Istraživanje

Istraživanje

Istraživanje

Istraživačka delatnost je jedna od osnovnih delatnosti DOBA Fakulteta, koja je pokretač međunarodne saradnje i povezivanja fakulteta sa okruženjem.
Temelji naučno-istraživačkog i razvojnog rada na DOBA Fakultetu su usmereni na prijave i sprovođenje domaćih i međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata, na razvoj novih programa, na organizaciju naučnih i stručnih događaja, publikaciju i diseminaciju istraživačkih rezultata, uspostavljanje povezivanja sa privredom, i uključivanje studenata u naučno-istraživački rad na fakultetu.
Sa sistematičnim razvojem istraživačke delatnosti, fakultet neguje kreiranje novog znanja, i njegov prenos na studente, jača svoje istraživačke reference, kao i prepoznatljivost i ugled fakulteta na slovenačkom i međunarodnom prostoru.

Poslovni institut

Naučno-istraživački i stručni rad se na fakultetu sprovodi formalizovano, unutar Poslovnog instituta, na kome radi registrovana grupa istraživača, i uža istraživačka grupa. Poslovni institut, koji je 3. marta 2005. bio upisan u evidenciju istraživačkih organizacija, i koji je samostalna jedinica DOBA Fakulteta, je osnovan u svrhu povezivanja teorije i prakse, jer savremene visokoškolske studije zahtevaju tesnu povezanost sa praksom, i moraju biti podržane istraživačkim radom.

Međunarodni i nacionalni projekti

DOBA Fakultet redovno prijavljuje i sprovodi domaće i međunarodne istraživačke i razvojne projekte.

Spisak projekata

Naučna i stručna revija Međunarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakultet Maribor izdaje stručnu i naučnu e-reviju Međunarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvorna mišljenja, iskustva i rezultate domaćih i inostranih stručnjaka teoretičara i stručnjaka iz prakse, a ujedno nudi i različite poglede na izazove savremenog društva. Glavni urednik revije je red. prof. dr Rasto Ovin.

Konferencije i simpozijumi

Na DOBA Fakultetu za studente i širu stručnu javnost svake godine organizujemo aktuelne naučne ili stručne konferencije, odn. simpozijume, na kojima ugošćavamo važne stručnjake i naučnike iz Slovenije i inostranstva.

Uključivanje STUDENATA u naučni i razvojni rad

DOBA Fakultet uključuje dodiplomske i postdiplomske studente u naučno-istraživački rad u okviru istraživanja visokoškolskih profesora, i u okviru raspisanih istraživačkih tema fakulteta. Studenti se pod mentorstvom visokoškolskih profesora uključuju u rad istraživačke grupe i sa magistarskim radovima.

Saradnja sa preduzećima

Uključivanje studenata u istraživački i stručni rad na DOBA Fakultetu u velikoj meri obuhvata projekte za privredu, odn. radnu sredinu iz koje dolaze studenti. Pošto je većina studenata zaposlena, koristimo priliku, da i projektni i seminarski radovi, odn. završni stručni radovi  studenata budu formirani kao korisni projekti za organizacije, u kojima su zaposleni. Tako studenti u praksi najkvalitetnije primenjuju znanje, stečeno studijama.

Saradnja na konkursima

Studenti pripremaju aplikativne zadatke i istraživačke projekte i u preduzećima u kojima su zaposleni, i drugim organizacijama. Na Doba Fakultetu studente podstičemo na pripremu takvih zadataka i projekata. Najbolji projekti studenata su predstavljeni u okviru događaja, koje organizujemo na DOBA Fakultetu, i izvan njega. Mnogi od njih su nagrađeni.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli