Psihologija

Master programi

Master program Psihologija

Interdisciplinarni master studijski program Psihologija omogućava nadogradnju znanja i kompetencija, koje su stečene u prvostepenim programima (primenjene) psihologije i u drugim srodnim studijskim programima. Obezbeđuje razvoj sveobuhvatne profesionalne kvalifikacije za obavljanje psihološke delatnosti. U programu ćete se osposobiti za samostalan psihološki tretman, dakle za izvođenje najzahtevnijih zadataka prilikom razvoja i savetovanja pojedinaca i grupa u različitim okruženjima.

Zbog aktuelnih izazova, kao što su demografske promene i razvoj dugotrajnog društva, međugeneracijska i multikulturna raznolikost, digitalizacija kao i povećanje psihosocijalnih rizika zbog kompleksnosti sveta u kome živimo, povećavaju se i potrebe za psihološkim znanjima i odgovarajuće osposobljenim psiholozima. Master studijski program Psihologija će vam omogućiti sticanje interdisciplinarnih znanja i razvijanje kompetencija za odgovarajuću primenu dijagnostičkih metoda, postupaka, pristupa i veština savetovanja u radu sa pojedincima i grupama.

Studije na DOBA Fakultetu su za sve vas koji na prvom mestu želite sigurne, pre svega zagarantovane studije, jer su Dobin model online studija utvrđene i isprobane online studije, a takođe i jedine međunarodno akreditovane online studije u Sloveniji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.


Našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Rešavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Rešavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Osposobićete se za zajedničko kreiranje kreativnog, uspešnog i zdravog socijalnog okruženja, kao i za sveobuhvatno bavljenje i rešavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova na različnim područjima primenjene psihologije.
Veštine dijagnostikovanja i ocenjivanja

Veštine dijagnostikovanja i ocenjivanja

Razvićete praktične veštine za razvoj i upotrebu psihodijagnostičkih instrumenata, namenjenih ocenjivanju kognitivnih funkcija i ličnosti. Naučićete odgovarajuće interpretacije rezultata psihološkog testiranja.
Veštine savetovanja

Veštine savetovanja

Razvićete savetodavne veštine za samostalan rad sa pojedincima i grupama, za jačanje optimalnog funkcionisanja i za veći kvalitet života, kako na profesionalnom, tako i na ličnom području.
Lični razvoj i etika

Lični razvoj i etika

Nadogradićete svoje kompetencije ličnosti, razvijati empatiju, sposobnost komuniciranja podrške i druge socijalne kompetencije, koje su važne za odgovoran rad sa različitim ciljnim grupama. Naučićete korišćenje i poštovanje načela i standarda psihološke etike na svim nivoima profesionalnog rada.
Istraživački rad

Istraživački rad

Osposobićete se za upotrebu naučno-istraživačkih metoda i zahtevnijih metoda analize podataka za rešavanje stručnih i naučnih problema na području psihologije.
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

U programu ćete osnovna i primenjena psihološka znanja povezati sa znanjima na srodnim stručnim područjima i tako razviti kompetencije za efikasno delovanje na različitim radnim mestima i u različitim socijalnim okruženjima.

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
9
Diferencijalna psihologija

Diferencijalna psihologija je osnovna psihološka disciplina, koja se zasniva na proučavanju, razumevanju i objašnjavanju međuljudskih razlika na različitim područjima ljudskog iskustva i delovanja, kao što su npr. kognitivne sposobnosti, inteligencija, kreativnost, pamćenje, ličnost, identitet, samopouzdanje, vrednosti, emocije, motivacija, sreća, zadovoljstvo, optimizam. Spoznaje diferencijalne psihologije se smisleno koriste u pedagoškoj psihologiji, organizacionoj psihologiji, kliničkoj psihologiji, psihologiji sporta i na drugim područjima aplikativne psihologije.

Na predmetu ćete: upoznati i razumeti značaj diferencijalne psihologije; razviti sposobnost povezivanja spoznaja diferencijalne psihologije sa drugim znanjima; naučiti korišćenje tih znanja u različitim praktičnim situacijama; upoznaćete glavne alate diferencijalne psihologije, i naučićete da kritički vrednujete izvore i informacije sa područja međusobnih razlika.

9
Psihološka dijagnostika

Kompetencije za odgovarajuće sprovođenje postupaka psihološke dijagnostike i ocenjivanja su ključne za obavljanje profesije psihologa. Predmet obrađuje sledeće sadržaje: ulogu psihološkog pregleda u zdravstvu i na srodnim područjima, paradigme ocenjivanja ličnosti, psihološke dijagnostičke intervjue i eksploraciju, psihološko testiranje i klinično-psihološki pregled sa aplikacijom testova kognitivnih sposobnosti i ličnosti, metode i značaj posmatranja u kliničkoj praksi i istraživanju, korišćenje manje strukturiranih tehnika u psihološkom ocenjivanju, proces psihološkog ocenjivanja (prikupljanje podataka; obrada podataka; komuniciranje podataka i donošenje odluka), kao i etička načela u psihodijagnostičkom ocenjivanju.

Studenti će na predmetu: upoznati osnovna teorijska polazišta psihološke dijagnostike; naučiti da pripreme psihološku ocenu na osnovu korišćenja kliničko-psihološkog intervjuja i jednostavnijih psiholoških testova; razviti sposobnost pravilnog korišćenja psiholoških testova za ocenjivanje kognitivnih funkcija i ličnosti, kao i korektne interpretacije rezultata psihološkog testiranja.

9
Psihologija rada i menadžment zdravlja

Predmet obrađuje osnovne sadržaje o radu u radnom okruženju i o održavanju dobrog stanja i zdravlja radnika: ulogu radnika u radnom procesu, osnovne kognitivne karakteristike i motivaciju radnika, kao i njihov uticaj na rad i efikasnost, uspostavljanje ravnoteže između rada i radnika, doživljavanje opterećenja u realnom radnom okruženju, stres na poslu i u svakodnevnom životu, bolesti u radnom okruženju usled psihičkih naprezanja, hemijske i ne-hemijske zavisnosti i njihov uticaj na ponašanje radnika u radnom okruženju, mere za jačanje i zaštitu zdravlja u radnom okruženju i životu, prijatno radno okruženje za radnike kao osnova dobrog stanja i zdravlja, itd.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumevanje povezanosti između psiholoških karakteristika radnika i komponenti radnog okruženja, koje utiču na radnu efikasnost; razviti mogućnost identifikovanja uzoraka ponašanja radnika i analiziranja povezanosti između raspoloživosti, efikasnosti i zdravlja; razviti mogućnost za planiranje i uvođenje odgovarajućih mera za jačanje zdravlja i dobrog stanja na radnom mestu.

9
Upravljanje konfliktima, medijacija i coaching

Efikasno upravljanje konfliktima je u savremenom društvu važna veština koegzistencije i saradnje. Predmet obrađuje definicije i faktore konflikata, modele, strategije i metode/tehnike rešavanja i upravljanja konfliktima, ulogu, načela i proces medijacije u različitim vrstama sporova i konflikata, kao i vrste, načela, modele i proces primene coaching-a. Coaching je potrebno razumeti šire od pristupa rešavanja i upravljanja konfliktima. U pitanju je sistematičan pristup, koji je usmeren ka postizanju željenih promena ponašanja, promena ličnosti i ličnost rasta.

Studenti će na predmetu: upoznati vrste, uzroke i nivoe konflikata, i usvojiti razumevanje značaja emocija, samoregulacije i ličnosti pri uspešnom upravljanju konfliktima, medijaciji i coaching-u; usvojiti razumevanje procesa upravljanja konfliktima i naučili da koriste tehnike rešavanja konflikata; upoznati se sa načelima, karakteristikama i procesom medijacije i coaching-a, i naučiti da koriste veštine komunikacije za uspešno sprovođenje procesa medijacije i coaching-a.

9
Procena, donošenje odluka i rešavanje problema

Predmet se zasniva na obrađivanju kognicije, kognitivnih procesa i kognitivnih šema, koji su osnova za procenu, donošenje odluka i rešavanje problema. Sadržaji predmeta su vezani za mentalnu fokusiranost u prosuđivanju, na racionalne i organske pristupe u donošenju odluka, na osnovne koncepte ponašanja sa problemima, kao i na proces (identifikacija problema, definicija, formulacija strategije, organizacija informacija, raspodela sredstava, praćenje i ocenjivanje) i tehnike rešavanja problema (mape uma, Brainstorming, lateralno razmišljanje, 6 šešira za razmišljanje, rešavanje problema, evaluacija alternativa, itd.).

Studenti će na predmetu upoznati i razumeti kognitivnu pozadinu procene, donošenja odluka i rešavanja problema; analizirati i vrednovati različite pristupe u donošenju odluka; kategorizovati proces donošenja odluka i kritički analizirati ulogu emocija i vrednosti pri donošenju odluka; definisati i interpretirati problemsku situaciju; formirati i razviti efikasne strategije za rešavanje problema; vrednovati efikasnost različitih tehnika rešavanja problema i protumačiti njihovu upotrebu u odabranim situacijama.

9
Primenjena psihometrija

Psihometrija se odnosi na ocenjivanje i merenje psihičkih pojava i konstrukcija sa pouzdanim i validnim psihometričkim alatima (testovi, upitnici, intervjui, portfoliji, zadaci ponašanja, itd.). Koristi se u obrazovanju, savetovanju, kliničkoj praksi, u organizacijama itd. Na predmetu će se obrađivati sadržaji u vezi sa konstrukcijom psihometričkih alata, ocenjivanjem psihometričkih alata, standardima i zakonitostima psihološkog testiranja, kao i etičkim vidicima upotrebe psihometričkih alata (kvalifikacije korisnika testova, odgovornost korisnika testova, prava i odgovornosti testiranih).

Studenti će na predmetu usvojiti razumevanje teorijskih, etičkih i stručnih vidika, koji su povezani sa psihološkim testiranjem; razviće sposobnost ocenjivanja psihometričkog kvaliteta (validnost, pouzdanost, objektivnost, osetljivost) psiholoških instrumenata; razviće sposobnost planiranja i sprovođenja naučnih istraživanja za potrebe ocenjivanja psihometričkih karakteristika odabranih testova/instrumenata.

6
Pozitivna psihologija

U savremenom poslovanju pozitivna psihologija dobija sve veći značaj. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirativna mlada grana psihologije. Zasniva se na onome što je u pojednicu pozitivno, na njegovim izvorima, snagama i odlikama. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcionisanje pojedinaca, organizacija i zajednica, kao i omogućiti, da oni mogu da se razvijaju i rastu.

Studenti će na predmetu: upoznati sopstveni nivo blagostanja i psihološkog kapitala, i naučiti da planiraju primerene mere za očuvanje blagostanja i psihološkog kapitala kod sebe i zaposlenih u organizaciji; pripremiti plan uvođenja pozitivno-psiholoških mera u organizacije sa ciljem postizanja pozitivnih organizacijskih rezultata; upoznati svoje karakteristične karakterne moći (odlike), i definisati prilike za češću upotrebu karakterističnih karakternih moći, kako na ličnom, tako i  na profesionalnom području; razviti sposobnost planiranja i uvođenja »rukovođenja na osnovu odlika« u preduzeća i organizacije; naučiće da primene jednu od tehnika svesnosti, i kritički proceniti njenu efikasnost u suočavanju sa stresom; razviti sposobnost prenosa ključnih spoznaja i nalaza pozitivne psihologije na področje timskog rada.

Obavezni predmeti
6
Psihološko savetovanje

Predmet služi za produbljivanje i nadogradnju znanja i kompetencija iz područja psihološkog savetovanja i psihoterapije. Predmet obrađuje teorijske osnove psihološkog savetovanja (osnovne paradigme i koncepte tradicionalnih pristupa, modele razumevanja poremećaja i zdravlja), prirodu savetodavno-terapijskog odnosa, kao i osnove savetodavno-terapijske komunikacije, različite psihoterapeutske modalitete i strategije savetodavno-terapijskog procesa prilikom tretiranja pacijenata sa različitim psihičkim poteškoćama, kao i osnovna etička načela prilikom savetovanja i psihoterapije.

Studenti će na predmetu: upoznati teorijska polazišta i usvojiti produbljeno razumevanje razlika među utvrđenim paradigmama savetovanja i psihoterapije; razviti sposobnost planiranja i demonstrirati pojedinačne korake i faze savetodavno-terapeutskog procesa u odnosu na problem koji se obrađuje; naučiće da koriste osnovne psihološke tehnike, pristupe i intervencije u savetodavnom procesu.

6
Praktično obrazovanje

Praktično obrazovanje u radnom okruženju je namenjeno sticanju praktičnih znanja i razvijanju stručnih veština i kompetencija za samostalno obavljanje psihološke delatnosti na odabranom području rada. Praktično obrazovanje u obimu od 200 radnih sati se odvija u odabranoj radnoj organizaciji, pod mentorstvom psihologa.

Studenti će: usvojiti razumevanje rada mentorske organizacije, kao i značaja i uloge psihološke delatnosti u odabranoj organizaciji; naučiti korišćenje, udruživanje i povezivanje znanja iz područja psihologije i drugih srodnih nauka u rešavanju stručnih izazova, na području rada mentorske organizacije; razviti veštine za obavljanje zadataka psihologa u mentorskoj organizaciji, pod odgovarajućim nadzorom mentora; razviti sposobnost procene relevantnih psiholoških i etičkih pitanja, kao i kritičkog vrednovanja različitih vidika rešavanja stručnih izazova/problema.

6
Istraživački praktikum

Predmet studente osposobljava za samostalan naučno-istraživački rad. Razmatra sledeće sadržaje, koji zaokružuju proces istraživačkog rada: pretraga i pregled stručne/naučne literature kao polazna tačka sopstvenog istraživanja; strukturu i izradu dispozicije istraživanja (konceptualno i metodološko planiranje); stručno izvođenje psihološkog testiranja i drugih oblika prikupljanja podataka za potrebe psihološkog istraživanja; korišćenje naprednijih multivarijantnih statističkih metoda za dubinsku analizu empirijskih podataka; evaluaciju i kritičku refleksiju nalaza, kao i donošenje odgovarajućih zaključaka; etičke vidike psihološkog istraživanja.

Studenti će na predmetu: pripremiti celokupnu dispoziciju za istraživanje izabranog psihološkog fenomena; usvojiti razumevanje i logiku naprednijih multivarijantnih statističkih metoda, kao i mogućnosti upotrebe na konkretnim primerima; naučiće da primene naprednije multivarijantne statističke metode na konkretnim podacima sa odgovarajućom programskom opremom, kao i da pravilno interpretiraju statističke izračune; razviti sposobnost kritičke procene rezultata statističkih analiza i nalaza istraživanja, uz uvažavanje njihovih metodoloških nedostataka i šireg konteksta, u svrhu kreiranja verodostojnih naučnih zaključaka.

24
Magistarski rad

Magistarski rad je pisani proizvod i rezultat samostalnog istraživačkog rada studenta uz mentorstvo visokoškolskog profesora. U radu student sveobuhvatno obrađuje odabranu istraživačku tematiku, vezanu za područje studijskog programa.

U okviru pripreme magistarskog rada ćete: kreirati relevantni istraživački problem (zajedno sa istraživačkim pitanjima) na osnovu teorijskih polazišta, potkrepljenih relevantnom stručnom i naučnom literaturom; pripremiti teorijski pregled ključnih koncepata (teorija) i konstatacije srodnih, već izvedenih istraživanja; pripremiti metodološki plan sprovođenja istraživanja, uključujući izbor istraživačke strategije, metoda/tehnika prikupljanja podataka, definisanje ciljne populacije i izabrane tehnike uzorkovanja, sa opisom postupka prikupljanja podataka; izvešće empirijsko istraživanje u skladu sa pripremljenim metodološkim planom; analizirati i interpretirati podatke, kritički ih vrednovati i povezati sa teorijskim polazištima; pripremiti zaključke i konkretne predloge za poboljšanje teorije i prakse.

Izborni predmeti (student bira 3)
6
Izborni predmet 1*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3.

6
Izborni predmet 2*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3.

6
Izborni predmet 3*

Izborne predmete student bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu bira one izborne predmete, koji nisu ujedno i obavezni predmeti njegovog programa. Broj izbornih predmeta je definisan u predmetniku. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da u slučaju malog broja studenata sam odredi izborne predmete, koje će izvoditi. U slučaju, da pojedini smer odabere manje od 10 studenata izvodiće se prilagođeno.

*Student bira 3.

Predmeti mogu da se izvode u drugačijem redosledu od onog koji je naveden u tabeli. Neophodno je poznavanje engleskog jezika (bar pasivno), jer je većina gradiva predmeta na engleskom.

Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 20 studenata. Predmeti se izvode na hrvatskom jeziku. 

Predmetnik uključuje izmene studijskog programa, usvojene na sednici senata 20. 1. 2022. Predmetnik važi za za studente, koji se prvi put upisuju u program u 2022/2023. Za studente, upisane u studijski program do 2021/2022. uključujući i nju, važi predmetnik, odnosno uslovi koji su važili na upisu, ako studenti redovno napreduju u obrazovanju (link do prethodnog predmetnika). Studije po ovom programu možete završiti najkasnije do 30.9.2025.

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

Zašto smo drugačiji od drugih?

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Sa usmeravanjem profesora i obavljanjem različitih zadataka/izazova, studenti će aktivno (zajednički) stvarati novo z...
Fleksibilne online studije

Fleksibilne online studije

Studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima i mladima koji žele da budu deo uspešne priče preduze...
Sveobuhvatna podrška

Sveobuhvatna podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju uz podršku profesora koji poznaju razliku između tekstova iz knjiga i stvarnog života.

Magistri i karijera

Sa masterom studijskog programa Psihologija ćete moći da se zaposlite na radnim mestima u privatnom i javnom sektoru, u kojima se zahteva zvanje magistra/magistrice psihologije. Najveće potrebe za zapošljavanjem magistara psihologije su u radnim organizacijama i privrednim društvima, vaspitno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad, domovima za starije građane i u drugim ustanovama za pružanje usluga socijalne zaštite. Interdisciplinarna i primenjena psihološka znanja vam otvaraju mogućnosti zaposlenja i u brojnim drugim područjima (npr. policija, vojska, marketing, istraživanje tržišta, akademska karijera), uključujući i razvoj samostalnog preduzetničkog puta na području pružanja psiholoških usluga.
Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Upisni uslovi i prijava za studije
Školarina i drugi doprinosi
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovde.

Upisni uslovi

U master studijski program Psihologija se može upisati:

 1. ko je završio studijski program prvog stepena u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
 2. ko je završio studijski program najmanje prvog stepena sa drugog srodnog strukovnog područja, ukoliko obavi studijske obaveze do najmanje 50 ECTS-a, koje su od suštinskog značaja za nastavak studija. Srodna stručna područja su:  socijalni rad, pedagogija i andragogija, socijalna pedagogija, specijalna i rehabilitaciona pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obaveze individualno za pojedinačnog kandidata određuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta, na osnovu proučavanja studijskog programa prethodno završenih studija. Dodatne studijske obaveze kandidat može da obavlja nakon upisa u program.
 3. ko je završio studijski program najmanje prvog stepena iz drugih strukovnih područja, ukoliko je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja, uporedivih sadržajima visokoškolskog programa Primenjena psihologija, a pre upisa u potpunosti obavlja sledeće obaveze visokoškolskog strukovnog programa Primenjena psihologija: Uvod u psihologiju (9 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (9 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuronauke (9 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizaciona psihologija (6 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (6 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS) i završio je praktično osposobljavanje u radnom okruženju (18 ECTS). Kandidat dodatne studijske obaveze obavlja pre upisa. Trošak predmeta je 3.920,00 (ili 12 x 343,00).

Provera uslova za upis (br. 2 in 3)

Obrada molbe za proveru dokumentacije za ispunjavanje uslova za upis u master studijski program Psihologija se plaća. Trošak iznosi 60,00 EUR, i plaća se prilikom podnošenja molbe (potvrdu o uplati morate da priložite sa ostalom dokumentacijom). 

 • popunite obrazac
 • priložite dokaze, koji su navedeni na obrascu 
 • Trošak u iznosu od 60,00 EUR platite na:
  Za uplatu EUR                                             Za uplatu u RSD

  DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija      

  IBAN SI56 0400 1004 9537 889

  SWIFT KBMASI2X

  svrha: Komisija za studentske poslove

  E-Popeja d.o.o., Jovana Subotića 7, 11080 Beograd

  TR/IBAN: 310-160950-35, kod NLB Banke a.d. Beograd

  iznos 60 EUR u protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

  Svrha: Komisija za studentske poslove

 • sve zajedno skenirajte u jedan dokument, i pošaljite ga na upis@doba.si, ili putem pošte, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor. 

U 2. godinu master studijskog programa Psihologija može da se upiše:

 1. ko je završio studijski program prvog stepena u obimu od najmanje 240 ECTS, ili univerzitetski studijski program, usvojen pre 11. 6. 2004. iz područja psihologije
 2. ko ispunjava kriterijume u skladu sa merilima za prelaske među studijskim programima.

Uslove za upis u studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle drugog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete master studijskog programa Psihologija.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Merila i postupak za izbor kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mesta, kandidati se biraju na osnovu prosečne ocene na dodiplomskim studijama. Pri tome se kandidatima iz nepsiholoških programa ubrajaju u prosek i ocene diferencijalnih ispita.

Kandidati koji nisu državljani Slovenije, a upisuju programe koje fakultet izvodi na slovenskom jeziku, moraju dostaviti potvrdu o poznavanju slovenskog jezika (najmanje na razini B2).

CENOVNIK ZA STUDIJSKU GODINU 24/25.

Plaćanje školarine u jednokratnom iznosu / samofinansiranje
Školarina za plaćanje u jednokratnom iznosu za jednu godinu, u studijskoj godini 2024/2025 iznosi 4.400,00 EUR. Školarina mora biti uplaćena najkasnije do roka, koji je određen na upisu.

Plaćanje školarine na rate / samofinansiranje
Plaćanje školarine za jednu godinu je moguće platiti na najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 385,00 EUR, i uplaćuje se na upisu, a sve sledeće rate putem e-uplatnice do 20. dana u mesecu (od oktobra 2024. nadalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je uplatilac delimično ili u potpunosti preduzeće
U slučaju da je uplatilac školarine preduzeće, ćete nas o tome prilikom upisa obavestiti.

Način plaćanja student izabere u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će, prema predviđanju, tri puta godišnje usklađivati visinu rata, u skladu sa stopom rasta životnih potreba u RS, pri čemu prilikom prvog upisa u studije, za prva tri meseca važe cene, koje su bile na potpisu ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku sledeću godinu, i sve ostale troškove (diplomiranje, …), DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cenovniku, koji usvaja Upravni odbor DOBA Fakulteta, očekivano u januaru, za narednu studijsku godinu.

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • pristup portalu, u okviru koga su studentima na raspolaganju: e-indeks, e-referat koji omogućava godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obaveštavanje studenata putem SMS poruka, pristup e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinačom studijskom programu.
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se plaćuje prije magistriranja. 

>> Cenovnik DOBA Fakulteta 2024/2025.

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu uvažiti znanja i veštine koji su stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za sticanje obrazovanja, ili programima obuke i neformalnog obrazovanja, koji po sadržaju i zahtevnosti u potpunosti ili delimično odgovaraju opštim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama, koje su određene programom.

Znanja koja su stečena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i sa drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljivi sadžaj i obim uloženog rada studenta, kako bi znanja mogla da se vrednuju prema odredbama ECTS-a.

Znanja koja su stečena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odnosno portfoliom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na osnovu stečenih dokumenata iz naslova neformalnog obrazovanja se može nadomestiti do najviše 12 ECTS-a na izbornim predmetima studijskog programa. 

Postupak priznavanja sprovodi Komisija za studentska pitanja. Trošak priznavanja nastavnih jedinica je definisan u cenovniku 2023/2024.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli