Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Program u celosti izvodimo online

Doktorski program Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program DOBA Fakulteta se sa »trouglom znanja« upoređuje sa najboljim programima u Evropi. Način izvođenja je jedinstven, jer program u celosti izvodimo online i nudimo ga kao jedini online doktorski program u JI Evropi. Dobitnici smo dve međunarodne akreditacije za izvođenje online studija.

Savremeno zamišljen, sa modularnim izvođenjem, obezbeđuje unutar zatvorenih nastavnih krugova preplitanje stručnih i metodološko-istraživačkih sadržaja i samostalan rad za pripremu doktorske disertacije. Izvođenje omogućava individualizaciju i personalizaciju, a u programu učestvuju profesori i istraživači DOBA Fakulteta i vrhunski stručnjaci iz drugih institucija.

Program nudi čitav interdisciplinaran pogled na inoviranje i održivo poslovanje, koje je moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove na raznolikim područjima. Osposobiće vas za rešavanje najkompleksnijih teoretskih i praktičnih problema na području inovativnosti i održivog poslovanja, i za efikasan prenos novih znanja u preduzeća i organizacije sa naglaskom na digitalizaciji rešenja.


Prednosti doktorskih studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno vezuje za takozvani »trougao znanja«, koji povezuje obrazovanje, nauku i inovacije.
Online studije

Online studije

Online studije omogućavaju potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 i stalnu podršku profesora i mentora. Uprkos odsustvu ličnog kontakta, online studije su dinamične i interaktivne.
Modularno izvođenje

Modularno izvođenje

Studije se odvijaju modularno, što znači, da se unutar zatvorenih nastavnih krugova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalan rad za pripremu doktorske disertacije.
Formiranje vlastitog originalnog doprinosa

Formiranje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičkim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i vrednovanjem informacija, pojava, procesa, praksi i trendova, formiraćete vlastiti originalni doprinos nauci.

Predmetnik doktorskog programa

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu dispozicije

Sadržaj je u pripremi

15
Tehnološki, društveni i ekonomski održivi izazovi

Sadržaj je u pripremi.

15
Osnovni aspekti istraživačkog rada

Sadržaj je u pripremi.

21
Individualni rad 1: tema istraživanja i nacrt dispozicije

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
15
Odabrana poglavlja strateškog menadžmenta i inoviranja

Sadržaj je u pripremi.

15
Napredniji aspekti istraživačkog rada

Sadržaj je u pripremi.

9
Rad za naučnu konferenciju

Sadržaj je u pripremi.

21
Individualni rad 2: dispozicija

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu disertacije

Sadržaj je u pripremi.

51
Individualni rad 3: disertacija i odbrana

Sadržaj je u pripremi.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli.

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika).

Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Jedinstveno izvođenje doktorskog programa

Izvođenje doktorskih studija će se odvijati u skladu sa modelom online studija, koji smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti biće bazirane na savremenim pedagoškim pristupima, koji podstiču aktivno učenje/studiranje. Zasnivaće se na interakciji sa visokoškolskim profesorima i kolegama studentima. Organizovani oblici studijskih aktivnosti odvijaće se u obliku vebinara, usmerenih diskusija u forumima i individualnih prezentacija. Akcenat će biti na produbljenom studiranju literature i na samostalnom individualnom radu studenta, kao i na individualnim konsultacijama sa visokoškolskim profesorima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj meri biti individualizovan. Studenti će pri pojedinačnim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati pre svega one sadržaje, koji će njima biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studije će se bazirati na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu i na argumentovanoj stručnoj raspravi u vezi sa ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama. 

Aktivnosti na svim predmetima odvijaće se uz podršku IKT-a u virtuelnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtuelno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom procesu. Ima integrisane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate, koji omogućavaju jasno strukturisanje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju i podržava brojne oblike interakcija.
Kome je program namenjen
Uslovi za upis
Upis i troškovi

U program pozivamo...

Doktorski program DOBA Fakulteta je namenjen kako pojedincima, koji žele da razviju akademsku karijeru odn. žele da rade u istraživačkim organizacijama, tako i onima, koji žele da rade u istraživačkim centrima/odeljenjima unutar preduzeća ili u takozvanim centrima odličnosti, koji predstavljaju vezu između privrede i akademske sfere i namenjeni su podsticanju koncentracije znanja na prioritetnim područjima. 

Program je namenjen pojedincima sa afinitetom ka autonomnom naučno-istraživačkom radu i rešavanju najzahtevnijih teorijskih i praktičnih pitanja s područja inoviranja i održivog poslovanja, ali i onima, koji žele da nova znanja i rešenja uspešno implementiraju i time doprinesu privrednom razvoju i društvenom napretku. 

Obzirom na to, da se inovacije ne vezuju isključivo za preduzetništvo, već su, pre svega, usmerene na razvoj novih usluga, novih sistema upravljanja ili novih organizacionih procesa, da su sve više prisutne i u javnom sektoru i u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski program je primeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja je naime moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove, koji se tiču različitih područja i disciplina, kao što su poslovne nauke, ekonomija, medicina i zdravstvo, marketing, obrazovanje, socijalne delatnosti i druge. 

Doktorski studijski program DOBA Fakulteta se zasniva na naučno-istraživačkom radu na najvišem nivou, sa ciljem razvijanja novih znanja i rešenja, kao i daljem razvoju nauke i društva.

Popunite prijavni obrazac i priložite odgovarajuća dokumenta

Uslove za upis u doktorski program ispunjavaju svi kandidati koji su:

 • diplomirali na studijskom programu 2. stepena,
 • diplomirali na dodiplomskom studijskom programu za dobijanje univerzitskog obrazovanja (prihvaćenog pre 11. 6. 2004),
 • završili studijski program za dobijanje specijalizacije, a ukoliko ste pre toga završili visokoškolski strukovni studijski program (prihvaćen pre 11. 6. 2004);  za upis u doktorski studijski program 3. stepena određeni organ fakultete na predlog koordinatora područja, odgovornog za doktorske studije, određuje studijske obaveze u opsegu od 30 do 60 ECTS,
 • diplomirali na studijskom programu, koji obrazuje za zanimanja, koja su uređena direktivama EU, ili na drugom jedinstvenom magistarskom studijskom programu, koji je vrednovan sa 300 ECTS bodova, i koji je trajao 5 godina (u skladu sa četvrtim paragrafom 36. člana Zakona o visokom obrazovanju).

Uslove za upis ispunjavaju i kandidati, koji su završili primerljiv studijski program u inostranstvu, i kojima je, u skladu sa Zakonom o vrednovanju i priznavanju obrazovanja priznato pravo za nastavak obrazovanja u studijskom programu.

Neposredno u 2. godinu doktorskog studijskog programa mogu da se upišu diplomci studijskih programa za dobijanje magistrature nauka, odn. specijalizacije (prihvaćeni pre 11. 6. 2004), koji su pre toga završili studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja.

Na osnovu procene srodnosti strukovnih područja i primerljivosti prethodno dobljenih znanja, Komisija za studijska pitanja DOBA Fakulteta može kandidatima da odredi polaganje dodatnih studijskih obaveza u opsegu 12-18 ECTS. 

Za upis je potrebno znanje engleskog jezika.  

Prijava i upis:

Broj raspoloživih mesta za doktorske studije je ograničen. Na raspolaganju je 20 mesta.

Za upis u doktorske studije popunite prijavu za upis, priložite zahtevane dokaze o obrazovanju i sve zajedno pošaljite na adresu fakulteta.

Prijavnom obrascu je potrebno da priložite sledeća dokumenta:

 • overenu kopiju diplome ili overenu kopiju potvrde o diplomiranju na dodiplomskim i postdiplomskim studijama (za diplomce DOBA Fakulteta overa nije potrebna, prilažu običnu kopiju),
 • potvrdu o prosečnoj oceni ispita na dodiplomskim i postdiplomskim studijama i o oceni diplomskog/magistarskog rada (za diplomce DOBA Fakulteta podatke dobijamo sami),
 • potvrdu o nostrifikaciji inostrane diplome, ukoliko je kandidat dodiplomske i/ili postdiplomske studije završio u inostranstvu,
 • biografiju na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografiju (spisak objavljenih strukovnih i naučnih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih dela),
 • potvrdu o aktivnom znanju engleskog jezika (najmanje nivo B2),
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku,
 • istraživački plan na engleskom jeziku.

Kriterijumi izbora kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko će biti doneta odluka o ograničenju upisa, kandidati će biti izabrani u odnosu sledeće kriterijume:

 • prethodna studijska dostignuća na dosadašnjim studijama (prosečna ocena predmeta, ocena diplomskog/magistarskog rada) – 30 % težine,
 • prethodni naučno-istraživački rad (istraživanja, članci itd.) na predmetnom području doktorskog programa – 35 % težine,
 • motivacijsko pismo i razgovor sa kandidatom – 35 % težine pri izboru.

Raspoloživi mentori za izradu doktorske disertacije:

Red. prof. dr Rasto Ovin; strukovna područja: makroekonomija, ekonomska politika, bankarstvo, ekonomska kretanja.

Red. prof. dr Marjana Merkač Skok; stručna područja: menadžment, razvoj organizacije, postupanje sa kadrovima, upravljanje kvalitetom.

Vanr. prof. dr Anita Maček; strukovna područja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, međunarodna ekonomija.

Vanr. prof. dr Tina Vukasović; strukovna područja: marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki,  ponašanje i istraživanje ponašanja.

Vanr. prof. dr Valentina Prevolnik Rupel; strukovna područja: ekonomika zdravstva, finansiranje i organizacija zdravstva, zdravstveni sistemi, kvalitet života.

Doc. dr Emilija Stojmenova Duh; stručna područja: digitalni preobražaj, digitalne kompetencije i veštine, digitalne tehnologije za razvoj provincija i zajednica, digitalne tehnologije u obrazovanju. 

Doc. dr Marina Letonja; strukovna područja: (porodično) preduzetništvo, inovacijski menadžment.

Doc. dr Tomaž Klobučar; strukovna područja: računarstvo i informatika, tehnologije u obrazovanju.

Doc. dr Matevž Tomšič; strukovna područja: sociologija, demokratija i politika, civilno društvo i društveni razvoj, društvene elite.

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 22./23.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2022/2023. iznosi 4.700,00 EUR, za magistre DOBA Fakulteta 3.900,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 8 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2022/2023. iznosi 599,00 EUR, za magistre DOBA Fakulteta 499,00 EUR i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2022. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2022/2023.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije