Politika privatnosti i zaštita podataka

Politika privatnosti i zaštita podataka

Politika privatnosti i zaštita podataka

Upravljač ličnim podacima

DOBA Fakultet

Prešernova ulica 1
2000 Maribor
www.doba.si

Kontaktna osoba

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka
Zvezdana Strmšek
zvezdana.strmsek@doba.si
02 228 38 94

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslovna grupa DOBA, koja udružuje DOBA Fakultet Maribor i DOBA EPIS d.o.o. (u nastavku DOBA) je svesna da je zaštita ličnih podataka za pojednce veoma važna. Izjava o zaštiti ličnih podataka sadrži informacije o prikupljanju ličnih podataka pojedinaca u okviru veb stranice DOBA, koja uključuje sve veb stranice i podstranice DOBE (http://www.doba.si) i DOBA Fakulteta (https://www.doba.rs/) i sve uključene usluge (u nastavku veb stranica DOBE), kojima upravlja DOBA, kao i informacije o obradi i zaštiti na taj način prikupljenih ličnih podataka korisnika veb stranice DOBA. Politika privatnosti sadrži i informacije o sprovođenju video nadzora.

Cenimo vašu privatnost, i zato vaše podatke uvek pažljivo štitimo.

Lične podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonodavstvom iz područja zaštite ličnih podataka i drugim zakonodavstvom, koje nam daje pravnu osnovu za obradu ličnih podataka.

Svaka izmena tog dokumenta će biti objavljena na našoj veb stranici. Korišćenjem veb stranice potvrđujete da ste upoznati sa celokupnim sadržajem politike privatnosti.

Lični podaci

Lični podatak predstavlja bilo koju informaciju u vezi sa određenim ili identifikovanim pojedincem; identifikovani pojedinac je onaj koga je moguće odrediti direktno ili indirektno, posebno sa navođenjem identifikatora, kao što su: ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, veb identifikator ili  navođenje jednog ili više faktora, koji su karakteristični za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog pojedinca.

Svrha obrade i osnove za obradu podataka

Preduzeće prikuplja i obrađuje lične podatke na sledećim pravnim osnovama:

 • obrada je potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze, koja važi za upravljača;
 • obrada je potrebna radi izvršenja ugovora, čija je stranka pojedinac na koga se odnose lični podaci, ili radi sprovođenja mera na zahtev takvog pojedinca pre zaključenja ugovora;
 • obrada je potrebna zbog zakonitih interesa kojima teži upravljač ili treća osoba;
 • pojedinac na koga se odnose lični podaci je dao saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u jednoj ili više određenih svrha;
 • obrada je potrebna za zaštitu životnih interesa pojedinca, na koga se odnose lični podaci ili druge fizičke osobe.

Prijava na obrasce na veb stranicama DOBE

Prilikom prijavljivanja na događaje i aktivnosti, ili interesovanja za dodatne informacije o određenoj tematici na veb stranici DOBE, pored vaše IP adrese, prikupljaju se vaši lični podaci (ime, prezime i kontakt podaci) koje unosite u veb obrazac.

U skladu sa zakonodavstvom iz područja zaštite ličnih podataka, upravljač ličnim podacima može obraditi lične podatke ako pojedinac pruži ličnu saglasnost. U slučaju korišćenja veb stranice DOBA, aktivnost pojedinca, koja se smatra ličnom saglasnošću, jeste postupak pojedinca, koji unošenjem podataka u veb obrazac i slanje podataka, potvrđuje saglasnost sa Politikom privatnosti. Upravljač ne preuzima odgovornost za verodostojnost, tačnost i ažurnost ličnih podataka i kontaktnih podataka koje korisnik dostavlja. Kao korisnik veb stranice DOBA, dužni ste da sami obezbedite tačnost i ažurnost svih dostavljenih podataka u okviru veb stranice DOBA.

DOBA tako prikupljene podatke, koje pojedinac unese u veb obrazac, obrađuje u svrhe koje kao korisnik veb stranica DOBE dostavljate (klasična, elektronska i telefonska komunikacija i obaveštavanje, slanje informacija, gradiva i poziva na događaje DOBE, prave prijave za upis, interne statističke obrade, segmentacije, analize i pripreme izveštaja). Podaci o vašoj prijavi se čuvaju i obrađuju dok se pismeno ne odjavite sa usluge obaveštavanja putem e-pošte preko veb stranice DOBA, ili na e-adresu info@doba.si.

Ako pojedinac da saglasnost za obradu ličnih podataka, a u određenom trenutku to više ne želi, može da zahteva prekid obrade ličnih podataka sa zahtevom putem elektronske pošte ili redovnom poštom na adresu preduzeća. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva. Nakon prijema opoziva ili zahteva za brisanje, podaci se brišu najkasnije u roku od 15 dana. Preduzeće takođe može obrisati ove podatke i pre opoziva, kada je postignuta svrha obrade ličnih podataka ili ako to zakon određuje.

Izuzetno, preduzeće može odbiti zahtev za brisanje iz razloga predviđenih Opštom uredbom u slučajevima ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja, ispunjenja pravne obaveze obrade, razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, svrha arhiviranja u javnom interesu, naučno ili istorijski istraživačkih ciljeva, statističkih ciljeva, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Pravne osnove za obradu podataka su zakoniti interes i saglasnost. Podaci će se obrađivati do opoziva primanja poruka ili povlačenja saglasnosti ili do ostvarivanja svrhe obrade. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva.

Opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka i informacija

Kao korisnik veb stranica DOBE, u svakom trenutku (odjavom na veb stranici Dobe ili direktno na e-adresu info@doba.si) možete pisanim zahtevom tražiti od DOBE da trajno ili privremeno, delimično ili u potpunosti prestane sa obradom vaših ličnih podataka. DOBA se obavezuje da će najkasnije u roku od petnaest dana od prijema pisanog zahteva odgovarajuće sprečiti obradu i/ili izbrisati lične podatke korisnika.

Sva pitanja koja se odnose na zaštitu ličnih podataka, prikupljenih putem veb stranica DOBE, a koja se odnose na vas (npr. prikupljanje, obrada, zaštita, dodatne informacije), možete poslati na e-adresu info@doba.si. Na vaša pitanja će odgovoriti odgovorno lice za obradu ličnih podataka.

Video nadzor

U preduzeću sprovodimo video nadzor. Pomoću video nadzora (kamere su postavljene u blizini ulaza u organizaciju) pratimo ulaske i izlaske iz njih (u skladu sa članom 77. ZVOP-2). Video nadzor takođe sprovodimo u svrhu zaštite pojedinaca (korisnika, zaposlenih i posetilaca) i imovine preduzeća (na osnovu zakonitog interesa, kako ga definiše tačka (f) stava 1. člana 6. Opšte uredbe, u vezi sa članom 76. i sledećim članovima ZVOP-2). Unutar određenih prostorija video nadzor se sprovodi tamo gde je to nužno za bezbednost ljudi ili imovine, ili zaštite tajnih podataka ili poslovnih tajni. Video nadzor će nam pomoći u otkrivanju, postupanju ili rešavanju incidenata ili vanrednih događaja, krivičnih dela, odštetnih ili drugih zahteva. Snimci se čuvaju 30 dana. Video nadzor se ne sprovodi na način koji bi imao poseban uticaj na obradu. Takođe, video nadzor ne omogućava neobičnu dalju obradu, poput prenosa subjektima u treće zemlje ili mogućnosti zvučne intervencije u slučaju praćenja događaja uživo. Video nadzor omogućava praćenje događaja uživo od strane ovlašćenih osoba. Sve informacije o sprovođenju video nadzora možete dobiti na telefonskom broju ili e-adresi organizacije. Prava pojedinaca su opisana u ovoj Politici privatnosti. Dodatna pitanja možete uputiti i ovlašćenoj osobi za zaštitu podataka.

Čuvanje i brisanje ličnih podataka

Preduzeće će čuvati lične podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su lični podaci prikupljeni i obrađivani. Ukoliko preduzeće obrađuje podatke na osnovu zakona, čuvaće ih tokom perioda propisanog zakonom. Pri tome se neki podaci čuvaju tokom saradnje sa preduzećem, dok se određeni podaci moraju čuvati trajno. Lične podatke koje preduzeće obrađuje na osnovu ugovornog odnosa sa pojedincem, preduzeće čuva tokom perioda potrebnog za izvršenje ugovora i dodatnih 6 godina nakon njegovog prestanka, osim u slučajevima kada dođe do spora u vezi sa ugovorom, između pojedinca i preduzeća. U tom slučaju, preduzeće čuva podatke još 10 godina nakon pravnosnažne sudske odluke, arbitraže ili vansudske nagodbe, ili, ako spora nije bilo, 5 godina od dana mirnog rešenja spora. Lične podatke koje preduzeće obrađuje na osnovu ličnog pristanka pojedinca ili zakonitog interesa, preduzeće će čuvati do povlačenja pristanka ili zahteva za brisanjem podataka. Nakon prijema povlačenja pristanka ili zahteva za brisanjem, podaci će biti obrisani bez nepotrebnog odlaganja. Preduzeće može obrisati ove podatke i pre povlačenja pristanka, kada je postignuta svrha obrade ličnih podataka ili ako to zakon određuje. U slučaju ostvarivanja prava pojedinca, preduzeće čuva lične podatke tog pojedinca dok se o pitanju ne donese pravnosnažna odluka, a nakon toga u skladu sa pravnosnažnom odlukom u tom predmetu.

Izuzetno, preduzeće može odbiti zahtev za brisanje iz razloga kao što su: ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja, ispunjavanje pravne obaveze obrade, razlozi javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučno-istraživačke i istorijsko-istraživačke svrhe ili statističke svrhe, izvođenje ili odbrana pravnih zahteva. Nakon isteka perioda čuvanja, preduzeće mora efikasno i trajno izbrisati ili anonimizirati lične podatke, tako da ih više nije moguće povezati sa određenim pojedincem.

Ugovorna obrada ličnih podataka

Preduzeće može pojedine obrade ličnih podataka na osnovu ugovora o pogodbenoj obradi poveriti ugovornom obradjivaču. Ugovorni obradjivači mogu obrađivati poverene podatke isključivo u ime upravljača, unutar granica njegovih ovlašćenja, kako je definisano u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu, i u skladu sa svrhama koje su definisane u ovoj Politici privatnosti.

Ugovorni obradjivači sa kojima preduzeće sarađuje obuhvataju pre svega:

 • knjigovodstvene usluge i druge pružaoce pravnog i poslovnog savetovanja;
 • održavaoce infrastrukture (video nadzor, bezbednosne usluge);
 • održavaoce informacionih sistema;
 • pružaoce e-pošte i provajdere softvera, cloud usluga (npr.: Microsoft, Google);
 • pružaoce društvenih mreža i online oglašavanja (Facebook, Google, Instagram itd.).

Radi boljeg pregleda i nadzora nad ugovornim obradjivačima i regulisanja međusobnih ugovornih odnosa, preduzeće vodi i registar ugovornih obradjivača, gde su navedeni svi konkretni ugovorni obradjivači sa kojima preduzeće sarađuje.

Preduzeće niti u jednom slučaju neće deliti lične podatke pojedinca sa trećim neovlašćenim licima. Ugovorni obradjivači smeju obrađivati lične podatke isključivo u okviru uputstava preduzeća i lične podatke ne smeju koristiti u druge svrhe.

Kao upravljač ličnih podataka, preduzeće i njegovi zaposleni ne prenose lične podatke u treće zemlje (izvan članica Evropskog ekonomskog prostora - članice EU, Island, Norveška i Lihtenštajn) i međunarodne organizacije, osim u SAD, gde su odnosi sa ugovornim obradjivačima iz SAD regulisani standardnim ugovornim klauzulama (tipski ugovori koje je prihvatila Evropska komisija) i/ili obavezujućim korporativnim pravilima (koje usvaja preduzeće i potvrđuju nadzorni organi u EU).

Kolačići

Na veb sajtovima DOBE koristimo kolačiće radi pravilnog funkcionisanja usluga i poboljšanja korisničkog iskustva. DOBA poštuje vašu privatnost i obavezuje se da će čuvati podatke korisnika u skladu sa važećim zakonima. Kao korisnik DOBA sajtova, uvek možete prihvatiti ili odbiti kolačiće. Ako ne želite da prihvatite kolačiće, podesite svoj pregledač tako da obriše sve kolačiće sa hard diska računara, da blokira ili vas upozori pre nego što se kolačić sačuva na disku.

Kolačići su male datoteke koje se prenose na vaš računar radi poboljšanja korisničkog iskustva. Kolačići nisu štetni i uvek su vremenski ograničeni.

Kako upravljati i onemogućiti kolačiće na ličnom računaru:

Čuvanje kolačića je pod vašom potpunom kontrolom, jer možete ograničiti ili onemogućiti skladištenje kolačića u pregledaču koji koristite. Za informacije o podešavanjima kolačića, odaberite pregledač koji koristite.

 • Chrome Firefox
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 ali 8
 • Opera (stranica na engleskom jeziku)
 • Safari (stranica na engleskom jeziku)

Ako isključite kolačiće, pojedine mogućnosti veb stranice mogu biti onemogućene.

Spisak kolačića, koje koristi ova stranica:

IME KOLAČIĆA: _ga

 • OPIS: Statistika pregleda veb stranice
 • USLUGA: Google Analytics
 • PERIOD ČUVANJA: 2 godine

IME KOLAČIĆA: _gid • OPIS: Statistika pregleda veb stranice

 • USLUGA: Google Analytics
 • PERIOD ČUVANJA: 1 dan

IME KOLAČIĆA: _gat

 • OPIS: Ograničavanje zahteva, koji se šalju na Google Analytics. Ne prikuplja nikakve lične informacije.
 • USLUGA: Google Analytics
 • PERIOD ČUVANJA: 1 minut

Zaštita podataka i tačnost podataka

Preduzeće se brine o informacionoj bezbednosti i sigurnosti infrastrukture (prostora i aplikativno-sistemske programske opreme). Naši informacioni sistemi su, između ostalog, zaštićeni antivirusnim programima i firewall-om. Uveli smo odgovarajuće organizaciono-tehničke sigurnosne mere, kako bismo zaštitili lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, kao i od drugih nezakonitih i neovlašćenih oblika obrade. U slučaju dostavljanja posebnih vrsta ličnih podataka, oni se dostavljaju u šifrovanoj formi i zaštićeni su lozinkom. Pojedinac je sam odgovoran da svoje lične podatke dostavi sigurno i da dostavljeni podaci budu tačni i verodostojni.

Preduzeće se kao vlasnik web sajta trudi da su podaci na web sajtu tačni i ažurni, ali zadržava pravo na greške pri unosu na web sajt kako u slikovnom tako i u tekstualnom delu te za njih ne preuzima odgovornost.

Prava pojedinca u vezi sa obradom podataka

Pojedinac na koga se odnose lični podaci ima pravo da zahteva pristup ličnim podacima, ispravku ili brisanje ličnih podataka, ograničenje obrade u vezi sa njim, kao i pravo na prigovor obradi i pravo na prenosivost podataka. Zahtev pojedinca se obrađuje u skladu sa odredbama Opšte uredbe i važećeg zakona o zaštiti ličnih podataka.

Sva navedena prava i sva pitanja pojedinac može ostvariti putem zahteva, poslatog na adresu preduzeća. Preduzeće će odgovoriti na zahtev pojedinca bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije u roku od jednog meseca od prijema zahteva. Ovaj rok može biti produžen za najviše dva dodatna meseca, uzimajući u obzir kompleksnost i broj zahteva, o čemu će pojedinac biti obavešten, zajedno sa razlozima za produžetak. Ostvarivanje prava je besplatno za pojedinca, ali kompanija može naplatiti razumnu naknadu ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, posebno ako se ponavlja. U takvom slučaju, preduzeće može i odbiti zahtev. U slučaju sumnje u identitet pojedinca, mogu se zatražiti dodatne informacije koje su potrebne preduzeću, kako bi utvrdilo identitet.

Preduzeće će pojedinca takođe obavestiti o razlozima odluke u vezi sa zahtevom i pružiti informaciju o pravu na podnošenje žalbe nadzornom organu u roku od 15 dana od obaveštavanja o odluci. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu pojedinac može ostvariti kod: Poverenika za informacije RS na adresi: Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, veb stranica: www.ip-rs.si).

Politika privatnosti važi od 1. 11. 2023. nadalje.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli