Menadžment u socijali i obrazovanju

Akreditovani Bachelor programi

Menadžment u socijali i obrazovanju

Savremen, aktuelan e-studijski program, u kome ćete steći osnovna organizaciona, poslovna i ekonomska znanja, i kasnije izabrati smer SOCIJALA ili OBRAZOVANJE.

Ukoliko budete odabrali smer OBRAZOVANJE, na konkretnom primeru ćete identifikovati obrazovne potrebe, planirati obrazovni program, oblikovati ga, implementirati i vrednovati, i svakako upoznati ključne posebnosti e-obrazovanja, koje je danas neophodno i nepogrešivo. Na odabranom smeru SOCIJALA ćete na primerima dobre prakse, i u saradnji sa organizacijama analizirati projekte, razmenjivati iskustva, i formirati nove ideje. Kao diplomac programa (smer socijala) ćete imati mogućnost polaganja stručnog ispita iz socijalne zaštite.

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.


Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Menadžment i rukovođenje

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i upravljanje ljudima, rad i komunikaciju u timovima. Bićete sposobni da efikasno komunicirate, i nudite savetovanje pojedincima i grupama.
Socijala

Socijala

Bićete sposobni da prepoznate potrebe i organizujete aktivnosti za različite ciljne grupe korisnika socijalne delatnosti, kao što su deca, odrasli, starije osobe, osobe sa invaliditetom …
Obrazovanje

Obrazovanje

Uvažavanjem svih potreba ciljnih grupa i tržišta, razvijaćete dobre prakse na području planiranja, organizacije i rukovođenja obrazovnih programa, pa i e-obrazovanja.
Lični razvoj i komuniciranje

Lični razvoj i komuniciranje

U svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, kritičniji i težićete za kvalitetom, preuzimajući odgovornosti za svoj rad. U okruženju u kome radite i živite postaćete poštovaniji.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

6
Organizacija i menadžment

Znanja organizovanja i menadžmenta su ključna za sve uspešne vođe i organizatore. Svrha predmeta je da formira saznanje da su organizacija, organizovanje i menadžment faktori koji se međusobno prepliću u institucionalnom kao i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga u oblasti formiranja savremene organizacije, moderne organizacione kulture i klime, i dalje u oblasti savremenog menadžmenta koji ume da koristi adekvatne metode planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole do formiranja organizacionih strategija i prepoznavanja i rešavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

9
Informatika

Upotrebu računara više ne možemo izbeći ... koristimo ih kod kuće, na poslu, u studiranju, pritom koristimo različita računarska sredstva. Nekima vladamo više, a nekima manje. Na predmetu Osnove informatike upoznaćete informaciono-komunikacijsku tehnologiju, značaj informatike u poslovnim procesima i koliko je važna netetika u komuniciranju pomoću informaciono-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike je podeljen na dva veća dela: na teoretski deo i praktične vežbe. U »teoretskom delu« predmeta ćete se susreti sa konceptima računarstva i informatike, sa različitim stručnim pojmovima iz ove oblasti, sa istorijskim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vežbama« ćete utvrđivati svoje znanje upotrebe kancelarijskih računarskih programa: uređivač tekstova, elektronskih tabela, sredstava za izradu prezentacija i sl.

6
Radno i socijalno pravo

Posao i zaposlenje su u životu svakog čoveka od izuzetnog značaja. Oni im obezbeđuju egzistenciju, zadovoljstvo, osećaj pripadnosti i svest o tome da smo potrebni društvu. Svako od nas je deo sistema koji bez pojedinaca ne bi mogao da deluje. Naš rad je važan. Ali važna su i prava koja proizlaze iz rada. Na predmetu ćete razmišljati o radu, radnim odnosima, našim obavezama i pravima.

Svrha predmeta je da upoznamo probleme povezane sa zapošljavanjem u Srbiji, a takođe i postupak sklapanja radnog odnosa - od pripreme objave slobodnog radnog mesta, određivanja kriterijuma za zaposlenje, sprovođenja razgovora, izbora zaposlenih, obaveštavanja kandidata, do sklapanja ugovora o zaposlenju. Na predmetu ćete se upoznati i sa radom sudskog sistema, sa radom sudova i specifičnim postupkom pred radnim i socijalnim sudovima.

9
Marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

9
Poslovna komunikacija

Komunikacija je sastavni deo našeg svakodnevnog života i često mislimo da je to već samo po sebi dovoljno i da smo u komunikaciji sa drugima uspešni. To naravno nije tačno. U poslovnom okruženju  smo premalo svesni važnosti komuniciranja kao veštine koju treba naučiti i zatim neprestano dopunjavati. Naša sposobnost poslovne komunikacije može da nam pomogne u sklapanju poslova ili da nas u tome ometa. U današnje vreme imaju prednost oni koji uspevaju da za kratko vreme sagovorniku prenesu pravu količinu potrebnih informacija koje je sagovornik sposoban jasno razumeti. Na predmetu Poslovna komunikacija razvićete veštinu jasnog, ciljnog i efikasnog poslovnog komuniciranja i dobiti veliko usmerenje koje će vam pomoći da ovu veštinu i posle završetka predmeta usavršavate dalje.  

6
Osnove ljudskog razvoja u socijalnom okruženju

Svako od nas se u životu suočava sa različitim izazovima. Uprkos svoj toj raznolikosti, po mnogo čemu smo slični. Razvojna razdoblja kroz koja u životu prolazimo, samo su jedan primer. Svi smo uključeni u odnose sa drugima. Kako se odvija razvoj od rođenja do kasnog odraslog doba? Možemo li u odraslom dobu da se i dalje menjamo? Kako razumeti ljude oko nas?

Na predmetu ćete otkrivati osnove razvojne i socijalne psihologije. Obe ćete dopuniti sa najnovijim otkrićima pozitivne psihologije, koja proučava kako razvijati svoje potencijale, i živeti ispunjen i zadovoljan život. Neke spoznaje ćete pokušati da proverite i u svakodnevnom životu.

6
Društvo, država i etika

Društvo, država i etika su pojave sa kojima se svakodnevno susrećemo, i u njima i učestvujemo. Često i ne znamo da zamislimo šta koja od tih pojava tačno znači, ili možda mislimo da tačno znamo o čemu se radi, pa pri tome ne znamo da se distanciramo, da govorimo o pojedinoj pojavi neutralno, i da je povežemo sa drugim pojavama. Svrha predmeta je da uz njegovu pomoć savladamo svakidašnje nesistematske razgovore u stilu aktuelne političke debate, i izgradimo opšti koncept ili skelet o društvu, gde bismo mogli pregledno da složimo svoje detaljnije i trajnije spoznaje o njoj. Na predmetu ćete upoznati razlike između zajednice i društva, šta obuhvata čovekova društvenost, društvene procese, društvene grupe, društvenu stratifikaciju i društvenu mobilnost, a upoznaćete i pojam država, šta znači pravna a šta socijalna država, i šta znače osnove etike, kodeksi profesionalne etike i etika postindustrijskog društva.

Obavezni predmeti
9
Računovodstvo i finansije

Možda ste već čuli za misao: "Računovodstvo je jezik poslovnih ljudi." Preduzetnici i menadžeri svakodnevno donose različite poslovne odluke, vezane za svakodnevno poslovanje, ili za planirane aktivnosti u budućnosti. Bankari ocenjuju kreditnu sposobnost preduzeća na osnovu godišnjih izveštaja, u kojima traže informacije, kako da uspešno i efikasno posluje preduzeće, i ocenjuju njihovu platnu sposobnost. Informacije, koje su pripremljene u različitim izveštajima je potrebno razumeti i pravilno upotrebiti, a za to je potrebno poznavati osnove računovodstva i finansija.

Na predmetu ćete se upoznati sa osnovnim načelima računovodstva i finansija za upravljanje poslovanjem. Upoznaćete sva tri osnovna računovodstvena izveštaja, upoznaćete se sa osnovama planiranja poslovanja, naučićete da procenjujete svoje poslovne partnere na osnovu analize računovodstvenih izveštaja, i razumećete kako odluke, vezane za finansiranje preduzeća, utiču na finansijsku stabilnost preduzeća.

9
Poslovna statistika

Na predmetu ćete upoznati različite statističke sadržaje, odn. probleme. Mnogi praktični primeri će vam biti predstavljeni sa svrhom, da ćete znati da  planirate i rešavate različite ekonomske probleme i poslovne odluke, dakle da reševate praktične primere iz svakodnevnog života.

Naučićete kako da izračunate različite statističke indekse, prikupljate podatke u frekventnu raspodelu, razumećete naučne i stručne dokumente koji sadrže statističke analize podataka. Znaćete da prikupljate podatke, da ih uređujete, grafički prikažete, analizirate i interpretirate, što je važno na području poslovnih procesa, i da ih aplicirate u poslovnu praksu.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Lični menadžment i komunikacija

Sadržaj je u pripremi

6
Organizacija neprofitnih organizacija

Neprofitne organizacije (NPO) deluju sa različitim misijama, i u različitim okruženjima koja na njih različito utiču. Za njihovo delovanje su važne kako kultura u pojedinoj zemlji, tako i nezadovoljene potrebe građana, podsticanje i organizovanost države, broj organizacija i sl. Neprofitne organizacije su veoma uključene u svoje poslovno okruženje. Moraju znati da prepoznaju aktuelne društvene probleme, da pronalaze rešenja za svoj opstanak ili pokretanje novih projekata, i da pri tome sve vreme sarađuju sa drugima.

Na predmetu studenti uz studije slučaja profitnih i neprofitnih organizacija rešavaju određene probleme i predlažu rešenja. Upoznaju se sa pozadinom delovanja neprofitnih organizacija, osnovnim pojmovima i najnovijim trendovima. Poznavanje osnovnih pojmova iz područja NPO-a i nekih teorijskih ishodišta je od ključnog značaja za opšte znanje prilikom organizacije i upravljanja neprofitnim organizacijama, pa tako i za uspešno stručno komuniciranje na ovom području. Takođe, studenti se upoznaju i sa osnovnim informacijama o izvorima finansiranja NPO-a, i dobijaju uvid u zahtevnost dobijanja sredstava za rad NPO-a.

9
Međugeneracijsko povezivanje

Na predmetu ćete se upoznati sa različitim dobrim praksama na području međugeneracijskog povezivanja, i sami ih istraživati. Zanimaće nas i vaša iskustva o saradnji sa različitim generacijama u užem socijalnom okruženju, vaša eventualna saradnja na projektima u ulozi dobrovoljca ili zaposlenog u nekoj od nevladinih organizacija. Postizanje ciljeva, kao što su organizacija socijalne mreže, sprovođenje projekata u njoj, primena znanja i socijalnih veština na području poslovanja, menadžmenta i socijalnih usluga, zahteva savladavanje komunikacijskih spretnosti. Kvalitetna komunikacija je osnov razvoja dobrih međuljudskih odnosa i međugeneracijskog povezivanja.

9
Obrazovanje i kadrovski menadžment

Znanje je danas jednako potrebno kao i hrana i piće. Potrebno nam je svakoga dana, i celog našeg života. Znanje takođe i izuzetno brzo zastareva, u proseku zastareva u roku od tri do pet godina, a u nekim područjima još i pre. To je dobra vest, naime znanjima i saznanjima na ovom predmetu mnogima možemo pomoći u planiranju obrazovanja, i time i ličnog i profesionalnog razvoja. Iako na području kadrovskog menadžmenta imamo veliki broj modela i sistema, obrazovanje je još uvek najefikasnija i najprepoznatljivija intervencija za povećanje produktivnosti, odnosno efikasnosti. I ne samo to. Već je Arie de Gues zapisao: »Preživeće one organizacije koje će brže učiti.« Preživeće dakle, oni pojedinci koji će brže putovati po krivulji učenja, i one organizacije koje će pored sticanja znanja moći da stvaraju i novo znanje.

Na predmetu će biti govora o glavnim izazovima menadžmenta znanja. Pomoću aplikativnih zadataka na predmetu, studenti stečeno teorijsko znanje mogu momentalno preneti u praksu.

Smer Socijala (obavezni predmeti)
6
Socijalno preduzetništvo i zadruge

Socijalno preduzetništvo pored razvoja i trgovine proizvodima, ispunjava i još dva uslova: prvi, da na društveno inovativan način odgovara na osnovne potrebe društva i lokalnog okruženja, i drugi da deluje po načelima ekonomske demokratije, što predstavlja šire deoničarsko zajedničko upravljanje preduzećem, i ograničenja u pogledu podele profita.

Cilj predmeta je, da studenti na osnovu iskustvenog učenja razviju znanja i kompetencije aktivnih planera poslovanja socijalnih preduzeća, od ideje do ostvarenja.

6
Organizacija dobrovoljnog rada i potporne mreže

Zakon o dobrovoljnosti definiše dobrovoljnost kao »društveno korisnu besplatnu aktivnost pojedinaca, koji sa svojim radom, znanjem i iskustvima doprinose poboljšanju kvaliteta života pojedinaca i društvenih grupa, kao i razvoju solidarnog, humanog i ravnopravnog društva. Pored toga jača međusobnu solidarnost ljudi, podstiče razvoj ljudskih sposobnosti i doživotnog učenja, obezbeđuje društvenu povezanost i saradnju u rešavanju problema pojedinaca i društva.«

Na predmetu ćete upoznati karakteristike organizovanog dobrovoljnog rada, načine rukovođenja i praćenja dobrovoljaca, faktore motivisanja dobrovoljaca i efekte dobrovoljnog rada za korisnike, dobrovoljce, organizacije i zajednicu. Upoznaćete osnovne metode praćenja i evaluacije dobrovoljnog rada, i svoje znanje testirati u praktičnim zadacima.

6
Organizacija slobodnih aktivnosti dece i omladine

Slobodno vreme je svakodnevna i ujedno kompleksna tema. Često slušamo: »Današnji mladi su previše pasivni. Oni čak ni ne znaju kako da aktivno provedu slobodno vreme.« Sa druge strane: »Današnja deca su preopterećena gomilom aktivnosti. Odmah nakon vrtića i škole im se već žuri na časove plesa, u muzičku školu, na košarku, na izviđače, nemački jezik. Uopšte nemaju vremena za igru!« Stereotipi o deci koja popodneva provode uz televiziju i računare, i dalje postoje. Istovremeno nas preplavljuju realne emisije o traženju talenata, koje su pune priča o mladima, koji puno svog vremena, truda i napornog rada ulažu u traženje svojih pevačkih, plesnih, sportskih i drugih snova. Gde je u tom suprotnosti punom svetu slobodnog vremena dece i mladih naša uloga?

Na predmetu ćete istraživati kako organizovati aktivnosti neformalnog učenja, koje će odgovarati potrebama dece i mladih, koje će biti usklađene sa njihovim željama i interesima, podržati njihov razvoj, a možda čak i odgovoriti na neki neodložan društveni izazov. Naučićete kako su se pojmovi detinjstva, mladosti i slobodnog vremena razvijali i menjali kroz istoriju, kao i uticaj društvenih okolnosti na njih. Analiziraćete položaj dece i mladih u Srbiji danas, i saznati ulogu i značaj slobodnog vremena u procesu njihovog odrastanja.

6
Organizacija aktivnosti starijih osoba

Naše životno doba se zbog kvaliteta različitih faktora produžava, i starost koju danas dostižu  ljudi je sve veća. Svako od nas stari, i svako od nas želi, da njegovo treće životno doba bude što aktivnije i ispunjenije.

Na predmetu ćete upoznati ulogu šireg društvenog konteksta prilikom delovanja različitih oblika aktivnosti starijih osoba, kakvi su formalni i neformalni oblici organizacije aktivnosti starijih osoba, a sve sa ciljem da naučite da bolje doprinosite poboljšanju kvaliteta života starijih osoba, a posledično i vas samih. Verujemo da je rad na predmetu deo vaše pripreme za starost.

Cilj predmeta je da vas osposobi za rad na području koje je namenjeno organizaciji aktivnosti starijih osoba, odnosno za vođenje projekata koji omogućavaju aktivnosti starijih osoba, i povezuju ih sa socijalnim okruženjem, zajednicom.

Moguće je da će vas nova saznanja o mogućnostima organizacije aktivnosti starijih osoba podstaći da i sami iskusite i kreirate neki novi projekat, ili da se uključite u projekte na tu temu, koji se u našem okruženju već odvijaju. Pojedini od vas će prvi put početi da razmišljaju o starosti i starenju, i sigurno će pojedini promeniti svoje stereotipe o starosti i prihvatiti starije ljude oko sebe malo drugačije nakon završenog predmeta.

Smer Obrazovanje (obavezni predmeti)
6
E-obrazovanje

Turbulentnost modernog vremena i prostora sve više naglašavaju potrebu za aktualizovanim znanjem, naime sve više govorimo o društvu znanja. Posledično se menjaju, kako uloga prosvetitelja, tako i pozicija onoga ko uči; učenje i obrazovanje se naime prepliću u društvenu matricu, i zato ih ne možemo razumeti izvan ovog konteksta. Granice obrazovnih mogućnosti pomera i brz razvoj informaciono-komunikacione tehnologije. Primena informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u preduzećima, pre svega pristup internetu, su danas prvi uslov za poslovanje svakog malog, srednje velikog ili velikog preduzeća. Razvoj interneta svim korisnicima permanentno omogućava pristup različitim izvorima znanja. Sticanje znanja zato već dugo nije više ograničeno samo na fizičke učionice. Mogućnost aktualizacije znanja svakako nude savremene digitalne tehnologije i tehnologije interneta, koje povećavaju dostupnost i mogućnost prilagođavanja učenja i obrazovanje onome ko uči.

6
Savetovanje za učenje i obrazovanje

U današnjem dinamičnom vremenu su konstantne promene postale jedna od naših retkih konstanti. S obzirom na to da živimo u vremenu sve bržih promena, sve kompleksnijih društvenih struktura i aktivnosti, razumljivo je da je i naše učenje i obrazovanje postalo doživotno. Konstantno brži protok informacija zahteva nove načine odaziva na izazove okruženja, kako od pojedinaca, tako i od organizacija, dinamičnost savremenog života, i sve veću spretnost i odzivnost u prilagođavanju spoljašnjim okolnostima. Iako je potreba za pomoći savetom delatnost koja je stara kao čovečanstvo, u savremenom društvu se potreba za delatnosti savetovanja nesumnjivo povećava. Postala je važan faktor razvoja socijalnog, ekonomskog i kulturnog kapitala savremenog društva. Savetovanje, odn. delatnosti savetovanja sve značajnije doprinose efikasnosti investiranja u učenje, obrazovanje i osposobljavanje, efikasnosti tržišta rada, doživotnom učenju, socijalnoj uključenosti, društvenoj jednakosti i ekonomskom razvoju.

6
Planiranje, organizacija i menadžment obrazovanja

Planiranje i organizacija obrazovanja udružuju kompleksan sklop veština, koje od pojedinca zahtevaju poznavanje teoretskih osnova učenja (oblici, vrste i faktori učenja), identifikaciju potreba za obrazovanjem i osposobljavanjem (od identifikacije obrazovnih potreba do planiranja izvođenja obrazovanja), pripremu i organizaciju obrazovanja (organizacija izvođenja, izbor izvođača, pridobijanje učesnika, novčana pitanja, itd.), i poslednje, ali ne i manje važno - vrednovanje programa. Na predmetu ćete upoznati i andragoški ciklus, koji svako ko se bavi obrazovanjem odraslih, a takođe i menadžer (doživotnog) obrazovanja poznaje, i sprovodi u svom radu.

6
Menadžment kvaliteta u obrazovanju

Obezbeđivanje postizanja jednakovrednih standarda kvaliteta i standarda znanja među različitim organizacionim oblicima i specifičnostima izvođenja je ključno za svaku organizaciju, koja je uključena u upravljanje obrazovanjem. Na menadžment kvaliteta u obrazovanju utiču kako trendovi i usmerenja u obrazovanju, koji obrazuju smernice, tako i različiti pristupi kvalitetu na području primarnog, sekundarnog i tercijarnog obrazovanja. Na predmetu nećemo zaboraviti ni na različite učesnike (npr. studente), koji isto tako imaju svoj udeo u doprinosu povećanja kvaliteta obrazovanja, i to u širem okviru doživotnog obrazovanja.

Obavezni predmeti (svi smerovi)
12
Završni stručni rad ili dva dodatna izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo, i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza koje su povezane sa završnim stručnim radom, a koje su vrednovane sa 12 ECTS, mogu da polože dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim strukovnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele saradnike koji su spremni za momentalan efikasan rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji nemate tu vrstu iskustava, da ih dobijete i da upoznate kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proizilaze iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću, odn. radnoj organizaciji ćete sarađivati sa unutrašnjim i spoljašnjim učesnicima preduzeća, upoznavati raznolikost radnih mesta i zadataka, i ujedno razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.

Izborni predmeti (svi smerovi)
6
Izborni predmet 1* i 2*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 2 predmeta.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno. 

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog ili hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom,srpskom ili engleskom jeziku.

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Borislav Blanuša,

diplomac bachelor programa Poslovanje
Jedna od veoma važnih stvari koja je podsticana na DOBI je i inovativnost, a upravo znanja stečena na DOBI provučena kroz prizmu inovativnosti i inventivnosti su znanja koja koristim kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima sa porodicom i aktivnim mladima.
Lična podrška

Lična podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju sa podrškom profesora koji znaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomaca odmah nakon diplome doživi pozitivne promene - napreduju, primaju veću platu.

Diplomci i karijera

Na osnovu svojih stručnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija ćete moći da se zaposlite u različitim područjima socijalnih delatnosti, odnosno obrazovanja. Da su mogućnosti za zapošljavanje prilično različite, dokazuju i područja zapošljavanja naših studenata: domovi za stara i nemoćna lica, zavodi za zapošljavanje, centar za socijalni rad, različite nevladine organizacije, vrtići, policija, pa i priličan broj preduzeća.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

 

 

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle prvog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati na prijavi prilažu overenu fotokopiju svedočanstava, diplome i drugih potvrda, koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis. 

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.250,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 285,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se plaćuje u poslednjoj godini studija.

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli