Konferencije i simpozijumi

Profesori i istraživanje

Konferencije i simpozijumi

Za studente i širu stručnu javnost organizujemo konferencije, odn. simpozijume, na kojima ugošćavamo važne stručnjake i naučnike iz Slovenije i inostranstva.

2021: Inovativna pedagogika u online obrazovanju; međunarodno savetovanje

Svrha međunarodnog savetovanja je predstaviti trendove i dobre prakse pedagoškog, tehnološki podržanog inoviranja u visokom školstvu, koji mogu doprineti većoj efikasnosti u kreiranju znanja, i razvoju potrebnih kompetencija za tržište rada 21. veka. Više o međunarodnom savetovanju >>


 

2021: International Virtual Event: Global Smart Villages; međunarodno savetovanje

Na međunarodnom savetovanju Globalna pametna sela smo zajedno sa odličnim sagovornicima odgovarali na ključna pitanja iz područja digitalizacije, održivih modela i pametnih rešenja za život i rad u ruralnim područjima, pametnih seoskih imanja, energetike, zelenih usmerenja, mobilnosti i socijalnih usluga u ruralnim područjima.

 

2020.: The Future of Global Business and Marketing: How will Smart Companies Deal with Challenges and Opportunities?međunarodna konferencijaOsnovna svrha konferencije je bila proširiti istraživačka dostignuća, razmeniti iskustva i prepoznati ključne probleme, izazove i prepreke na područjima marketinga, ekonomije i menadžmeta. Podstakli smo dijalog među privrednicima, preduzetnicima, istraživačima i naučnicima, koji su razmenili iskustva i istraživačka dostignuća o inovacijama, trendovima i poteškoćama, i razgovarali o praktičnim izazovima sa kojima se suočavaju. Predstavili su rešenja, koja su prihvaćena na području globalnog marketinga, ekonomije i menadžmenta, i izneli svoje izazove i prilike na tržištu.

2019: Advancing Education: People, Institutions, Technology, međunarodna konferencija

Povodom 20-godišnjice online studija, na DOBI smo organizovali međunarodnu konferenciju, na kojoj su ugledni međunarodni eksperti predstavili dublji pogled na e-obrazovanje, razmišljali o njegovom značaju i mogućnostima koje nudi za inoviranje, kao i otvaranje obrazovanja na pragu četvrte industrijske revolucije. Konferencija je nudila odličnu priliku za umrežavanje onih, koji su na području e-obrazovanja već napravili važne pomake, kao i onih, koji su na prvim koracima, i traže smernice eksperata sa praktičnim iskustvima.

2018: Turn Innovative Ideas Into Reality, međunarodna konferencija

DOBA Fakultet Maribor, u saradnji sa FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry from Graz, Austrija, i Fakultetom za menadžment, Univerzitet u Primorskoj, organizuje 8. Međunarodnu naučnu konferenciju »Turn Innovative Ideas Into Reality«, koja će se održati u Mariboru, 12. i 13. novembra 2018.2017: Pametni gradovi – gradovi danas i sutra, međunarodna konferencija. Pozvali smo globalne eksperte, koji su podelili najnovije trendove, izazove i rešenja za razvoj pametnih gradova i zajednica. Za čak 74 učesnika iz preduzeća, opština, visokoškolskih ustanova i različnih medijskih kuća su na osnovu praktičnih rešenja i primera u svetu razotkrili, ŠTA je potrebno promeniti, KAKO kreirati politike i KAKO uvoditi promene. Konferenciju je otvorila Violeta Bulc, dugogodišnja visokoškolska profesorka, danas evropska komesarka.2013: The Future of work and Learning, 11. april. Međunarodni simpozijum, koji smo organizovali u saradnji sa mrežom Knowledge Economy Network iz Brisela, bio je namenjen podsticanju stalnog dijaloga među akademicima i praktičarima iz privrede i van privrede, za kreiranje smernica za dalji razvoj kompetencija, obrazovnih sadržaja i načina izvođenja visokoškolskih programa, koje nude poslovne škole.

 

 

2012: Dinamično preduzetništvo za rast privrede – Podsticanje održivog rasta za blagostanje i nova radna mesta, 7. maj. Svrha konferencije je bila podstaći dijalog između privrede i visokog školstva za kompletan pristup formiranju takvih programa i sadržaja, koji će pomagati preduzetnicima, koji vode brzo rastuća preduzeća, da bi lakše obezbedili dugoročni održivi rast, i prelazak iz malog preduzeća u profesionalno vođeno rastuće preduzeće, i pri tome uvažavati faktore održivog razvoja.

 

 

2011: Biti konkurentan na svetskom tržištu – Sa doživotnim obrazovanjem internacionalizujemo preduzeća, 9. jun. Svrha konferencije je bila odgovoriti na izazove okruženja, i podstaći razvoj i uključivanje u programe doživotnog obrazovanja iz područja internacionalizacije poslovanja, i pritom prikazati neke mogućnosti doživotnog obrazovanja za uspešnu internacionalizaciju slovenačkih preduzeća, u svrhu stalnog ulaganja u znanje, uz usavršavanje i učenje za poslovanje sa inostranstvom, i to ne samo na području poslovanja, već i na drugim područjima: pri komuniciranju, znanju jezika, poznavanju različitih kultura, navika i običaja.
 

2010: Uloga visokog školstva u stvaranju društva saradnje i stvaranja, 10. jun. Svrha konferencije je bila doprineti većem podizanju svesti o značaju uloge visokog školstva za razvoj društva saradnje i stvaranja, kao i ulozi u transformaciji društva u pravcu održivog razvoja i dugoročne, na znanju i mudrosti zasnovane međunarodne konkurentnosti.

 

 

 

2009: Podsticanje kreativnosti i inovativnosti u visokom školstvu, 19. jun. Svrha konferencije je bila proširivanje informacija o dobrim praksama u visokom školstvu, kao i na drugim nivoima obrazovanja, svesti javnosti, podsticanju rasprava o inovativnosti i kreativnosti kao ključnih kompetencija, koje moraju razvijati svi nivoi obrazovanja.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije