DOBA Znanja

Pratite naše novosti

INOVATIVNI MENADŽER DANAS: Sveobuhvatan razvoj ljudskog kapitala i održivo inoviranje

11. maj 2021.
Menadžer pandemije, krizni menadžer, digitalni menadžer, daljinski menadžer - različite uloge menadžera, koje pripadaju upravljanju i rukovođenju preduzećima u poslednje vreme, koje je obeležila pandemija i sve pripadajuće mere, koje su se duboko urezale u poslovni svet. Teško je i zamisliti, da bi u toj situaciji preovladali inovativni menadžeri*, koji teže uvođenju inovacija u preduzeću, i koji i sami kreiraju inovacije. Ali ipak ...

Inovacije ostaju značajna poluga uspešnog dugoročnog razvoja poslovnih sistema, i jedan od glavnih resursa za stvaranje dodane vrednosti. Upravo ovaj period pandemije je zbog izmenjenih globalnih okolnosti željan inovacija. I ako ikada, onda je potrebno inovirati upravo sada – kako unutar organizacije, tako i u odnosu na tržište i spoljašnje učesnike. Ali kako doći do inovacija, kako ih uvoditi u poslovne procese preduzeća, kako upravljati ljudima da bi bili kreativniji u uslovima nove stvarnosti? Bez obzira na sve krizne situacije i promenjene načine rada, još uvek važe ista usmerenja koja odlikuju inovativne menadžere juče, danas i sutra. 

Razvoj ljudskog kapitala

Kreativno razmišljanje i inovativno delovanje proizlaze iz ljudi, i zato je u procesu inoviranja ključan ljudski kapital – skup sposobnosti, znanja i osobina ličnosti pojedinaca koji učestvuju u inovacionim procesima i koji zajednički stvaraju inovacije. Upravljanje ljudskim kapitalom zahteva zrele inovativne menadžere, koji su i sami kompletne ličnosti, koje se neprestano razvijaju, kako bi mogle efikasno da upravljaju inovacionim procesima, motivišu i koordiniraju timove, koji i sami mogu biti kreativni i inovativni. Menadžer koji u svom preduzeću, sektoru, jedinici, odnosno u bilo kojoj organizaciji želi da podstiče inovacije, mora da razume kompletnu povezanost pojedinih aktera u sistemu, i mora da ume da upravlja različitim nivoima – pojedincima, timovima, preduzećem, kao i tržištem i društvom generalno.

Ključne sposobnosti pojedinca i moć međustrukturnih timova

Dakle, inovativni menadžer se za efikasnim upravljanjem inovativnostima neprestano bavi ljudskim kapitalom, što znači da na prvom mestu razume ljude, poznaje sebe i saradnike. Sebe gradi kao kompletnu ličnost, koja jasno prepoznaje svoje ključne sposobnosti i vrednosti, i neprestano radi na sopstvenom ličnom razvoju

Posledično je takav menadžer sposoban da prepoznaje kapital svojih zaposlenih, odnosno saradnika, u smislu njihovih sposobnosti, talenata, znanja, vrednosti i ambicija. Samo razumevanjem nabrojanih osobina svojih saradnika on može da upravlja ljudskim resursima – da sastavi prave timove, koje usmerava, koordinira, motiviše i sa efikasnom komunikacijom vodi kroz inovacioni proces. Dobar i prodoran menadžer prepoznaje ključne prednosti svakog člana tima, i zna optimalno da iskoristi njegove sposobnosti, a ujedno je i spreman da organizuje tzv. međustrukturne timove, koji se sastoje od ljudi sa različitim znanjima, talentima i sposobnostima, sa različitim iskustvima, od ljudi različite starosti, pola, različitih kultura itd. Samo tako raznovrsni članovi tima mogu uspešno da izazivaju jedan drugoga i da traže inovativne proboje. 

Inovativnost kao vrednost preduzeća i društva

Kada govorimo o inoviranju u preduzeću ili u bilo kojoj organizaciji, moramo biti svesni da je upravo organizacija ona koja postavlja temelje za uvođenje inovativnosti i strukturu za sprovođenje inovacionih procesa. Preduzeće koje prepoznaje inovacije kao izvor stvaranja dodane vrednosti će ceniti kreativnost i inovativnost kao značajne vrednosti organizacione kulture, i takođe će svoja strateška usmerenja slediti u skladu sa principima inovativnosti. Inovativni menadžer je onaj koji upravlja tim strukturnim kapitalom preduzeća, i koji ume da ga metodama, alatima i tehnikama prenese na nivo delovanja pojedinaca i timova, i svojim primerom jača inovacionu kulturu preduzeća na svim nivoima.

Zadatak inovativnog menadžera je i da razume šire društvo, kako tržište na kome preduzeće stvara dodanu vrednost, tako i okruženje u kome preduzeće deluje. Svest o povezanosti preduzeća sa različitim učesnicima, podsticanje saradnje sa njima i među njima daje preduzeću još bolje prilike za inovativne proboje i za jačanje inovativnosti kao vrednosti u širem društvu. U tom kontekstu menadžer može da se posluži i otvorenim inoviranjem, koje obuhvata povezivanje spoljašnjih partnera i učesnika u fazama procesa inoviranja. 

Održivo inoviranje 

Za efikasni inovativni menadžment je potrebno uvažiti sva četiri nivoa nastajanja inovacija: pojedinca, tim, preduzeće i društvo. I ti principi važe i u ovom posebnom vremenu pandemije, koje dikira nove trendove, a ujedno još više ističu probleme koji traju već duže vreme i koji su povezani sa klimatskim promenama i društvenom nejednakošću. Zbog toga je još toliko važnije da se osvesti potreba za održivim inoviranjem kao procesom u kome su održivi elementi (ekološki, društveni, privredni) integrisani u celokupan sistem organizacije. To znači da je održiva filozofija deo strukture preduzeća, koju i inovativan menadžer mora da integriše u sam inovacioni proces – kako u fazu generisanja ideja, u istraživanja i razvoj, i u proizvodnju, tako i u njenu tržišnu manifestaciju – komercijalizaciju. A ta održiva orijentisanost bi morala danas da bude osnovni stav inovativnog menadžera.  

I da zaključimo sa naglaskom da sve počinje sa čovekom, sa nama samima. Činjenica je da inovativni menadžer mora da zna prvo da upravlja samim sobom, da razume svoju ulogu u preduzeću i da gaji odnose sa ljudima u samom preduzeću kao i izvan njega, sa tržištem, sa užom i širom zajednicom, i na kraju sa celom planetom. I samo ako menadžer bude kompletna ličnost i održivi rukovodilac, sastavljaće takve timove, koji će kreirati održive inovacije za održivi razvoj celokupnog društva. 

*Kada govorimo o inovativnim menadžerima, moramo naime da razlikujemo dva pojma – inovativni i inovacioni menadžer. U pitanju su dve različite uloge menadžera, koje mogu da se udruže i u jednoj osobi. Osoba u ulozi inovacijskog menadžera uspostavlja pravila igre i uslove, kako bi pojedinci i timovi mogli što efikasnije da stvaraju inovaciju. Osoba u ulozi inovativnog menadžera je ona koja je i sama inovativna, i koja je sposobna da sve vreme posmatra učesnike i okolnosti unutar organizacije, i prepoznaje prilike za nove poslovne modele, nove načine efikasnih procesa, nove metodologije rada itd. (Bulc, Lah Poljak, 2018.). Za potrebe ovog priloga pod nazivom inovativni menadžer razumemo obe uloge zajedno.

Izvor: Bulc, V. i Lah Poljak, E. (2018): Priručnik za predmet Inovativni i inovacioni menadžment (interno gradivo). Doba Fakultet. Maribor.
 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije