DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Video sadržaji kao dodata vrednost u visokoškolskom podučavanju

11. april 2022.

U poslednje vreme se povećava hibridno izvođenje studijskog procesa, sa čime dobijaju na značaju autorski video snimci profesora, prema konceptu mikro učenja. Video prezentacije, nazvane i mini predavanja, mikro predavanja ili jednostavno video predavanja, postaju sve više vidljive među strategijama, koje se koriste u online podučavanju. 

Jedan od glavnih razloga, zašto mikro učenje postaje sve više važno, su načini učenja pojedinaca koji se menjaju, količine informacija, do kojih imaju pristup, i obseg pažnje, koji je sve kraći. Studenti ne žele više samo da stiču ​​znanja, već žele da se aktivno uključe, i da mogu odmah da koriste naučeno u praksi.

Mikro predavanja su definisana kao kratki, koncizni i fokusirani veb video snimci, koji su namenjeni podučavanju ključne teme ili ograničenih ključnih koncepata, a ujedno podstiču i samostalno učenje. Kratkoća video snimka zadržava pažnju, jer takvi snimci pomažu studentima da dobiju informacije, a da pritom nisu preoterećeni , i ne gube fokus. Takođe, vizuelna i slušna priroda video snimaka studentima omogućava obradu informacija na način, koji im je prirodan.  Kada planiramo video snimak, potrebno je uzeti u obzir raspon pažnje studenta, i zato je potrebno da video snimci ne budu duži od 8 minuta (Lange & Costley, 2020).

Efikasni su i duži video snimci, međutim, njihova ukupna dužina je obično ograničena na najviše 30 minuta. Prikazivanje video snimaka u kratkim segmentima i održavanje ukupne dužine u sažetom vremenskom periodu, pomaže da se zadrži pažnja gledalaca.

Pošto su video snimci asinhroni, generalno nude studentu više nadzora nad svojim učenjem, što može dati niz prednosti. Video snimke studenti mogu da zaustave radi beleženja, premotavaju teške delove, ili ubrzavaju jednostavne delove video snimka. Takođe, online, asinhrona priroda video snimaka omogućava njihovo zajedničko korišćenje po celom svetu, i u bilo kom času.

Prednosti upotrebe video snimaka u obrazovnom okruženju su sledeće (Noetel et al., 2021):

 • pospešuju razumevanje informacija,
 • podržavaju multimodalno učenje,
 • podstiču više preferencija u učenju,
 • studentima pomažu da razumeju kompleksne informacije,
 • razvijaju digitalnu pismenost,
 • povećavaju zadržavanje znanja, jer ih je moguće zaustavljati i puštati onoliko puta, koliko je potrebno
 • nude veliku pomoć prilikom učenja svih predmeta, pre svega onih tema koje su složene i/ili veoma vizualne, kao što su postupci po koracima, rešavanje problema ili prirodno-naučne i matematičke formule.

Video snimci su dostupni na brojnim uređajima, uključujući laptopove, tablete i pametne telefone. To omogućava pregled sadržaja studentima bilo kada i bilo gde.

Kognitivni naučnici su ustanovili da korišćenjem video snimaka, studenti mogu da stvaraju prikladnije asocijacije, koje su od pomoći u pamćenju i prisećanju, jer ih posmatraju preko vizuelnih/slikovnih i slušnih/verbalnih kanala za obradu.

Prilikom kreiranja efikasnog i korisnog video snimka, od pomoći nam mogu biti sledeće preporuke:

 • Ograničite video snimke na približno 5 do maksimalno 8 minuta, ili manje.
 • Održavajte govorni i entuzijastični ton, kako bi studenti bili uključeni.
 • Odgovarajuće uravnotežite slušne i vizuelne elemente u  snimku.
 • Video snimke podelite na kratke segmente u odnosu na temu. To studentima omogućava više kontrole nad sadržajem, koji pokušavaju da obrade. To se postiže i korišćenjem prelomnih tačaka ili pauza.
 • Uključite interaktivne funkcije, kao što je kratak kviz, za podsticanje razmišljanja.

U poređenju sa drugim oblicima obrazovnih izvora, video snimci mogu da sadrže tekst, audio vizuelne sadržaje, infografike, da podstiču interesovanje učenika i poboljšaju njihovo razumevanje. Iako je video snimak vremenski ograničen, kreiran je tako da odgovara određenom rezultatu učenja. Neophodno je da budemo svesni, da video snimci obično traju približno 5-8 minuta, i ograničeni su na 1-2 teme, a mi težimo realizaciji 1 nastavnog cilja.

Video snimci uspešno podržavaju obrnuto učenje, jer studenti pregledom video snimka mogu jednostavno da obrade dogovorene aktivnosti znatno kvalitetnije nego sa čitanjem. Upotreba video snimaka aktivno uključuje studente u izvođenje pedagoškog procesa, a takođe su i studenti obično više motivisani za pregled video snimaka, naročito kada je u pitanju usvajanje novog znanja. Video snimci tako povećavaju motivaciju i stvaraju bolje iskustvo učenja.

I na DOBA Fakultetu smo počeli sa postupnim i sistematičnim uvođenjem video snimaka u predmete. Istraživanje koje smo sproveli među studentima, koji su na predmetima koristili kako autorske, tako i tuđe snimke, pokazalo je da su studenti prepoznali video snimke kao popularne izvore za učenje. Veoma je važno, da video snimci imaju jasnu svrhu, i da su tesno povezani sa nastavnom materijom i aktivnostima na predmetu. Studenti su u istraživanju više ocenili korisnost autorskih video snimaka profesora, nego tuđih video snimaka u postizanju nastavnih ciljeva različitih kognitivnih nivoa (posebno izrazit pristup u memoriji; manje prilikom upotrebe na primerima i podsticanju na dalje istraživanje). Sa prepoznatim koristima, kako za izvođenje pedagoškog procesa, tako i sa vidika studenta, autorske video snimke ćemo prema konceptu mikro učenja i dalje sistematično uvoditi.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije