Primenjena psihologija

Akreditovani Bachelor programi

Program Primenjena psihologija

Psihologija se danas koristi na različitim poslovnim područjima, a psihološke veštine su ključne za uspešno suočavanje sa sve većom slošenošću preduzeća, tržišta i oblika ponašanja. Zato preduzeća sve više traže zaposlene, koji mogu da reše poslovne zadatke, a u isto vreme da razumeju odnose među klijentima, konkurentima i zaposlenima. Tako kadrovski stručnjaci mogu uz pomoć znanja iz psihologije da nađu pravog kandidata za određeno radno mesto, dok vođe u preduzećima mogu da koriste znanja iz područja psihologije za motivisanje zaposlenih i njihovu produktivnost. I na područjima trgovine, politike, finansija, sporta i zdravstva psihološki koncepti i modeli služe za efikasnije postizanje definisanih ciljeva i povećanje uspešnosti.

U prvoj godini ćete dobijati znanja iz područja osnovnih psiholoških disciplina, upoznaćete zakonitosti kognitivne psihologije, razvojne psihologije, psihologije ličnosti, motivacije i emocija, socijalne psihologije, kliničke psihologije, organizacione psihologije ... 

U drugoj godini ćete svoje znanje nadograditi na obaveznim sadržajnim područjima duševnog zdravlja i mentalnih poremećaja, savetodavnog i psihoterapeutskog rada, istraživačke metodologije i komunikacije sa dodatnim izbornim sadržajima.

U trećoj godini je naglasak na interdiciplinarnosti, u kojoj širite i produbljujete znanja sa područja strukovnih interesovanja i zanimanja, kao na primer ponašanje klijenata, lični menadžment, rukovođenje i postupanje sa ljudima, inovativnost, menadžment, kadrovi ... 

Važan sastavni deo programa je i praktično obrazovanje u radnom okruženju, sa kojim ćete pod vođstvom iskusnog i osposobljenog mentora psihologa, u preduzećima i drugim organizacijama sticati praktična i primenjena znanja. 


Našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Primenjena psihološka znanja

Primenjena psihološka znanja

Upoznaćete i razumeti različite smerove primenjene psihologije i njihovu aplikaciju u praksi. Dobićete osnovna znanja sa područja gerontološke psihologije, sportske psihologije, kadrovske i organizacione psihologije, kliničke psihologije itd.
Kognitivne sposobnosti

Kognitivne sposobnosti

Razumećete osnovne zakonitosti ljudskog razmišljanja, osećanja i ponašanja, i upoznati načine za jačanje optimalnog funkcionisanja pojedinaca, grupa i organizacija.
Metodološka znanja

Metodološka znanja

Steći ćete kompetencije iz područja statistike, metodologije istraživanja i osnova psihometrije, koje su osnova za interpretiranje, planiranje i sprovođenje osnovnih psiholoških istraživanja.
Lični razvoj i komuniciranje

Lični razvoj i komuniciranje

Na svom poslu ćete postati samostalniji, odgovorniji, inovativniji i spremni za uspešan timski rad. Bolje ćete komunicirati i efikasnije ćete se suočavati sa izazovima na području rada.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Naučićete kako efikasno sarađivati sa pojedincima i grupama, kako jačati svoje socijalne veštine, jasno izražavati ideje i uvažavati različite stavove.
Digitalne kompetencije

Digitalne kompetencije

Osposobićete se za samopouzdano i kritičko korišćenje digitalne tehnologije, za dobijanje i razmenu informacija, komunikaciju i rešavanje osnovnih problema pomoću IKT-a na svim životnim područjima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Uvod u psihologiju

Prvi je osnovni psihološki predmet, u okviru koga ćete dobiti informacije o predmetu, ciljevima i metodama psihologije. Upoznaćete istoriju psihologije i njen značaj u savremenom svetu, i dobiti uvid u to šta psihologija proučava, sa kojim glavnim problemima i područjima se bavi, kakve ciljeve i zadatke pri tome postavlja, i koje metode pri tome koristi. Upoznaćete se sa različitim psihološkim metodama, biologijom ponašanja i psihopatologijom. Dobićete i uvid u različite sadržaje psihološkog proučavanja i upoznati značaj psihologije u društvenom životu.

6
Uvod u pedagošku psihologiju

Pedagoška psihologija se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja i učenja u različnih starosnim razdobljima i u različitim uslovima obrazovnog okruženja. Ona je grana primenjene psihologije, čiji je cilj poboljšanje tih procesa i njihovo podizanje na viši i kvalitetniji nivo, u smislu optimalnog razvoja sposobnosti i karakteristika ličnosti pojedinaca. U okviru predmeta ćete upoznati strukturne faktore nastave, psihologiju savetodavnog rada, kao i odnose u školi. Poseban značaj ćete posvetiti psihološkim faktorima efikasnog učenja. Upoznaćete se sa različitim kognitivnim stilovima i stilovima učenja, emocionalnim motivacionim faktorima, kao i radom sa decom sa posebnim potrebama i nadarenom decom, a dotaknućete se i specifičnosti odrasle osobe u obrazovanju, kao i uloge IKT u učenju. Na predmetu ćete naučiti, kako da savetujete roditelje i nastavnike kod problema na području kognitivnog razvoja dece, znaćete da koristite tehnike za razvijanje kreativnosti u razredu, i voditi rasprave o različitim motivacionim učincima uspeha i neuspeha; znaćete da definišete strategije za motivaciju kod učenika i planirati nastavne procese za mlade i odrasle.

9
Statistika za psihologe

U psihologiji se statistika koristi kao alat za proučavanje određenih podataka. Statistički podaci nam omogućavaju da razumemo i objasnimo mnogo informacija. Upotrebom statističkih podataka možemo sve te informacije da smisleno organizujemo i objasnimo. U okviru predmeta ćete steći osnovna znanja iz statistike, uključujući i odgovarajuću obradu i interpretaciju kvantitativnih empirijskih podataka. Razumećete i upoznati osnovne pojmove statistike i opštih metoda statističke analize podataka, razumeti i znati da koristite relevantne statističke metode opisne, bivarijantne i inferencijalne analize, i znati da koristite odgovarajuću programsku opremu za sprovođenje statističke analize.

9
Psihologija ličnosti, motivacija i emocije

Ličnost, motivacija i emocije spadaju u ključne faktore koji utiču na naše doživljaje, ponašanje i celokupan život. U okviru predmeta ćete upoznati i razumeti osnovne zakonitosti ljudskog razmišljanja, osećanja i ponašanja, i steći sposobnost analize, sinteze i implementacije rešenja za jačanje optimalnog funkcionisanja pojedinaca, grupa i organizacija. Napravićete razliku između inteligencije i kreativnosti i bićete sposobni da opišete faktore inteligencije. Znaćete da definišete elemente motivacionih i emocionalnih procesa, i da objasnite zadovoljavanje potreba na primerima. Takođe ćete znati da opišete karakteristike emocionalne zrelosti, da procenite emocionalno zreli odaziv, i da ga ilustrujete primerima.

9
Kognitivna psihologija i osnove neuronauke

Kognitivna psihologija proučava mentalne procese, kao što su pažnja, korišćenje jezika, pamćenje, percepcija, rešavanje problema, kreativnost i mišljenje, dok neuronauka proučava strukturu i funkcionisanje ljudskog mozga i nervnog sistema.  Vladanje teorijskim, metodološkim i primenjenim znanjima iz područja kognitivne psihologije i neuronauke budućem psihologu omogućavaju razumevanje kognitivnih procesa u celini i u sklopu ostalih psihičkih procesa, put do tih spoznaja, kao i mogućnosti praktične upotrebe stečenih znanja. U okviru predmeta ćete razumeti osnovne zakonitosti kognitivnih procesa kao što su jezik, razmišljanje, pamćenje, učenje, pažnja, osećaj, percepcija.

Razumećete i prepoznaćete bihevioralne i neuropsihološke zakonitosti učenja, razvoja jezika, oblika pamćenja, kao i razlike svesnog funkcionisanja i nesvesne dinamike procesa u mozgu.

6
Organizaciona psihologija

Od pronalaženja prave ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, do pomoći ljudima da postanu zadovoljniji na svom poslu, do sigurnosti na radnom mestu, organizaciona psihologija ljudima pomaže da dođu do sigurnog i zadovoljavajućeg radnog veka. U odnosu na to koliko vremena pojedinci provedu na poslu, proučava i faktore koji utiču na dobro stanje pojedinaca na radnom mestu. Organizaciona psihologija je naučno proučavanje i korišćenje psiholoških načela u organizacijama i na radnom mestu. Na predmetu ćete proučavati strukture organizacije i načine međusobnog funkcionisanja ljudi u njoj, i upoznati mogućnosti za upotrebu psiholoških spoznaja u vezi sa realnim problemima u radnim organizacijama. Razumećete povezanost čoveka i organizacije i njihovu međusobnu zavisnost i (međusobni) uticaj na međusobne odnose (organizacija kao socijalni sistem).

6
Razvojna psihologija

Razvojna psihologija proučava kako se razmišljanje, osećanja i ponašanje menjaju tokom ljudskog života. Važan deo teorije u toj disciplini se fokusira na razvoj u detinjstvu, jer je taj period u tom životnom dobu pojedinca onaj u kome dolazi do najviše promena. U okviru predmeta ćete upoznati i razumeti zakonitosti razvojnih perioda, od začeća do smrti, prepoznaćete veze između područja razvoja, koristićete odgovarajuće razvojno-psihološke pojmove pri opisu razvojnih karakteristika, i uvažavati dinamiku kognitivnog i socijalno-emocionalnog razvoja u radu sa decom, adolescentima i odraslima, kao i u radu sa starijim osobama i starijom aktivno radnom populacijom, kao i sa porodicama dece sa posebnim potrebama.

Upoznaćete i zakonitosti razvoja dečije igre i crteža, i koristiti odgovarajuće tehnike za njihovu ocenu.

6
Uvod u kliničku psihologiju

Klinička psihologija je grana psihologije koja se bavi procenom i lečenjem mentalnih bolesti i devijantnog ponašanja. Uključuje upotrebu psiholoških teorija, načela i metoda za procenu, dijagnozu i lečenje mentalnih smetnji i drugih oblika devijantnog ponašanja. Tu spadaju brojne bolesti, kao što su depresija, anksioznost, zloupotreba supstanci, seksualna disfunkcija, zavisnosti, poremećaji u ishrani i agresivno ponašanje. Klinički psiholozi proučavaju i uzroke devijantnog/patološkog ponašanja, kako bi predvideli i sprečili smetnje/poteškoće u razvoju. U okviru predmeta ćete naučiti kako izvesti kliničko psihološki intervju, znaćete da prepoznate znake i simptome mentalnih poremećaja, i da napravite razliku između normalnih i patoloških pojava. Takođe ćete razumeti problematiku pojedinca, i moći ćete da ga uputite na odgovarajući dalji tretman, u skladu sa identifikovanim problemima.

Obvezni predmeti
9
Uvod u savetovanje i psihoterapiju

Psihološko savetovanje je namenjeno obrađivanju psihičkih poteškoća pojedinca, sa ciljem poboljšanja njegovog doživljaja, ponašanja i međusobnih odnosa u životu. U poređenju sa savetovanjem psihoterapija je dalji i dublji proces, koji je po pravilu i dugotrajniji. Zato je psihoterapija efikasna u otklanjanju ili ublažavanju simptoma emocionalnih patnji, kompleksnijih psihičkih poteškoća i mentalnih smetnji (npr. depresija, anksioznost). U okviru predmeta ćete upoznati osnovne principe bavljenja individualnim savetodavno-terapeutskim pristupima, znaćete da objasnite odnos emocije-razmišljanje-ponašanje i izvesti funkcionalnu analizu ponašanja po principima kognitivno-bihevioralne teorije, kao i da na primeru ocenite relevantnost upotrebe pojedinog savetodavnog odn. terapeutskog pristupa.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

9
Kompetencije psihologa

Od psihologa se očekuje da mogu pažljivo da saslušaju druge, da se psihički i emocionalno užive u sagovornika, i da blagovremeno postavljaju dalja pitanja, kao i da utiču na sagovornika. Predmet Kompetencije psihologa se bavi razvojem socijalnih i komunikacionih kompetencija, kao i podsticanjem samoregulacije i veština refleksije za studije, društvo i posao. Sastavni deo predmeta su i uvod i osnove psihometrije, koja je područje psihologije, koja se uopšteno bavi teorijom i načelima merenja u psihologiji. U okviru predmeta ćete na osnovu studije slučaja pripremiti scenario osnivanja i vođenja savetodavno-terapeutskog odnosa u različitim psihosocijalnim kontekstima, naučićete da prepoznate najčešća ograničenja i izazove u psihološkom tretmanu, i definisati odgovarajuće principe rada za suočavanje sa njima. Znaćete da pripremite plan psihološkog tretmana pojedinca na osnovu njegove anamneze. U okviru predmeta ćete upoznati i osnove merenja u psihologiji, kao i osnovne zakonitosti, i principe psihološkog testiranja, a upoznaćete se i sa metodama i postupcima za merenje osećaja, mišljenja i stavova, ličnih karakteristika  i sposobnosti, i razumećete psihometrične karakteristike, koje određuju kvalitet (psiholoških) testova.

9
Metodologija istraživanja za potrebe psihologa

Metodologija društvenih nauka proizilazi iz sociologije, koja je po svojoj naravi »neverujuća« nauka. Sociologija ništa ne uzima zdravo za gotovo, ne veruje da je život takav kakav nam se čini, i konstantno se pita šta se krije iza. Društvo i kulturu sagledava na način, koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako društveni naučnik objašnjava kako društvo funkcioniše? Istraživanjem. Tako što posmatra ljude, ispituje ih, provodi neko vreme sa njima, izračunava zvanične statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako se to radi, govori metodologija društvenih nauka.

U sadržajima predmeta ćete se upoznati sa osnovnim konceptima u metodologiji istraživanja društvenih nauka, sa postavljanjem istraživačkih pitanja i formiranjem istraživačkih hipoteza, prikupljanjem podataka, formiranjem anketnih upitnika, itd.

9
Primenjena socijalna psihologija

Zašto smo nekim ljudima više naklonjeni nego drugima? Zašto se ponekad u javnosti ponašamo drugačije nego privatno? I kako funkcioniše uticaj većine ili manjina? U okviru primenjene socijalne psihologije ćete pokušati da razumete suštinu i uzroke ponašanja pojedinca i razmišnjanja u socijalnim situacijama. U okviru predmeta Primenjena socijalna psihologija ćete razumeti sistematičnu upotrebu socijalnih psiholoških konstrukcija, teorija, intervencionih tehnika, istraživačkih metoda i rezultata istraživanja za bolje razumevanje ili poboljšanje socijalnih problema. Takođe ćete u okviru predmeta upoznati osnovne pojmove i koncepte socijalne psihologije, i dublje razumeti funkcionisanje društva i kolektivnih fenomena. Osposobićete se za prepoznavanje grupne dinamike, predviđanje ponašanja ljudi u grupama, prepoznavanje razlika međugrupnog ponašanja i uzroka diskriminacije. Dublje ćete razumeti socijalne tvorce međusobnih odnosa i uzroke agresivnog ponašanja, kao i sposobnost upravljanja situacijskom agresivnošću.

6
Psihologija učenja

Psihologija učenja se fokusira na niz tema koje su povezane sa time kako ljudi uče i komuniciraju sa svojim okruženjem. Zato su psiholozi, koji rade na području obrazovanja, fokusirani  na prepoznavanje i proučavanje nastavnih metoda, kako bi bolje razumeli, kako ljudi apsorbuju i čuvaju nove informacije. Učenje je doživotni poduhvat. Ljudi ne uče samo u školi, već uče na poslu, u društvenim situacijama, čak i prilikom obavljanja jednostavnih zadataka. Tako ćete u okviru predmeta upoznati osnovne zadatke psihologije učenja, psihološke definicije učenja, aplikacije osnovnih paradigmi/pristupa učenju u pedagoško psihološku praksu, neurofiziološke osnove funkcionisanja mozga i sazrevanja, kao i savremene trendove učenja i programe za podsticanje učenja. Upoznaćete faktore efikasnosti učenja, motivaciju za učenje i rezultate učenja, kao i značaj samoefikasnosti, samopouzdanja u učenju, metoda učenja i strategija u vezi sa izazovima učenja. Isprobaćete se i u samoregulacionom učenju, samorefleksiji, samoevaluaciji i proveri rezultata učenja.

6
Kadrovska psihologija

Kadrovska psihologija se bavi selekcijom, izborom, uvođenjem, osposobljavanjem, napredovanjem, ocenjivanjem i savetovanjem zaposlenih. Proučava i druge vidike rada, uspešnost, zadovoljstvo na poslu i odnose između vođa i zaposlenih na radnom mestu. U okviru predmeta ćete saznati kako da pripremite analizu rada i kako podsticati, ocenjivati i meriti radnu uspešnost, kako sprovoditi unutrašnju i spoljašnju selekciju kandidata i razgovore za posao, naučićete kako da implementirate psihološka saznanja i na područje razvoja zaposlenih, kao i sigurnosti i zdravlja na radnom mestu. U okviru predmeta ćete naučiti da sastavite jednostavan model kompetencija za odabrano radno mesto, pripremićete scenario za vođenje selekcijskog intervjuja, sa naglaskom na korišćenju bihevioralnih pitanja, i na na osnovu primera ćete pripremiti psihološki profil kandidata, kao i predlog daljih mera (zaposlenje, karijerno napredovanje, radna uspešnost itd.).

6
Mentalno zdravlje i mentalni poremećaji

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i stanje potpunog telesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja (dobrog stanja). Dakle, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje je definisano kao pozitivan odnos prema sebi i drugima, uspešno suočavanje sa izazovima, pozitivno samopouzdanje, visoko samopoštovanje, osećaj moći, optimizam i sposobnost suočavanja sa poteškoćama. Mentalna smetnja predstavlja širok spektar poteškoća sa različitim simptomima. Obično mentalne smetnje definiše nekarakteristična kombinacija misli, osećanja, ponašanja, odnosa sa drugima, i poteškoće prilikom obavljanja svakodnevnih obaveza, koje značajno ograničavaju funkcionisanje pojedinca u svakodnevnom životu. U okviru predmeta ćete upoznati teoriju mentalnih smetnji, opštu i specijalnu psihopatologiju, savremene koncepte psihoterapije i psihosocijalnog savetovanja, kao i koncepte mentalnog zdravlja. Na osnovu konkretnog primera ćete znati da prepoznate znake i simptome mentalnih smetnji, i svrstati ih u jednu od osnovnih kategorija mentalnih smetnji, a takođe ćete znati i da formirate konkretne mere i mehanizme za jačanje mentalnog zdravlja.

Obvezni predmeti
6
Lični menadžment i komunikacija

Sadržaj je u pripremi

6
Savetovanje za učenje i obrazovanje

U današnjem dinamičnom vremenu su konstantne promene postale jedna od naših retkih konstanti. S obzirom na to da živimo u vremenu sve bržih promena, sve kompleksnijih društvenih struktura i aktivnosti, razumljivo je da je i naše učenje i obrazovanje postalo doživotno. Sve brži protok informacija zahteva nove načine odaziva na izazove okruženja, kako od pojedinaca, tako i od organizacija, dinamičnost savremenog života, i sve veću spretnost i odzivnost u prilagođavanju spoljašnjim okolnostima. Iako je potreba za pomoći savetom delatnost koja je stara kao čovečanstvo, u savremenom društvu se potreba za delatnosti savetovanja nesumnjivo povećava. Postala je važan faktor razvoja socijalnog, ekonomskog i kulturnog kapitala savremenog društva. Savetovanje, odn. delatnosti savetovanja sve značajnije doprinose efikasnosti investiranja u učenje, obrazovanje i osposobljavanje, efikasnosti tržišta rada, doživotnom učenju, socijalnoj uključenosti, društvenoj jednakosti i ekonomskom razvoju.

18
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takva iskustva nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proizilaze iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji ćete sarađivati sa unutrašnjim i spoljašnjim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.

12
Završni stručni rad ili polaganje dve izborne nastavne jedinice

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo, i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza koje su povezane sa završnim stručnim radom, a koje su vrednovane sa 12 ECTS, mogu da polože dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim strukovnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.

Izborni predmeti (student bira 3)
6
Izborni predmet 1*, 2* i 3*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa.

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog ili hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom,srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 20 studenata.  

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspeh

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Sa usmeravanjem profesora i obavljanjem različitih zadataka ćete aktivno (zajednički) kreirati novo znanje i razumeva...
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

Osnovna i primenjena znanja iz psihologije ćete povezati sa znanjima iz poslovnih područja.
Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima, pojedincima sa porodicom i aktivnim mladima.
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju uz podršku profesora koji poznaju razliku između tekstova iz knjiga i stvarnog života.

Diplomci i karijera

Diploma psihologije otvara različite profesionalne puteve. Kao diplomci dodiplomskog visokoškolskog programa Primenjena psihologija ćete biti osposobljeni za obavljanje stručnih zadataka iz područja stručnog rada iz društvenih nauka, ali nećete biti osposobljeni za obavljanje samostalne psihološke prakse.
Kao diplomci programa ćete naći zaposlenje na području pružanja psihosocijalne pomoći ljudima, kao asistenti u međugeneracijskim centrima, kao asistenti vaspitača u stambenim grupama i prevaspitnim ustanovama, saradnici u različitim sektorima socijalnih usluga, uključujući i nevladine organizacije, na području vođenja omladinskih radionica, kao pomoćnici u produženom boravku i u brizi o deci u školi, kao saradnici na području organizacije rada i vođenja projekata u preduzećima i drugim ustanovama, u marketingu, učestvovanju u vođenju razgovora (intervjua), na području kontakata s javnošću, u izdavaštvu i medijima itd.
Upisni uslovi i prijava za studije
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

Upisni uslovi

U dodiplomski studijski program Primenjena psihologija može da se upiše svako ko je stekao:

 • opštu maturu
 • stručnu maturu, ili
 • pre 2002. godine završio bilo koji četvorogodišnji srednjoškolski program sa završnim ispitom.

Uslove za upis u studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle prvog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete studijskog programa Primenjena psihologija.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Merila i postupak za izbor kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mesta, biće usvojena odluka o ograničenju upisa, a kandidati će biti izabrani u odnosu na:

 • opšti uspeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odn. opštoj maturi – 60 % bodova
 • opšti uspeh u 3. i 4. godini srednje škole – 40 % bodova.

U slučaju da prilikom uvaženih kriterijuma za ograničavanje upisa više studenata ima isti broj bodova, i da se nalaze na granici broja raspisanih mesta, prednost imaju gimnazijski maturanti, a dalje kandidati sa boljim prosekom ocena u 3. i 4. godini.

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.920,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 343,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se plaćuje u poslednjoj godini studija.

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

Studentima se mogu uvažiti znanja i veštine koji su stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za sticanje obrazovanja, ili programima obuke i neformalnog obrazovanja, koji po sadržaju i zahtevnosti u potpunosti ili delimično odgovaraju opštim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama, koje su određene programom.

Znanja koja su stečena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i sa drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljivi sadžaj i obim uloženog rada studenta, kako bi znanja mogla da se vrednuju prema odredbama ECTS-a.

Znanja koja su stečena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odnosno portfoliom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na osnovu stečenih dokumenata iz naslova neformalnog obrazovanja se može nadomestiti do najviše 12 ECTS-a na izbornim predmetima studijskog programa. 

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. 

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli