Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Jedinstven online program

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

U izmenjenoj realnosti, u kojoj su se digitalni marketing i internet prodaja munjevito povećali, i kada su online studije ključan uslov za studije među zaposlenima (Izvor: istraživanje Mediana, jun 2020), na DOBA Fakultetu vam nudimo upravo to, što vam je potrebno: najsavremenija znanja marketinga, društvenih medija, prodaje i PR-a, koja će sa vama deliti profesori iz prakse, i 100 % međunarodno akreditovane online studije. Posebnost studija na DOBA Fakultetu je i optimalna struktura studija, jer vam obezbeđujemo da čak 70 % studija bude namenjeno rešavanju konkretnih poslovnih izazova, sa kojima se, i sa kojima ćete se susretati u budućnosti na svom poslu, bilo da su to marketing i/ili prodaja, rukovođenje i sprovođenje projekata ... 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.

Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Marketing

Marketing

Znaćete celovito da ovladavate marketingom i prepoznati tržišne prilike na domaćim i međunarodnim tržištima.
Društveni mediji

Društveni mediji

Bićete sposobni da efikasnije koristite različite društvene medije za poboljšanje marketinških aktivnosti u preduzeću.

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Naučićete da efikasno komunicirate sa internom i spoljnom javnošću. Sa primerima dobre prakse ćete pripremiti strategiju planiranja odnosa s javnošću.
Saradnja sa preduzećima

Saradnja sa preduzećima

Tokom studija ćete sarađivati sa preduzećima Osiguranje Dunav, Kancelarija Vlade Republike Srbije za Kosovo...
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0

prosečna starost

0%

žena

0%

studenata studira iz inostranstva

0%

zaposlenih na rukovodećim pozicijama

Nada Filipović,

student programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću
Uprkos zahtevnoj poslovnoj poziciji i privatnim obavezama, prilagođeno studiranje na DOBI mi omogućava odgovorim na sve dnevne zahteve i, dodatno, stičem nova, internacionalna znanja u oblasti u kojoj već radim – Public Relations.

Nada Filipović,

student programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću
Uprkos zahtevnoj poslovnoj poziciji i privatnim obavezama, prilagođeno studiranje na DOBI mi omogućava odgovorim na sve dnevne zahteve i, dodatno, stičem nova, internacionalna znanja u oblasti u kojoj već radim – Public Relations.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
7
Pravno i ekonomsko uređenje

Predmet je sastavljen tako da se najpre upoznate sa nekim osnovnim pravnim pojmovima kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnosi  i sa malim delom stvarnog prava koje obuhvata u suštini samo stvarna prava. Zatim upoznajete osnove obligacionog  prava, naročito ćete se baviti prodajnim ugovorom, kao i osnovama statusnog prava i nizom ekonomskih subjekata koje poznaje naš i  evropski pravni red.

6
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

2
Seminar – Uvod u studiranje

Za studijski uspeh je važna temeljna priprema za studije. Sa aktivnostima, koje se izvode na seminaru, studenti razvijaju veće samopouzdanje i spremnost za aktivno učestvovanje tokom studija, dobijaju podstrek i motivaciju za pozitivan prisup studiranju. Na seminaru se upoznaju sa fakultetom, organizacijom i načinom rada i studiranja na fakultetu. Važan deo seminara je upoznavanje virtuelnog nastavnog okruženja i tehnologija za uspešno studiranje i razvoj kompetencija pri učenju učenja i online učenja. Prelaz na studije je za studente tako lakši, a uspešnost u kasnijim fazama studija veća.       

 

5
Javni nastup i retorika

Možda toga nismo svesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu nastupamo sve vreme – na sastanku, razgovoru za posao, pred saradnicima, u radu u timovima,  na seminarima, u razgovorima o prodaji …

U konkurentnom poslovnom okruženju tako naša stručna znanja nisu više dovoljna. Poslovni svet zahteva uspostavljanje odnosa i pritom izuzetno važnu ulogu igra sposobnost uspešnog javnog nastupa pojedinca i predstavljanja ideja. Koliko odlučno, vešto nastupamo, koliko je to primereno trenutku i okolnostima,  utiče ne samo na oblikovanje ličnog imidža, već i na imidž organizacije koju  zastupamo, a posredno i na njeno poslovanje. 
Srećom, javni nastup i retorika su veštine koje se mogu naučiti i vežbom neprestano razvijati.

Na predmetu  ćete usvojiti osnovne elemente dobrog i uspešnog javnog nastupa i retorike, što će se odraziti na vašim sledećim javnim, poslovnim i ličnim nastupima. Verovatno ćete veštine i dalje razvijati posle završetka predmeta, redovnom upotrebom tehnika na studijama, privatno i u poslovnim okruženjima.

5
Jezik struke i evropska dimenzija – prvi strani jezik (engleski, nemački, italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika podrazumeva vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, podrazumeva vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Cilj predmeta je da uspešno i efikasno savladate govorno sporazumevanje u opštem razgovornom i poslovnom jeziku uz poštovanje evropske dimenzije komunikacije. Naučićete uspešno i efikasno da argumentujete kauzalnost u oblasti društveno-ekonomskog i političkog događaja kod kuće i u EU, potražite podatke o preduzećima iz svoje stručne oblasti i pripremite izveštaj.

6
Ponašanje klijenata

Danas su marketinški ciljevi pre svega usredsređeni na ustanovljavanje potreba, formiranje odgovarajuće ponude, sticanje, zadovoljavanje i čuvanje stranaka…. tokom procesa kupovine i  njihovog životnog ciklusa. O strankama moramo znati što više, ko su, kakve su njihove specifičnosti u ponašanju, kako se povećava njihova saradnja i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja stranaka, jer samo tako možemo da pripremimo adekvatnu ponudu.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati pojam potrošača i ponašanje potrošača, procese kupovine, faktore odlučivanja koji utiču na proces kupovine, prepoznavanje, učenje i sećanje, motivaciju i vrednosti, ličnost i životni stil, stavove, grupe i kulturu kao i različite metodološke pristupe pomoću kojih istražujemo i prognoziramo procese kupovine.

6
Komunikacija i nove tehnologije

Komunikacija je glavna društvena delatnost ljudi i zato je veoma važno kako komuniciramo i koliko smo uspešni u komunikaciji. I naše dobro raspoloženje u velikoj meri zavisi od sposobnosti uspešne komunikacije. Komuniciranje nikako nije urođena sposobnost, već skup tehnika koje smo naučili ili ćemo ih naučiti. Izbor načina uspešnih tehnika komuniciranja zavisi od osobina ljudi na koje želimo uticati i od konkretnog konteksta u kojem se odvija komunikacija.

Na predmetu Komunikacija i nove tehnologije upoznaćete osnovne principe, teorije i modele komunikacije, upoznati osnovne tehnike komunikacije u okviru razvoja novih tehnologija i time razviti sposobnosti međukulturne komunikacije. Naglasak će biti i na osobinama uspešnog marketinškog komuniciranja.

6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Društvena odgovornost preduzeća je rad preduzeća u korist preduzeća samog i svih njegovih partnera. Društveno odgovornim postupanjem, preduzeća tj. organizacije grade ugled. Pitanje ugleda je u snažnoj vezi i sa pravilnom komunikacijom društveno odgovornih postupaka. Ako pogledamo razvoj u poslednjoj godini, možemo da tvrdimo da društvena odgovornost zauzima sve više prostora i u medijima i korporacijama. Šta je to i kako je povezano sa odnosima sa javnošću upoznaćete kroz sadržinu ovog predmeta, gde ćete upoznati najbolje društveno odgovorne projekte u Srbiji i u inostranstvu.

5
Osnove informatike

Upotrebu računara više ne možemo izbeći ... koristimo ih kod kuće, na poslu, u studiranju, pritom koristimo različita računarska sredstva. Nekima vladamo više, a nekima manje. Na predmetu Osnove informatike upoznaćete informaciono-komunikacijsku tehnologiju, značaj informatike u poslovnim procesima i koliko je važna netetika u komuniciranju pomoću informaciono-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je podeljen na dva veća dela: na teoretski deo i praktične vežbe. U »teoretskom delu« predmeta ćete se susreti sa konceptima računarstva i informatike, sa različitim stručnim pojmovima iz ove oblasti, sa istorijskim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vežbama« ćete utvrđivati svoje znanje upotrebe kancelarijskih računarskih programa: uređivač tekstova, elektronskih tabela, sredstava za izradu prezentacija i sl.

6
Organizacija i menadžment

Znanja organizovanja i menadžmenta su ključna za sve uspešne vođe i organizatore. Svrha predmeta je da formira saznanje da su organizacija, organizovanje i menadžment faktori koji se međusobno prepliću u institucionalnom kao i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga u oblasti formiranja savremene organizacije, moderne organizacione kulture i klime, i dalje u oblasti savremenog menadžmenta koji ume da koristi adekvatne metode planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole do formiranja organizacionih strategija i prepoznavanja i rešavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

6
Uvod u marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

Obavezni predmeti
5
Finansije

Sa finansijama se srećemo svaki dan  - poslovno kao i privatno – iako toga nismo svesni: kako proceniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, sa kakvim opasnostima se srećemo kod iznajmljivanja kredita, kakva je razlika između finansiranja i investiranja kao i između likvidnosti i platne sposobnosti, kako da ustanovimo da li je preduzeće profitabilno, likvidno i da li posluje ekonomično, koje instrumente platnog prometa koristi preduzeće i sl.

Pomoću predmeta naučićete da odgovorite na sva pitanja i da aktivno učestvujete u poslovanju vašeg preduzeća.

7
Statistika s istraživanjem za potrebe marketinga

Značaj i upotreba istraživanja u  poslovnom odlučivanju je ključna. Marketing preduzeća bez procesa tržišnog istraživanja ne može uspešno da radi. Sama priprema izveštaja i predstavljanja istraživanja u velikoj meri odlučuje o konačnoj donetoj odluci  za marketing u preduzeću.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati pojam i osnovne osobine istraživanja marketinga, oblasti istraživanja van i unutar organizacija, faze procesa istraživanja marketinga i neke oblasti upotrebe istraživanja marketinga, kako biste upoznali i brojne primere iz prakse i otkrili još dosta novog i zanimljivog. Isto tako ćete usvojiti celovit model postupka istraživanja tržišta po principu faznog pristupa: naučićete da definišete problem istraživanja, planirate istraživanje za rešenje problema, sprovedete istraživanje i rezultate uporabite u rešenju problema.

6
Tržišno i medijsko pravo

Poznavanje pravnog okvira rada dve velike grupe – medijskog  delovanja i tržišta – omogućava suveren rad svakog zaposlenog u marketingu. Poznavanje pravnih okvira medijskog prostora i sa njim povezanih okvira ustavnog, upravnog, civilnog tj. privrednog prava obezbeđuje još bolje obavljanje radnih zadataka pojedinca.

Studenti će na ovom predmetu razviti sposobnost da nauče šta su mediji, a šta nisu, upoznaće  razliku između komercijalnih i javnih medija. Isto tako ćete naučiti da se pobrinete za zaštitu svojih vlastitih prava iz oblasti ličnosti i privatnosti, a upoznaćete pravne propise kojima se obezbeđuje zaštita ovih prava u slučaju prodiranja u njih. Dodatno ćete se upoznati sa oblašću sklapanja ugovora sa elementima zaštite autorstva, dakle zaštite vaših autorskih prava. Najzad ćete se upoznati i sa ograničenjima u oglašavanju, označavanjem oglašavanja, skrivenim oglašavanjem, promocijskim prikazivanjem proizvoda i upoznati najčešće prekršaje u oglašavanju (prekoračenje vremena oglašavanja, nedovoljan oglas, prikazivanje nedozvoljenih slika u oglasima).

6
Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki

Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki je srž prodajnog upravljanja. Sva preduzeća i organizacije nude proizvode ili/i usluge sa kojima razvijaju uzajamno korisne razmene sa ciljnim kupcima koji žele zadovoljiti određenu potrebu ili želju. Ali, prošla su vremena kada je bilo dovoljno imati samo dobar proizvod, veliki prodajni budžet i dobre prodavce. Danas kupci imaju u svakoj  kategoriji na raspolaganju veliki broj međusobno zamenljivih proizvoda i istovremeno neograničen pristup informacijama o proizvodu/usluzi na koje proizvođač ne može uticati. Kupci će se odlučiti za kupovinu onog proizvoda /usluge koji će najbolje zadovoljiti njihove potrebe i očekivanja. Kupiće na osnovu vlastitog prepoznavanja vrednosti. Pobednici će biti ona preduzeća i organizacije koji budu svojom celokupnom ponudom najbolje zadovoljili kupce, a to će postići tako što će se usredsrediti  na svoja ciljna tržišta i ciljne kupce, i na osnovu tih saznanja ponuditi ne samo proizvod, već celokupno iskustvo koje kupovina i upotreba proizvoda/usluge predstavlja kupcu.

Na ovom predmetu ćemo se posvetiti svemu ovome i mnogim drugim stvarima. Tako ćete naučiti i saznati da prodaja mora biti deo celokupnog lanca vrednosti, jer prodaja počinje mnogo pre planiranja proizvoda i nastavlja se dugo pošto je proizvod prodat.

6
Inovativni i inovacioni menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

Izborni predmeti (student bira četiri predmeta)
6
Neuromarketing

Proučavaćete kako mozak pojedinaca (potrošača) reaguje na komunikacione kampanje, tržišne, marketinške, prodajne i druge kampanje, robne marke, proizvode, kupovinu, itd. i kakvu ulogu u tome imaju emocije i uveravanje.

6
Trendovi u digitalnom komuniciranju

Pomoću praktičnih primera ćete kreirati sopstvenu digitalnu komunikacionu strategiju, ili kampanju za sopstvenu komunikaciju, i komunikaciju vašeg preduzeća sa ciljnim javnostima.

6
Kreiranje sadržaja i pripovedanje priča

Poslovni svet je danas globalan. To predstavlja niz novih poslovnih prilika, a u isto vreme i intenzivne promene, i zaoštrenu konkurentsku borbu. U toj borbi su uspešni i prednjače samo prodorni, odvažni, inovativni i kreativni. Ukratko, drugačiji i nezaboravni. Kreativno izveštavanje i kreiranje sadržaja kroz pripovedovanje priča je jedan od uspešnijih alata, kako bi nas opazili i prepoznali.

Kreativni sadržaj i pripovedovanje priča su danas jedan od najmoćnijih alata u marketingu, da bi nas potencijalni klijenti opazili i prepoznali. Na predmetu ćete upoznati različite načine kreativnog pisanja, i tako razvijati svoje kreativne sposobnosti.

6
Promotivne akcije

Nakon pregleda istorije oglašavanja, studenti se na predmetu, za zagrevanje, posvećuju izboru, opisu i postavci njihove najomiljenije akcije oglašavanja. U okviru gostujućeg predavanja izabranog sponzora/preduzeća/organizacije, daje se polazišni »brief«, za formiranje predloga kreativnog rešenja. Poslovne izazove neka vam postavljaju ugledna i velika, ali i start-up preduzeća.

U nastavku studiranja predmeta studenti rade na konkretnom, živom i praktičnom primeru.

Na osnovu sažetka sponzora, studenti prave profil osobe, njene karakteristike, životni stil, kupovne navike, realne i virtualne lokacije, na kojima je dostupna. Za kreiranu osobu formiraju dinamičnu akciju oglašavanja sa sloganom, i vizuelnu sliku osnovnog oglasa, a zatim pripremaju projekat širenja akcije oglašavanja prema izabranoj društvenoj mreži.

Na kraju predmeta sponzori biraju i nagrađuju najbolje kreativne projekte.

6
Socijalni marketing

Predmet Socijalni marketing obrađuje aktivnosti strateške komunikacije za uticanje i podsticanje dobrovoljnih promena u ponašanju i načina rešavanja društveno aktuelnih tema uz istovremeno poboljšanje društvenog dobra i menjanje i postizanje važnih pro-socijalnih (društveno poželjnih) znanja. Pritom socijalni marketing koristi komercijalne marketinške tehnologije za analizu, planiranje, izvođenje i vrednovanje programa koji utiču na znanje javnosti o pro-socijalnom ponašanju i podsticanju istog sa ciljem da poboljša njihovo lično dobro i dobro društva čiji su deo. Aktivnosti socijalnog marketinga su usmerene na uticaj na promene prepoznavanja i ponašanja pojedinaca i ciljnih javnosti, a time na uticaj i praćenje celokupnog društva.

Najprepoznatljiviji programi socijalnog marketinga su uticaj na sigurnost u saobraćaju , zdrav način života, sprečavanje (zlo)upotrebe droga, sprečavanje nasilja u porodici i sl. Uz predstavljanje osnovnih teoretskih polazišta, predmet na praktičnim primerima objašnjava osnovne tehnike socijalnog marketinga i njihovu upotrebu  u postizanju društveno poželjnog ponašanja.

6
Multimedija i dizajn u preduzeću

Najčešća upotreba izraza «multimedija« u preduzeću se odnosi na značaj medija kao tehnologije za prenošenje, obradu i čuvanje podataka. Kao svaki drugi tehnološko-razvojni proces, i opremanje preduzeća medijskom tehnologijom odnosno razvoj multimedijskih usluga mora biti pažljivo isplaniran, jer je kao takav podvrgnut strategiji (razvoja) preduzeća.

U sklop celokupnog planiranja informacionog sistema često spada i razvoj veb strane tj. veb sajta preduzeća koji je kao takav po pravilu konceptualno - oblikovno i sadržinski vezan za celokupnu sliku i strategiju preduzeća i sve češće uključuje multimedijske elemente (animacije, video snimke, interaktivne aplikacije).

Na predmetu Multimedija i dizajn u preduzeću vodićemo vas putem stvaranja i obnavljanja  osnovnih, a delimično i naprednih znanja i veština iz oblasti medija, multimedija, tzv. »novih« (digitalnih) medija i dizajna odnosno oblikovanja u poslovnim okruženjima. Upoznaćete širu definiciju koncepta „medij“, raspitivaćete se o vezi između čoveka, društva i tehnologije i zagledati u prošlost i budućnost upotrebe medijskih tehnologija i multimedijskog odnosno novomedijskog poslovanja.

6
Interna komunikacija

Predmet Interna komunikacija obrađuje odnose sa zaposlenima kao i stvaranje, planiranje, izvođenje i procenu komunikacije unutar organizacija. Cilj interne komunikacije je da uspostavi, razvije i održava zdrave i motivišuće odnose među zaposlenima, što je uslov za rad organizacija, postizanje poslovnih ciljeva i vizije, ostvarivanje misije organizacije, a najzad i pojavljivanje u javnosti, jer su  zaposleni najbolji ambasadori svake organizacije.

Bez interne komunikacije ne može i ne postoji ni jedna organizacija, bez planirane proaktivne unutrašnje komunikacije je postizanje ostvarivanja misije i vizije, kao i  organizacionih ciljeva, verovatno izuzetno otežano, ako ne čak i onemogućeno. Interna komunikacija  prati i podržava organizacionu i poslovnu strategiju i zastupa iste poslovne ciljeve i predstavlja proaktivno delovanje na osnovu neprestanog posmatranja i analiziranja okruženja organizacije, uvažavajući misiju organizacije, viziju i strategiju kao i njeno sprovođenje, kontrolu i procenu. Na predmetu ćete  obrađivati i organizacionu kulturu, klimu i vrednosti, identifikovati glavne komunikacijske metode i faktore uspeha (planiranje, sprovođenje i merenje efekata interne komunikacije) i dotaći etičko gledište interne komunikacije – ne samo sa teoretskog gledišta, već i preko primera iz prakse.

6
Poslovni jezik – drugi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentna prednost koja može kod budućeg poslodavca da vam donese dodatne plus bodove ili  predstavlja odlučujući faktor zbog kojeg se vaga kod izbora naginje u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo da li poznajete osnove stranog jezika, već koliko tečno na stranom jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inostranstva, koliko dobro znate da sastavite službeni e-mejl na stranom jeziku, koliko kompetentno ćete nastupiti na susretima, sajmovima i ubedljivo predstavljati preduzeće,  njegove usluge i/ili proizvode, kako vladate poslovnim bontonom, koliko poznajete kulturu i  običaje strane zemlje...

Na predmetu ćete dobiti osnovno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije,…). Isto tako ćete razvijati brigu o kulturi  jezika i kulturi sporazumevanja.

Obavezni predmeti
12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takva iskustva nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.       

6
Proizvoljni izborni predmet 2
6
Proizvoljni izborni predmet 1
Izborni modul Menadžment marketinga
6
Globalni marketing

Globalni marketing  je realnost. U suštini, reč je o marketingu koji se usklađeno sprovodi po svetu, odnosno koristi prednosti komercijalnih aktivnosti, globalne različitosti, sličnosti kao i prilika za postizanje globalnih ciljeva.

Na ovom predmetu ćete pomoću međusobne komunikacije, literature i studija slučaja upoznavati dobre prakse i pravila međunarodnog poslovanja. Učićete da analizirate tržište i prepoznajete tržišne prilike na međunarodnim tržištima u turbulentnom, dinamičnom okruženju i kako što bolje iskoristiti izvore preduzeća.

6
Nabavno-prodajni lanac

Da li ste danas nešto kupili? Verovatno. Jeste li danas možda nešto i prodali? Možda ćete tek prodati.

Čovek se celog života susreće sa trgovanjem. Lično trgovanje počinje već od malih nogu kada mora da se uključi u društvo i stekne svoje mesto pod suncem, do profesionalnog puta kada dobija znanje i prodaje ga na radnom mestu svojoj internoj i eksternoj ciljnoj grupi kupaca. Zato je važno poznavati i razumeti nabavne aktivnosti koje nam ne bi bile potrebne ukoliko ne bismo sprovodili i prodajne. Ukoliko želite uspeti, morate biti i dobar vlasnik-domaćin, poznavati pravila, standarde, specifičnosti, proizvode koje kupujemo ili prodajamo, a naročito nabavno tržište i kupce.

Ovim predmetom želimo da vam približimo i predstavimo posao u nabavci i prodaji koji se odvija u preduzećima, iako se u praksi svaki dan pojedinac pojavljuje u ulozi nabavljača i prodavca. Dakle, steći ćete znanja i kompetencije iz nabavnog i prodajnog poslovanja.

6
Strateški marketing

U današnjem tržišnom okruženju koje prednost daje kupcu, njegovim željama i potrebama, preživeće i ostati konkurentna samo tržišno usmerena i dinamična preduzeća. Strateški marketing je način trgovanja preko kojeg se preduzeće efikasno razlikuje od konkurentnih preduzeća na taj način što se usredsređuje na svoje jače strane sa ciljem da proizvede veću trajnu konkurentnu prednost svojih produkata kod potrošača, kao konkurentna organizacija.

Na predmetu ćete upoznati ulogu strateškog marketinga kod upravljanja i rukovođenja preduzećem kao celine, sa prostiranjem strateškog marketinga kao i sa pojedinačnim sadržinskim i metodološkim karakteristikama faza u procesu strateškog marketinga, tj. faza strateške analize, strateške dijagnoze, strateškog planiranja kao i sprovođenja i kontrole strateškog marketinga u organizaciji.

6
Događaji i sponzorstvo

Događaji su neka vrsta komunikacijskog modnog trenda koji je već dosta zastareo. Rituale i priredbe u smislu »hleba i igara« pratimo dosta pre pojave štampanih, audio-vizuelnih i elektronskih medija. Događaj je već od vajkada najvažniji način masovne komunikacije, jer mu efekat spektakla i druženja daju veliku moć uticaja na emocije i usmerenost učesnika. Događaji su uvek bili povezani sa zabavom, moći i uticajem.

Događaji su danas već snažno prerasli svoje prvobitne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u ekonomiji otkrivamo popularnost i moć događaja koji su dobili važno mesto u komunikaciji organizacijskih poruka. Događaji svojom suštinom, susretima sa ljudima, predstavljaju sredstvo za komunikaciju.

Na predmetu će svakako do izraza doći vaša kreativnost i inovativnost. Stečeno znanje moći ćete da upotrebite i u događajima u privatnom životu – verovatno će rođendanske zabave biti mnogo raznolikije – ili obratno: službeni događaji manje ozbiljni.

ili
Izborni modul Menadžment odnosa s javnošću
6
Strateško planiranje odnosa s javnošću

Predmet Strateško planiranje odnosa s javnošću se usredsređuje na funkcionalni nivo odnosa sa javnošću, organizacijsko komuniciranje ili komunikacijski menadžment. Efikasni odnosi sa javnošću se obavezno strateški vode i upravljaju (proaktivno, planirano) i usmereni su onoj javnosti koja ima uzajamni efekat na organizaciju.

Komunikacijsku aktivnost ljudi počinju i udružuju zbog ostvarivanja određenih interesa i ciljeva, a u  komunikacionoj interakciji vidimo mogućnost ostvarivanja svojih potreba i interesa. Odnosi sa javnošću predstavljaju plansku, dugoročnu, proaktivnu i sistematsku komunikaciju organizacija i neprestano traženje međusobnog razumevanja između organizacije i njene javnosti sa ostvarivanjem, građenjem i održavanjem uzajamno korisnih odnosa između organizacije i njenog okruženja – javnosti. Organizacionom strateškom menadžmentu odnosi s javnošću  pomažu time što stvaraju odnose sa onom javnošću koja ima efekta na organizacije ili na koje organizacije imaju efekta i to  sa onima koji podstiču ostvarivanje misije organizacije kao i sa onima koji svojim radom mogu da spreče ostvarivanje misije organizacije. Strateškim planiranjem odnosa s javnošću organizacije identifikuju javnost koja će najverovatnije ograničavati ili obnoviti njihovu sposobnost da slede svoju misiju i da stvaraju komunikacijske programe koji pomažu organizacijama da upravljaju njihovom međusobnom zavisnošću sa tom strateškom javnošću.

Na predmetu će se studenti upoznati sa teoretskim osnovama i savremenom praksom strateške komunikacije i preko praktičnih primera i izrade aplikativnog zadatka za konkretnu organizaciju naučiti strateško planiranje odnosa s javnošću kao važnog dela proaktivno vođene komunikacije.

6
Odnosi s medijima

Predmet Odnosi sa medijima obrađuje međusobni uticaj  i saradnju između organizacija i tradicionalnih (štampa, radio, televizija) kao i konvergentnih medija (društvene mreže, blogovi i sl.). Odnosi sa medijima su verovatno od ključnog značaja za svaku savremenu organizaciju i obratno - medijske objave imaju danas tako veliki uticaj na neku organizaciju, a naročito na njen ugled u javnosti i poslovanje kao nikada ranije u modernoj istoriji. Upravo zato odnose sa medijima treba usvojiti u tolikoj meri da budemo sposobni samostalno da koristimo glavna sredstva i da u njih ubacimo komunikacijske poruke za postizanje organizacionih ciljeva. Prilikom predstavljanja osnovnih teoretskih polazišta predmet preko praktičnih primera objašnjava najbolje prakse u odnosima sa medijima, a studenti će pripremom praktičnih zadataka moći da se osposobe za efikasan, profesionalan i etički rad na osnovu odnosa sa medijima.

6
Krizna komunikacija

Sadržina ovog predmeta se značajnije vezuje za one goruće odnose između organizacije i njenog (unutrašnjeg i spoljašnjeg) okruženja koji mogu biti prilika za organizaciju ili mogu ugroziti njen ugled, ugroziti njenu legitimnost ili čak dovesti u pitanje njeno postojanje. Upravljanje time (»issues management«) je predviđajući proces strateškog upravljanja koji organizacijama pomaže da identifikuje i da se adekvatno odazove na trendove, događaje i promene koje nastaju u organizacionom, društvenom ili političkom okruženju koji mogu da se razviju u stanje koje podstiče pažnju i brigu uticajnih organizacijskih partnera i javnosti. Organizacijama pomaže u rastu i preživljavanju sa usklađivanjem njihovih interesa sa interesima javnosti koji imaju mogućnost da utiču na rad organizacija ili na javnu politiku koja određuje regulatorno okruženje za rad organizacija. Vođenje i upravljanje (javnih) tema ima za cilj da zaštiti organizaciju od potencijalnih opasnosti, da ostvari prilike u formiranju javne politike važne za organizaciju i upravlja zavisnošću organizacije i njenog okruženja. Drugim rečima, upravljanje javnim temama znači i proaktivni rad za sprečavanje kriznih okolnosti.

Krizna komunikacija je glavni deo kriznog menadžmenta i bavi se komuniciranjem organizacije koja se već našla u krizi i predstavlja zbir faktora sa kojima organizacija želi da spreči ili bar da smanji negativne rezultate krize tj. želi od štete zaštititi organizaciju i njene partnere. Pritom je kriza po pravilu definisana kao hronično, a ne akutno stanje. To je stanje javnih tema odnosno inkubacijska, akutna (goreća) ili predkrizna faza. Kriznu fazu u razvoju organizacije prati dramatičan pokretački događaj, a u postkriznoj fazi se pojavljuju pitanja uzroka, odgovornosti i novih zaštitnih mera. Krizno vođenje i upravljanje kao i krizno komuniciranje proizilazi iz identifikovanja nedostataka, mana, osetljivosti i razvija selektivne reakcije na neke krizne primere (različite detaljne scenarije reakcija) i vežbe kriznih primera. Proizilazi iz uzroka (nesreća, bojkot, zloupotreba, korupcija...), očekivanja (pooštrena kontrola, odlučujuća akcija, snalažljivost...), učesnika (zaposleni, mediji, deoničari, političari, razni aktivisti...) i okruženja (otpor, panika, zbrka, ...). Kao i kriza, i krizno upravljanje može biti prilika za dalji razvoj ili pretnja dobru i čak postojanju organizacije.

6
Veze između medija, odnosa s javnošću i marketinga

Već nekoliko godina  pratimo velike promene u oblasti pristupa informacijama koje su na raspolaganju svakom čoveku sa malo tehnološkog znanja i bar osnovnom vezom sa internet mrežom. Brzina internet veza i bogatstvo paketa praktično svih komunikacijskih ponuđača sve to još pospešuje. Srpska preduzeća pa i mediji nisu istom brzinom i kvalitetom pristupili  menjanju svog odnosa prema kupcima i tehnološkom napretku, ali su bili prisiljeni da prate trendove, inače bi svoju konkurentnost doveli u pitanje.

Učesnici u marketinškom procesu bez poštovanja »digitalne« komponente ne mogu više da funkcionišu. Ali, zar nije »digital« samo još jedna od platformi, sredstava ili kanala koji nam pomažu u  uspešnom poslovanju? Zbog koje razvoj može biti brži, odnosi s kupcima, potrošačima prisniji i  razumevanje tržišta produbljenije?

Pošto je marketing sve što radimo, bez »digitala« u realnosti još dugo ne možemo, jer nas okružuje na svakom koraku. Na predmetu ćete se upoznati  kako su se srpske marketinške agencije prilagodile ovom novom trendu i kako su se mediji, naručioci i oglašivači organizovali za nove uslove. Studije na predmetu Veze između medija, odnosa s javnošću i marketinga će vam pomoći da razumete bar deo odnosa, relacija između članova oglašivačkog trougla i što promišljenije i efikasnije koristite sredstva koja su vam na raspolaganju.

ili
Izborni modul Menadžment društvenih medija
6
Digitalni marketing

Digitalni marketing je sastavni deo marketinških aktivnosti svakog preduzeća i postizanje marketinških ciljeva pomoću tehnologije interneta. Reč je o procesu prepoznavanja, razumevanja potrošača, zadovoljavanja njihovih potreba pri istovremenom stvaranju zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Kod veb poslovanja je veoma važno kakav poslovni model smo izabrali, jer je zatim poslovnom modelu prilagođena celokupna strategija digitalnog marketinga.

Na predmetu ćete upoznati osnove digitalnog marketinga, proučavati poslovne modele, učiti o korisničkom iskustvu, razvoju veb portala i tehnika pisanja za veb. Obradićete i tri važne discipline digitalnog marketinga (e-mail marketing, sadržinski marketing i marketing na internet pretraživačima).

6
Odnosi s medijima

Predmet Odnosi sa medijima obrađuje međusobni uticaj  i saradnju između organizacija i tradicionalnih (štampa, radio, televizija) kao i konvergentnih medija (društvene mreže, blogovi i sl.). Odnosi sa medijima su verovatno od ključnog značaja za svaku savremenu organizaciju i obratno - medijske objave imaju danas tako veliki uticaj na neku organizaciju, a naročito na njen ugled u javnosti i poslovanje kao nikada ranije u modernoj istoriji. Upravo zato odnose sa medijima treba usvojiti u tolikoj meri da budemo sposobni samostalno da koristimo glavna sredstva i da u njih ubacimo komunikacijske poruke za postizanje organizacionih ciljeva. Prilikom predstavljanja osnovnih teoretskih polazišta predmet preko praktičnih primera objašnjava najbolje prakse u odnosima sa medijima, a studenti će pripremom praktičnih zadataka moći da se osposobe za efikasan, profesionalan i etički rad na osnovu odnosa sa medijima.

6
Veze između medija, odnosa s javnošću i marketinga

Već nekoliko godina  pratimo velike promene u oblasti pristupa informacijama koje su na raspolaganju svakom čoveku sa malo tehnološkog znanja i bar osnovnom vezom sa internet mrežom. Brzina internet veza i bogatstvo paketa praktično svih komunikacijskih ponuđača sve to još pospešuje. Srpska preduzeća pa i mediji nisu istom brzinom i kvalitetom pristupili menjanju svog odnosa prema kupcima i tehnološkom napretku, ali su bili prisiljeni da prate  trendove, inače bi svoju konkurentnost doveli u pitanje.

Učesnici u marketinškom procesu bez poštovanja »digitalne« komponente ne mogu više da funkcionišu. Ali, zar nije »digital« samo još jedna od platformi, sredstava ili kanala koji nam pomažu u  uspešnom poslovanju? Zbog koje razvoj može biti brži, odnosi s kupcima, potrošačima prisniji i  razumevanje tržišta produbljenije?

Pošto je marketing sve što radimo, bez »digitala« u realnosti još dugo ne možemo, jer nas okružuje  na svakom koraku. Na predmetu ćete se upoznati  kako su se srpske marketinške agencije prilagodile ovom novom trendu i kako su se mediji, naručioci i oglašivači organizovali za nove uslove. Studije na predmetu Veze između medija, odnosa s javnošću i marketinga će vam pomoći da razumete bar deo odnosa , relacija između članova oglašivačkog trougla i što promišljenije i efikasnije koristite sredstva koja su vam na raspolaganju.

6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je još pre nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis od perifernog značaja,  danas ne možemo zamisliti svetsku mrežu bez društvenih medija. Za mnogo korisnika  veba su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već sinonim za internet, jer na njima provode veliku većinu svog veb vremena. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gde je popravka takvih i drugačijih servisa još veća: mreže kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima.

Tako važan deo svetske veb mreže naravno trgovci ne mogu izbeći. U velikoj većini slučajeva je reč kod društvenih medija o besplatnim  servisima – znači da vlasnici tih mreža priliku za zaradu traže na drugom mestu , najčešće u obliku oglašavanja.  Korisnici su naime administratorima mreža poverili beskonačan broj informacija, a zbirku svaki dan vredno dopunjujemo podacima o  našim interesima, navikama, ličnim vezama i načinu upotrebe svetske mreže.

Zato društveni mediji  trgovcima nude sredstva bez primera u istoriji naše struke: mogućnost skoro individualnog naslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na osnovu njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne grupe i posledično promišljeniju upotrebu marketinških budžeta. Sa druge strane, odnos oglašivač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja zajednica stranaka, simpatizera i pobornika robnih marki i preduzeća koji komunikaciji s ciljnom javnošću dodaje sasvim novu dimenziju.

Na predmetu »Strategije društvenih medija i marketing« videćete kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve mogućnosti nam nude i kako ih umrežiti u celovit komunikacioni ekosistem.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate do kraja studija da položite, imaćete tokom studija na vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju, kada je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete i module, koje će izvoditi.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije, koji govore srpski jezik. Gostujuća predavanja i literatura su na srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Kompletna podrška

Kompletna podrška

Na online studijama nikada nećete biti sami. Od prvog dana će vas pratiti lični savetnik za studije i online mentor.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Diplomci i karijera

Kao diplomac programa ćete odlično savladati sva tri područja: marketing, društvene medije i odnose s javnošću. Znaćete da efikasno povežete stručna pitanja sa praktičnim izazovima preduzeća i agencija na području marketinga.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 2. odnosno 3. godinu je moguć i za studente i diplomce dodiplomskih programa srodnih smerova, koji ispunjavaju uslove za upis. Studentu se na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova dodeljuju dodatne studijske obaveze.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati na prijavi prilažu overenu fotokopiju svedočanstava, diplome i drugih potvrda, koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis. 

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.370,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 208,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 549,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije