NOVO! Menadžment u savremenom poslovanju

Vaša karijera. Vaša odluka

NOVO! Menadžment u savremenom poslovanju

Tokom studija ćete u programu Menadžment u savremenom poslovanju steći klasična znanja i kompetencije iz područja osnova ekonomije, poslovanja, organizacije i menadžmenta, i povezati ih sa strateškim planiranjem, komuniciranjem, inovacijskim menadžmentom i projektnim radom. Razvijaćete inovativne projekte za sopstvena preduzeća ili za preduzeća u kojima ste zaposleni - od ideje do njene prezentacije na tržištu.

NOVO U 2020!
Izborom studijskog smera ćete svoj studijski fokus suziti, i usmeriti se na sticanje specijalizovanih znanja na području koje je vama najrelevantnije.

- smer Menadžment
- smer Kadrovski menadžment
- smer Digitalni menadžment

U donjem nastavnom planu pogledajte predmete programa i pojedinačne smerove.

Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Menadžment i rukovođenje

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i upravljanje ljudima, za rad i komunikaciju u timovima. Steći ćete kompetencije iz područja poslovanja, organizacije i strateškog menadžmenta, marketinga i prava.
Kadrovski menadžment

Kadrovski menadžment

Upoznaćete izazove i trendove na području kadrovskog menadžmenta, kako aktivno upravljati starijim zaposlenima i talentima, i kako stvarati predanost zaposlenih.
Digitalni menadžment

Digitalni menadžment

Upoznaćete povezanost tehnologije i digitalnog menadžmenta za poslovanje i razvoj preduzeća, i razumeti važnu ulogu pojedinca za ostvarenje svih pora digitalne transformacije u preduzeću ili u ustanovi.
Lični razvoj i komuniciranje

Lični razvoj i komuniciranje

U svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji i spremniji za uspešan timski rad. Efikasnije ćete rešavati konflikte, i hvatati se u koštac sa stresom.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0%

zaposlenih u privredi

0-0

prosečna starost studenata

0%

zaposlenih u internacionalnim firmama

0%

studira iz inostranstva

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
6
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

7
Pravno i privredno uređenje

Predmet je sastavljen tako da se najpre upoznate sa nekim osnovnim pravnim pojmovima kao što su  država, suverenost, pravni red, pravni odnosi  i sa malim delom stvarnog prava koje obuhvata u suštini samo stvarna prava. Zatim upoznajete osnove obligacionog  prava, naročito ćete se baviti prodajnim ugovorom, kao i osnovama statusnog prava i nizom ekonomskih subjekata koje poznaje naš i  evropski pravni red.

6
Marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

6
Organizacija i menadžment

Znanja organizovanja i menadžmenta su ključna za sve uspešne vođe i organizatore. Svrha predmeta je da formira saznanje da su organizacija, organizovanje i menadžment faktori koji se međusobno prepliću u institucionalnom kao i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga u oblasti formiranja savremene organizacije, moderne organizacione kulture i klime, i dalje u oblasti savremenog menadžmenta koji ume da koristi adekvatne metode planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole do formiranja organizacionih strategija i prepoznavanja i rešavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

5
Osnovi informatike

Upotrebu računara više ne možemo izbeći ... koristimo ih kod kuće, na poslu, u studiranju, pritom koristimo različita računarska sredstva. Nekima vladamo više, a nekima manje. Na predmetu Osnove informatike upoznaćete informaciono-komunikacijsku tehnologiju, značaj informatike u poslovnim procesima i koliko je važna netetika u komuniciranju pomoću informaciono-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je podeljen na dva veća dela: na teoretski deo i praktične vežbe. U »teoretskom delu« predmeta ćete se susreti sa konceptima računarstva i informatike, sa različitim stručnim pojmovima iz ove oblasti, sa istorijskim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vežbama« ćete utvrđivati svoje znanje upotrebe kancelarijskih računarskih programa: uređivač tekstova, elektronskih tabela, sredstava za izradu prezentacija i sl.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u oblast računovodstva i daje osnovno znanje o računovodstvu svima koji do sada sa tom oblašću nisu imali (veći) kontakt, jer je osnovno poznavanje ovog područja važno za svakog zaposlenog. 
Na predmetu ćete upoznati  značaj i ulogu računovodstva za menadžment i koje su  one računovodstvene  informacije koje su važne za poslovno odlučivanje. Isto tako ćete na završetku predmeta naučiti da čitate računovodstvene rezultate i izrađujete  poslovne i godišnje izveštaje i da razumete bonitet poslovanja preduzeća u kojem ste zaposleni, kao i da razumete bonitet poslovnih partnera.

6
Rukovođenje i postupanje sa ljudima

U vreme izvođenja predmeta upoznaćete tematiku iz oblasti vođenja i postupanja sa ljudima. Sadržina predmeta će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših znanja u oblasti menadžmenta sa naglaskom na oblasti rukovođenja i postupanja sa ljudima (saradnicima), kod formiranja savremene organizacije koja zahteva vladanje pre svega oblašću mekih veština, tj. rada sa ljudima  (rukovođenja, motivisanja, rešavanja konflikata). Sadržina ovog predmeta će vam pomoći  da se efikasnije formirate u još uspešnije vođe.

Kroz aktivnosti na predmetima usvojićete znanje na konkretnim primerima i osposobiti se za upotrebu različitih veština vođenja i postupanja sa ljudima u svakodnevnom radu u svom radnom okruženju.

5
Poslovna matematika sa statistikom

Na predmetu ćete upoznati različite matematičke i statističke sadržine tj. probleme. Mnogi praktični primeri biće vam predstavljeni sa ciljem da naučite da planirate i rešavate različite ekonomske probleme i poslovne odluke. Statistički deo predmeta moći ćete da povežete s praktičnim primerima iz svakodnevnog života.

Naučićete da računate različite statističke indekse, sakupite podatke u frekventnu raspodelu, razumećete naučne i stručne dokumente koji sadrže matematički zapis ili statističke analize podataka. Naučićete da sakupite podatke, da uredite, grafički prikažete, analizirate i interpretirate, što je važno u oblasti poslovnih procesa, i aplicirate u poslovnu praksu (npr. odredićete položaj pojedinačne jedinice između ostalih …).

Upoznaćete različite moguće oblike kamatiranja i naučićete da ih primenite u praksi. Na ovaj način ćete se upoznati sa osnovnim delom finansijske  matematike, čije je znanje naročito korisno u oblasti  finansija, bankarstva i osiguranja.

6
Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika predstavlja vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova , predstavlja vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Na predmetu ćete se upoznati sa različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima i osećaj za različitost između kultura.

5
Poslovna komunikacija

Komunikacija je sastavni deo našeg svakodnevnog života i često mislimo da je to već samo po sebi dovoljno i da smo u komunikaciji sa drugima uspešni. To naravno nije tačno. U poslovnom okruženju  smo premalo svesni važnosti komuniciranja kao veštine koju treba naučiti i zatim neprestano dopunjavati. Naša sposobnost poslovne komunikacije može da nam pomogne u sklapanju poslova ili da nas u tome ometa. U današnje vreme imaju prednost oni koji uspevaju da za kratko vreme sagovorniku prenesu pravu količinu potrebnih informacija koje je sagovornik sposoban jasno razumeti. Na predmetu Poslovna komunikacija razvićete veštinu jasnog, ciljnog i efikasnog poslovnog komuniciranja i dobiti veliko usmerenje koje će vam pomoći da ovu veštinu i posle završetka predmeta usavršavate dalje.  

2
Seminar: Uvod u studije

Za studijski je uspeh važna detaljna priprema za studije. Aktivnostima na seminaru, studenti stiču još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno učešće tokom studija, dobijaju podsticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju sa fakultetom, organizacijom i načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan deo seminara je upoznavanje sa virtuelnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspešne studije i razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studije za studente je tako lakši, a uspešnost u kasnijim fazama studija veća.

Obavezni predmeti
5
Finansije

Sa finansijama se srećemo svaki dan  - poslovno kao i privatno – iako toga nismo svesni: kako proceniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, sa kakvim opasnostima se srećemo kod iznajmljivanja kredita, kakva je razlika između finansiranja i investiranja kao i između likvidnosti i platne sposobnosti, kako da ustanovimo da li je preduzeće profitabilno, likvidno i da li posluje ekonomično, koje instrumente platnog prometa koristi preduzeće i sl.

Pomoću predmeta naučićete da odgovorite na sva pitanja i da aktivno učestvujete u poslovanju vašeg preduzeća.

5
Digitalna strategija
5
Pravo i kadrovi

Predmet obuhvata niz sadržina iz oblasti radnog prava koje uređuje odnose između radnika i poslodavaca, nastalih ugovorom o zaposlenju. Tokom trajanja predmeta  usvojićete mnogo korisnih i  dragocenih informacija i znanja koje ćete moći korisno da upotrebite u vašem svakodnevnom životu, a pre svega u poslu kao što su npr. specifičnosti zaposlenja u javnom sektoru, na koji način može da prestane ugovor  o zaposlenju, kako se meri godišnji odmor, kada radnik ima pravo na isplatu prekovremenog rada, kada je radnik  disciplinski i odštetno  odgovoran i kakva prava ima na radnom  mestu.

5
Sistemi za podršku upravljanja

Izazovi savremenog vremena zahtevaju sve celovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplikovano. Pošto ljudi imaju ograničenu sposobnost shvatanja, stvari često pojednostavljujemo, što za preduzeće može da bude opasno tj. neki poslovni događaji i procesi mogu da nas iznenade. Ekonomisti zato moraju da razmišljaju, odlučuju i rade  koliko je moguće celovito. Potreban nam je razvoj dodatnih kompetencija, efikasna sredstva i savremene tehnologije.

U studiranju ovog predmeta upoznaćete sisteme za podršku upravljanja i naučiti kako pomoću savremenih informacionih rešenja koja omogućavaju brzo preoblikovanje velike mase podataka u  informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposleni informacionim rešenjima  poboljšava svoj rad i poslovanje svog preduzeća.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

5
Jezik struke i evropska dimenzija (engleski/nemački/italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika podrazumeva vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, podrazumeva vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Cilj predmeta je da uspešno i efikasno savladate govorno sporazumevanje u opštem razgovornom i poslovnom jeziku uz poštovanje evropske dimenzije komunikacije. Naučićete uspešno i efikasno da argumentujete kauzalnost u oblasti društveno-ekonomskog i političkog događaja kod kuće i u EU, potražite podatke o preduzećima iz svoje stručne oblasti i pripremite izveštaj.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je nauka koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike kojima je za rad potreban efikasan poslovni informacioni sistem, poslovne analitičare koji zahteve korisnika prevode u govor tehnike kao i u tehnike (planere, programere), koji znaju poslovne zahteve da pretvore u  program/aplikaciju.

Osobina poslovnih korisnika je da žele 'informacije na dlanu' pomoću kojih će lakše odlučivati (vođe) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se s tehničarima loše razumeju. Osobina tehničara je da odlično razumeju tehničke detalje mašinske i programske opreme, programske jezike, pomoćne alatke, komunikacijske standarde i protokole. Obično ne razumeju zahteve korisnika. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahteve korisnika, na osnovu toga pripremaju arhitekturu poslovno-informacionog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i pospešivač informatizacije preduzeća. Pripremaju informacionu strategiju za preduzeća, bez koje retko koje preduzeće može dugoročno da preživi.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacione procese i njima adekvatne  poslovne informacione sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacione procese i one za podršku upravljanju. Upoznaćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacionih procesa.

Izborni predmeti (student bira tri predmeta)
6
Javna uprava i poslovanje javnog sektora

Sa javnom upravom i svim što je sa njom povezano srećemo se svaki  dan. Javna uprava je ona koja donosi propise, izvršava ih i brine o sankcijama ako propise ne poštujemo. Javna uprava garantuje rad države, naš boravak u njoj i ostvarivanje naših prava. Istovremeno prema državi imamo i obaveze  – javna uprava će se pobrinuti da ih ispunimo. 
Javna uprava je, dakle, izuzetno aktuelno područje. Ali da li tačno znamo koji su organi javne uprave? A koji su organi državne uprave? Kako su organizovani? Kako deluju i koje su njihove nadležnosti? Šta rade opštine i kakva  je njihova organizacija? Zašto su javne nabavke tako važne? Šta su upravni postupci? Kako se vode? Šta moramo znati kada se nađemo kao stranka u nekom upravnom postupku? Na ovom predmetu moći ćete da odgovorite na ova pitanja.

6
Porodično preduzetništvo

Prema nekim procenama, porodična preduzeća predstavljaju u svetskom merilu između 60 i 80 % svih preduzeća. U Nemačkoj treba da bude oko 80 % porodičnih preduzeća koja zapošljavaju 80 % ljudi. U Sloveniji treba da bude oko 70 % porodičnih preduzeća u kategoriji mikro, mala i srednje velika preduzeća. Prednost porodičnih preduzeća je pre svega u pripadnosti poslu i porodici, velikoj fleksibilnosti i stručnom znanju.

Cilj predmeta Porodično preduzetništvo je da studenti koji budu preuzeli vodeće uloge i zadatke u porodičnim preduzećima, ili se možda na formiranje porodičnog preduzeća tek pripremaju ili ih problematika zanima iz bilo kog drugog razloga (savetovanje, publicistika, planiranje mera podrške), upoznaju specifičnosti porodičnih preduzeća u kojima dolazi do mreže poslovne (preduzetničke) i porodične kulture. Isto tako, upoznaćete razlike između preduzetnika i preduzetnica i glavne faktore ženskog preduzetništva u porodičnim preduzećima.

6
Metodologija istraživanja u društvenim naukama

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "neverna" nauka. Sociologija ništa ne shvata kao razumljivo samo po sebi, ne veruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje šta se krije iza. Društvo i kulturu gleda na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog dolazi do objašnjenja o tome kako društvo deluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vreme živi sa njima, izračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta ćete se upoznati sa osnovnim konceptima u metodologiji društvenog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, itd.

6
Interna komunikacija

Predmet Interna komunikacija obrađuje odnose sa zaposlenima kao i stvaranje, planiranje, izvođenje i procenu komunikacije unutar organizacija. Cilj interne komunikacije je da uspostavi, razvije i održava zdrave i motivišuće odnose među zaposlenima, što je uslov za rad organizacija, postizanje poslovnih ciljeva i vizije, ostvarivanje misije organizacije, a najzad i pojavljivanje u javnosti, jer su  zaposleni najbolji ambasadori svake organizacije.

Bez interne komunikacije ne može i ne postoji ni jedna organizacija, bez planirane proaktivne unutrašnje komunikacije je postizanje ostvarivanja misije i vizije, kao i  organizacionih ciljeva, verovatno izuzetno otežano, ako ne čak i onemogućeno. Interna komunikacija  prati i podržava organizacionu i poslovnu strategiju i zastupa iste poslovne ciljeve i predstavlja proaktivno delovanje na osnovu neprestanog posmatranja i analiziranja okruženja organizacije, uvažavajući misiju organizacije, viziju i strategiju kao i njeno sprovođenje, kontrolu i procenu. Na predmetu ćete  obrađivati i organizacionu kulturu, klimu i vrednosti, identifikovati glavne komunikacijske metode i faktore uspeha (planiranje, sprovođenje i merenje efekata interne komunikacije) i dotaći etičko gledište interne komunikacije – ne samo sa teoretskog gledišta, već i preko primera iz prakse.

6
Događaji i sponzorstvo

Događaji su neka vrsta komunikacijskog modnog trenda koji je već dosta zastareo. Rituale i priredbe u smislu »hleba i igara« pratimo dosta pre pojave štampanih, audio-vizuelnih i elektronskih medija. Događaj je već od vajkada najvažniji način masovne komunikacije, jer mu efekat spektakla i druženja daju veliku moć uticaja na emocije i usmerenost učesnika. Događaji su uvek bili povezani sa zabavom, moći i uticajem.

Događaji su danas već snažno prerasli svoje prvobitne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u ekonomiji otkrivamo popularnost i moć događaja koji su dobili važno mesto u komunikaciji organizacijskih poruka. Događaji svojom suštinom, susretima sa ljudima, predstavljaju sredstvo za komunikaciju.

Na predmetu će svakako do izraza doći vaša kreativnost i inovativnost. Stečeno znanje moći ćete da upotrebite i u događajima u privatnom životu – verovatno će rođendanske zabave biti mnogo raznolikije – ili obratno: službeni događaji manje ozbiljni.

6
Preduzetništvo i kultura preduzeća

Preduzetništvo ima važnu ulogu u pospešivanju privrednog rasta i formiranju novih radnih mesta u svakoj državi. Često je povezan sa malim i srednjim preduzećima. Ako znamo da su ona među preduzećima u Sloveniji daleko najbrojnija i da takođe iz ugla delatnosti preovlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumevanje preduzetništva u današnjem poslovnom svetu veoma važno. 
Na predmetu Preduzetništvo i kultura preduzeća tako ćete upoznati osnovne koncepte i karakteristike savremenog preduzetništva, kakvu ulogu i značaj ima preduzetništvo za ekonomiju i društvo, upoznati procese, povezane sa preduzetništvom i proučavati etička i moralna gledišta  preduzetništva koji su u današnjem društvu i te kako važni.  
Predmet će biti usmeren ne samo u teoriju već pre svega u razvijanje preduzetničke kulture i preduzetničkog duha koji pomaže u istraživanju, prepoznavanju različitih prilika, kreativnom, kritičkom i drugačijem razmišljanju.

6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Društvena odgovornost preduzeća je rad preduzeća u korist preduzeća samog i svih njegovih partnera. Društveno odgovornim postupanjem, preduzeća tj. organizacije grade ugled. Pitanje ugleda je u snažnoj vezi i sa pravilnom komunikacijom društveno odgovornih postupaka. Ako pogledamo razvoj u poslednjoj godini, možemo da tvrdimo da društvena odgovornost zauzima sve više prostora i u medijima i korporacijama. Šta je to i kako je povezano sa odnosima sa javnošću upoznaćete kroz sadržinu ovog predmeta, gde ćete upoznati najbolje društveno odgovorne projekte u Sloveniji i u inostranstvu.

6
Menadžment događaja

Događaji su neke vrste komunikacijska modna muha, koja ima već vrlo stara krila. Rituale i priredbe u smislu »kruha i igara« nalazimo mnogo prije pojave tiskanih, audiovizualnih i elektronskih medija. Događaj je već od davnine najvažniji način masovnog komuniciranja, naime učinak spektakla i druženja daju mu veliku snagu utjecanja na osjećaje i usmjerenost sudionika. Događaji su uvijek bili povezani sa zabavom, snagom i utjecajem. Događaji su danas već prerasli prvotne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u gospodarstvu otkrivamo omiljenost i snagu događaja, koji su dobili važno mjesto u komuniciranju organizacijskih poruka. Događaji sa svojim bistvom, susretima ljudi, predstavljaju komunikacijski alat.

Pri predmetu će svakako izaći na vidjelo vaša kreativnost i inovativnost te sposobnost organiziranja. A stečeno ćete znanje moći koristiti i na događajima u privatnom životu –rođendanske zabave će sigurno biti mnogo „šarenije“ – ili obrnuto: službeni događaji manje ozbiljni.

Obavezni predmeti
6
Strateški menadžment
6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije

Poznavanje globalnog ekonomskog okruženja je za ekonomistu neophodno, zato je cilj predmeta da studenti steknu osnovno znanje iz spoljnih ekonomskih tokova između zemalja u smislu integracije, da upoznaju međunarodni ekonomski sistem i osnovne instrumente međunarodne ekonomske  politike, a stečenim znanjem da shvate kakav je ekonomski položaj Slovenije danas i ubuduće.

6
Veštine pismene i usmene komunikacije

Možda toga nismo ni svesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu uvek nastupamo – na sastanku, razgovoru za posao, ispred saradnika, u radu u timovima,  na seminarima, u prodajnim razgovorima…

U konkurentnom poslovnom okruženju tako naša stručna znanja više nisu dovoljna. Poslovni svet zahteva uspostavljanje odnosa, a pri tome izuzetno važnu ulogu ima sposobnost odličnog javnog nastupanja i predstavljanja ideja pojedinca. Kako odlučno, spretno, u trenutku i okolnostima primerno nastupamo, utiče ne samo na formiranje ličnog imidža, nego i na imidž organizacije, koju zastupamo, i posredno i na njeno poslovanje.

Na sreću su javno nastupanje i retorika spretnosti koje možemo naučiti i vežbom neprestano razvijati. Na predmetu ćete usvojiti osnovne elemente dobrog i uspešnog javnog nastupanja i retorike, što će se reflektovati na vašim budućim javnim, poslovnim i ličnim nastupima. Sigurno ćete spretnosti razvijati dalje i nakon zaključka predmeta, redovnim korišćenjem tehnika na studijama, privatno i u poslovnim okruženjima.

6
Proizvoljno izborni predmet
12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Stručna praksa u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takvih iskustava nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.        

12
Završni stručni rad ili polaganje dva izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

Izborni predmeti (student bira 2 predmeta)
6
Menadžment generacija
6
Interkulturalni menadžment

Šta je to različitost? Šta je to interkulturalnost? Kako, ukoliko uopšte, interkulturalnost utiče na poslovni svet i rad u njemu? Sve su to pitanja koja danas, kada je svet postao globalno selo, moramo da postavimo, i da na njih znamo da odgovorimo. Odsutnost ili nedostatak interkulturalnih kompetencija kod savremenih menadžera nije samo društveno neprihvatljiv, već može da odvede u velike gubitke i dugoročnu štetu u međunarodnom poslovanju, i zato je važno razumevanje interkulturalnosti u poslovnom kontekstu.

Višekulturalna svest, osetljivost (senzibilitet), poštovanje istorije, vrednosti, iskustava, bihevioralnih uzoraka, interakcija koje utiču na razumevanje društvenih grupa koje se razlikuju po rasi, prema pripadnosti etničkoj grupi, veri, društveno-ekonomskom položaju i psihofizičkim osobinama; kulturni stereotipi, regionalna generalizovanja i individualne osobine menadžera unutar pojedinih poslovnih kultura; uspešno komuniciranje u interkulturalnom poslovnom kontekstu; uloga višekulturalnog menadžera u preduzeću - samo su neke teme koje ćete dublje dotaknuti upravo na predmetu.

6
Lični menadžment

Sa izazovima ličnog menadžmenta se srećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako  organizovati vreme da bismo na poslu i u privatnom životu bili što efikasniji i zadovoljniji? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako efikasno komunicirati? Kako efikasno rešavati konflikte? Kako što efikasnije stvarati  nova znanja i veštine i kako razmišljati i raditi što kreativnije? Kako što bolje ostvariti svoje ciljeve?

Studenti će na ovom predmetu razviti različite kompetencije i tako ne smo što će shvatiti značaj činilaca koji određuju ličnost i steći znanje za razumevanje duševnih procesa, već će se upoznati i sa osnovnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije i steći  znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Menadžment kvaliteta
6
Međunarodno radno i sindikalno pravo

Zaštita ljudskih prava, ekonomsko socijalno pravo, pravna država su pojmovi sa kojima se susrećemo svaki dan i važni su za svakog pojedinca. Na ovom predmetu ćete upoznati ulogu, značaj i pravne akte najvažnije međunarodne organizacije koja se zauzima (uređuje) za razvoj i poboljšanje radnog i socijalnog prava, a sa time naravno i za poboljšanje ekonomsko-socijalnih prava i položaja radnika. 
Isto tako ćete na predmetu upoznati kada  radnici mogu da učestvuju u upravljanju i učešću u profitu, kakvu ulogu imaju sindikati, a saznaćete i kada radnici mogu da primene krajnje sredstvo za odobravanje svojih ekonomsko socijalnih prava- štrajk, kada je štrajk nezakonit.

6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je još pre nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis od perifernog značaja,  danas ne možemo zamisliti svetsku mrežu bez društvenih medija. Za mnogo korisnika  veba su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već sinonim za internet, jer na njima provode veliku većinu svog veb vremena. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gde je popravka takvih i drugačijih servisa još veća: mreže kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima.

Tako važan deo svetske veb mreže naravno trgovci ne mogu izbeći. U velikoj većini slučajeva je reč kod društvenih medija o besplatnim  servisima – znači da vlasnici tih mreža priliku za zaradu traže na drugom mestu , najčešće u obliku oglašavanja.  Korisnici su naime administratorima mreža poverili beskonačan broj informacija, a zbirku svaki dan vredno dopunjujemo podacima o  našim interesima, navikama, ličnim vezama i načinu upotrebe svetske mreže.

Zato društveni mediji  trgovcima nude sredstva bez primera u istoriji naše struke: mogućnost skoro individualnog naslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na osnovu njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne grupe i posledično promišljeniju upotrebu marketinških budžeta. Sa druge strane, odnos oglašivač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja zajednica stranaka, simpatizera i pobornika robnih marki i preduzeća koji komunikaciji s ciljnom javnošću dodaje sasvim novu dimenziju.

Na predmetu »Strategije društvenih medija i marketing« videćete kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve mogućnosti nam nude i kako ih umrežiti u celovit komunikacioni ekosistem.

6
Profesionalni razvoj
6
E-obrazovanje
6
E-poslovanje

U svakodnevnom životu se na svakom koraku susrećemo sa pojmovima e-poslovanje, e-bankarstvo, e-obrazovanje, e-trgovina i drugima, koji započinju prefiksom »e«, odnosno »elektronsko«. Na predmetu E-poslovanje ćete potražiti uzrok za širenje tih termina, pogledati kako se delatnosti sa prefiksom »e« razlikuju od onih bez njega, i osposobiti se za rad u digitalnoj ekonomiji, odnosno informacijskom društvu.

Na predmetu ćete upoznati karakteristike takozvane digitalne ekonomije i promena u poslovnim organizacijama, koje su posledica promenjenih okolnosti. Utvrdićete znanja iz oblasti digitalne ekonomije, a posebno položaja malih i srednjih preduzeća.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate do kraja studija da položite, imaćete tokom studija na vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju, kada je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete i module, koje će izvoditi.

Svaku izbornu jedinicu student bira iz seta izbornih nastavnih jedinica 2. i 3. godine, a može takođe i u okviru drugih studijskih programa na visokoškolskoj ustanovi u zemlji ili u inostranstvu.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije, koji govore srpski jezik. Gostujuća predavanja i literatura su na srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Promene programa su u postupku potvrđivanja.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima sa porodicom i aktivnim mladima.
Lična podrška

Lična podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju sa podrškom profesora koji znaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomaca odmah nakon diplome doživi pozitivne promene - napreduju, primaju veću platu.

Diplomci i karijera

Kao diplomac programa ćete moći da preuzmete samostalnu organizaciju procesa, i asistiranje u menadžmentu. Zaposlenje ćete pronaći u privredi, različitim zavodima ili u javnoj upravi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Profil diplomca sa takvim znanjima i kompetencijama je uvek veoma tražen. S obzirom na to da ćete postati preduzetniji i inovativniji, i da ćete ujedno imati opsežnu paletu znanja, moći ćete da vodite i sopstveno preduzeće. Tokom studija ćete se razviti u agilnog digitalno kompetentnog stručnjaka.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 2. odnosno 3. godinu je moguć i za studente i diplomce dodiplomskih programa srodnih smerova, koji ispunjavaju uslove za upis. Studentu se na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova dodeljuju dodatne studijske obaveze.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati prilikom prijave prilažu overenu fotokopiju svedočanstva, diplome i drugih potvrda koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis.

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.180,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 190,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 449,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2020/2021.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

 

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije