete znanje na konkretnim primerima i osposobiti se za upotrebu različitih veština vođenja i postupanja sa ljudima u svakodnevnom radu u svom radnom okruženju.

5
Poslovna matematika sa statistikom

Na predmetu ćete upoznati različite matematičke i statističke sadržine tj. probleme. Mnogi praktični primeri biće vam predstavljeni sa ciljem da naučite da planirate i rešavate različite ekonomske probleme i poslovne odluke. Statistički deo predmeta moći ćete da povežete s praktičnim primerima iz svakodnevnog života.

Naučićete da računate različite statističke indekse, sakupite podatke u frekventnu raspodelu, razumećete naučne i stručne dokumente koji sadrže matematički zapis ili statističke analize podataka. Naučićete da sakupite podatke, da uredite, grafički prikažete, analizirate i interpretirate, što je važno u oblasti poslovnih procesa, i aplicirate u poslovnu praksu (npr. odredićete položaj pojedinačne jedinice između ostalih …).

Upoznaćete različite moguće oblike kamatiranja i naučićete da ih primenite u praksi. Na ovaj način ćete se upoznati sa osnovnim delom finansijske  matematike, čije je znanje naročito korisno u oblasti  finansija, bankarstva i osiguranja.

5
Pravo i kadrovi

Predmet obuhvata niz sadržina iz oblasti radnog prava koje uređuje odnose između radnika i poslodavaca, nastalih ugovorom o zaposlenju. Tokom trajanja predmeta  usvojićete mnogo korisnih i  dragocenih informacija i znanja koje ćete moći korisno da upotrebite u vašem svakodnevnom životu, a pre svega u poslu kao što su npr. specifičnosti zaposlenja u javnom sektoru, na koji način može da prestane ugovor  o zaposlenju, kako se meri godišnji odmor, kada radnik ima pravo na isplatu prekovremenog rada, kada je radnik  disciplinski i odštetno  odgovoran i kakva prava ima na radnom  mestu.

1
Seminar – Prezentacije i retorika

Iako često ne razmišljamo tako, moramo biti svesni da u poslovnom svetu nastupamo svakoga dana – na sastanku, konferenciji, savetovanju, poslovnoj prezentaciji ... Često od nastupa zavisi i poslovna uspešnost, i zato su znanja i odlično razvijene veštine prezentacije i retorike izuzetno važna. Na intenzivnom seminaru studenti usvajaju načela dobre pripreme za prezentaciju i govorni nastup, osposobljavaju se za obaveznu pripremu i tok, i za efikasnu organizaciju. I najvažnije, uvažavanjem efikasnih načela verbalnog i neverbalnog komuniciranja umeju prezentaciju da izvedu odgovarajuće. 

2
Seminar – Stvaralačko poslovno pisanje i pravopis

U poslovnom svetu je slika našeg jezika i sastavni deo našeg celokupnog imidža. Pravopisno odgovarajuće pisanje i stvaralačko poslovno pisanje može značajno doprineti pozitivnom poslovnom utisku. Na seminaru ćete osvežiti pravopisno i gramatičko znanje, koje već imate, a otkirićete i ponešto novo, što ćete moći da uključite u svoje dopise i približiti ih svojim primaocima. Pre svega ćete dobiti znanje i razviti osećaj za kreativnije i autentično poslovno komuniciranje.

Izborni predmeti (student bira tri predmeta)
6
Preduzetništvo i kultura preduzeća

Preduzetništvo ima važnu ulogu u pospešivanju privrednog rasta i formiranju novih radnih mesta u svakoj državi. Često je povezan sa malim i srednjim preduzećima. Ako znamo da su ona među preduzećima u Sloveniji daleko najbrojnija i da takođe iz ugla delatnosti preovlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumevanje preduzetništva u današnjem poslovnom svetu veoma važno. 
Na predmetu Preduzetništvo i kultura preduzeća tako ćete upoznati osnovne koncepte i karakteristike savremenog preduzetništva, kakvu ulogu i značaj ima preduzetništvo za ekonomiju i društvo, upoznati procese, povezane sa preduzetništvom i proučavati etička i moralna gledišta  preduzetništva koji su u današnjem društvu i te kako važni.  
Predmet će biti usmeren ne samo u teoriju već pre svega u razvijanje preduzetničke kulture i preduzetničkog duha koji pomaže u istraživanju, prepoznavanju različitih prilika, kreativnom, kritičkom i drugačijem razmišljanju.

6
Javna uprava i poslovanje javnog sektora

Sa javnom upravom i svim što je sa njom povezano srećemo se svaki  dan. Javna uprava je ona koja donosi propise, izvršava ih i brine o sankcijama ako propise ne poštujemo. Javna uprava garantuje rad države, naš boravak u njoj i ostvarivanje naših prava. Istovremeno prema državi imamo i obaveze  – javna uprava će se pobrinuti da ih ispunimo. 
Javna uprava je, dakle, izuzetno aktuelno područje. Ali da li tačno znamo koji su organi javne uprave? A koji su organi državne uprave? Kako su organizovani? Kako deluju i koje su njihove nadležnosti? Šta rade opštine i kakva  je njihova organizacija? Zašto su javne nabavke tako važne? Šta su upravni postupci? Kako se vode? Šta moramo znati kada se nađemo kao stranka u nekom upravnom postupku? Na ovom predmetu moći ćete da odgovorite na ova pitanja.

6
Poslovno lobiranje u EU

Lobiranje. Ova reč se često koristi, ali da li zaista razumemo šta se sve krije iza nje? Odakle izvire? Kakvu svrhu ima lobiranje? Šta je poslovno lobiranje? Kakva je razlika između lobiranja i komuniciranja sa javnošću? Kako možemo da poboljšamo svoje pregovaračke kompetencije?

Za vreme održavanja ovog predmeta studenti će otkriti dosta zanimljivih stvari. Upoznaće pojam lobiranja, upoznaće se sa lobiranjem u kontekstu rada ključnih institucija EU i sa formiranjem odluka i koordinacijom interesa između država članica – od nosilaca interesa u državama do  evropskog saveta. Studenti će naučiti da primene teoretsko znanje o lobiranju u EU i da se osposobe za implementaciju pregovaračkih tehnika u poslovnu praksu.

6
Metodologija istraživanja u društvenim naukama

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "neverna" nauka. Sociologija ništa ne shvata kao razumljivo samo po sebi, ne veruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje šta se krije iza. Društvo i kulturu gleda na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog dolazi do objašnjenja o tome kako društvo deluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vreme živi sa njima, izračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta ćete se upoznati sa osnovnim konceptima u metodologiji društvenog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, itd.

6
Elektronsko poslovanje

U svakodnevnom životu se na svakom koraku srećemo sa pojmovima e-poslovanje, e-bankarstvo, e-obrazovanje, e-trgovina i drugim koji počinju prefiksom »e« tj. »elektronsko«. Na izbornom predmetu Elektronsko poslovanje potražićete uzrok za širenje ovih termina, videti kako se delatnosti sa prefiksom »e« razlikuju od onih bez njega i osposobiti se za rad u digitalnoj ekonomiji tj. Informacionom društvu.

Na predmetu ćete tako upoznati osobine tzv. digitalne ekonomije i promene u poslovnim organizacijama koji su posledica promenjenih okolnosti. Utvrdićete znanja iz oblasti digitalne ekonomije, a posebno položaja malih i srednjih preduzeća.

6
Lični menadžment

Sa izazovima ličnog menadžmenta se srećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako  organizovati vreme da bismo na poslu i u privatnom životu bili što efikasniji i zadovoljniji? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako efikasno komunicirati? Kako efikasno rešavati konflikte? Kako što efikasnije stvarati  nova znanja i veštine i kako razmišljati i raditi što kreativnije? Kako što bolje ostvariti svoje ciljeve?

Studenti će na ovom predmetu razviti različite kompetencije i tako ne smo što će shvatiti značaj činilaca koji određuju ličnost i steći znanje za razumevanje duševnih procesa, već će se upoznati i sa osnovnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije i steći  znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Poslovni jezik - treći strani jezik (italijanski/francuski)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentna prednost koja može kod budućeg poslodavca da vam donese dodatne plus bodove ili  predstavlja odlučujući faktor zbog kog se vaga kod izbora naginje u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo da li poznajete osnove stranog jezika, već koliko tečno na stranom jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inostranstva, koliko dobro znate da sastavite službeni e-mejl na stranom jeziku, koliko kompetentno ćete nastupiti na susretima, sajmovima i ubedljivo predstavljati preduzeće,  njegove usluge i/ili proizvode, kako vladate poslovnim bontonom, koliko poznajete kulturu i  običaje strane zemlje...

Na predmetu ćete dobiti osnovno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije,…). Isto tako ćete razvijati brigu o kulturi  jezika i kulturi sporazumevanja.

6
Dinamično preduzetništvo i karakteristike preduzetničkih gazela

Dinamična preduzeća su inovativna, brzorastuća preduzeća koja rastu velikom brzinom i postižu natprosečne rezultate u pojedinim oblastima i doprinose stvarnu dodatnu vrednost nacionalnoj ekonomiji. Brz rast zavisi pre svega od strukture preduzeća, preduzetnika i njegovog tima odnosno menadžmenta, finansija,  intelektualnog kapitala preduzeća …  Dinamična preduzeća se susreću i sa nizom izazova. 

Na predmetu Dinamično preduzetništvo i karakteristike preduzetničkih gazela bavićete se pitanjima, kako  uspešno voditi i na različitim nivoima upravljati brzorastućim preduzećem da bi ono uspešno prešlo u višu fazu životnog ciklusa preduzeća. Upoznaćete primere pojedinih brzorastućih preduzeća i njihov način reagovanja u rastu i učiti iz primera dobrih i loših praksi. Tako ćete razviti produbljeno razumevanje dinamičnog preduzetništva i naučićete da ga aplicirate u svoja poslovna okruženja.

6
Porodično preduzetništvo

Prema nekim procenama, porodična preduzeća predstavljaju u svetskom merilu između 60 i 80 % svih preduzeća. U Nemačkoj treba da bude oko 80 % porodičnih preduzeća koja zapošljavaju 80 % ljudi. U Sloveniji treba da bude oko 70 % porodičnih preduzeća u kategoriji mikro, mala i srednje velika preduzeća. Prednost porodičnih preduzeća je pre svega u pripadnosti poslu i porodici, velikoj fleksibilnosti i stručnom znanju.

Cilj predmeta Porodično preduzetništvo je da studenti koji budu preuzeli vodeće uloge i zadatke u porodičnim preduzećima, ili se možda na formiranje porodičnog preduzeća tek pripremaju ili ih problematika zanima iz bilo kog drugog razloga (savetovanje, publicistika, planiranje mera podrške), upoznaju specifičnosti porodičnih preduzeća u kojima dolazi do mreže poslovne (preduzetničke) i porodične kulture. Isto tako, upoznaćete razlike između preduzetnika i preduzetnica i glavne faktore ženskog preduzetništva u porodičnim preduzećima.

6
Logistika u preduzeću

Logistika je za preduzeća važan faktor uspešnosti i konkurentnosti. Promenjeni tržišni odnosi  između ostalog utiču i na promene u logističkim sistemima neke organizacije. Tako logistika ima sve važniju ulogu u marketinškoj delatnosti  preduzeća tj. organizacije, jer neposredno utiče na zadovoljstvo kupaca, stranaka, a time na profitabilnost preduzeća. 
Na predmetu ćete pomoću proučavanja literature i proučavanja konkretnih problema koji se pojavljuju u sprovođenju logističkih procesa u različitim preduzećima i različitim granama, upoznati dobre prakse u toj oblasti.

6
Interno preduzetništvo

Unutrašnje preduzetništvo je sistematski poslovni oblik preduzeća i način ponašanja preduzeća kojim pokušavaju da podstaknu uvođenje novosti u različitim oblastima, od novih poslova,  proizvoda ili usluga do povećane proaktivnosti u preduzeću. Unutrašnje preduzetništvo donosi preduzeću povoljne efekte - rast, dobitak … ali zahteva mnogo promena koje organizacija mora uvesti u svoj sistem. Razvoj unutrašnjeg preduzetništva zahteva preoblikovanje organizacione kulture inovativnosti, formiranje klime koja podstiče unutrašnje preduzetništvo, adekvatnu  tehnologiju, ljude …  Kakvi su dakle sadašnji i budući trendovi u razvoju unutrašnjeg preduzetništva, kakva je i kakva će biti uloga pojedinca u organizaciji u kontekstu novih paradigmi konkurentnosti. Ili još važnije, kako voditi preduzetničke organizacije, kako kreativne pojedince, kako podsticati  i neprestano održavati preduzetnička razmišljanja u organizaciji … sve su to pitanja na koja ćete na  predmetu tražiti odgovore pomoću teorije i primera iz prakse. Saznanja ćete moći efikasno da upotrebite u svom poslovnom okruženju i u praksi.

Obavezni predmeti i seminari
6
Izborni predmet po želji
2
Seminar – Priprema za stručnu praksu

Kažu da je dobra priprema, pola uspeha. Zato je i dobra priprema za obavljanje stručne prakse odn. praktičnog obrazovanja u radnom okruženju važna, da biste mogli uspešno da razvijete kompetencije i dobijete što je više moguće odgovarajućih iskustava iz neposrednog radnog okruženja. Na seminaru ćemo vas upoznati sa odgovornostima svih strana, sa pravilima i drugim organizacionim vidicima. Usmeravanjem ćemo vas voditi kroz proces pripreme za stručnu praksu, kako biste izbegli zamke, i stručnu praksu uspešno obavili.

16
Stručna praksa 8 nedelja u preduzeću

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Stručna praksa u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takvih iskustava nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.        

12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

Modul Poslovanje i pravo
6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije

Poznavanje globalnog ekonomskog okruženja je za ekonomistu neophodno, zato je cilj predmeta da studenti steknu osnovno znanje iz spoljnih ekonomskih tokova između zemalja u smislu integracije, da upoznaju međunarodni ekonomski sistem i osnovne instrumente međunarodne ekonomske  politike, a stečenim znanjem da shvate kakav je ekonomski položaj Slovenije danas i ubuduće.

6
Odnosi sa javnošću i oglašavanje

Odnosi sa javnošću i oglašavanje kroz poslednjih pet godina značajno menjaju svoj spoljašnji oblik i pojavu. Istovremeno sa razvojem različitih veb platformi i veba kao takvog, menjaju se i načini komuniciranja – ne samo organizacija sa svojim potrošačima /strankama , već i ljudi.

Sve više tražimo relevantne informacije preko mreže, sve više verujemo ocenama i mišljenju drugih koje nalazimo na vebu – naročito ako ta mišljenja izražavaju osobe kojima i inače verujemo i /ili su naši prijatelji. Kada ste poslednji put išli u prodavnicu tehničke robe, a da niste pre toga već na internetu proverili sve o aparatu koji ste želeli da kupite? Ako ste uopšte išli u kupovinu! Možda ste proizvod kupili preko mreže, pa su vam ga dostavili na kuću. Promenjeni načini kupovine veoma utiču na način komunikacije preduzeća sa svojim kupcima.

Na ovom predmetu ćete moći da iskoristite sve svoje potencijale. Povezaće vaše znanje iz bilo koje oblasti i istovremeno će omogućiti da na organizacije (preduzeća, društva, ...) gledate malo drugačijim očima. Šta se krije iza odnosa sa javnošću? Šta rade »piarovci«, a šta »marketing stručnjaci«? Koliko možemo biti kreativni, a koliko treba preciznosti? Kako su povezani ciljevi predmeta sa ciljevima tržišne komunikacije i sa ciljevima odnosa s javnošću? Koje javnosti uopšte poznajemo? Šta je to partner? Kako merimo efikasnost, a kako uspešnost komunikacijskih programa? Šta je to  medija plan? Šta je API, a šta infografika?

6
Međunarodno radno pravo i sindikalno pravo

Zaštita ljudskih prava, ekonomsko socijalno pravo, pravna država su pojmovi sa kojima se susrećemo svaki dan i važni su za svakog pojedinca. Na ovom predmetu ćete upoznati ulogu, značaj i pravne akte najvažnije međunarodne organizacije koja se zauzima (uređuje) za razvoj i poboljšanje radnog i socijalnog prava, a sa time naravno i za poboljšanje ekonomsko-socijalnih prava i položaja radnika. 
Isto tako ćete na predmetu upoznati kada  radnici mogu da učestvuju u upravljanju i učešću u profitu, kakvu ulogu imaju sindikati, a saznaćete i kada radnici mogu da primene krajnje sredstvo za odobravanje svojih ekonomsko socijalnih prava- štrajk, kada je štrajk nezakonit.

6
Tržišno pravo

Danas je kod nas i u svetu najpriznatiji model tržišne ekonomije. Kod stupanja na tržište preduzeća ulaze u razne pravne odnose sa drugim učesnicima na tržištu, bilo sa drugim preduzećima bilo sa potrošačima.

Preduzeća na tržištu ne mogu poslovati na bilo koji način, već moraju da postupaju u skladu sa tržišnim pravilima koja određuju granice njihovog slobodnog nastupanja na tržištu. Pravila ove vrste stvaraju tržišno pravo koje je u Sloveniji postalo važno, naročito posle osamostaljivanja.

Svrha predmeta je da vas upozori na postojanje tržišnih pravila koja usmeravaju i ograničavaju preduzetničko nastupanje na tržištu. To će vam omogućiti odvajanje dozvoljenih preduzetnilčkih praksi od nedozvoljenih. Poslednje je važno i za konkretno preduzeće, njegove konkurente, poslovne partnere i potrošače. Na taj način ćete upoznati  »uglove posmatranja« svih učesnika na tržištu.

ili
Modul Menadžment i informatika
6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

6
Multimedijalni dizajn u preduzeću

Najčešća upotreba izraza «multimedija« u preduzeću se odnosi na značaj medija kao tehnologije za prenošenje, obradu i čuvanje podataka. Kao svaki drugi tehnološko-razvojni proces, i opremanje preduzeća medijskom tehnologijom odnosno razvoj multimedijskih usluga mora biti pažljivo isplaniran, jer je kao takav podvrgnut strategiji (razvoja) preduzeća.

U sklop celokupnog planiranja informacionog sistema često spada i razvoj veb strane tj. veb sajta preduzeća koji je kao takav po pravilu konceptualno - oblikovno i sadržinski vezan za celokupnu sliku i strategiju preduzeća i sve češće uključuje multimedijske elemente (animacije, video snimke, interaktivne aplikacije).

Na predmetu Multimedija i dizajn u preduzeću vodićemo vas putem stvaranja i obnavljanja  osnovnih, a delimično i naprednih znanja i veština iz oblasti medija, multimedija, tzv. »novih« (digitalnih) medija i dizajna odnosno oblikovanja u poslovnim okruženjima. Upoznaćete širu definiciju koncepta „medij“, raspitivaćete se o vezi između čoveka, društva i tehnologije i zagledati u prošlost i budućnost upotrebe medijskih tehnologija i multimedijskog odnosno novomedijskog poslovanja.

6
Sistemi za podršku upravljanja

Izazovi savremenog vremena zahtevaju sve celovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplikovano. Pošto ljudi imaju ograničenu sposobnost shvatanja, stvari često pojednostavljujemo, što za preduzeće može da bude opasno tj. neki poslovni događaji i procesi mogu da nas iznenade. Ekonomisti zato moraju da razmišljaju, odlučuju i rade  koliko je moguće celovito. Potreban nam je razvoj dodatnih kompetencija, efikasna sredstva i savremene tehnologije.

U studiranju ovog predmeta upoznaćete sisteme za podršku upravljanja i naučiti kako pomoću savremenih informacionih rešenja koja omogućavaju brzo preoblikovanje velike mase podataka u  informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposleni informacionim rešenjima  poboljšava svoj rad i poslovanje svog preduzeća.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate do kraja studija da položite, imaćete tokom studija na vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju, kada je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete i module, koje će izvoditi.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije, koji govore srpski jezik. Gostujuća predavanja i literatura su na srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Diplomci i karijera

Kao diplomac programa ćete moći da preuzmete samostalno organizovanje procesa i asistiranje u menadžmentu. Naći ćete zaposlenje u privredi, različitim zavodima ili u javnoj upravi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Vaši koraci za početak studija 

1. Ispunite online prijavu za studije
2. Priložite odgovarajuće potvrde (overena svedočanstva trećeg i četvrtog razreda srednje škole, overenu diplomu srednje škole, uverenje o položenim ispitima … ) i sve zajedno što pre pošaljite mejlom i na adresu DOBA Fakulteta: Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija.

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 2. odnosno 3. godinu je moguć i za studente i diplomce dodiplomskih programa srodnih smerova, koji ispunjavaju uslove za upis. Studentu se na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova dodeljuju dodatne studijske obaveze.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati na prijavi prilažu overenu fotokopiju svedočanstava, diplome i drugih potvrda, koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis. Detaljne informacije su objavljene u Konkursu za upis, koji je dostupan na veb stranici Ministrstva za obrazovanje, nauku i sport. Informacije možete dobiti i u Referatu za studentska pitanja.

Troškovi studija (upisnina i školarina) za jednu godinu 

 • Plaćanje na 11 rata bez kamate: 1 x 329,00 EUR (na upisu) i 10 x 222,00 EUR (mesečno putem e-uplatnice)
 • Plaćanje u jednokratnom iznosu sa popustom za samofinansiranje: 2.449,00 EUR (na upisu)

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • 17 slovenačkih i inostranih internet časopisa i portala
  • 22 stručne revije na slovenačkom i stranim jezicima
  • 11 online baza podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra
 • neograničenu upotrebu računara u Centru za samostalno učenje i u računarskim kutcima
 • posebno organizovane događaje u okviru Karijernog centra za pomoć pri ulasku na tržište rada i planiranje karijere
 • besplatno testiranje znanja stranog jezika
 • članarinu za biblioteku

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 449,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2018/2019.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

 

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije