Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Jedinstven online program

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

U izmenjenoj realnosti, u kojoj su se digitalni marketing i internet prodaja munjevito povećali, i kada su online studije ključan uslov za studije među zaposlenima (Izvor: istraživanje Mediana, jun 2020), na DOBA Fakultetu vam nudimo upravo to, što vam je potrebno: najsavremenija znanja marketinga, društvenih medija, prodaje i PR-a, koja će sa vama deliti profesori iz prakse, i 100 % međunarodno akreditovane online studije. Posebnost studija na DOBA Fakultetu je i optimalna struktura studija, jer vam obezbeđujemo da čak 70 % studija bude namenjeno rešavanju konkretnih poslovnih izazova, sa kojima se, i sa kojima ćete se susretati u budućnosti na svom poslu, bilo da su to marketing i/ili prodaja, rukovođenje i sprovođenje projekata ... 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.


Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Marketing

Marketing

Znaćete celovito da ovladavate marketingom i prepoznati tržišne prilike na domaćim i međunarodnim tržištima.
Društveni mediji

Društveni mediji

Bićete sposobni da efikasnije koristite različite društvene medije za poboljšanje marketinških aktivnosti u preduzeću.

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Naučićete da efikasno komunicirate sa internom i spoljnom javnošću. Sa primerima dobre prakse ćete pripremiti strategiju planiranja odnosa s javnošću.
Saradnja sa preduzećima

Saradnja sa preduzećima

Tokom studija ćete sarađivati sa preduzećima Osiguranje Dunav, Kancelarija Vlade Republike Srbije za Kosovo...

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

6
Pravno i ekonomsko uređenje

Predmet je sastavljen tako da se najpre upoznate sa nekim osnovnim pravnim pojmovima kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnosi  i sa malim delom stvarnog prava koje obuhvata u suštini samo stvarna prava. Zatim upoznajete osnove obligacionog  prava, naročito ćete se baviti prodajnim ugovorom, kao i osnovama statusnog prava i nizom ekonomskih subjekata koje poznaje naš i  evropski pravni red.

9
Uvod u marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

9
Informatika

Upotrebu računara više ne možemo izbeći ... koristimo ih kod kuće, na poslu, u studiranju, pritom koristimo različita računarska sredstva. Nekima vladamo više, a nekima manje. Na predmetu Osnove informatike upoznaćete informaciono-komunikacijsku tehnologiju, značaj informatike u poslovnim procesima i koliko je važna netetika u komuniciranju pomoću informaciono-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je podeljen na dva veća dela: na teoretski deo i praktične vežbe. U »teoretskom delu« predmeta ćete se susreti sa konceptima računarstva i informatike, sa različitim stručnim pojmovima iz ove oblasti, sa istorijskim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vežbama« ćete utvrđivati svoje znanje upotrebe kancelarijskih računarskih programa: uređivač tekstova, elektronskih tabela, sredstava za izradu prezentacija i sl.

9
Strateški marketing

U današnjem tržišnom okruženju koje prednost daje kupcu, njegovim željama i potrebama, preživeće i ostati konkurentna samo tržišno usmerena i dinamična preduzeća. Strateški marketing je način trgovanja preko kojeg se preduzeće efikasno razlikuje od konkurentnih preduzeća na taj način što se usredsređuje na svoje jače strane sa ciljem da proizvede veću trajnu konkurentnu prednost svojih produkata kod potrošača, kao konkurentna organizacija.

Na predmetu ćete upoznati ulogu strateškog marketinga kod upravljanja i rukovođenja preduzećem kao celine, sa prostiranjem strateškog marketinga kao i sa pojedinačnim sadržinskim i metodološkim karakteristikama faza u procesu strateškog marketinga, tj. faza strateške analize, strateške dijagnoze, strateškog planiranja kao i sprovođenja i kontrole strateškog marketinga u organizaciji.

6
Ponašanje klijenata

Danas su marketinški ciljevi pre svega usredsređeni na ustanovljavanje potreba, formiranje odgovarajuće ponude, sticanje, zadovoljavanje i čuvanje stranaka…. tokom procesa kupovine i  njihovog životnog ciklusa. O strankama moramo znati što više, ko su, kakve su njihove specifičnosti u ponašanju, kako se povećava njihova saradnja i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja stranaka, jer samo tako možemo da pripremimo adekvatnu ponudu.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati pojam potrošača i ponašanje potrošača, procese kupovine, faktore odlučivanja koji utiču na proces kupovine, prepoznavanje, učenje i sećanje, motivaciju i vrednosti, ličnost i životni stil, stavove, grupe i kulturu kao i različite metodološke pristupe pomoću kojih istražujemo i prognoziramo procese kupovine.

6
Javni nastup i retorika

Možda toga nismo svesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu nastupamo sve vreme – na sastanku, razgovoru za posao, pred saradnicima, u radu u timovima,  na seminarima, u razgovorima o prodaji …

U konkurentnom poslovnom okruženju tako naša stručna znanja nisu više dovoljna. Poslovni svet zahteva uspostavljanje odnosa i pritom izuzetno važnu ulogu igra sposobnost uspešnog javnog nastupa pojedinca i predstavljanja ideja. Koliko odlučno, vešto nastupamo, koliko je to primereno trenutku i okolnostima,  utiče ne samo na oblikovanje ličnog imidža, već i na imidž organizacije koju  zastupamo, a posredno i na njeno poslovanje. 
Srećom, javni nastup i retorika su veštine koje se mogu naučiti i vežbom neprestano razvijati.

Na predmetu  ćete usvojiti osnovne elemente dobrog i uspešnog javnog nastupa i retorike, što će se odraziti na vašim sledećim javnim, poslovnim i ličnim nastupima. Verovatno ćete veštine i dalje razvijati posle završetka predmeta, redovnom upotrebom tehnika na studijama, privatno i u poslovnim okruženjima.

6
Poslovna komuniciranja i interkulturni dijalog (engleski, nemački, italijanski)
Obavezni predmeti
6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

6
Inovativni i inovacioni menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

9
Računovodstvo i finansije

Možda ste već čuli za misao: "Računovodstvo je jezik poslovnih ljudi." Preduzetnici i menadžeri svakodnevno donose različite poslovne odluke, vezane za svakodnevno poslovanje, ili za planirane aktivnosti u budućnosti. Bankari ocenjuju kreditnu sposobnost preduzeća na osnovu godišnjih izveštaja, u kojima traže informacije, kako da uspešno i efikasno posluje preduzeće, i ocenjuju njihovu platnu sposobnost. Informacije, koje su pripremljene u različitim izveštajima je potrebno razumeti i pravilno upotrebiti, a za to je potrebno poznavati osnove računovodstva i finansija.

Na predmetu ćete se upoznati sa osnovnim načelima računovodstva i finansija za upravljanje poslovanjem. Upoznaćete sva tri osnovna računovodstvena izveštaja, upoznaćete se sa osnovama planiranja poslovanja, naučićete da procenjujete svoje poslovne partnere na osnovu analize računovodstvenih izveštaja, i razumećete kako odluke, vezane za finansiranje preduzeća, utiču na finansijsku stabilnost preduzeća.

9
Istraživanja tržišta za potrebe marketinga

Važnost i upotreba istraživanja u poslovnom odlučivanju su ključni. Marketing preduzeća bez procesa istraživanja tržišta ne može da funkcioniše uspešno. Priprema izveštaja i predstavljanje istraživanja u velikoj meri odlučuju o konačno donetoj odluci za marketing u preduzeću.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati pojam i osnovne karakteristike istraživanja marketinga, područja istraživanja unutar i izvan organizacije, faze procesa istraživanja marketinga i pojedina područja upotrebe istraživanja marketinga, a ujedno ćete se upoznati sa brojnim primerima iz prakse, i otkriti još ponešto novo i zanimljivo. Takođe ćete usvojiti sveobuhvatan model postupka istraživanja tržišta po načelu faznog pristupa: znaćete da definišete problem istraživanja, planirate istraživanje za rešenje problema, obaviti istraživanje i upotrebiti rezultate pri rešavanju problema.

9
Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki

Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki je srž prodajnog upravljanja. Sva preduzeća i organizacije nude proizvode ili/i usluge sa kojima razvijaju uzajamno korisne razmene sa ciljnim kupcima koji žele zadovoljiti određenu potrebu ili želju. Ali, prošla su vremena kada je bilo dovoljno imati samo dobar proizvod, veliki prodajni budžet i dobre prodavce. Danas kupci imaju u svakoj  kategoriji na raspolaganju veliki broj međusobno zamenljivih proizvoda i istovremeno neograničen pristup informacijama o proizvodu/usluzi na koje proizvođač ne može uticati. Kupci će se odlučiti za kupovinu onog proizvoda /usluge koji će najbolje zadovoljiti njihove potrebe i očekivanja. Kupiće na osnovu vlastitog prepoznavanja vrednosti. Pobednici će biti ona preduzeća i organizacije koji budu svojom celokupnom ponudom najbolje zadovoljili kupce, a to će postići tako što će se usredsrediti  na svoja ciljna tržišta i ciljne kupce, i na osnovu tih saznanja ponuditi ne samo proizvod, već celokupno iskustvo koje kupovina i upotreba proizvoda/usluge predstavlja kupcu.

Na ovom predmetu ćemo se posvetiti svemu ovome i mnogim drugim stvarima. Tako ćete naučiti i saznati da prodaja mora biti deo celokupnog lanca vrednosti, jer prodaja počinje mnogo pre planiranja proizvoda i nastavlja se dugo pošto je proizvod prodat.

6
Globalni marketing

Globalni marketing  je realnost. U suštini, reč je o marketingu koji se usklađeno sprovodi po svetu, odnosno koristi prednosti komercijalnih aktivnosti, globalne različitosti, sličnosti kao i prilika za postizanje globalnih ciljeva.

Na ovom predmetu ćete pomoću međusobne komunikacije, literature i studija slučaja upoznavati dobre prakse i pravila međunarodnog poslovanja. Učićete da analizirate tržište i prepoznajete tržišne prilike na međunarodnim tržištima u turbulentnom, dinamičnom okruženju i kako što bolje iskoristiti izvore preduzeća.

9
Digitalni marketing

Digitalni marketing je sastavni deo marketinških aktivnosti svakog preduzeća i postizanje marketinških ciljeva pomoću tehnologije interneta. Reč je o procesu prepoznavanja, razumevanja potrošača, zadovoljavanja njihovih potreba pri istovremenom stvaranju zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Kod veb poslovanja je veoma važno kakav poslovni model smo izabrali, jer je zatim poslovnom modelu prilagođena celokupna strategija digitalnog marketinga.

Na predmetu ćete upoznati osnove digitalnog marketinga, proučavati poslovne modele, učiti o korisničkom iskustvu, razvoju veb portala i tehnika pisanja za veb. Obradićete i tri važne discipline digitalnog marketinga (e-mail marketing, sadržinski marketing i marketing na internet pretraživačima).

6
Promotivne akcije

Nakon pregleda istorije oglašavanja, studenti se na predmetu, za zagrevanje, posvećuju izboru, opisu i postavci njihove najomiljenije akcije oglašavanja. U okviru gostujućeg predavanja izabranog sponzora/preduzeća/organizacije, daje se polazišni »brief«, za formiranje predloga kreativnog rešenja. Poslovne izazove neka vam postavljaju ugledna i velika, ali i start-up preduzeća.

U nastavku studiranja predmeta studenti rade na konkretnom, živom i praktičnom primeru.

Na osnovu sažetka sponzora, studenti prave profil osobe, njene karakteristike, životni stil, kupovne navike, realne i virtualne lokacije, na kojima je dostupna. Za kreiranu osobu formiraju dinamičnu akciju oglašavanja sa sloganom, i vizuelnu sliku osnovnog oglasa, a zatim pripremaju projekat širenja akcije oglašavanja prema izabranoj društvenoj mreži.

Na kraju predmeta sponzori biraju i nagrađuju najbolje kreativne projekte.

Obavezni predmeti
6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je još pre nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis od perifernog značaja,  danas ne možemo zamisliti svetsku mrežu bez društvenih medija. Za mnogo korisnika  veba su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već sinonim za internet, jer na njima provode veliku većinu svog veb vremena. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gde je popravka takvih i drugačijih servisa još veća: mreže kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima.

Tako važan deo svetske veb mreže naravno trgovci ne mogu izbeći. U velikoj većini slučajeva je reč kod društvenih medija o besplatnim  servisima – znači da vlasnici tih mreža priliku za zaradu traže na drugom mestu , najčešće u obliku oglašavanja.  Korisnici su naime administratorima mreža poverili beskonačan broj informacija, a zbirku svaki dan vredno dopunjujemo podacima o  našim interesima, navikama, ličnim vezama i načinu upotrebe svetske mreže.

Zato društveni mediji  trgovcima nude sredstva bez primera u istoriji naše struke: mogućnost skoro individualnog naslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na osnovu njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne grupe i posledično promišljeniju upotrebu marketinških budžeta. Sa druge strane, odnos oglašivač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja zajednica stranaka, simpatizera i pobornika robnih marki i preduzeća koji komunikaciji s ciljnom javnošću dodaje sasvim novu dimenziju.

Na predmetu »Strategije društvenih medija i marketing« videćete kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve mogućnosti nam nude i kako ih umrežiti u celovit komunikacioni ekosistem.

6
Neuromarketing

Pojedini misle, da je neuromarketing neko mistično područje marketinga, u kome naučnici proučavaju da li postoji dugme, koje oglašivači mogu da pritisnu, da bi kupci bez otpora kupovali njihove proizvode. Neuromarketing su istraživačke aktivnosti, u kojima se upotrebljavaju metode i tehnologija neuronauke. Uopšteno, neuromarketing rešava jednake probleme koje rešavaju tradicionalne istraživačke metode, a to je, kako bi oglašivači trebalo da najkorisnije utroše sredstva za oglašavanje za najveći učinak, pri čemu će najbolje saopštavati vrednosti ponuđenih proizvoda. Neuromarketing je dakle samo novi način merenja, da li i kako marketinški stimulusi deluju na respondenta i njihovu interpretaciju.

U akademskim vodama, neuronaučno istraživanje o tome kako marketinški nadražaji utiču na naš mozak i posledično na naše odluke, nazivamo potrošačka neuronauka. Istražujemo pažnju, svest i podsvest, učenje i pamćenje, emocije i osećanja. Aplikacija neuroloških alata i znanja u praksi je komercijalna verzija potrošačke neuronauke, i naziva se neuromarketing.

6
Kreiranje sadržaja i pripovedanje priča

Poslovni svet je danas globalan. To predstavlja niz novih poslovnih prilika, a u isto vreme i intenzivne promene, i zaoštrenu konkurentsku borbu. U toj borbi su uspešni i prednjače samo prodorni, odvažni, inovativni i kreativni. Ukratko, drugačiji i nezaboravni. Kreativno izveštavanje i kreiranje sadržaja kroz pripovedovanje priča je jedan od uspešnijih alata, kako bi nas opazili i prepoznali.

Kreativni sadržaj i pripovedovanje priča su danas jedan od najmoćnijih alata u marketingu, da bi nas potencijalni klijenti opazili i prepoznali. Na predmetu ćete upoznati različite načine kreativnog pisanja, i tako razvijati svoje kreativne sposobnosti.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takva iskustva nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.       

12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

18
Izborni predmet 1, 2 i 3 (6ECTS + 6ECTS + 6ECTS)

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi.

 • Digitalizacija i pojedinac
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Interkulturalni menadžment
 • Interna komunikacija
 • Javna uprava i poslovanje javnog sektora
 • Menadžment događaja
 • Menadžment kvalitete u obrazovanju
 • Neuromarketing
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Odnosi s javnošću i društvena odgovornost
 • Organiziranje kvalitete života
 • Osobni menadžment i komunikacija
 • Poduzetništvo i kultura poduzeća
 • Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.)
 • Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga
 • Razvojna psihologija
 • Razvoj zaposlenika
 • Socijalni marketing
 • Sportska psihologija
 • Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Svaki predmet je ocenjen sa 6 ECTS bodova.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno. 

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog ili hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom,srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

Nada Filipović,

student programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću
Uprkos zahtevnoj poslovnoj poziciji i privatnim obavezama, prilagođeno studiranje na DOBI mi omogućava odgovorim na sve dnevne zahteve i, dodatno, stičem nova, internacionalna znanja u oblasti u kojoj već radim – Public Relations.

Nada Filipović,

student programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću
Uprkos zahtevnoj poslovnoj poziciji i privatnim obavezama, prilagođeno studiranje na DOBI mi omogućava odgovorim na sve dnevne zahteve i, dodatno, stičem nova, internacionalna znanja u oblasti u kojoj već radim – Public Relations.

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Kompletna podrška

Kompletna podrška

Na online studijama nikada nećete biti sami. Od prvog dana će vas pratiti lični savetnik za studije i online mentor.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Diplomci i karijera

Kao diplomac programa ćete odlično savladati sva tri područja: marketing, društvene medije i odnose s javnošću. Znaćete da efikasno povežete stručna pitanja sa praktičnim izazovima preduzeća i agencija na području marketinga.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

 

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle prvog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati na prijavi prilažu overenu fotokopiju svedočanstava, diplome i drugih potvrda, koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis. 

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.250,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 285,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se plaćuje u poslednjoj godini studija.

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli