Istraživanje

20 godina istraživačke delatnosti na DOBI

Istraživanje

U vreme priprema za preobražaj u fakultet, DOBA Maribor je želeo da dostigne napredak i na području naučno-istraživačkog rada. Tako je 2001. godine osnovan Institut za istraživanja i razvoj.

Nakon toga, kada je 2004. godine osnovan DOBA Fakultet, rad instituta je podržao i kasniji razvoj master, a od 2019. godine i doktorskih postdiplomskih studija. Institut se 2006. godine preimenovao u Poslovni institut DOBA Fakulteta, i pre svega je razvijao naučno-istraživačku delatnost na područjima, koja ga danas obeležavaju: ekonomija (sa naglaskom na međunarodnim ekonomskim odnosima i međunarodnim finansijama); marketing (sa naglaskom na prodaji i odnosima s javnošću); preduzetništvo (sa naglaskom na malim, srednjim i porodičnim preduzećima); menadžment (sa naglaskom na organizaciji i strateškom menadžmentu), savremena područja poslovnih nauka (tehnološki razvoj, digitalizacija, pametni gradovi), i visokoškolsko obrazovanje (sa naglascima: online studije i didaktika, kao i razvoj visokoškolskog obrazovanja).

Najpre je Poslovni institut obuhvatao sve profesore i saradnike fakulteta, a pre mnogo godina smo se zbog efikasnijeg planiranja njegove delatnosti više fokusirali na užu istraživačku grupu. Nju danas predstavljaju profesori, koji su zaposleni na fakultetu. Već od svojih početaka je u pogledu rezultata objava, prijavljenih i odobrenih istraživačkih projekata spoljnih finansijera, kao i internih razvojnih projekata, Poslovni institut opravdao svoje ime. O tome govori i konstantan rast njegovog prinosa, gde posebno izdvajamo objave, koje služe za razvoj studijskih sadržaja i redovno napredovanje profesora u zvanjima, kao i trud za uključivanje studenata u istraživački rad, kako u okviru njihove studijske obaveze, tako i van nje. Posebno napominjemo i važnu publicističku delatnost, u koju spadaju osnivanje i rast fakultetske naučne i stručne revije Međunarodno inovativno poslovanje, publikacije sa konferencija, koje je organizovao fakultet, i godišnju naučnu monografiju. Rezultat ovakvih napora su rezultati pema merilima SICRIS-a, i citati priloga članova instituta u važnim međunarodnim časopisima, koje vrednuje Javna agencija za istraživačku delatnost Republike Slovenije (ARRS).

Pored napora za što uspešnijim ispunjavanjem formalnih merila za domaće i međunarodne akreditacije, jedan od važnih ciljeva je i misija Poslovnog instituta DOBA Fakulteta - biti aktivan na području istraživanja za razvoj okoline. Njegovi članovi su inicijatori, organizatori i sadržajni nosioci domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, koje organizuje fakultet, učestvuju na njegovim okruglim stolovima, kreiraju priloge na području sadržajnog marketinga za objavu na veb stranicama fakulteta, i sa popularnim prilozima nastupaju u nacionalnim medijima.

Za što bolji doprinos Poslovnog instituta ostvarivanju ciljeva i strategije fakulteta, u narednom periodu planovi naglašavaju važna područja daljeg rasta fakulteta i instituta. To je najpre povećanje uključivanja studenata i diplomaca fakulteta u naučno-istraživačku delatnost fakulteta. Zatim, uprkos relativno dobrim rezultatima na tom području, želimo dodatno da intenziviramo istraživanja na područjima profila i samog rada fakulteta (posebno online studija). Zatim dajemo naglasak na poboljšanju rezultata u dobijanju istraživačkih projekata, koji su finansirani spolja. I dalje nameravamo da težimo za još aktivnijim uključivanjem profesora sa ugovorom u naučno-istraživačku delatnost Poslovnog instituta DOBA Fakulteta.

Prof. dr Rasto Ovin
Dekan DOBA Fakulteta

Poslovni institut

Naučno-istraživački i stručni rad se na fakultetu sprovodi formalizovano, unutar Poslovnog instituta, na kome radi registrovana grupa istraživača, i uža istraživačka grupa. Poslovni institut, koji je 3. marta 2005. bio upisan u evidenciju istraživačkih organizacija, i koji je samostalna jedinica DOBA Fakulteta,  osnovan je u svrhu povezivanja teorije i prakse, jer savremene visokoškolske studije zahtevaju tesnu povezanost sa praksom, i moraju biti podržane istraživačkim radom.

Naučna i stručna revija Međunarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakultet Maribor već jedanaest godina izdaje stručnu i naučnu e-reviju Međunarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvorna mišljenja, iskustva i rezultate domaćih i inostranih stručnjaka teoretičara i stručnjaka iz prakse, a ujedno nudi i različite poglede na izazove savremenog društva. Glavni urednik revije je red. prof. dr Rasto Ovin.
 

Konferencije i simpozijumi

Na DOBA Fakultetu za studente i širu stručnu javnost svake godine organizujemo aktuelne naučne ili stručne konferencije, odn. simpozijume, na kojima ugošćavamo važne stručnjake i naučnike iz Slovenije i inostranstva.

 

Međunarodni i nacionalni projekti

DOBA Fakultet prati nacionalne konkurse i konkurse evropskih programa, i kandiduje se za sredstva koja sufinansiraju međunarodno povezivanje i produbljen razvojni i aplikativni istraživački rad na području delatnosti fakulteta – u vezi sa ciljevima nacionalnih razvojnih programa i programa Evropa 2020.

Spisak projekata
 

Uključivanje STUDENATA u naučni i razvojni rad

DOBA Fakultet uključuje dodiplomske i postdiplomske studente u naučno-istraživački rad u okviru istraživanja visokoškolskih profesora, i u okviru raspisanih istraživačkih tema fakulteta. Studenti se pod mentorstvom visokoškolskih profesora uključuju u rad istraživačke grupe i sa magistarskim radovima.

Saradnja sa preduzećima
Uključivanje studenata u istraživački i stručni rad na DOBA Fakultetu u velikoj meri obuhvata projekte za privredu, odn. radnu sredinu iz koje dolaze studenti. Pošto je većina studenata zaposlena, koristimo priliku, da i projektni i seminarski radovi, odn. završni stručni radovi  studenata budu formirani kao korisni projekti za organizacije, u kojima su zaposleni. Tako studenti u praksi najkvalitetnije primenjuju znanje, stečeno studijama.

Saradnja na konkursima
Studenti pripremaju aplikativne zadatke i istraživačke projekte i u preduzećima u kojima su zaposleni, i drugim organizacijama. Na Doba Fakultetu studente podstičemo na pripremu takvih zadataka i projekata. Najbolji projekti studenata su predstavljeni u okviru događaja, koje organizujemo na DOBA Fakultetu, i izvan njega. Mnogi od njih su nagrađeni.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli