Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program DOBA Fakulteta se sa »trouglom znanja« upoređuje sa najboljim programima u Evropi. Način izvođenja je jedinstven, jer program u celosti izvodimo online i nudimo ga kao jedini online doktorski program u JI Evropi. Dobitnici smo dve međunarodne akreditacije za izvođenje online studija.

Savremeno zamišljen, sa modularnim izvođenjem, obezbeđuje unutar zatvorenih nastavnih krugova preplitanje stručnih i metodološko-istraživačkih sadržaja i samostalan rad za pripremu doktorske disertacije. Izvođenje omogućava individualizaciju i personalizaciju, a u programu učestvuju profesori i istraživači DOBA Fakulteta.

Program nudi celokupan, interdisciplinaran pristup konceptu inoviranja i održivog poslovanja, koji je moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove na različitim područjima. Osposobiće vas za rešavanje najkompleksnijih teorijskih i praktičnih problema na području inovativnosti i održivog poslovanja sa kompetencijama efikasnog prenošenja novih znanja u preduzećima i organizacijama sa naglaskom na digitalizaciji rešenja.

Prednosti doktorskih studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno vezuje za takozvani »trougao znanja«, koji povezuje obrazovanje, nauku i inovacije.

Online studije

Online studije omogućavaju potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 i stalnu podršku profesora i mentora. Uprkos odsustvu ličnog kontakta, online studije su dinamične i interaktivne.

Modularno izvođenje

Studije se odvijaju modularno, što znači, da se unutar zatvorenih nastavnih krugova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalan rad za pripremu doktorske disertacije.

Formiranje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičkim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i vrednovanjem informacija, pojava, procesa, praksi i trendova, formiraćete vlastiti originalni doprinos nauci.

dr Marko Divjak,

akademski vođa
Savremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, globalizovano je i, po pravilu, transdisciplinarno. Ovakva promena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novih znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenih.

dr Marko Divjak,

akademski vođa
Savremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, globalizovano je i, po pravilu, transdisciplinarno. Ovakva promena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novih znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenih.

Predmetnik doktorskog programa

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Tehnološke promene, globalizacija i društvo
9
Uloga ekonomije u održivom razvoju
9
Filozofija i teorija nauke
9
Kvantitativne metode istraživanja
6
Istraživački seminar
18
Individualni rad: priprema, predaja i potvrda dispozicije
Obavezni predmeti
9
Odabrana poglavlja inoviranja i zajedničko stvaranje
9
Odabrana poglavlja strateškog rukovođenja i menadžmenta
6
Kvalitativne metode istraživanja
6
Akademsko pisanje
30
Individualni rad: Prikupljanje i analiza podataka
Obavezni predmeti
6
Istraživački seminar
54
Priprema doktorske disertacije

Jedinstveno izvođenje doktorskog programa

Izvođenje doktorskih studija će se odvijati u skladu sa modelom online studija, koji smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti biće bazirane na savremenim pedagoškim pristupima, koji podstiču aktivno učenje/studiranje. Zasnivaće se na interakciji sa visokoškolskim profesorima, a u manjoj meri na interakciji sa kolegama studentima. Organizovani oblici studijskih aktivnosti odvijaće se u obliku vebinara, usmerenih diskusija u forumima, timskog rada i individualnih prezentacija. Akcenat će biti na produbljenom studiranju literature i na samostalnom individualnom radu studenta, kao i na individualnim konsultacijama sa visokoškolskim profesorima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj meri biti individualizovan. Studenti će pri pojedinačnim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati pre svega one sadržaje, koji će njima biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studije će se bazirati na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu i na argumentovanoj stručnoj raspravi sa visokoškolskim profesorima u vezi sa ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama. 

Aktivnosti na svim predmetima odvijaće se uz podršku IKT-a u virtuelnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtuelno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom odn. pedagoškom procesu. Ima integrisane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate, koji omogućavaju jasno strukturisanje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju i podržava brojne oblike interakcija.
Kome je program namenjen
Uslovi za upis
Upis

U program pozivamo...

Doktorski program DOBA Fakulteta je namenjen kako pojedincima, koji žele da razviju akademsku karijeru odn. žele da rade u istraživačkim organizacijama, tako i onima, koji žele da rade u istraživačkim centrima/odeljenjima unutar preduzeća ili u takozvanim centrima odličnosti, koji predstavljaju vezu između privrede i akademske sfere i namenjeni su podsticanju koncentracije znanja na prioritetnim područjima. 

Program je namenjen pojedincima sa afinitetom ka autonomnom naučno-istraživačkom radu i rešavanju najzahtevnijih teorijskih i praktičnih pitanja s područja inoviranja i održivog poslovanja, ali i onima, koji žele da nova znanja i rešenja uspešno implementiraju i time doprinesu privrednom razvoju i društvenom napretku. 

Obzirom na to, da se inovacije ne vezuju isključivo za preduzetništvo, već su, pre svega, usmerene na razvoj novih usluga, novih sistema upravljanja ili novih organizacionih procesa, da su sve više prisutne i u javnom sektoru i u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski program je primeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja je naime moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove, koji se tiču različitih područja i disciplina, kao što su poslovne nauke, ekonomija, marketing, obrazovanje, socijalne delatnosti i druge. 

Uslove za upis u doktorski program ispunjavate svi kandidati koji ste završili:

  • studijski program 2. stepena,
  • studijski program za sticanje univerzitetskog obrazovanja, usvojen pre 11. 6. 2004.,
  • studijski program za sticanje specijalizacije, a pre toga ste završili visokoškolski strukovni studijski program i pre upisa obavljate studijske obaveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
  • studijski program, koji obrazuje za zanimanja, uređena direktivama EU, ili drugi istovetan magistarskom studijskom programu, koji je vrednovan sa 300 ECTS.

Direktan upis u 2. godinu - nastavak studija prema kriterijumima za prelaske

  • U 2. godinu se možete upisati, ako ste završili studijski program za sticanje magistrature nauka odn. specijalizacije (usvojen pre 11. 6. 2004).

Svi kandidati za upis u doktorski studijski program, koji nemate ekonomsko obrazovanje odn. ne pokazujete osnovna ekonomska znanja, stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažete diferencijalne predmete u obimu od 12-18 ECTS.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizovani oblici studija odvijaće se na engleskom jeziku, a samostalan i individualni rad i doktorska disertacija na srpskom jeziku.

Prvu generaciju ćemo upisati u studijskoj godini 2019/2020.  Poziv za upis biće objavljen početkom 2019. godine!

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije