Menadžment u savremenom poslovanju

Vaša karijera. Vaša odluka

Menadžment u savremenom poslovanju

Prema istraživanju Mediane (jun 2020), više od dve trećine zaposlenih, starosti između 25 i 45 godina, misli da su studije dobra prilika za lični rast i razvoj. Znanja iz područja ekonomije i menadžmenta su među najvažnijim znanjima, koja su im potrebna. U ovim izazovnim vremenima, kada se profesije mnogo menjaju, tokom studija u programu Menadžment u savremenom poslovanju ćete steći ključna znanja za budućnost iz područja osnova ekonomije, poslovanja, organizacije i menadžmenta, i povezati ih sa strateškim planiranjem, komuniciranjem, inovacijskim menadžmentom i projektnim radom. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.

Sa izborom studijskog smera ćete suziti svoj studijski fokus, i usmeriti se na sticanje specijalizovanih znanja, na području koje je za vas najrelevantnije: - smer Menadžment - smer Kadrovski menadžment - smer Digitalni menadžment. U predmetniku ispod pogledajte predmete programa i pojedinačnog smera.

Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Menadžment i rukovođenje

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i upravljanje ljudima, za rad i komunikaciju u timovima. Steći ćete kompetencije iz područja poslovanja, organizacije i strateškog menadžmenta, marketinga i prava.
Kadrovski menadžment

Kadrovski menadžment

Upoznaćete izazove i trendove na području kadrovskog menadžmenta, kako aktivno upravljati starijim zaposlenima i talentima, i kako stvarati predanost zaposlenih.
Digitalni menadžment

Digitalni menadžment

Upoznaćete povezanost tehnologije i digitalnog menadžmenta za poslovanje i razvoj preduzeća, i razumeti važnu ulogu pojedinca za ostvarenje svih pora digitalne transformacije u preduzeću ili u ustanovi.
Lični razvoj i komuniciranje

Lični razvoj i komuniciranje

U svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji i spremniji za uspešan timski rad. Efikasnije ćete rešavati konflikte, i hvatati se u koštac sa stresom.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0%

zaposlenih u privredi

0-0

prosečna starost studenata

0%

zaposlenih u internacionalnim firmama

0%

studira iz inostranstva

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
5
Makroekonomika

Ekonomski život neke države zavisi od milion aktivnosti pojedinih preduzeća, potrošača, radnika, zvaničnika, dok se makroekonomika fokusira na opšte posledice tih aktivnosti. Makroekonomika se bavi proučavanjem međusobnih uticaja pojedinih ekonomskih kategorija, i bavi se privredom kao celinom. Rezultati makroekonomskih nauka omogućavaju nacionalnim ekonomskim institucijama izbor i vrednovanje ekonomske politike i njenih mera za razrešavanje makroekonomskih problema. To su: privredni rast, inflacija, nezaposlenost, agregatna ponuda i agregatna potražnja, potrošnja i štednja, investicije, monetarna i fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Na predmetu ćete upoznati glavne makroekonomske kategorije, zakonitosti rada privrede kao celine, i bićete sposobni za procenu makroekonomske pojave i problema.

6
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

7
Pravno i privredno uređenje

Predmet je sastavljen tako da se najpre upoznate sa nekim osnovnim pravnim pojmovima kao što su  država, suverenost, pravni red, pravni odnosi  i sa malim delom stvarnog prava koje obuhvata u suštini samo stvarna prava. Zatim upoznajete osnove obligacionog  prava, naročito ćete se baviti prodajnim ugovorom, kao i osnovama statusnog prava i nizom ekonomskih subjekata koje poznaje naš i  evropski pravni red.

6
Marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

6
Organizacija i menadžment

Znanja organizovanja i menadžmenta su ključna za sve uspešne vođe i organizatore. Svrha predmeta je da formira saznanje da su organizacija, organizovanje i menadžment faktori koji se međusobno prepliću u institucionalnom kao i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga u oblasti formiranja savremene organizacije, moderne organizacione kulture i klime, i dalje u oblasti savremenog menadžmenta koji ume da koristi adekvatne metode planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole do formiranja organizacionih strategija i prepoznavanja i rešavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

5
Osnovi informatike

Upotrebu računara više ne možemo izbeći ... koristimo ih kod kuće, na poslu, u studiranju, pritom koristimo različita računarska sredstva. Nekima vladamo više, a nekima manje. Na predmetu Osnove informatike upoznaćete informaciono-komunikacijsku tehnologiju, značaj informatike u poslovnim procesima i koliko je važna netetika u komuniciranju pomoću informaciono-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je podeljen na dva veća dela: na teoretski deo i praktične vežbe. U »teoretskom delu« predmeta ćete se susreti sa konceptima računarstva i informatike, sa različitim stručnim pojmovima iz ove oblasti, sa istorijskim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vežbama« ćete utvrđivati svoje znanje upotrebe kancelarijskih računarskih programa: uređivač tekstova, elektronskih tabela, sredstava za izradu prezentacija i sl.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u oblast računovodstva i daje osnovno znanje o računovodstvu svima koji do sada sa tom oblašću nisu imali (veći) kontakt, jer je osnovno poznavanje ovog područja važno za svakog zaposlenog. 
Na predmetu ćete upoznati  značaj i ulogu računovodstva za menadžment i koje su  one računovodstvene  informacije koje su važne za poslovno odlučivanje. Isto tako ćete na završetku predmeta naučiti da čitate računovodstvene rezultate i izrađujete  poslovne i godišnje izveštaje i da razumete bonitet poslovanja preduzeća u kojem ste zaposleni, kao i da razumete bonitet poslovnih partnera.

6
Rukovođenje i postupanje sa ljudima

U vreme izvođenja predmeta upoznaćete tematiku iz oblasti vođenja i postupanja sa ljudima. Sadržina predmeta će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših znanja u oblasti menadžmenta sa naglaskom na oblasti rukovođenja i postupanja sa ljudima (saradnicima), kod formiranja savremene organizacije koja zahteva vladanje pre svega oblašću mekih veština, tj. rada sa ljudima  (rukovođenja, motivisanja, rešavanja konflikata). Sadržina ovog predmeta će vam pomoći  da se efikasnije formirate u još uspešnije vođe.

Kroz aktivnosti na predmetima usvojićete znanje na konkretnim primerima i osposobiti se za upotrebu različitih veština vođenja i postupanja sa ljudima u svakodnevnom radu u svom radnom okruženju.

5
Poslovna matematika sa statistikom

Na predmetu ćete upoznati različite matematičke i statističke sadržine tj. probleme. Mnogi praktični primeri biće vam predstavljeni sa ciljem da naučite da planirate i rešavate različite ekonomske probleme i poslovne odluke. Statistički deo predmeta moći ćete da povežete s praktičnim primerima iz svakodnevnog života.

Naučićete da računate različite statističke indekse, sakupite podatke u frekventnu raspodelu, razumećete naučne i stručne dokumente koji sadrže matematički zapis ili statističke analize podataka. Naučićete da sakupite podatke, da uredite, grafički prikažete, analizirate i interpretirate, što je važno u oblasti poslovnih procesa, i aplicirate u poslovnu praksu (npr. odredićete položaj pojedinačne jedinice između ostalih …).

Upoznaćete različite moguće oblike kamatiranja i naučićete da ih primenite u praksi. Na ovaj način ćete se upoznati sa osnovnim delom finansijske  matematike, čije je znanje naročito korisno u oblasti  finansija, bankarstva i osiguranja.

6
Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik (engleski/nemački)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika predstavlja vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova , predstavlja vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Na predmetu ćete se upoznati sa različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima i osećaj za različitost između kultura.

2
Seminar: Uvod u studiranje

Za studijski je uspeh važna detaljna priprema za studije. Aktivnostima na seminaru, studenti stiču još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno učešće tokom studija, dobijaju podsticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju sa fakultetom, organizacijom i načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan deo seminara je upoznavanje sa virtuelnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspešne studije i razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studije za studente je tako lakši, a uspešnost u kasnijim fazama studija veća.

Obavezni predmeti
5
Poslovna komunikacija

Komunikacija je sastavni deo našeg svakodnevnog života i često mislimo da je to već samo po sebi dovoljno i da smo u komunikaciji sa drugima uspešni. To naravno nije tačno. U poslovnom okruženju  smo premalo svesni važnosti komuniciranja kao veštine koju treba naučiti i zatim neprestano dopunjavati. Naša sposobnost poslovne komunikacije može da nam pomogne u sklapanju poslova ili da nas u tome ometa. U današnje vreme imaju prednost oni koji uspevaju da za kratko vreme sagovorniku prenesu pravu količinu potrebnih informacija koje je sagovornik sposoban jasno razumeti. Na predmetu Poslovna komunikacija razvićete veštinu jasnog, ciljnog i efikasnog poslovnog komuniciranja i dobiti veliko usmerenje koje će vam pomoći da ovu veštinu i posle završetka predmeta usavršavate dalje.  

5
Finansije

Sa finansijama se srećemo svaki dan  - poslovno kao i privatno – iako toga nismo svesni: kako proceniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, sa kakvim opasnostima se srećemo kod iznajmljivanja kredita, kakva je razlika između finansiranja i investiranja kao i između likvidnosti i platne sposobnosti, kako da ustanovimo da li je preduzeće profitabilno, likvidno i da li posluje ekonomično, koje instrumente platnog prometa koristi preduzeće i sl.

Pomoću predmeta naučićete da odgovorite na sva pitanja i da aktivno učestvujete u poslovanju vašeg preduzeća.

5
Pravo i kadrovi

Predmet obuhvata niz sadržina iz oblasti radnog prava koje uređuje odnose između radnika i poslodavaca, nastalih ugovorom o zaposlenju. Tokom trajanja predmeta  usvojićete mnogo korisnih i  dragocenih informacija i znanja koje ćete moći korisno da upotrebite u vašem svakodnevnom životu, a pre svega u poslu kao što su npr. specifičnosti zaposlenja u javnom sektoru, na koji način može da prestane ugovor  o zaposlenju, kako se meri godišnji odmor, kada radnik ima pravo na isplatu prekovremenog rada, kada je radnik  disciplinski i odštetno  odgovoran i kakva prava ima na radnom  mestu.

5
Sistemi za podršku upravljanja

Izazovi savremenog vremena zahtevaju sve celovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplikovano. Pošto ljudi imaju ograničenu sposobnost shvatanja, stvari često pojednostavljujemo, što za preduzeće može da bude opasno tj. neki poslovni događaji i procesi mogu da nas iznenade. Ekonomisti zato moraju da razmišljaju, odlučuju i rade  koliko je moguće celovito. Potreban nam je razvoj dodatnih kompetencija, efikasna sredstva i savremene tehnologije.

U studiranju ovog predmeta upoznaćete sisteme za podršku upravljanja i naučiti kako pomoću savremenih informacionih rešenja koja omogućavaju brzo preoblikovanje velike mase podataka u  informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposleni informacionim rešenjima  poboljšava svoj rad i poslovanje svog preduzeća.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

6
Metodologija istraživanja u društvenim naukama

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "neverna" nauka. Sociologija ništa ne shvata kao razumljivo samo po sebi, ne veruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje šta se krije iza. Društvo i kulturu gleda na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog dolazi do objašnjenja o tome kako društvo deluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vreme živi sa njima, izračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta ćete se upoznati sa osnovnim konceptima u metodologiji društvenog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, itd.

5
Dizajnersko razmišljanje

Pojam dizajnersko razmišljanje, odnosno na engleskom jeziku »design thinking«, predstavlja specifičan način mišljenja, koji koriste dizajneri prilikom razvijanja novog proizvoda, odnosno u planiranju usluge. To je metoda, koja se koristi pri rešavanju otvorenih problema. Pokazala se kao odličan alat za obnovu procesa unutar preduzeća i rešavanje kompleksnih problema, sa kojima se susreću preduzeća.

Sadržaji predmeta obuhvataju uticaj digitalizacije na pojedince u svakodnevnom životu i na radnom mestu, znanja, veštine i kompetencije u digitalnom dobu, osnovne digitalne kompetencije i veštine, stručne digitalne kompetencije i veštine za različite sektore, napredne digitalne kompetencije i veštine, komunikaciju u digitalnom dobu, rukovođenje (ljudima, organizacijama, projektima) u digitalnom dobu, i uticaj digitalizacije na doživotno učenje i društvo.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je nauka koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike kojima je za rad potreban efikasan poslovni informacioni sistem, poslovne analitičare koji zahteve korisnika prevode u govor tehnike kao i u tehnike (planere, programere), koji znaju poslovne zahteve da pretvore u  program/aplikaciju.

Osobina poslovnih korisnika je da žele 'informacije na dlanu' pomoću kojih će lakše odlučivati (vođe) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se s tehničarima loše razumeju. Osobina tehničara je da odlično razumeju tehničke detalje mašinske i programske opreme, programske jezike, pomoćne alatke, komunikacijske standarde i protokole. Obično ne razumeju zahteve korisnika. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahteve korisnika, na osnovu toga pripremaju arhitekturu poslovno-informacionog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i pospešivač informatizacije preduzeća. Pripremaju informacionu strategiju za preduzeća, bez koje retko koje preduzeće može dugoročno da preživi.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacione procese i njima adekvatne  poslovne informacione sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacione procese i one za podršku upravljanju. Upoznaćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacionih procesa.

Izborni predmeti (student bira dva)
6
Javna uprava i poslovanje javnog sektora

Sa javnom upravom i svim što je sa njom povezano srećemo se svaki  dan. Javna uprava je ona koja donosi propise, izvršava ih i brine o sankcijama ako propise ne poštujemo. Javna uprava garantuje rad države, naš boravak u njoj i ostvarivanje naših prava. Istovremeno prema državi imamo i obaveze  – javna uprava će se pobrinuti da ih ispunimo. 
Javna uprava je, dakle, izuzetno aktuelno područje. Ali da li tačno znamo koji su organi javne uprave? A koji su organi državne uprave? Kako su organizovani? Kako deluju i koje su njihove nadležnosti? Šta rade opštine i kakva  je njihova organizacija? Zašto su javne nabavke tako važne? Šta su upravni postupci? Kako se vode? Šta moramo znati kada se nađemo kao stranka u nekom upravnom postupku? Na ovom predmetu moći ćete da odgovorite na ova pitanja.

6
Veštine pismene i usmene komunikacije

Možda toga nismo ni svesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu uvek nastupamo – na sastanku, razgovoru za posao, ispred saradnika, u radu u timovima,  na seminarima, u prodajnim razgovorima…

U konkurentnom poslovnom okruženju tako naša stručna znanja više nisu dovoljna. Poslovni svet zahteva uspostavljanje odnosa, a pri tome izuzetno važnu ulogu ima sposobnost odličnog javnog nastupanja i predstavljanja ideja pojedinca. Kako odlučno, spretno, u trenutku i okolnostima primerno nastupamo, utiče ne samo na formiranje ličnog imidža, nego i na imidž organizacije, koju zastupamo, i posredno i na njeno poslovanje.

Na sreću su javno nastupanje i retorika spretnosti koje možemo naučiti i vežbom neprestano razvijati. Na predmetu ćete usvojiti osnovne elemente dobrog i uspešnog javnog nastupanja i retorike, što će se reflektovati na vašim budućim javnim, poslovnim i ličnim nastupima. Sigurno ćete spretnosti razvijati dalje i nakon zaključka predmeta, redovnim korišćenjem tehnika na studijama, privatno i u poslovnim okruženjima.

6
E-poslovanje

U svakodnevnom životu se na svakom koraku susrećemo sa pojmovima e-poslovanje, e-bankarstvo, e-obrazovanje, e-trgovina i drugima, koji započinju prefiksom »e«, odnosno »elektronsko«. Na predmetu E-poslovanje ćete potražiti uzrok za širenje tih termina, pogledati kako se delatnosti sa prefiksom »e« razlikuju od onih bez njega, i osposobiti se za rad u digitalnoj ekonomiji, odnosno informacijskom društvu.

Na predmetu ćete upoznati karakteristike takozvane digitalne ekonomije i promena u poslovnim organizacijama, koje su posledica promenjenih okolnosti. Utvrdićete znanja iz oblasti digitalne ekonomije, a posebno položaja malih i srednjih preduzeća.

 

6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obrađuje odnose sa zaposlenima kao i stvaranje, planiranje, izvođenje i procenu komunikacije unutar organizacija. Cilj interne komunikacije je da uspostavi, razvije i održava zdrave i motivišuće odnose među zaposlenima, što je uslov za rad organizacija, postizanje poslovnih ciljeva i vizije, ostvarivanje misije organizacije, a najzad i pojavljivanje u javnosti, jer su  zaposleni najbolji ambasadori svake organizacije.

Bez interne komunikacije ne može i ne postoji ni jedna organizacija, bez planirane proaktivne unutrašnje komunikacije je postizanje ostvarivanja misije i vizije, kao i  organizacionih ciljeva, verovatno izuzetno otežano, ako ne čak i onemogućeno. Interna komunikacija  prati i podržava organizacionu i poslovnu strategiju i zastupa iste poslovne ciljeve i predstavlja proaktivno delovanje na osnovu neprestanog posmatranja i analiziranja okruženja organizacije, uvažavajući misiju organizacije, viziju i strategiju kao i njeno sprovođenje, kontrolu i procenu. Na predmetu ćete  obrađivati i organizacionu kulturu, klimu i vrednosti, identifikovati glavne komunikacijske metode i faktore uspeha (planiranje, sprovođenje i merenje efekata interne komunikacije) i dotaći etičko gledište interne komunikacije – ne samo sa teoretskog gledišta, već i preko primera iz prakse.

6
Menadžment događaja

Događaji su neke vrste komunikacijska modna muha, koja ima već vrlo stara krila. Rituale i priredbe u smislu »kruha i igara« nalazimo mnogo prije pojave tiskanih, audiovizualnih i elektronskih medija. Događaj je već od davnine najvažniji način masovnog komuniciranja, naime učinak spektakla i druženja daju mu veliku snagu utjecanja na osjećaje i usmjerenost sudionika. Događaji su uvijek bili povezani sa zabavom, snagom i utjecajem. Događaji su danas već prerasli prvotne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u gospodarstvu otkrivamo omiljenost i snagu događaja, koji su dobili važno mjesto u komuniciranju organizacijskih poruka. Događaji sa svojim bistvom, susretima ljudi, predstavljaju komunikacijski alat.

Pri predmetu će svakako izaći na vidjelo vaša kreativnost i inovativnost te sposobnost organiziranja. A stečeno ćete znanje moći koristiti i na događajima u privatnom životu –rođendanske zabave će sigurno biti mnogo „šarenije“ – ili obrnuto: službeni događaji manje ozbiljni.

Izborni smer Kadrovski menadžment (obavezni predmeti)
6
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment, sa kojim bi najviši menadžment preduzeća trebalo da brine o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više menja. Na osnovu sistematičnog analiziranja tog okruženja i proučavanja novih smernica, kao i analize sopstvenog rada, strateški menadžment proverava svoju misiju i viziju, i formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspešnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških veština. Koncept vebinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i saradnju u cilju razmene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na sopstvenim projektima – pripremi strateških planova.

6
Savremeni koncepti kadrovskog menadžmenta

Za dugoročni uspeh organizacije je neophodan odgovarajući odgovor na visoku dinamiku, i preuzimanje aktivne uloge u razvoju poslovnog okruženja. Pri tome je ključan strateški pogled na kadrovski menadžment i razvoj zaposlenih.

Činjenica je da se poslovna okruženja menjaju veoma brzo, a kadrovski menadžment je deo tih promena, koje snažno utiču na živote i aktivnosti ljudskih resursa u preduzeću. Poslovna okruženja očekuju efikasne i inovativne prakse kadrovskog menadžmenta, kako bi delovali u koraku sa vremenom i konkurencijom. Zato su pojedincima, koji već rade, ili će tek raditi na području kadrovskog menadžmenta, potrebna aktuelna znanja i kompetencije, koja će im omogućiti zadovoljavanje tih potreba. 

Nakon završetka predmeta ćete znati da pripremite predlog mera za efikasno postupanje sa starijim zaposlenima u radnim okruženjima, upoznati i razumeti razlike između generacija, umeti da pripremite predlog međugeneracijske saradnje u poslovnom okruženju, razumeti značaj i ulogu upravljanja sa talentima u organizacijama, znati da formirate odgovarajuće strategije postupanja sa talentima, znati da identifikujete i merite posvećenost zaposlenih, i upotrebiti i kritički vrednovati savremene načine kadrovskog menadžmenta  u praksi pojedinačnih preduzeća.

6
Osnovni kadrovski procesi

Planiranje i upravljanje ljudskim resursima u organizaciji predstavlja važnu konkurentsku prednost. U pitanju je povezivanje interesa zaposlenih i interesa rukovodstva. Što više vremena preduzeće nameni prikupljanju informacija o svojim zaposlenima i potrebama preduzeća, tačnije će moći da definiše strategiju upravljanja ljudskim resursima i dostizanje ciljeva preduzeća. Za uspešan razvoj preduzeća su na prvom mestu dovoljni osposobljeni kadrovi, koji se uspešno suočavaju sa novim, datim situacijama. Preduzeća se iz tih razloga odlučuju za sistematični razvoj ljudskih resursa. Naglasak je pre svega na obrazovanju, osposobljavanju, motivisanju, izgradnji karijere.

Nakon završetka ovog predmeta ćete znati da na praktičnom primeru izabrane organizacije predstavite upravljanje ljudskim resursima, znaćete da kreirate strategiju upravljanja ljudskim resursima, koja će podržati ostvarenje poslovne strategije organizacije i identifikovati ulogu ključnih učesnika u organizaciji pri ostvarivanju strategije upravljanja ljudskim resursima, kritički vrednovati ulogu i značaj upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, kao i njen doprinos formiranju konkurentne prednosti organizacije, znaćete da ocenite sprovođenje procesa upravljanja ljudskim resursima iz vidika usklađenosti sa osnovnim pravnim okvirom, i znaćete da identifikujete ključne uticajne faktore, koji utiču na rad funkcije upravljanja ljudskim resursima u savremenom poslovnom okruženju.

6
Razvoj zaposlenih

Karijerni razvoj zaposlenih je od ključnog značaja za očuvanje konkurentnosti preduzeća. Razvoj zaposlenih je sistematičan i kontinuirani proces, sa kojim preduzeće planski razvija ona znanja i kompetencije, koje podržavaju kreiranu viziju i strateške ciljeve.

U okviru predmeta ćete upoznati i razumeti ulogu, značaj i ciljeve razvoja zaposlenih za uspešan rad organizacija, znaćete da identifikujete potrebe za razvojem zaposlenih i formirati, implementirati i evaluirati programe razvoja zaposlenih, i znati da analizirate i kritički vrednujete postojeće prakse na području razvoja zaposlenih u organizacijama, i predlagati poboljšanja.

6
Lični menadžment

Sa izazovima ličnog menadžmenta se srećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizovati vreme da bismo na poslu i u privatnom životu bili što efikasniji i zadovoljniji? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako efikasno komunicirati? Kako efikasno rešavati konflikte? Kako što efikasnije stvarati  nova znanja i veštine i kako razmišljati i raditi što kreativnije? Kako što bolje ostvariti svoje ciljeve?

Studenti će na ovom predmetu razviti različite kompetencije i tako ne smo što će shvatiti značaj činilaca koji određuju ličnost i steći znanje za razumevanje duševnih procesa, već će se upoznati i sa osnovnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije i steći  znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

Izborni smer Digitalni menadžment (obavezni predmeti)
6
Digitalni menadžment i tehnologija

Važan segment strateškog menadžmenta je uvođenje digitalizacije u poslovne procese i modele. Naime, tehnološki napredak u obliku digitalizacije industrije i preduzetništva je u poslednjoj deceniji značajno doprineo izmenama postojećih i formiranju novih poslovnih modela, koji preduzećima omogućavaju poslovanje u većem obimu, na većim daljinama i sa nižim troškovima, kao i razvoj novih proizvoda i usluga.

Nakon uspešno obavljenog predmeta ćete znati kritički da vrednujete ulogu tehnologije u poslovanju i organizaciji, da definišete karakteristike digitalne materije u kontekstu poslovnosti, interpretirate nove uloge, profesije i kompetencije, kao i da argumentujete njihov uticaj na (digitalno) poslovanje, raščlanite tipični razvojni proces digitalnih usluga na konkretnom primeru, a isto tako ćete razlikovati različite pristupe agilnog razvoja digitalnih usluga. 

6
Digitalizacija i pojedinac

Znanje je danas ključna poluga za generisanje konkurentnosti, kako na nivou privrednih društava, lokalnih zajednica, tako i svakog pojedinca. Sve više do izražaja dolaze digitalne kompetencije,  koje organizacijama pomažu u proboju, i podizanju uspešnosti. Digitalna – informaciona pismenost postaje ključna za rad pojedinaca i organizacija. U stvaranju povoljnog okruženja i uslova za obrazovanje, važnu ulogu igraju kako preduzeća, obrazovne ustanove, mediji, politika, tako i menadžeri, koji su svesni značaja znanja i veština za prodorna rešenja. Motivisanje i omogućavanje stalnog obrazovanja za nadogradnju postojećih kompetencija na svim područjima, posebno na području digitalizacije, je odlučujuća investicija u agilnim preduzećima. Mnoga preduzeća su toga već svesna.

Nakon studiranja ovog predmeta ćete razumeti kakva znanja i kompetencije su vam potrebne za svakidašnji život, i za izabrano radno mesto, znaćete da predložite katalog znanja i kompetencija, koje su potrebne zaposlenima u izabranom sektoru, bićete osposobljeni za upotrebu alata za rukovođenje ljudima, organizacijama i projektima, i upoznati alate i platforme za doživotno učenje. 

6
Digitalna strategija

Preduzećima su u digitalnoj ekonomiji više nego ikada pre potrebna jasna i jedinstvena poslovna polazišta za svoj poslovni razvoj i jačanje konkurentnog položaja, u novim uslovima poslovanja. Zadatak svake strategije je konkretno u usmeravanju svih zaposlenih ka zajedničkim strateškim ciljevima, na način, koji je zajednički dogovoren i razumljiv svakom zaposlenom.

I digitalna strategija je najpre strategija. Zato je njen zadatak najpre postaviti strateške ciljeve i formirati zajedničko razumevanje, kako bismo prelazili poslovni put iz trenutnog poslovnog stanja preduzeća u željeno (konkurentnije) ciljno stanje. Tek tada je i digitalna, što znači da preduzeća na tom poslovnom putu uvažavaju karakteristike digitalne ekonomije, i u nju uključuju digitalne tehnologije, pomoću kojih će moći brže i lakše da pređu taj put.

Predmet Digitalna strategija obuhvata sve potrebne elemente za razumevanje polaznih tačaka poslovanja, kao i za kreiranje i sprovođenje digitalne strategije. Nakon njegovog završetka ćete razumeti zašto je preduzećima zaista potrebna digitalna strategija, i šta morate uzeti u obzir prilikom njene izrade za svoje preduzeće.

6
Digitalna transformacija i novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne obuhvata samo modernizacije IT-a, već predstavlja izgradnju novih poslovnih modela. Zato pri digitalizaciji nije važno samo uvođenje novih tehnologija, važna je i transformacija poslovanja i poslovnih procesa, i posledično transformacija IT-a, koja to poslovanje podržava. Potencijal koji nudi pravo digitalno poslovanje je nesumnjivo izuzetan, i šteta bi bila ne iskoristiti ga, jer donosi brojne koristi.

Nakon završetka predmeta ćete razumeti kontekst digitalne ekonomije, znaćete da identifikujete nove poslovne modele, koje koriste preduzeća u današnjem digitalnom dobu, znaćete da koristite alternativne poslovne modele u praksi i da ih kritički vrednujete, kao i da demonstrirate kolaborativan timski rad.

6
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment, sa kojim bi najviši menadžment preduzeća trebalo da brine o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više menja. Na osnovu sistematičnog analiziranja tog okruženja i proučavanja novih smernica, kao i analize sopstvenog rada, strateški menadžment proverava svoju misiju i viziju, i formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspešnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških veština. Koncept vebinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i saradnju u cilju razmene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na sopstvenim projektima – pripremi strateških planova.

Izborni smer Menadžment (obavezni predmeti)
6
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment, sa kojim bi najviši menadžment preduzeća trebalo da brine o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više menja. Na osnovu sistematičnog analiziranja tog okruženja i proučavanja novih smernica, kao i analize sopstvenog rada, strateški menadžment proverava svoju misiju i viziju, i formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspešnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških veština. Koncept vebinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i saradnju u cilju razmene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na sopstvenim projektima – pripremi strateških planova.

6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije

Poznavanje globalnog ekonomskog okruženja je za ekonomistu neophodno, zato je cilj predmeta da studenti steknu osnovno znanje iz spoljnih ekonomskih tokova između zemalja u smislu integracije, da upoznaju međunarodni ekonomski sistem i osnovne instrumente međunarodne ekonomske politike, a stečenim znanjem da shvate kakav je ekonomski položaj Srbije danas i ubuduće.

6
Menadžment kvaliteta

Reč kvalitet se u svakodnevnom životu, i pre svega u poslovanju, mnogo upotrebljava. Šta ona znači, različito se razume. Definicija je mnogo. Koje su? Kako obezbediti kvalitet? Koji alati i modeli, kao i tehnike nam na putu postizanja kvaliteta i izvrsnosti pomažu, odn. koji su nam od pomoći? Kakvi su troškovi kvaliteta? Kako kvalitetno raditi u međunarodnoj poslovnoj administraciji?

Nakon uspešno obavljenog predmeta ćete znati da aplicirate teoretsko znanje o kvalitetu u poslovanju, i upotrebiti znanje u organizaciji, što će doprineti da ono bude uspešnije i efikasnije.

6
Savremeno poslovno okruženje

Promene se u savremenom poslovnom okruženju događaju sve brže. Nijedna organizacija ne živi u vakuumu, već je njeno poslovanje tesno povezano sa poslovnim okruženjem u kome radi. Posledično, razumevanje savremenog poslovnog okruženja je veoma važno za uspešno vođenje organizacija, jer učesnici okruženja mogu imati važan uticaj na skoro sve vidike poslovanja.

Organizacije se suočavaju sa savremenim poslovnim okruženjem, jer moraju odbaciti stare načine rada, rešiti stare probleme i predstaviti nova, efikasnija rešenja u skladu sa sve bržim tehnološkim promenama. Planiranje i upravljanje promenama u organizacijama nije jednostavno, bez obzira da li su pokretači promena unutrašnji ili spoljašnji.

6
Preduzetništvo i kultura preduzeća

Preduzetništvo ima važnu ulogu u pospešivanju privrednog rasta i formiranju novih radnih mesta u svakoj državi. Često je povezan sa malim i srednjim preduzećima. Ako znamo da su ona među preduzećima u Srbiji daleko najbrojnija i da takođe iz ugla delatnosti preovlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumevanje preduzetništva u današnjem poslovnom svetu veoma važno. 
Na predmetu Preduzetništvo i kultura preduzeća tako ćete upoznati osnovne koncepte i karakteristike savremenog preduzetništva, kakvu ulogu i značaj ima preduzetništvo za ekonomiju i društvo, upoznati procese, povezane sa preduzetništvom i proučavati etička i moralna gledišta  preduzetništva koji su u današnjem društvu i te kako važni.  
Predmet će biti usmeren ne samo u teoriju već pre svega u razvijanje preduzetničke kulture i preduzetničkog duha koji pomaže u istraživanju, prepoznavanju različitih prilika, kreativnom, kritičkom i drugačijem razmišljanju.

Obavezni predmeti
6
Proizvoljno izborni predmet*
12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takva iskustva nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.

12
Završni stručni rad ili polaganje dve izborne nastavne jedinice

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate do kraja studija da položite, imaćete tokom studija na vašem rasporedu. Izborni predmeti izvode se samo u slučaju, kada je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno. 

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije, koji govore srpski jezik. Gostujuća predavanja i literatura su na srpskom ili engleskom jeziku.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima sa porodicom i aktivnim mladima.
Lična podrška

Lična podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju sa podrškom profesora koji znaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomaca odmah nakon diplome doživi pozitivne promene - napreduju, primaju veću platu.

Diplomci i karijera

Kao diplomac programa ćete moći da preuzmete samostalnu organizaciju procesa, i asistiranje u menadžmentu. Zaposlenje ćete pronaći u privredi, različitim zavodima ili u javnoj upravi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Profil diplomca sa takvim znanjima i kompetencijama je uvek veoma tražen. S obzirom na to da ćete postati preduzetniji i inovativniji, i da ćete ujedno imati opsežnu paletu znanja, moći ćete da vodite i sopstveno preduzeće. Tokom studija ćete se razviti u agilnog digitalno kompetentnog stručnjaka.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 2. odnosno 3. godinu je moguć i za studente i diplomce dodiplomskih programa srodnih smerova, koji ispunjavaju uslove za upis. Studentu se na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova dodeljuju dodatne studijske obaveze.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati prilikom prijave prilažu overenu fotokopiju svedočanstva, diplome i drugih potvrda koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis.

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.370,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 208,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 549,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

 

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije