Poslovanje i menadžment u turizmu

Nove prilike za karijeru u inostranstvu

Poslovanje i menadžment u turizmu

Turizam je jedna od najbrže rastućih industrijskih grana na svetu. I više nego ikada pre se u ovim vremenima pokazalo, da su za uspeh u turizmu važni novi pristupi, inovativne aktivnosti, održivi turizam ... i sve to poznaju oni zaposleni, koji imaju aktuelno i savremeno znanje. U programu Poslovanje i menadžment u turizmu ćete pored mnogih znanja iz područja turizma, kao što su hotelski menadžment, ponašanje stranaka, razvoj turističke ponude … dobiti i osnovna znanja iz područja organizacije i menadžmenta, marketinga. 

Studije na DOBA Fakultetu su za vas, koji prvenstveno želite sigurne, i pre svega zagarantovane studije, jer Dobin model online studija predstavlja uvažene i isprobane online studije i takođe jedine međunarodno akreditovane online studije u Srbiji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.

Područja u programu, u kojima ćete dobiti najviše

Novi trendovi u turizmu

Novi trendovi u turizmu

Znanja iz najaktuelnijih područja turizma – održivi turizam, hotelski menadžment, upravljanje trendovima, društveni mediji.
Menadžment i rukovođenje

Menadžment i rukovođenje

Osposobićete se za rukovođenje i postupanje sa ljudima I biti sposobni za strateško razmišljanje i planiranje rada u turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razumećete kako upravljati turizmom uz poštovanje osnovnih organizacionih, finansijskih, kulturnih, društvenih i održivih vidika.
Lični razvoj i komunikacija

Lični razvoj i komunikacija

Bićete sposobni da komunicirate u različitim okruženjima, kako na srpskom, tako i na stranim jezicima.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Profil studenata

0

prosečna starost

0%

žena

0%

zaposlenih na području turizma

0%

se upisalo zbog online studija

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Emanuela Vaslić,

diplomac bachelor programa
Stekla sam mnogo praktičnog i teoretskog znanja koje mi danas pomaže u svakodnevnom životu ali i na radnom mestu. Dobila sam željeno zaposlenje, što znači da sam dostigla jedan od svojih životnih ciljeva koje sam trenutno imala.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
6
Organiziranje i menadžment

Znanja organizovanja i menadžmenta su ključna za sve uspešne vođe i organizatore. Svrha predmeta je da formira saznanje da su organizacija, organizovanje i menadžment faktori koji se međusobno prepliću u institucionalnom kao i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga u oblasti formiranja savremene organizacije, moderne organizacione kulture i klime, i dalje u oblasti savremenog menadžmenta koji ume da koristi adekvatne metode planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole do formiranja organizacionih strategija i prepoznavanja i rešavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je nauka koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike kojima je za rad potreban efikasan poslovni informacioni sistem, poslovne analitičare koji zahteve korisnika prevode u govor tehnike kao i u tehnike (planere, programere), koji znaju poslovne zahteve da pretvore u  program/aplikaciju.

Osobina poslovnih korisnika je da žele 'informacije na dlanu' pomoću kojih će lakše odlučivati (vođe) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se s tehničarima loše razumeju. Osobina tehničara je da odlično razumeju tehničke detalje mašinske i programske opreme, programske jezike, pomoćne alatke, komunikacijske standarde i protokole. Obično ne razumeju zahteve korisnika. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahteve korisnika, na osnovu toga pripremaju arhitekturu poslovno-informacionog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i pospešivač informatizacije preduzeća. Pripremaju informacionu strategiju za preduzeća, bez koje retko koje preduzeće može dugoročno da preživi.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacione procese i njima adekvatne  poslovne informacione sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacione procese i one za podršku upravljanju. Upoznaćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacionih procesa.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u oblast računovodstva i daje osnovno znanje o računovodstvu svima koji do sada sa tom oblašću nisu imali (veći) kontakt, jer je osnovno poznavanje ovog područja važno za svakog zaposlenog. 
Na predmetu ćete upoznati  značaj i ulogu računovodstva za menadžment i koje su  one računovodstvene  informacije koje su važne za poslovno odlučivanje. Isto tako ćete na završetku predmeta naučiti da čitate računovodstvene rezultate i izrađujete  poslovne i godišnje izveštaje i da razumete bonitet poslovanja preduzeća u kojem ste zaposleni, kao i da razumete bonitet poslovnih partnera.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog - strani jezik 1 (engleski/nemački/italijanski)

Pre nekoliko  godina je znanje engleskog ili bilo kog drugog svetskog jezika bilo poželjno, a danas je neophodno za ulazak na tržište rada. Poslodavci  ne gledaju više samo na stručno obrazovanje, sada je sve važnije da kandidati za zapošljavanje savladaju strane jezike, naročito u svojoj radnoj oblasti.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po celom svetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete da probijete led kod novih poslovnih partnera ili da obezbedite dobre osnove  za uspešne pregovore. Znanje stranih jezika predstavlja vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili radite kao referent u kancelariji – omogućava brže rešavanje problema, eventualnih konflikata i izazova , predstavlja vaše međukulturne kompetencije, jer pored jezika učite i kulturu, običaje, istoriju.

Na predmetu ćete se upoznati sa različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima i osećaj za različitost između kultura.

6
Preduzetništvo i kultura preduzeća

Preduzetništvo ima važnu ulogu u pospešivanju privrednog rasta i formiranju novih radnih mesta u svakoj državi. Često je povezan sa malim i srednjim preduzećima. Ako znamo da su ona među preduzećima u Srbiji daleko najbrojnija i da takođe iz ugla delatnosti preovlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumevanje preduzetništva u današnjem poslovnom svetu veoma važno. 
Na predmetu Preduzetništvo i kultura preduzeća tako ćete upoznati osnovne koncepte i karakteristike savremenog preduzetništva, kakvu ulogu i značaj ima preduzetništvo za ekonomiju i društvo, upoznati procese, povezane sa preduzetništvom i proučavati etička i moralna gledišta preduzetništva koji su u današnjem društvu i te kako važni.  
Predmet će biti usmeren ne samo u teoriju već pre svega u razvijanje preduzetničke kulture i preduzetničkog duha koji pomaže u istraživanju, prepoznavanju različitih prilika, kreativnom, kritičkom i drugačijem razmišljanju.

6
Privredno pravo EU

Cilj predmeta je na što razumljiviji način predstaviti prirodu i strukturu prava Evropske unije (EU) koje se tiče oblasti ekonomije. Studenti će naučiti da pravne propise koriste u praksi, na konkretnim primerima i to tako što će naučiti da u masi propisa  EU koji se vezuju za unutrašnje propise članica EU, potraže adekvatan propis odnosno druge informacije u vezi sa konkretnom situacijom, da ustanove sadržinu propisa i da je upotrebe u praksi.

5
Poslovna komunikacija

Komunikacija je sastavni deo našeg svakodnevnog života i često mislimo da je to već samo po sebi dovoljno i da smo u komunikaciji sa drugima uspešni. To naravno nije tačno. U poslovnom okruženju  smo premalo svesni važnosti komuniciranja kao veštine koju treba naučiti i zatim neprestano dopunjavati. Naša sposobnost poslovne komunikacije može da nam pomogne u sklapanju poslova ili da nas u tome ometa. U današnje vreme imaju prednost oni koji uspevaju da za kratko vreme sagovorniku prenesu pravu količinu potrebnih informacija koje je sagovornik sposoban jasno razumeti. Na predmetu Poslovna komunikacija razvićete veštinu jasnog, ciljnog i efikasnog poslovnog komuniciranja i dobiti veliko usmerenje koje će vam pomoći da ovu veštinu i posle završetka predmeta usavršavate dalje.  

6
Savremeno poslovno okruženje i uslužna delatnost

Poznavanje i razumevanje savremenog poslovnog okruženja i njegovog delovanja je veoma važno za uspešno poslovanje preduzeća. Kroz predmet će nas zanimati uticaj globalnog okruženja, razumevanje strategije preduzeća, konkurentnost i savladavanje promena sa posebnim naglaskom na uslužnoj delatnosti.

Uslužne delatnosti u savremenom poslovnom okruženju imaju specifičan rad koji uključuje značaj zaposlenih i njihovog razvoja kao suštinskog resursa sa jedne strane i trendove i značaj savremenih tehnologija u poslovanju sa druge strane kao i preplitanje i jednog i drugog. Proučavaćemo i važnost uticaja migracija radne snage na uslužne delatnosti, uticaj veličine organizacije i posebno ćemo istražiti ulogu i značaj turizma kao uslužne delatnosti u savremenom poslovnom okruženju.

6
Uvod u turizam gostoprimstva

Uređeno i gostoljubivo okruženje je uslov za uspešan razvoj turizma. Gostoprimstvo je stvar životne kulture čoveka koji snažno utiče na ljubaznost i kvalitet  života uopšte. Bez gostoprimljivosti nema dobre usluge, jer je to njen važan, možda čak i suštinski deo. Kvalitetna usluga u turizmu je povezana sa razumevanjem potreba gosta, njegovih želja i očekivanja. Inače se u reči gostoprimljivost skriva ljubav prema gostu – stranki.

Na predmetu ćete upoznati značaj istorije za nastanak savremenog  kompleksno razvijenog turizma, napraviti nekonvencionalni turistički produkt i naučiti da se ponašate  gostoprimljivo, s obzirom na tipove gostiju. Isto tako, upoznaćete različite tehnike i metode sakupljanja povratnih informacija od gostiju kao što su: tripadvisor, forumi, veb ankete, i sl.

2
Seminar: Uvod u studiranje

Za studijski uspeh je važna temeljna priprema za studije. Sa aktivnostima, koje se izvode na seminaru, studenti razvijaju veće samopouzdanje i spremnost za aktivno učestvovanje tokom studija, dobijaju podstrek i motivaciju za pozitivan prisup studiranju. Na seminaru se upoznaju sa fakultetom, organizacijom i načinom rada i studiranja na fakultetu. Važan deo seminara je upoznavanje virtuelnog nastavnog okruženja i tehnologija za uspešno studiranje i razvoj kompetencija pri učenju učenja i online učenja. Prelaz na studije je za studente tako lakši, a uspešnost u kasnijim fazama studija veća.      

6
Ekonomika

Ekonomika je deo našeg života. Iako nam izgleda pomalo apstraktna, svi smo neprestano uključeni u nju. Svi imamo želje i potrebe sa jedne strane, a sa druge strane, izvori kojima možemo da  zadovoljimo naše potrebe su ograničeni. Zato smo prisiljeni da biramo i da se odlučimo za ona dobra koja nam najviše znače i koja su nam najpotrebnija. U našem životu neprestano donosimo  ekonomske odluke: šta ćemo kupiti u prodavnici, u kojoj prodavnici ćemo kupovati, koji automobil ćemo kupiti i kako ćemo ga platiti … Ekonomske odluke donosimo i kada se odlučimo za zanimanje, studije, karijeru itd. Ekonomske zakonitosti još više dolaze do izraza kada se odlučujemo za samostalan preduzetnički put i kada naš uspeh zavisi od naših sposobnosti poslovanja na tržištu. 

Na predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomike, značaj i osnovne osobine preduzeća, osobine proizvodne funkcije kao i funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznaćete i različite modele formiranja prodajnih cena i različite pokazatelje za procenu uspešnosti poslovanja preduzeća.

Obavezni predmeti
6
Marketing

Šta sve spada u marketing? Verovatno TV-oglasi, džambo plakati, nametanje proizvoda  koji nam nisu potrebni, prodavanje proizvoda koji su štetni za prirodu, ljude, biljke, životinje … Ali, u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novog leka, uslova stanovanja u stanovima i kućama …

Ono što obično vidimo su samo spoljni pojavni oblici marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cene, izložbe, oblik proizvoda, logotipi brendova proizvoda. Ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca i korisnika, rad u laboratorijama i razvojnim sektorima gde stručnjaci traže rešenja problema mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanje marketinških stručnjaka koji sve navedene i druge efekte i aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu celinu, tako da adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama budu na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mestima.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati razvoj i definiciju prodaje, osnovne tržišne koncepte, tržišno okruženje, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržištu korisnika, mrežu prodaje i osobine  konkretnih elemenata prodajne mreže proizvoda kao i osnovne koncepte robne marke.

7
Metode istraživanja i statistika

Značenje i istraživanja u poslovnom odlučivanju su ključni. Sama priprema izveštaja i prezentacije istraživanja uveliko odlučuje o konačnoj, prihvaćenoj odluci u preduzeću.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam i temeljne karakteristike istraživanja turizma, područja istraživanja van i unutar organizacija, faze procesa istraživanja  i neka područja upotrebe istraživanja turizma, a upoznaćete i brojne primere iz prakse, i otkriti još mnogo toga zanimljivog. Upravo tako ćete usvojiti celokupan model postupka istraživanja tržišta na principu faznog pristupa: znaćete da opredelite problem istraživanja, planirate istraživanje za rešenje problema, izvedete istraživanje i da koristite rezultate u rešavanju problema.

6
Lični menadžment

Sa izazovima ličnog menadžmenta se srećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako  organizovati vreme da bismo na poslu i u privatnom životu bili što efikasniji i zadovoljniji? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako efikasno komunicirati? Kako efikasno rešavati konflikte? Kako što efikasnije stvarati  nova znanja i veštine i kako razmišljati i raditi što kreativnije? Kako što bolje ostvariti svoje ciljeve?

Studenti će na ovom predmetu razviti različite kompetencije i tako ne smo što će shvatiti značaj činilaca koji određuju ličnost i steći znanje za razumevanje duševnih procesa, već će se upoznati i sa osnovnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije i steći  znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Razvoj i formiranje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu

Priprema odličnog proizvoda u turizmu je proces koji se zasniva na okolini, pričama, trendovima, idejama, upotrebi elemenata istorije (priče), kulturi, dizajnu, sportu u spletu vrhunskih proizvoda. Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu je potrebno razumeti i kao proces koji se nikada ne završava. Potrebno je zaboraviti svoje želje i preferencije, i razmišljati o motivima i karakteristikama gostiju, koji dolaze kod vas. Turizam je grana koja se brzo menja. Ako su ljudi pre nekoliko godina radije išli na odmor 1 do 2 puta godišnje na duže vreme, današnji trend su kraći i češći odmori, pre svega bliže kući. Tom trendu se prilagođava i razvoj novih turističkih proizvoda.

Studenti će na predmetu upoznati proces razvoja turističkih proizvoda i usluga pomoću inovacija, tema i priča iz okoline, kao i značaj ponašanja potrošača i njihovih zahteva za oblikovanje proizvoda i usluga u turizmu. Takođe ćete upoznati međunarodni model poslovne izvrsnosti i primere izvrsnosti u turizmu (faktori/rezultati), kao ključnu metodu za formiranje odličnog proizvoda ili usluge. Dotaknućete se i uloge potrošača i trendova u kreiranju turističkih proizvoda.

6
Strateško planiranje u turističkim preduzećima i organizacijama i upravljanje njima

Turistička preduzeća i organizacije moraju za svoje dobro poslovanje poznavati turističke trendove kod nas i u svetu i na osnovu toga pripremiti odgovarajuće poslovne strategije.

Cilj predmeta je da naučite da pripremite analizu prilika i opasnosti na turističkom tržištu, da formirate poslovne strategije na osnovu stanja i trendova na tržištu turističkih organizacija i adekvatno uvedete i zatim procenite uvođenje novih turističkih usluga na tržištu.

5
Finansije

Sa finansijama se srećemo svaki dan  - poslovno kao i privatno – iako toga nismo svesni: kako proceniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, sa kakvim opasnostima se srećemo kod iznajmljivanja kredita, kakva je razlika između finansiranja i investiranja kao i između likvidnosti i platne sposobnosti, kako da ustanovimo da li je preduzeće profitabilno, likvidno i da li posluje ekonomično, koje instrumente platnog prometa koristi preduzeće i sl.

Pomoću predmeta naučićete da odgovorite na sva pitanja i da aktivno učestvujete u poslovanju vašeg preduzeća.

Izborni predmeti (student bira 4 predmeta)
6
Inovativni i inovacioni menadžment

Inovacije i sa njima inovativno razmišljanje nam pomaže da formiramo glavne poluge za početak razumevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki strogi početak, a nadamo se ni kraj. S pravilnim znanjem svaki pojedinac koji uspešno upravlja u vihorima poslovnog sveta ili to želi, može da nauči i prihvati jedan od glavnih izvora za stvaranje dodatne vrednosti.

Tokom predmeta Inovativni i inovacioni menadžment saznaćete kako efikasno voditi inovativne procese, kako ih prepoznati, upoznati i formirati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacioni menadžer čije znanje nije vezano samo za sopstveno okruženje, već je sposoban da svojim znanjem prepozna priliku, bez obzira na stepen razvoja okruženja u kojem se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Rukovođenje i postupanje sa ljudima

U vreme izvođenja predmeta upoznaćete tematiku iz oblasti vođenja i postupanja sa ljudima. Sadržina predmeta će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših znanja u oblasti menadžmenta sa naglaskom na oblasti rukovođenja i postupanja sa ljudima (saradnicima), kod formiranja savremene organizacije koja zahteva vladanje pre svega oblašću mekih veština, tj. rada sa ljudima  (rukovođenja, motivisanja, rešavanja konflikata). Sadržina ovog predmeta će vam pomoći  da se efikasnije formirate u još uspešnije vođe.

Kroz aktivnosti na predmetima usvojićete znanje na konkretnim primerima i osposobiti se za upotrebu različitih veština vođenja i postupanja sa ljudima u svakodnevnom radu u svom radnom okruženju.

6
Menadžment događaja

Rituale i priredbe u smislu »hleba i igara« nalazimo mnogo pre pojave štampanih, audiovizuelnih i elektronskih medija. Događaj je već od davnina najvažniji način masovnog komuniciranja, naime učinak spektakla i druženja daju mu veliku snagu uticanja na osećaje i usmerenost učesnika. Događaji su uviek bili povezani sa zabavom, snagom i uticajem. Događaji su danas već prerasli prvobitne oblike susreta ili sajmova. Na konkurentnijim tržištima kao i u privredi otkrivamo omiljenost i snagu događaja, koji su dobili važno mesto u komuniciranju organizacijskih poruka. Događaji sa svojim bivstvom, susretima ljudi, predstavljaju komunikacijski alat.

Pri predmetu će svakako izaći na videlo vaša kreativnost i inovativnost i sposobnost organizovanja. A stečeno ćete znanje moći da koristite i na događajima u privatnom životu – rođendanske zabave će sigurno biti mnogo „šarenije“ – ili obrnuto: službeni događaji manje ozbiljni.

6
Hotelijerski menadžment kvaliteta

U današnje vreme zadovoljstvo gostiju dobija veoma veliki značaj. Naime,  gostima više nije dovoljna samo misao da su na odmoru ili na poslovnom putovanju, već žele da im se za vreme boravka posveti veća pažnja. Isto tako, današnji gosti su sve obrazovaniji i zapažaju sve sitnice koje su pre deset godina hotelijeri mogli da sakriju. Ukratko, gosti postaju sve zahtevniji.

U okviru predmeta moći ćete da upoznate aktuelne  trendove u hotelijerstvu, osnovne osobine  hotelskog poslovanja i elemente  kvaliteta hotelske ponude. Osposobićete se za pripremu hotelskog vodiča »od  A do Š«, kako iz ugla optimalne organizacije hotelskog poslovanja, tako i interne komunikacije sa  gostima. Naučićete da pripremite i pratite povratne informacije o zadovoljstvu hotelskih gostiju u obliku sistema ankete,  »skrivenog gosta« i veb ocenjivanja.

6
Ponašanje stranaka

Danas su marketinški ciljevi pre svega usredsređeni na ustanovljavanje potreba, formiranje odgovarajuće ponude, sticanje, zadovoljavanje i čuvanje stranaka…. tokom procesa kupovine i  njihovog životnog ciklusa. O strankama moramo znati što više, ko su, kakve su njihove specifičnosti u ponašanju, kako se povećava njihova saradnja i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja stranaka, jer samo tako možemo da pripremimo adekvatnu ponudu.

U sklopu predmeta ćete preciznije upoznati pojam potrošača i ponašanje potrošača, procese kupovine, faktore odlučivanja koji utiču na proces kupovine, prepoznavanje, učenje i sećanje, motivaciju i vrednosti, ličnost i životni stil, stavove, grupe i kulturu kao i različite metodološke pristupe pomoću kojih istražujemo i prognoziramo procese kupovine.

6
Poslovni strani jezik - drugi strani jezik (engleski/nemački/italijanski)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentna prednost koja može kod budućeg poslodavca da vam donese dodatne plus bodove ili  predstavlja odlučujući faktor zbog kojeg se vaga kod izbora naginje u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo da li poznajete osnove stranog jezika, već koliko tečno na stranom jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inostranstva, koliko dobro znate da sastavite službeni e-mejl na stranom jeziku, koliko kompetentno ćete nastupiti na susretima, sajmovima i ubedljivo predstavljati preduzeće,  njegove usluge i/ili proizvode, kako vladate poslovnim bontonom, koliko poznajete kulturu i  običaje strane zemlje...

Na predmetu ćete dobiti osnovno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije,…). Isto tako ćete razvijati brigu o kulturi  jezika i kulturi sporazumevanja.

Obavezni predmeti
12
Završni stručni rad ili obavljanje dva izborna predmeta

Na osnovu akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih izmena, koje je usvojio Savet RS za visoko školstvo i kasnije njegov naslednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa, koje izvodimo na DOBA Fakultetu za primenjene poslovne i društvene studije, umesto obaveza, povezanih sa završnim stručnim radom, koje se vrednuju sa 12 ECTS, mogu da polažu dva izborna predmeta, vrednovana sa po 6 ECTS, koje biraju među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.       

 

12
Praksa u radnoj okolini

Zaposleni danas žele saradnike koji su spremni za neposredan efikasni rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je odlična prilika za sve vas, koji takva iskustva nemate, da ih steknete i naučite, kako pojedinačno radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti, koje proističu iz studijskog programa, u konkretnom preduzeću odn. u radnoj organizaciji sarađivaćete sa internim i eksternim učesnicima preduzeća, upoznaćete raznolikost radnih mesta i zadataka i u isto vreme razvijati kompetencije, koje će vam omogućiti napredak na profesionalnom i ličnom nivou.       

6
Proizvoljno izborni predmet 2
6
Proizvoljno izborni predmet 1
Izborni predmeti (student bira 4 predmeta)
6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Društvena odgovornost preduzeća je rad preduzeća u korist preduzeća samog i svih njegovih partnera. Društveno odgovornim postupanjem, preduzeća tj. organizacije grade ugled. Pitanje ugleda je u snažnoj vezi i sa pravilnom komunikacijom društveno odgovornih postupaka. Ako pogledamo razvoj u poslednjoj godini, možemo da tvrdimo da društvena odgovornost zauzima sve više prostora i u medijima i korporacijama. Šta je to i kako je povezano sa odnosima sa javnošću upoznaćete kroz sadržinu ovog predmeta, gde ćete upoznati najbolje društveno odgovorne projekte u Srbiji i u inostranstvu.

6
Menadžment trendova u turizmu

Kreativno razmišljanje o novosti u oblasti turističke ponude i u potražnji je ključno za uspeh svake  turističke organizacije. Glavni trendovi u turizmu trenutno obuhvataju zdrav način života (wellness, spa i anti-aging turizam, banjski turizam), vezu sa prirodom (glamping, eko turizam, seoski turizam) kao i turizam višeg segmenta kvaliteta. Internet mreža i društvene mreže isto tako u oblasti turizma postaju glavni komunikacijski kanali.

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa svim ovim novim trendovima turizma i istovremeno ćete  razviti razumevanje za nove ponude za razvoj turizma. Poznavanje međukulturnih razlika u razumevanju novih trendova i segmenata u turizmu, kao i poznavanje specifičnih potreba turističkog segmenta su znanja koja ćete usvojiti.

6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je još pre nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis od perifernog značaja,  danas ne možemo zamisliti svetsku mrežu bez društvenih medija. Za mnogo korisnika  veba su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već sinonim za internet, jer na njima provode veliku većinu svog veb vremena. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gde je popravka takvih i drugačijih servisa još veća: mreže kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima.

Tako važan deo svetske veb mreže naravno trgovci ne mogu izbeći. U velikoj većini slučajeva je reč kod društvenih medija o besplatnim  servisima – znači da vlasnici tih mreža priliku za zaradu traže na drugom mestu , najčešće u obliku oglašavanja.  Korisnici su naime administratorima mreža poverili beskonačan broj informacija, a zbirku svaki dan vredno dopunjujemo podacima o  našim interesima, navikama, ličnim vezama i načinu upotrebe svetske mreže.

Zato društveni mediji  trgovcima nude sredstva bez primera u istoriji naše struke: mogućnost skoro individualnog naslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na osnovu njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne grupe i posledično promišljeniju upotrebu marketinških budžeta. Sa druge strane, odnos oglašivač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja zajednica stranaka, simpatizera i pobornika robnih marki i preduzeća koji komunikaciji s ciljnom javnošću dodaje sasvim novu dimenziju.

Na predmetu »Strategije društvenih medija i marketing« videćete kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve mogućnosti nam nude i kako ih umrežiti u celovit komunikacioni ekosistem.

6
Održivi turizam i lokalno okruženje

Trajni turizam sve više dobija na značaju, jer ne zadovoljava samo potrebe turista, već poštuje  kulturni integritet države domaćina, zadovoljava ekonomske, društvene i kulturne potrebe i štiti okolinu. Sve više potrošača se raspituje za tzv. zelene programe turističkih ponuđača, zato vlade formiraju nove politike iz ove oblasti i podstiču prakse trajnog turizma, a time i razvoja ekonomije u celini.

Na predmetu ćete upoznati značaj trajnog razvoja u turizmu u globalnom i lokalnom okruženju, naučićete da analizirate stanje i pripremite strateški i akcioni plan trajnog razvoja destinacije, lokalnog okruženja ili  turističkog produkta. 

6
Menadžment putničke delatnosti

Za uspešno rukovođenje poslovnih procesa putovanja treba se pobrinuti  za kvalitet turističkih preduzeća, kvalitet proizvoda i usluga, kao i turističkih resursa. Naravno, ključno je poznavanje turističke potražnje sa različitih tržišta, da bi zatim organizacija mogla pripremiti adekvatnu turističku ponudu.

Na predmetu ćete između ostalog naučiti kako uspešno kreirati nove turističke proizvode koji odgovaraju savremenim turističkim trendovima u svetu i to za različite vrste turizma i upoznaćete se sa opštim pojmovima i formiranjem turističke agencije. Isto tako, upoznaćete uslužne delatnosti i njihove uloge u upravljanju, kao što su ponude smeštaja i prehrane, transportne usluge i proizvodi kao i  sve ostale turističke usluge.

6
Interkulturalni menadžment

Šta je raznolikost? Šta je interkulturalnost? Kako interkulturalnost utiče na poslovni svet i delovanje u njemu, ako uopšte utiče? Sve su ovo pitanja, koja danas, kada je svet postao globalno selo, moramo postaviti i na njih i znati da odgovorimo. Odsustvo ili nedostatak interkulturalnih kompetencija kod savremenih menadžera nije samo društveno neprihvatljivo, već može da vodi u velike gubitke i dugoročnu štetu u međunarodnom poslovanju, te je zato važno razumevanje interkulturalnosti u poslovnom kontekstu.

Interkulturna svest, osetljivost (perceptivnost), poštovanje istorije, vrednosti, iskustava, obrazaca ponašanja, interakcija, koje utiču na razumevanje društvenih grupa, koje se razlikuju prema rasi, etičkoj pripadnosti, religiji, društveno-ekonomskom položaju i psihofizičkim karakteristikama; kulturni stereotipi, regionalne generalizacije i individualne karakteristike menadžera unutar pojedinačnih poslovnih kultura; uspešno komuniciranje u interkulturalnom poslovnom kontekstu; uloga interkulturalnog menadžera u preduzeću, samo su neke od tema, kojih ćete se dublje dotaći upravo na predmetu.             

Predmeti se ne izvode prema redosledu koji je naveden u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate do kraja studija da položite, imaćete tokom studija na vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju, kada je prijavljen određeni broj studenata. Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete i module, koje će izvoditi.

Jezik studija:
P
ismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Gostujuća predavanja i literatura su na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Zašto smo drugačiji od drugih?

Međunarodno priznati

Međunarodno priznati

Slovenački, evropski, međunarodno priznati fakultet sa akreditovanim programima i EU diplomom, priznatom i u Srbiji.
Usmereni ka menadžmentu

Usmereni ka menadžmentu

Razvijamo kompetencije srednjeg menadžmenta za ostvarenje koncepta dinamično i strateško usmerenog preduzeća.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Savremeni, inovativni pedagoški i istraživački pristupi, sa saradnjom sa preduzećima, kroz predmete tokom studija.
Napredovanje

Napredovanje

Kvalitet studija se meri diplomcima, a 64% naših diplomaca napreduje nakon diplomiranja, pojačani novim znanjima.

Diplomci i karijera

Zbog profesionalnih kompetencija ćete moći da se zaposlite na širem području turizma, kao što su delatnosti putničkih agencija, organizovanja putovanja, u kulturnim, zabavnim, sportskim i rekreativnim delatnostima, kao i u drugim preduzećima ili organizacijama povezanim sa turizmom - kao organizatori poslovnih i drugih događaja od turističkog značaja, kao i u hotelima, letovalištima, lečilištima, velnes centrima, igraonicama i tematskim parkovima, u nacionalnim parkovima, u vazdušnim, autobuskim i železničkim prevoznicima.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Prijava i upis
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Popunite online prijavni obrazac:

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• završena najmanje četvorogodišnja srednja škola

Upis u 2. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom nakon 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 3. godinu
• diploma više strukovne škole po programu, prihvaćenom pre 1994. Diferencijalnih ispita nema, bez obzira nazavršen  višeškolski program.

Upis u 2. odnosno 3. godinu je moguć i za studente i diplomce dodiplomskih programa srodnih smerova, koji ispunjavaju uslove za upis. Studentu se na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova dodeljuju dodatne studijske obaveze.

Uslove za upis ispunjavate i svi vi koji ste završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati na prijavi prilažu overenu fotokopiju svedočanstava, diplome i drugih potvrda, koje dokazuju ispunjavanje uslova za upis. 

Troškovi studija za jednu godinu 

 • 2.370,00 EUR 
 • Mogućnost plaćanja na 12 rata: 12 x 208,00 EUR

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 549,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i veštine, stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Znanja dobijena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i drugim dokumentima, iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja, dobijena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odn. portfolijom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.  

Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Mogućnost prelaska sa drugih fakulteta

Ukoliko ste studirali na srodnim programima sa programima DOBA Fakulteta, pošaljite nam sledeća dokumenta, i daćemo vam informaciju da li možete napredovati u višu godinu studija po merilima za prelaske:

- overeno uverenje o položenim ispitima, iz koga se vidi u koju ste godinu studija bili upisani i u kojoj studijskoj godini (ukoliko je izdato na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna)
- overeni sadržaj predmeta koje ste položili (ukoliko je izdat na ćirilici, molimo vas da ga prekucate na latinicu u Word dokumentu, overa nije potrebna).

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije