Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Program u celosti izvodimo online

Doktorski program Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program DOBA Fakulteta se sa »trouglom znanja« upoređuje sa najboljim programima u Evropi. Način izvođenja je jedinstven, jer program u celosti izvodimo online i nudimo ga kao jedini online doktorski program u JI Evropi. Dobitnici smo dve međunarodne akreditacije za izvođenje online studija.

Savremeno zamišljen, sa modularnim izvođenjem, obezbeđuje unutar zatvorenih nastavnih krugova preplitanje stručnih i metodološko-istraživačkih sadržaja i samostalan rad za pripremu doktorske disertacije. Izvođenje omogućava individualizaciju i personalizaciju, a u programu učestvuju profesori i istraživači DOBA Fakulteta i vrhunski stručnjaci iz drugih institucija.

Program nudi čitav interdisciplinaran pogled na inoviranje i održivo poslovanje, koje je moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove na raznolikim područjima. Osposobiće vas za rešavanje najkompleksnijih teoretskih i praktičnih problema na području inovativnosti i održivog poslovanja, i za efikasan prenos novih znanja u preduzeća i organizacije sa naglaskom na digitalizaciji rešenja.


Prednosti doktorskih studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno vezuje za takozvani »trougao znanja«, koji povezuje obrazovanje, nauku i inovacije.
Online studije

Online studije

Online studije omogućavaju potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 i stalnu podršku profesora i mentora. Uprkos odsustvu ličnog kontakta, online studije su dinamične i interaktivne.
Modularno izvođenje

Modularno izvođenje

Studije se odvijaju modularno, što znači, da se unutar zatvorenih nastavnih krugova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalan rad za pripremu doktorske disertacije.
Formiranje vlastitog originalnog doprinosa

Formiranje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičkim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i vrednovanjem informacija, pojava, procesa, praksi i trendova, formiraćete vlastiti originalni doprinos nauci.

Predmetnik doktorskog programa

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu dispozicije

Sadržaj

 • Usmerenja za studiranje literature, traženje i vrednovanje relevantnih stručnih izvora.
 • Usmerenja za izbor odgovarajuće istraživačke teme i definisanje primerenog istraživačkog problema doktorske disertacije.
 • Struktura i pojedini elementi dispozicije, kao i usmerenja za pripremu odgovarajuće dispozicije doktorske disertacije.
 • Postavljanje istraživačkih pitanja i hipoteza, u skladu sa definisanim istraživačkim problemom, namenom i ciljevima doktorske disertacije.
 • Priprema seminara, koji uključuje pregled izabranog istraživačkog područja (teorija i rezultati dosadašnjih istraživanja) i obrazloženja istraživačke teme doktorske disertacije, kao i odbrana izabrane istraživačke teme pred studijskim kolegama, mentorom i profesorima (na osnovu dobijenih povratnih informacija student priprema prvi nacrt dispozicije doktorske disertacije).
 • Predstavljanje i odbrana nacrta dispozicije doktorske disertacije, kao i povratna informacija (feedback) kolega (mentora, profesora) pre pripreme konačne verzije dispozicije.

Ishodi učenja

Student/kinja će:

 • znati da pripremi sistematičan i celovit pregled literature izabranog istraživačkog područja;
 • znati da potraži, vrednuje i selektuje relevantne naučne izvore;
 • znati da prepozna, definiše i odgovarajuće obrazloži originalni istraživački problem, koji se zasniva na identifikovanim prazninama u postojećem znanju;
 • znati da odgovarajuće operacionalizuje izabrani istraživački problem u obliku istraživačkih ciljeva, istraživačkih pitanja i hipoteza, i da planira odgovarajuće metodološke pristupe za analizu i rešenje istraživačkog problema;
 • znati da pripremi celovitu i kvalitetnu dispoziciju doktorske disertacije.
15
Tehnološki, društveni i ekonomski održivi izazovi

Ciljevi predmeta

Predmet bi trebalo da ponudi misliocima, istraživačima i donosiocima odluka sintetizovan pregled aktuelnog znanja na međusobno povezanim područjima tehnoloških promena, globalizacije i promena u poslovanju i u društvu uopšte. Time treba da ih usmeri u holistički pristup istraživanju u okviru pripreme doktorske disertacije. Studentima treba da omogući organizovan ulazak u kompleksni svet globalizacije i savremenih izazova.

Predmet ne nudi studentima enciklopedijsko znanje, već pokušava dovesti odabrano područje tehnološkog razvoja, globalizacije i njenih oblika u područje njihove naučne radoznalosti.

 

Ishodi učenja

Pomoću ovog predmeta će studenti upoznati jednu od mogućnosti za uređen ulazak u područje globalizacije – zašto dolazi do nje i kakve su njene posledice na poslovanje i najšire društvene promene. Razumeće ključne veze između tri pojma, od kojih se predmet sastoji: tehnološki razvoj, globalizacija i društvene promene. Znaće da naprave razliku između ciljeva, područja i mera, na koje utiče domaća ekonomska politika i onih koje određuje razvoj globalizacije. Razumeće dimenzije i posledice globalizacije, kao i njena ograničenja. Studenti će biti sposobni i da kritički analiziraju kompleksna i  konfliktna područja ekonomskog znanja, i da pojasne rezultate kritičke analize. Znaće i da kritički sintetizuju informacije na način koji može biti inovativan, i koji vidi primenjivu vrednost znanja ili procesa, a biće i sposobni da analiziraju različite kružne poslovne modele i da obave sistematičnu analizu različitih država, preduzeća i sektora, prilike kružne privrede, da identifikuju prepreke koje ograničavaju prilike i da analiziraju različite politike za savladavanje tih prepreka. Studenti će biti sposobni i da analiziraju aktivnosti za postizanje održivog razvoja preduzeća, i da pripreme primer strateškog odaziva za postizanje održivog razvoja.

15
Osnovni aspekti istraživačkog rada

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa strategijama dobijanja podataka u okviru kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih strategija istraživanja. Osposobiti studente za kreativan i efikasan naučno-istraživački rad, kao i izbor najprimerenije metode prikupljanja podataka na osnovu postavljenih ciljeva i svrha istraživanja i istraživačkih pitanja. Osposobiti studente za efikasnu evaluaciju sopstvenih istraživanja i naučno-istraživačkih članaka, i drugih objava sa aspekta metodologije i istraživačkih planova.

Ishodi učenja

Studenti će kvalitet kompetencija, stečenih na predmetu, potvrditi sa osmišljavanjem i sprovođenjem kvantitativnog i kvalitativnog empirijskog istraživanja u okviru istraživačkih zadataka na ovom i drugim predmetima, i u doktorskoj disertaciji, kao i objavama u stručnoj i naučnoj štampi. Pri tome će znati da kritički ocene validnost i korisnost prikupljenih podataka, znaće da primene i kombinuju različite metode istraživanja, i razumeće značaj društvenih istraživanja u savremenom društvu.

21
Individualni rad 1: tema istraživanja i nacrt dispozicije

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
15
Odabrana poglavlja strateškog menadžmenta i inoviranja

Ciljevi predmeta

 • Poznavanje i razumevanje savremenih teorija i najnovije literature iz područja strateškog menadžmenta i vođenja organizacija.
 • Poznavanje i razumevanje ciljeva i aktivnosti strateškog i operativnog menadžmenta, uključujući upotrebu koncepata i metodologija u konkretnom organizacionom okruženju.
 • Poznavanje i razumevanje najnovije literature iz područja podsticanja kreativnosti, ekonomike inovacija i tehnoloških promena, zaštite prava intelektualne svojine i istraživačko-razvojne delatnosti.
 • Poznavanje i razumevanje konkretnih studija slučaja u vezi sa savremenim inovacijskim sistemima i procesima, zaštitom prava intelektualne svojine i tehnološkim trendovima na globalnom, evropskom, nacionalnom i regionalnom nivou.
 • Kritičko prosuđivanje teorija, politika i konkretnih studija slučaja iz područja strateškog upravljanja inovacijama.

Ishodi učenja

 • Studenti će biti sposobni da razumeju izazove strateškog planiranja u nepredvidivim okolnostima, koje su karakteristične za savremene organizacije.
 • Studenti će poznavati savremene metodologije za pripremu, implementaciju i ocenjivanje strateških planova.
 • Studenti će biti sposobni da samostalno sprovode istraživačke zadatke iz područja strateškog rukovođenja i menadžmenta.
 • Studenti će razumeti sveobuhvatne društvene procese na području inovacija, tehnologije, istraživačko-razvojne delatnosti i poslovnih modela.
 • Studenti će poznavati osnove prava intelektualne svojine, njihovog vrednovanja i upravljanja njima.

Studenti će biti sposobni da kritički procenjuju inovacijske politike i inovacijsko okruženje na globalnom, evropskom i nacionalnom nivou.

15
Napredniji aspekti istraživačkog rada

Ciljevi predmeta

Podučavanje studenata o strategijama odgovarajućih naprednih kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih metoda i pristupa. Omogućiti studentima kreativan i efikasan naučno-istraživački rad i izbor najprimerenije napredne istraživačke metode na osnovu postavljenih ciljeva, svrha i istraživačkih pitanja. Razvijati sposobnost studenata za kritičko i učinkovito vrednovanje sopstvenih istraživačkih i naučno-istraživačkih članaka, kao i drugih objavljenih materijala sa vidika metodologije i interpretacije.

Ishodi učenja

Studenti će:

• Dokazati kvalitet dostignutih kompetencija oblikovanjem i sprovođenjem kvantitativnog i kvalitativnog istraživačkog rada.

• Znati da upotrebljavaju različite napredne pristupe i metode kvantitativne i kvalitativne analize podataka.

• Poznavati i znati da koriste programsku opremu za napredne analize podataka.

• U potpunosti razumeti značaj društvenog istraživanja uz primenu naprednih istraživačkih metoda u savremenom društvu.

9
Rad za naučnu konferenciju

Ciljevi predmeta

 • Upoznati studenta sa procesom samostalne pripreme naučnih i stručnih članaka i priloga za objavu u naučnim i stručnim revijama, kao i u zbornicima konferencija, i sposobnost učinkovitog izvođenja javnih prezentacija na konferencijama ili pred drugim javnostima.

Ishodi učenja:

Rezultat obavljenih aktivnosti na predmetu je naučni članak/prilog po IMRAD šemi (uvod/teorijska ishodišta, metode, rezultati, rasprava i zaključak).

Student će članak predati na izabranu naučnu konferenciju, javno predstaviti članak na naučnoj konferenciji i objaviti u zborniku konferencije.

21
Individualni rad 2: dispozicija

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu disertacije

Sadržaj predmeta

 • Struktura doktorske disertacije i opšta načela pripreme/organizacije pojedinih poglavlja doktorske disertacije (teorijski deo, metoda, rezultati, diskusija i zaključci).
 • Etika i etički aspekti u istraživanju i izveštavanju o rezultatima istraživanja.
 • Predstavljanje i odbrana prvog nacrta doktorske disertacije sa naglaskom na analizi rezultata i glavnim konstatacijama, kao i povratna informacija (feedback) kolega (mentora, profesora) pre pripreme konačnog nacrta disertacije.
 • Predstavljanje i odbrana konačnog nacrta doktorske disertacije, sa naglaskom na kritičkoj interpretaciji dobljenih rezultata i formiranju zaključaka, kao i povratna informacija (feedback) kolega (mentora, profesora) pre pripreme konačne verzije disertacije.

Ishodi učenja

Student/kinja će:

 • znati produbljeno da analizira podatke, i sistematično i pregledno predstavi ključne rezultate doktorske disertacije;
 • znati da celovito interpretira, sintetizuje i kritički vrednuje dobijene rezultate, da ih poveže sa postojećim znanjem i smisleno uvrsti u širi konceptualni okvir;
 • znati da kritički reflektuje glavne zaključke doktorske disertacije, predstavi i obrazloži rešenja obrađenog naučnog problema, i da artikuliše originalni doprinos razvoju nauke i njegove implikacije;
 • znati da pripremi celovitu i kvalitetnu doktorsku disertaciju.
51
Individualni rad 3: disertacija i odbrana

Sadržaj je u pripremi.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli.

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2026.

Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Jedinstveno izvođenje doktorskog programa

Izvođenje doktorskih studija će se odvijati u skladu sa modelom online studija, koji smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti biće bazirane na savremenim pedagoškim pristupima, koji podstiču aktivno učenje/studiranje. Zasnivaće se na interakciji sa visokoškolskim profesorima i kolegama studentima. Organizovani oblici studijskih aktivnosti odvijaće se u obliku vebinara, usmerenih diskusija u forumima i individualnih prezentacija. Akcenat će biti na produbljenom studiranju literature i na samostalnom individualnom radu studenta, kao i na individualnim konsultacijama sa visokoškolskim profesorima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj meri biti individualizovan. Studenti će pri pojedinačnim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati pre svega one sadržaje, koji će njima biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studije će se bazirati na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu i na argumentovanoj stručnoj raspravi u vezi sa ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama. 

Aktivnosti na svim predmetima odvijaće se uz podršku IKT-a u virtuelnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtuelno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom procesu. Ima integrisane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate, koji omogućavaju jasno strukturisanje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju i podržava brojne oblike interakcija.
Kome je program namenjen
Uslovi za upis
Školarina i drugi doprinosi

U program pozivamo...

Doktorski program DOBA Fakulteta je namenjen kako pojedincima, koji žele da razviju akademsku karijeru odn. žele da rade u istraživačkim organizacijama, tako i onima, koji žele da rade u istraživačkim centrima/odeljenjima unutar preduzeća ili u takozvanim centrima odličnosti, koji predstavljaju vezu između privrede i akademske sfere i namenjeni su podsticanju koncentracije znanja na prioritetnim područjima. 

Program je namenjen pojedincima sa afinitetom ka autonomnom naučno-istraživačkom radu i rešavanju najzahtevnijih teorijskih i praktičnih pitanja s područja inoviranja i održivog poslovanja, ali i onima, koji žele da nova znanja i rešenja uspešno implementiraju i time doprinesu privrednom razvoju i društvenom napretku. 

Obzirom na to, da se inovacije ne vezuju isključivo za preduzetništvo, već su, pre svega, usmerene na razvoj novih usluga, novih sistema upravljanja ili novih organizacionih procesa, da su sve više prisutne i u javnom sektoru i u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski program je primeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja je naime moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove, koji se tiču različitih područja i disciplina, kao što su poslovne nauke, ekonomija, medicina i zdravstvo, marketing, obrazovanje, socijalne delatnosti i druge. 

Doktorski studijski program DOBA Fakulteta se zasniva na naučno-istraživačkom radu na najvišem nivou, sa ciljem razvijanja novih znanja i rešenja, kao i daljem razvoju nauke i društva.

Popunite prijavni obrazac i priložite odgovarajuća dokumenta

Uslove za upis u doktorski program ispunjavaju svi kandidati koji su:

 • diplomirali na studijskom programu 2. stepena,
 • diplomirali na dodiplomskom studijskom programu za dobijanje univerzitskog obrazovanja (prihvaćenog pre 11. 6. 2004),
 • završili studijski program za dobijanje specijalizacije, a ukoliko ste pre toga završili visokoškolski strukovni studijski program (prihvaćen pre 11. 6. 2004);  za upis u doktorski studijski program 3. stepena određeni organ fakultete na predlog koordinatora područja, odgovornog za doktorske studije, određuje studijske obaveze u opsegu od 30 do 60 ECTS,
 • diplomirali na studijskom programu, koji obrazuje za zanimanja, koja su uređena direktivama EU, ili na drugom jedinstvenom magistarskom studijskom programu, koji je vrednovan sa 300 ECTS bodova, i koji je trajao 5 godina (u skladu sa četvrtim paragrafom 36. člana Zakona o visokom obrazovanju).

Uslove za upis ispunjavaju i kandidati, koji su završili primerljiv studijski program u inostranstvu, i kojima je, u skladu sa Zakonom o vrednovanju i priznavanju obrazovanja priznato pravo za nastavak obrazovanja u studijskom programu.

Neposredno u 2. godinu doktorskog studijskog programa mogu da se upišu diplomci studijskih programa za dobijanje magistrature nauka, odn. specijalizacije (prihvaćeni pre 11. 6. 2004), koji su pre toga završili studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja.

Na osnovu procene srodnosti strukovnih područja i primerljivosti prethodno dobljenih znanja, Komisija za studijska pitanja DOBA Fakulteta može kandidatima da odredi polaganje dodatnih studijskih obaveza u opsegu 12-18 ECTS. 

Za upis je potrebno znanje engleskog jezika.  

Prijava i upis:

Broj raspoloživih mesta za doktorske studije je ograničen. Na raspolaganju je 20 mesta>> Popunite prijavu

Prijavnom obrascu je potrebno da priložite sledeća dokumenta:

 • overenu kopiju diplome ili overenu kopiju potvrde o diplomiranju na dodiplomskim i postdiplomskim studijama (za diplomce DOBA Fakulteta overa nije potrebna, prilažu običnu kopiju),
 • potvrdu o prosečnoj oceni ispita na dodiplomskim i postdiplomskim studijama i o oceni diplomskog/magistarskog rada (za diplomce DOBA Fakulteta podatke dobijamo sami),
 • potvrdu o nostrifikaciji inostrane diplome, ukoliko je kandidat dodiplomske i/ili postdiplomske studije završio u inostranstvu,
 • biografiju na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografiju (spisak objavljenih strukovnih i naučnih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih dela),
 • potvrdu o aktivnom znanju engleskog jezika (najmanje nivo B2),
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku,
 • istraživački plan na engleskom jeziku.

Kriterijumi izbora kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko će biti doneta odluka o ograničenju upisa, kandidati će biti izabrani u odnosu sledeće kriterijume:

 • prethodna studijska dostignuća na dosadašnjim studijama (prosečna ocena predmeta, ocena diplomskog/magistarskog rada) – 30 % težine,
 • prethodni naučno-istraživački rad (istraživanja, članci itd.) na predmetnom području doktorskog programa – 35 % težine,
 • motivacijsko pismo i razgovor sa kandidatom – 35 % težine pri izboru.

Raspoloživi mentori za izradu doktorske disertacije:

Red. prof. dr Rasto Ovin; strukovna područja: makroekonomija, ekonomska politika, bankarstvo, ekonomska kretanja.

Vanr. prof. dr Anita Maček; strukovna područja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, međunarodna ekonomija.

Vanr. prof. dr Tina Vukasović; strukovna područja: marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki,  ponašanje i istraživanje ponašanja.

Vanr. prof. dr Valentina Prevolnik Rupel; strukovna područja: ekonomika zdravstva, finansiranje i organizacija zdravstva, zdravstveni sistemi, kvalitet života.

Vanr. prof. dr Marina Letonja; stručna područja: (porodično) preduzetništvo, inovacijski menadžment.

Doc. dr Tomaž Klobučar; strukovna područja: računarstvo i informatika, tehnologije u obrazovanju.

Doc. dr Živa Veingerl Čič: kadrovski menadžment, upravljanje ljudskim resursima, razvoj zaposlenih

Doc. dr Marko Divjak: opšta psihologija, pozitivna psihologija

Doc. dr Ana Hafner: inovacije, strateški i inovacijski menadžment, intelektualna svojina

Red. prof. dr Mirjana Pejić Bach: informatika, digitalizacija, digitalna transformacija

Vanr. prof. dr Daša Grajfoner: psihologija rukovođenja, coaching psihologija

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025 iznosi 4.700,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 8 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 599,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli