Marketing i prodaja

Kako dobiti bolje poslove u inostranstvu ...

Marketing i prodaja

Dva osnovna međuzavisna područja poslovanja preduzeća, marketing i prodaja, smo udružili, i tako vam danas nudimo izuzetno primenjiv master program. Tokom e-studija ćete uravnoteženo podržati teoriju sa konkretnom praksom, jer ćete pripremati marketinšku strategiju, PR strategiju, CRM strategiju, istraživati tržište, praviti plan digitalnog marketinga, kreirati prodajne cene … Pripremaćete i sopstveni marketinško prodajni razvojni projekat. Na studijama ćete sarađivati sa priznatim i uglednim stručnjacima, koji će vam na praktičnim primerima pokazati, kako se uspešno suočiti sa aktuelnim marketinškim i prodajnim izazovima. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji.


Znanja i kompetencije koje su danas potrebne poslodavcima

Fokusiranost na klijenta

Fokusiranost na klijenta

Stvaranje odnosa sa klijentima sa naglaskom na kvalitetu i rezultatima.
Uspešna prodaja

Uspešna prodaja

Otkrivaćete nove poslovne prilike sa upotrebom savremenih alata.
Tržišno usmereno rukovođenje

Tržišno usmereno rukovođenje

Rukovođenje drugima sa ciljem stvaranja odnosa za uspešan marketing.
Razumevanje poslovnih okruženja

Razumevanje poslovnih okruženja

Izazovi globalnog poslovnog okruženja sa razumevanjem globalnog poslovanja.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0

prosečna starost

0%

se upisalo zbog praktičnih i savremenih znanja

0%

rukovodilaca i direktora

0%

se upisalo zbog online studija

Milinko Klincov,

magistar DOBA Fakulteta
Sa studijama sam dobio pre svega potvrdu mojih radom stečenih kompetencija, kao i uverenje da tehnološki podignut studij kao DOBA omogućava i lični razvoj na nivou svetski priznatih fakulteta i poslovnih škola.

Milinko Klincov,

magistar DOBA Fakulteta
Sa studijama sam dobio pre svega potvrdu mojih radom stečenih kompetencija, kao i uverenje da tehnološki podignut studij kao DOBA omogućava i lični razvoj na nivou svetski priznatih fakulteta i poslovnih škola.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
8
Istraživanja tržišta

Na ovom predmetu ćete naučiti kako planirati i sprovesti marketinško istraživanje i kako analizirati i interpretirati sakupljene podatke. Upoznaćete osnovne metodološke koncepte u (marketinškom) istraživanju i naučiti kako da napišete dispoziciju tj. plan za marketinško istraživanje. Osnovna svrha dispozicije je da istraživač pre sprovođenja istraživanja adekvatno definiše istraživački problem i predvidi adekvatan način sakupljanja empirijskih podataka koji će mu omogućiti da potraži odgovore na postavljena pitanja (tj. rešenja istraživačkog problema). Dispozicija zapravo predstavlja precizan plan marketinškog istraživanja iz kojeg se mora videti:

 • šta je istraživački problem tj. odakle izvire potreba za istraživanjem,
 • koji su ciljevi marketinškog istraživanja i sa njima povezanih istraživačkih pitanja (šta želimo da ustanovimo istraživanjem)
 • kako ćemo steći potrebne podatke za rešenje istraživačkog problema,
 • koga ćemo uključiti u istraživanje (ciljna populacija, uzorak),
 • kakva će biti korist pronalazaka istraživanja za rešenje istraživačkog problema tj. za donošenje daljih poslovnih odluka.
6
Finansije za prodaju i marketing

I oblasti prodaje i marketinga imaju predviđen deo finansijskih sredstava tj. svoj budžet. Da li znate koliki deo celokupnih sredstava namenjuje vaše preduzeće/organizacija za prodaju i marketing? Da li znate da pratite i izračunate efikasnost finansijskih sredstava upotrebljenih za uspešnost preduzeća? Kako pratiti efikasnost pojedinačne marketinške akcije ili efikasnost mera stimulacije na povećanje prodaje? Na predmetu ćete potražiti odgovore na ova pitanja i daćete poseban akcenat novijim metodama, tj. praćenju finansijskih investicija i proceni njihove efikasnosti u online aplikacijama i društvenim medijima. 

6
Menadžment u prodaji i marketingu

Da li se često srećete sa izrazima koji su dati u nastavku, ali ih ne razumete sasvim? Da li želite bolje da upoznate trendove u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, kompetencije menadžmenta prodaje, proces menadžmenta prodaje, definisanje marketinga i menadžmenta marketinga, trendove u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, povezanost menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, planiranje prodaje i marketinga, merenje tržišta i prognoziranje prodaje, proces zapošljavanja osoblja u prodaji ili marketinga kao i proces analize uspešnosti prodaje i marketinga? Predmet Menadžment u prodaji i marketingu će vam verovatno otkriti mnogo novosti, a naročito će prikazati značaj povezivanja, saradnje između marketinga i prodaje. 

9
Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja

Ovaj uzbudljiv predmet predstavlja nova gledišta i nudi celovit uvid u svet poslovanja i preduzetništva. Predmete o prognostici ne nalazimo često u programu međunarodnog poslovanja. Ali, u današnjem svetu koji se brzo menja, poslovne vođe i preduzetnici moraju svoje organizacije da usmere u pravom smeru. Na ovom predmetu studenti uče i shvataju svrhu i izazove prognoziranja i predviđanja.

Predmet/modul počinje uvidom u razvoj teorije rukovođenja, što studentima pomaže da razumeju trendove i cikluse i da ih zatim šire, s obzirom na poslovne cikluse i životne cikluse preduzeća i proizvoda. Isto tako preko strategije i rasta prodire u poslovno planiranje i prognoziranje. Studenti uče i rade analitičnim metodama kao i metodama intuitivnog prognoziranja i predviđanja. Studenti imaju priliku da svoje znanje upotrebe na studijama slučaja, a isto tako može da se razvije izuzetna rasprava sa kolegama sa studija. To su takođe glavna gledišta predmeta. Predmet se završava povezivanjem poslovnog prognoziranja s trajnim razvojem, što kod studenata razvija produbljeno razumevanje strategije trajnog razvoja.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredsređuje na razvoj i upravljanje inovacijama iz sveopšteg ugla. Inovacije su kompleksan pojam koji udružuje brojna važna gledišta poslovanja, pa tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebni su saradnja i sistematičan pristup. Predmet se zasniva na preduslovu da su inovacije i inovativnost glavni faktori konkurentnosti. Počinje makroekonomskim pogledom na inovacije kod kuće i na globalnom tržištu sa prepoznavanjem indeksa i pokazatelja i istraživanjem potpornih okruženja za inovacije, sa odeljenjima za istraživanja i razvoj i dr. Predmet obuhvata studiju tehnoloških i uslužnih inovacija i nastavlja se organizacionim pogledom na inovacije kao i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se završava dubljim proučavanjem i razumevanjem marketinga potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrednost za kupca,...) Tokom celokupnog predmeta studenti se podstiču da svoje novo znanje upotrebe u studijama slučaja i da razviju zajednički projekat koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

6
Psihologija prodaje: ljudi, kultura, promene i ponašanje stranaka

Razumevanje ponašanja stranki je ključni faktor tržišnog uspeha. Zato će studenti kroz predmet tražiti odgovore na pitanja: koji su psihološki faktori koji utiču na ponašanje stranaka; kakav je uticaj emocionalnog doživljavanja na uspešnost poslovnog delovanja; kako koristimo psihologiju u marketingu i prodaji; koji su psihološki faktori koji utiču na zadovoljstvo i vernost stranaka; kakva je uloga ličnosti u poslovnom odnosu; kakva su psihološka gledišta poslovne klime, itd. Na predmetu ćete imati dosta prilike da isprobate naučeno kroz simulacije i aplikativne zadatke.

9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok niz poslovnih delatnosti koje se sprovode van granica matične države. Zbog sve brže globalizacije, međunarodno poslovanje je postalo zanimljiva tema koja je podstakla pažnju rukovodilaca, državnih zvaničnika i akademika. Međunarodno poslovanje zahteva drugačije rukovođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svetske privrede i razlike među državama za međunarodna preduzeća predstavljaju prilike i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja poštovati globalizovano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizovana je oko odgovora šta, gde, zašto i kako je povezano sa međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se za vreme trajanja predmeta koristi u različitim studijama slučaja.

Izborni predmeti (student bira 1 predmet)
7
Društveno odgovorno preduzetništvo i poslovna etika

Preduzeća su danas u znatnoj meri svesna značaja društvene odgovornosti i etike. Na žalost, u većini slučajeva je društvena odgovornost uvedena u organizaciju kao posledica praćenja trendova, ali bez pravog razumevanja. Zbog nedostatka celokupne strategije, preduzeće svoju društvenu odgovornost sprovodi u obliku pojedinačnih akcija koje ne moraju biti povezane sa misijom preduzeća. Pojedinačne akcije se često zaustavljaju kod finansiranja lokalnih sportskih društava ili kulturnih priredbi.

Na predmetu ćete tako upoznati šta znači razviti celovitu strategiju društvene odgovornosti i kako je ona povezana sa poslovnom etikom. Naučićete da pravite razliku između zakonodavstva, morala i etike. Upoznaćete primere dobrih praksi iz oblasti društvene odgovornosti i poslovne etike kod kuće i u svetu.

7
Komunikacija sa uticajnom javnošću i lobiranje

Sa terminologijom zastupanja interesa, lobiranja i pregovaračkih tehnika se često srećemo.  Ove izraze često čujemo ili čak upotrebljavamo, ali da li zaista razumemo šta one znače? Koju svrhu ima lobiranje? Šta je poslovno lobiranje? Koja je razlika između lobiranja i komunikacije sa uticajnom javnošću? Kakav značaj za organizaciju imaju pregovori i kako su povezani sa komunikacijom i lobiranjem?

Što smo svesniji toga, u različitim okolnostima smo prisiljeni da se angažujemo u ulozi lobiste, odnosno da u pregovorima zastupamo svoju organizaciju. Ko ne ume dobro da komunicira, neće umeti poslovnim partnerima ili organima vlasti uspešno da predstavi proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, da pridobije kupce ili investitore i da stekne adekvatan položaj u vlastitom radnom okruženju. Najmanje što je svakom potrebno za svoju odbranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika koje će često drugi partneri koristiti u komunikaciji sa vama. Važno je poznavati i kriterijume etičnosti i legitimnosti njihovog postupanja da bismo mogli dovoljno brzo da odlučimo kako postupati u takvim iskušenjima. Na predmetu ćemo tako naglasiti tri sadržine: (1) komunikaciju sa uticajnom javnošću i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje i (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

Obavezni predmeti
18
Magistarski rad

Studenti završavaju magistarske studije završnim radom u kojem istražuju aktuelan problem iz izabrane oblasti ili interdisciplinarno. Zanima vas naročito šta je već bilo istraženo o aktuelnom problemu, dakle ranija istraživanja, šta kaže teorija, šta možete da pokažete vlastitim istraživanjem posmatrane pojave i kakvi su zaključci i vaši predlozi za poboljšanja tj. rešenja aktuelnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

7
Projektni rad

Pošto je nekako u ljudskoj prirodi da stvari dele na manje delove, i sa predmetima studenti obično vide samo deliće celine i imaju izazov u rešavanju aktuelnih problema organizacija koje zahtevaju celovit pristup, konkretno rešenje i uspešnu implementaciju. Sa predmetom Projektni rad studenti su postavljeni pred izazov rešavanja aktuelnog problema neke organizacije kao i na upotrebu sveg znanja stečenog na studijama. Tako imate mogućnost da isprobate kako da upotrebite stečeno znanje u konkretnim aktuelnim primerima i steknete dragocena iskustva i reference za dalju karijeru.

7
Strategije i tehnike prodaje

Prodaja kao važna funkcija u preduzeću postaje još važnija sa viškom ponude na tržištu. Kako organizovati prodajne procese da bismo postigli prodajne ciljeve želja je većine preduzeća. Na predmetu će nas zanimati u kakvom odnosu su marketinška i prodajna funkcija; koji su strateški elementi, a koje efikasne tehnike prodaje; kako planirati i organizovati prodajne aktivnosti za uspešnu prodaju; kakav treba da bude prodajni proces, prenos dobrih praksi, savladavanje kupčevih prigovora i kako treba da iskoristimo prodajne prilike sa upotrebom novih tehnologija.  

7
Integrisano marketinško komuniciranje

Komunikacija je jedna od najvažnijih kompetencija u poslovanju, ali kakvu ulogu igra komunikacija u marketingu i oglašavanju? Da li je reč o unutrašnjoj ili spoljašnjoj komunikaciji ili i o jednoj i o drugoj? Koje vrste, metode, tehnike komunikacije su najefikasnije i kako ih celovito postaviti u stratešku komunikaciju preduzeća, ili na primer za razvoj robne marke? Kako sarađivati sa oglašivačima, medijima, agencijama za celokupnu marketinšku komunikaciju.

7
Razvoj proizvoda i robnih marki

Kad je reč o razvoju proizvoda i njihovih robnih marki, kupci obično nemaju predstavu kakav put je proizvod već prešao. Kako proizvod nastaje; kako se iz prototipa dalje razvija proizvod, njegov dizajn, ambalaža, marka, vrednost, povećava kvalitet, ostvaruje imidž? Kako se upravlja životnim ciklusom proizvoda? Kako možemo da upotrebimo marketinšku mrežu kao sredstvo za razvoj novih proizvoda?  Kako možemo strateški da razvijamo robnu marku, kako da joj ostvarimo vrednost, kako da njome upravljamo? To su pitanja koja će nas usmeravati kroz sadržine predmeta i podsticati našu radoznalost.

Izborni predmeti (student bira 2 predmeta)
7
Upravljanje odnosima sa strankama (CRM) i poslovna inteligencija (BI)

Upravljanje odnosima sa strankama (CRM) i poslovna inteligencija (BI) su prilike za preduzeća/organizacije da ostvare konkurentnu prednost – jer povećavaju efikasnost i preglednost. Efikasno i uspešno rukovođenje odnosima sa strankama je neophodno za preduzeće; tako ćemo tražiti odgovore kakvu strategiju CRM formirati; koji su osnovni pojmovi i sredstva; kako formirati prodajne baze, kakva je uloga zaposlenih, šta je analitika, kako brinuti o zaštiti podataka itd. Kod poslovne inteligencije zanimaće nas kako uređujemo baze podataka i skladišta podataka, kako rudarimo i analiziramo velike količine podataka; kako možemo da ih upotrebimo kao osnovu u odlučivanju i organizaciji; kakve informacione sisteme koristimo.

7
Strategije cena i formiranje cena

Za preduzeće/organizaciju, definisanje cena proizvoda  i usluga je veoma važan faktor za uspešno poslovanje. Zasniva se naročito na ekonomskoj teoriji cena i upravljanju konkurencijom, dok se pitamo koji su psihološki faktori poimanja cena kod potrošača, kakav je značaj troškova kod određivanja cena, kako se odvija razvoj cenovnih strategija, kako formirati portfelj cena kod različitih proizvoda i usluga. Verovatno ste se već pitali kako određujemo cene novih proizvoda ili usluga, kako upravljamo cenama pojedinih tržišnih puteva i kakvu ulogu imaju strateške odluke rukovodstva.

Ukratko, na predmetu Cenovne strategije i formiranje cena upoznaćemo gledište konkurencije, pravne okvire i etička gledišta određivanja cena, cenovnih politika i taktika.

7
Veb marketing

Veb marketing se razvio kao reakcija na razvoj tehnologija i evoluciju prodajnih puteva. Na predmetu ćemo tražiti odgovore i proučavati dobre prakse: kakve su uspešne strategije veb marketinga; koja su sredstva i tehnike veb marketinga; koji su uspešni poslovni modeli; kako upravljati digitalnim marketinškim putevima; kako planirati, izvesti, evaluirati veb marketinške kampanje; koja su ograničenja mreže, koja su važna pravna gledišta...Studenti će imati priliku da naučeno isprobaju u svom radnom okruženju i da predlože poboljšanja.

7
Korporativno komuniciranje

Komunikacija u preduzeću uopšte i njen uticaj na kulturu i uspešnost. Šta je važno u komunikaciji u prodaji i marketingu? Koje komunikacijske tehnike koristimo u oglašavanju i prodaji? Kako vodimo efikasan prodajni razgovor? Kako uspešno nastupati u javnosti? Kako sastaviti efikasne pismene poruke u kontekstu korporativne komunikacije?  Savladavanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih “mekih “ veština. Na predmetu ćete imati priliku da isprobate razne tehnike komuniciranja i da prepoznate najefikasnije načine korporativne komunikacije. 

7
Razvoj mreža i prodajnih kanala

Na predmetu ćemo proučiti moguće strateške pristupe definisanju i upravljanju prodajnih mreža i prodajnih kanala kao dela celokupne marketinške strategije preduzeća. Pitaćemo se kakve su sličnosti i razlike između prodajne mreže i prodajnog kanala; kako razvijati i upravljati distribucione puteve s obzirom na lokacije ponuđača i kupaca, tipove robe i sl. Zanimaće nas kako moderne tehnologije utiču na rad prodajnih mreža i prodajnih kanala. Kakve su cenovne strategije, kako formirati i rukovoditi lance vrednosti prodajnih mreža i prodajnih kanala za postizanje ciljnih prodajnih rezultata.

7
Međunarodno privredno pravo

Da li biste želeli da prepoznate koju normu ili koje norme treba upotrebiti za konkretni pravni odnos sa međunarodnim elementom, tj. odnos između subjekata, po pravilu privrednih, koji po određenim merilima ne pripadaju istoj državi? Da bismo mogli pravo da upotrebimo u praksi, moramo pre svega poznavati njegovu sistematiku, da bismo mogli da se snađemo u masi propisa koje donose najrazličitije institucije i autonomno formiraju privredni subjekti unutar granica pojedinih država i naravno izvan njihovih okvira.

Svrha predmeta je da steknete znanje iz oblasti međunarodnog privrednog prava i da to znanje upotrebite u praksi, a da istovremeno usvojite osnovna moralna načela funkcionisanja međunarodnog prava odnosno prava uopšte i da u skladu sa njima delujete u praksi.

7
Organizaciona dinamika za uspešnost preduzeća i kreativno upravljanje promenama

Organizacija i njena dinamika spadaju u važne faktore koji određuju uspešnost preduzeća. Tako uključuju organizacione modele kao uvid u rukovođenje, motivaciju, organizacionu klimu, timski rad itd. Savremeni trendovi u sve većoj meri prepoznaju značaj dobre organizacione klime. Na predmetu ćete na primer pokušati da pronađete odgovore šta preduzeće može da promeni u oblasti organizacije, da bi postalo inovativnije, uspešnije; gde su slabe tačke organizacije; kako na organizaciju utiču rukovođenje, motivacija, komunikacija, kultura, itd? Kako kultura koči inovacioni proces; da li vođe podstiču inovacije? Kakvu ulogu ima etika u organizaciji? 

7
Ekonomska politika u medijima

Predmet ekonomska politika u medijima proizilazi iz gledišta da je u današnjem okruženju, kada imamo neograničen pristup informacijama, najvažnija obrada tih informacija. Sve vrste preduzeća jednostavno moraju razumeti šta će medijske novosti o odnosu vlade značiti za njihovo poslovanje. Predmet se zasniva na primerima iz medija i donosi bolje razumevanje stvarnih i budućih mera ekonomske politike.

Studenti će praviti razliku između instrumenata ekonomske politike. Informacije u medijima će umeti da prenesu u adekvatne koncepte makroekonomske i ekonomske politike, što će morati da dokažu u svom seminarskom radu. 

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate do kraja studija da položite, imaćete tokom studija na vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju, kada je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete i module, koje će izvoditi.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom i srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Magistri i karijera

Nakon završenog mastera ćete biti osposobljeni za izvršavanje zahtevnijih zadataka u marketingu i menadžmentu prodaje, uključujući i rukovođenje projektnim i razvojnim timovima.

Sa masterom DOBA Fakulteta ćete brže napredovati na radnom mestu, odnosno lakše konkurisati za zaposlenje kod novog poslodavca. Moći ćete da se zaposlite u marketinškim i prodajnim sektorima srednjih i velikih preduzeća, kao i u manjim preduzećima, u kojima je potreban iskusan stručnjak za sistemski razvoj i usklađivanje marketinške i prodajne funkcije. Naposletku, moći ćete da se zaposlite i u nekim delovima javnog sektora, gde poslednjih godina takođe raste potreba za kompletnim marketingom i adekvatnim marketinškim komuniciranjem usluga, dakle potreba za vrhunskim stručnjacima iz područja marketinga i prodaje.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi za upis

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje visokog strukovnog obrazovanja, ili studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.

Dokazi o ispunjavanju uslova

• overena fotokopija diplome, ili potvrde o diplomiranju;
• potvrda o položenim ispitima;
• biografija;
• pismo, sa kojim obrazlažete svrhu upisa.

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.840,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 245,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 749,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja nije uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije