Poslovanje i menadžment u turizmu

Nove prilike za karijeru u inostranstvu

Poslovanje i menadžment u turizmu

Turizam je jedna od najbrže rastućih industrijskih grana na svetu. I više nego ikada pre se u ovim vremenima pokazalo, da su za uspeh u turizmu važni novi pristupi, inovativne aktivnosti, održivi turizam ... i sve to poznaju oni zaposleni, koji imaju aktuelno i savremeno znanje. U programu Poslovanje i menadžment u turizmu ćete pored mnogih znanja iz područja turizma, kao što su hotelski menadžment, ponašanje stranaka, razvoj turističke ponude … dobiti i osnovna znanja iz područja organizacije i menadžmenta, marketinga. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.Za upis u studijski program u 2023/2024 nema raspisanih slobodnih mesta. Pozivamo vas na upis u program Menadžment u savremenom poslovanju - smer Menadžment u turizmu.


Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Novi trendovi u turizmu

Novi trendovi u turizmu

Znanja iz najaktuelnijih područja turizma – održivi turizam, hotelski menadžment, upravljanje trendovima, društveni mediji.
Menadžment i rukovođenje

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i postupanje sa ljudima I biti sposobni za strateško razmišljanje i planiranje rada u turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razumećete kako upravljati turizmom uz poštovanje osnovnih organizacionih, finansijskih, kulturnih, društvenih i održivih vidika.
Lični razvoj i komunikacija

Lični razvoj i komunikacija

Bićete sposobni da komunicirate u različitim okruženjima, kako na srpskom, tako i na stranim jezicima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

6
Strateško planiranje u turističkim preduzećima i organizacijama i upravljanje njima

Turistička preduzeća i organizacije moraju za svoje dobro poslovanje poznavati turističke trendove kod nas i u svetu i na osnovu toga pripremiti odgovarajuće poslovne strategije.

Cilj predmeta je da naučite da pripremite analizu prilika i opasnosti na turističkom tržištu, da formirate poslovne strategije na osnovu stanja i trendova na tržištu turističkih organizacija i adekvatno uvedete i zatim procenite uvođenje novih turističkih usluga na tržištu.

9
Informatika

Poslovna informatika je nauka koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike kojima je za rad potreban efikasan poslovni informacioni sistem, poslovne analitičare koji zahteve korisnika prevode u govor tehnike kao i u tehnike (planere, programere), koji znaju poslovne zahteve da pretvore u  program/aplikaciju.

Osobina poslovnih korisnika je da žele 'informacije na dlanu' pomoću kojih će lakše odlučivati (vođe) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se s tehničarima loše razumeju. Osobina tehničara je da odlično razumeju tehničke detalje mašinske i programske opreme, programske jezike, pomoćne alatke, komunikacijske standarde i protokole. Obično ne razumeju zahteve korisnika. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahteve korisnika, na osnovu toga pripremaju arhitekturu poslovno-informacionog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i pospešivač informatizacije preduzeća. Pripremaju informacionu strategiju za preduzeća, bez koje retko koje preduzeće može dugoročno da preživi.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacione procese i njima adekvatne  poslovne informacione sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacione procese i one za podršku upravljanju. Upoznaćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacionih procesa.

9
Marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

6
Pravno i privredno uređenje

Predmet je sastavljen tako da se najpre upoznate sa nekim osnovnim pravnim pojmovima kao što su  država, suverenost, pravni red, pravni odnosi  i sa malim delom stvarnog prava koje obuhvata u suštini samo stvarna prava. Zatim upoznajete osnove obligacionog  prava, naročito ćete se baviti prodajnim ugovorom, kao i osnovama statusnog prava i nizom ekonomskih subjekata koje poznaje naš i  evropski pravni red.

6
Uvod u turizam gostoprimstva

Uređeno i gostoljubivo okruženje je uslov za uspešan razvoj turizma. Gostoprimstvo je stvar životne kulture čoveka koji snažno utiče na ljubaznost i kvalitet  života uopšte. Bez gostoprimljivosti nema dobre usluge, jer je to njen važan, možda čak i suštinski deo. Kvalitetna usluga u turizmu je povezana sa razumevanjem potreba gosta, njegovih želja i očekivanja. Inače se u reči gostoprimljivost skriva ljubav prema gostu – stranki.

Na predmetu ćete upoznati značaj istorije za nastanak savremenog  kompleksno razvijenog turizma, napraviti nekonvencionalni turistički produkt i naučiti da se ponašate  gostoprimljivo, s obzirom na tipove gostiju. Isto tako, upoznaćete različite tehnike i metode sakupljanja povratnih informacija od gostiju kao što su: tripadvisor, forumi, veb ankete, i sl.

9
Poslovna komunikacija

Komunikacija je sastavni deo našeg svakodnevnog života i često mislimo da je to već samo po sebi dovoljno i da smo u komunikaciji sa drugima uspešni. To naravno nije tačno. U poslovnom okruženju  smo premalo svesni važnosti komuniciranja kao veštine koju treba naučiti i zatim neprestano dopunjavati. Naša sposobnost poslovne komunikacije može da nam pomogne u sklapanju poslova ili da nas u tome ometa. U današnje vreme imaju prednost oni koji uspevaju da za kratko vreme sagovorniku prenesu pravu količinu potrebnih informacija koje je sagovornik sposoban jasno razumeti. Na predmetu Poslovna komunikacija razvićete veštinu jasnog, ciljnog i efikasnog poslovnog komuniciranja i dobiti veliko usmerenje koje će vam pomoći da ovu veštinu i posle završetka predmeta usavršavate dalje.  

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog - strani jezik 1 (engleski/nemački/italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika predstavlja vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova , predstavlja vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Na predmetu ćete se upoznati sa različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima i osećaj za različitost između kultura.

Obavezni predmeti
9
Poslovni strani jezik - drugi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentna prednost koja može kod budućeg poslodavca da vam donese dodatne plus bodove ili  predstavlja odlučujući faktor zbog kojeg se vaga kod izbora naginje u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo da li poznajete osnove stranog jezika, već koliko tečno na stranom jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inostranstva, koliko dobro znate da sastavite službeni e-mejl na stranom jeziku, koliko kompetentno ćete nastupiti na susretima, sajmovima i ubedljivo predstavljati preduzeće,  njegove usluge i/ili proizvode, kako vladate poslovnim bontonom, koliko poznajete kulturu i  običaje strane zemlje...

Na predmetu ćete dobiti osnovno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije,…). Isto tako ćete razvijati brigu o kulturi  jezika i kulturi sporazumevanja.

6
Rukovođenje i postupanje sa ljudima

U vreme izvođenja predmeta upoznaćete tematiku iz oblasti vođenja i postupanja sa ljudima. Sadržina predmeta će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših znanja u oblasti menadžmenta sa naglaskom na oblasti rukovođenja i postupanja sa ljudima (saradnicima), kod formiranja savremene organizacije koja zahteva vladanje pre svega oblašću mekih veština, tj. rada sa ljudima  (rukovođenja, motivisanja, rešavanja konflikata). Sadržina ovog predmeta će vam pomoći  da se efikasnije formirate u još uspešnije vođe.

Kroz aktivnosti na predmetima usvojićete znanje na konkretnim primerima i osposobiti se za upotrebu različitih veština vođenja i postupanja sa ljudima u svakodnevnom radu u svom radnom okruženju.

9
Računovodstvo i finansije

Možda ste već čuli za misao: "Računovodstvo je jezik poslovnih ljudi." Preduzetnici i menadžeri svakodnevno donose različite poslovne odluke, vezane za svakodnevno poslovanje, ili za planirane aktivnosti u budućnosti. Bankari ocenjuju kreditnu sposobnost preduzeća na osnovu godišnjih izveštaja, u kojima traže informacije, kako da uspešno i efikasno posluje preduzeće, i ocenjuju njihovu platnu sposobnost. Informacije, koje su pripremljene u različitim izveštajima je potrebno razumeti i pravilno upotrebiti, a za to je potrebno poznavati osnove računovodstva i finansija.

Na predmetu ćete se upoznati sa osnovnim načelima računovodstva i finansija za upravljanje poslovanjem. Upoznaćete sva tri osnovna računovodstvena izveštaja, upoznaćete se sa osnovama planiranja poslovanja, naučićete da procenjujete svoje poslovne partnere na osnovu analize računovodstvenih izveštaja, i razumećete kako odluke, vezane za finansiranje preduzeća, utiču na finansijsku stabilnost preduzeća.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom i poslovnom životu se stalno susrećemo  sa projektima – zadacima i delatnostima koji imaju tačno određene ciljeve. Projektno vođenje i projektna organizacija posla nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu grupu bez precizno određenih ciljeva i načina komunikacije na spolja i na unutra promenio u pokretnu traku za sprovođenje projekata. U stvari, projektno vođenje znači najveću promenu za one koji  projekat vode i od njih najviše zahteva. Tu nema velike nauke: osim pažljivog planiranja i poštovanja svih uslova koje postavlja okruženje, zahteva naime i mnogo  discipline u praćenju toka projekta i pre svega stalno prilagođavanje promenama.

Šta je to projekat? Kakav je dobar projektni vođa, koja znanja i osobine ima? Da li je dovoljno da bude  veliki stručnjak na sadržinskom području projekta? Od čega je sačinjen  projektni plan i ko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržine predmeta i pomoću  detektivske obrazovne igre razvićete kompetencije projektnog rukovođenja.

9
Poslovna statistika

Na predmetu ćete upoznati različite statističke sadržaje, odn. probleme. Mnogi praktični primeri će vam biti predstavljeni sa svrhom, da ćete znati da  planirate i rešavate različite ekonomske probleme i poslovne odluke, dakle da reševate praktične primere iz svakodnevnog života.

Naučićete kako da izračunate različite statističke indekse, prikupljate podatke u frekventnu raspodelu, razumećete naučne i stručne dokumente koji sadrže statističke analize podataka. Znaćete da prikupljate podatke, da ih uređujete, grafički prikažete, analizirate i interpretirate, što je važno na području poslovnih procesa, i da ih aplicirate u poslovnu praksu.

6
Inovativni i inovacioni menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

9
Sistemi za podršku upravljanja

Izazovi savremenog vremena zahtevaju sve celovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplikovano. Pošto ljudi imaju ograničenu sposobnost shvatanja, stvari često pojednostavljujemo, što za preduzeće može da bude opasno tj. neki poslovni događaji i procesi mogu da nas iznenade. Ekonomisti zato moraju da razmišljaju, odlučuju i rade  koliko je moguće celovito. Potreban nam je razvoj dodatnih kompetencija, efikasna sredstva i savremene tehnologije.

U studiranju ovog predmeta upoznaćete sisteme za podršku upravljanja i naučiti kako pomoću savremenih informacionih rešenja koja omogućavaju brzo preoblikovanje velike mase podataka u  informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposleni informacionim rešenjima  poboljšava svoj rad i poslovanje svog preduzeća.

6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je još pre nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis od perifernog značaja,  danas ne možemo zamisliti svetsku mrežu bez društvenih medija. Za mnogo korisnika  veba su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već sinonim za internet, jer na njima provode veliku većinu svog veb vremena. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gde je popravka takvih i drugačijih servisa još veća: mreže kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima.

Tako važan deo svetske veb mreže naravno trgovci ne mogu izbeći. U velikoj većini slučajeva je reč kod društvenih medija o besplatnim  servisima – znači da vlasnici tih mreža priliku za zaradu traže na drugom mestu , najčešće u obliku oglašavanja.  Korisnici su naime administratorima mreža poverili beskonačan broj informacija, a zbirku svaki dan vredno dopunjujemo podacima o  našim interesima, navikama, ličnim vezama i načinu upotrebe svetske mreže.

Zato društveni mediji  trgovcima nude sredstva bez primera u istoriji naše struke: mogućnost skoro individualnog naslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na osnovu njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne grupe i posledično promišljeniju upotrebu marketinških budžeta. Sa druge strane, odnos oglašivač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja zajednica stranaka, simpatizera i pobornika robnih marki i preduzeća koji komunikaciji s ciljnom javnošću dodaje sasvim novu dimenziju.

Na predmetu »Strategije društvenih medija i marketing« videćete kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve mogućnosti nam nude i kako ih umrežiti u celovit komunikacioni ekosistem.

Obavezni predmeti
6
Razvoj i formiranje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu

Priprema odličnog proizvoda u turizmu je proces koji se zasniva na okolini, pričama, trendovima, idejama, upotrebi elemenata istorije (priče), kulturi, dizajnu, sportu u spletu vrhunskih proizvoda. Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu je potrebno razumeti i kao proces koji se nikada ne završava. Potrebno je zaboraviti svoje želje i preferencije, i razmišljati o motivima i karakteristikama gostiju, koji dolaze kod vas. Turizam je grana koja se brzo menja. Ako su ljudi pre nekoliko godina radije išli na odmor 1 do 2 puta godišnje na duže vreme, današnji trend su kraći i češći odmori, pre svega bliže kući. Tom trendu se prilagođava i razvoj novih turističkih proizvoda.

Studenti će na predmetu upoznati proces razvoja turističkih proizvoda i usluga pomoću inovacija, tema i priča iz okoline, kao i značaj ponašanja potrošača i njihovih zahteva za oblikovanje proizvoda i usluga u turizmu. Takođe ćete upoznati međunarodni model poslovne izvrsnosti i primere izvrsnosti u turizmu (faktori/rezultati), kao ključnu metodu za formiranje odličnog proizvoda ili usluge. Dotaknućete se i uloge potrošača i trendova u kreiranju turističkih proizvoda.

6
Održivi turizam i lokalno okruženje

Trajni turizam sve više dobija na značaju, jer ne zadovoljava samo potrebe turista, već poštuje  kulturni integritet države domaćina, zadovoljava ekonomske, društvene i kulturne potrebe i štiti okolinu. Sve više potrošača se raspituje za tzv. zelene programe turističkih ponuđača, zato vlade formiraju nove politike iz ove oblasti i podstiču prakse trajnog turizma, a time i razvoja ekonomije u celini.

Na predmetu ćete upoznati značaj trajnog razvoja u turizmu u globalnom i lokalnom okruženju, naučićete da analizirate stanje i pripremite strateški i akcioni plan trajnog razvoja destinacije, lokalnog okruženja ili  turističkog produkta. 

6
Menadžment trendova u turizmu

Kreativno razmišljanje o novosti u oblasti turističke ponude i u potražnji je ključno za uspeh svake  turističke organizacije. Glavni trendovi u turizmu trenutno obuhvataju zdrav način života (wellness, spa i anti-aging turizam, banjski turizam), vezu sa prirodom (glamping, eko turizam, seoski turizam) kao i turizam višeg segmenta kvaliteta. Internet mreža i društvene mreže isto tako u oblasti turizma postaju glavni komunikacijski kanali.

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa svim ovim novim trendovima turizma i istovremeno ćete  razviti razumevanje za nove ponude za razvoj turizma. Poznavanje međukulturnih razlika u razumevanju novih trendova i segmenata u turizmu, kao i poznavanje specifičnih potreba turističkog segmenta su znanja koja ćete usvojiti.

12
Praksa u radnoj okolini

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takva iskustva nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.       

12
Završni stručni rad ili obavljanje dva izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

 

Izborni predmeti (student bira 3 predmeta)
6
Izborni predmet 1*, 2* i 3*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3 predmeta.

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa.

Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog ili hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom,srpskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika i sadržaji predmeta). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Diplomci i karijera

Zbog profesionalnih kompetencija ćete moći da se zaposlite na širem području turizma, kao što su delatnosti putničkih agencija, organizovanja putovanja, u kulturnim, zabavnim, sportskim i rekreativnim delatnostima, kao i u drugim preduzećima ili organizacijama povezanim sa turizmom - kao organizatori poslovnih i drugih događaja od turističkog značaja, kao i u hotelima, letovalištima, lečilištima, velnes centrima, igraonicama i tematskim parkovima, u nacionalnim parkovima, u vazdušnim, autobuskim i železničkim prevoznicima.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli