Psihologija

Master programi

Master program Psihologija

Interdisciplinarni master studijski program Psihologija omogućava nadogradnju znanja i kompetencija, koje su stečene u prvostepenim programima (primenjene) psihologije i u drugim srodnim studijskim programima. Obezbeđuje razvoj sveobuhvatne profesionalne kvalifikacije za obavljanje psihološke delatnosti. U programu ćete se osposobiti za samostalan psihološki tretman, dakle za izvođenje najzahtevnijih zadataka prilikom razvoja i savetovanja pojedinaca i grupa u različitim okruženjima.

Zbog aktuelnih izazova, kao što su demografske promene i razvoj dugotrajnog društva, međugeneracijska i multikulturna raznolikost, digitalizacija kao i povećanje psihosocijalnih rizika zbog kompleksnosti sveta u kome živimo, povećavaju se i potrebe za psihološkim znanjima i odgovarajuće osposobljenim psiholozima. Master studijski program Psihologija će vam omogućiti sticanje interdisciplinarnih znanja i razvijanje kompetencija za odgovarajuću primenu dijagnostičkih metoda, postupaka, pristupa i veština savetovanja u radu sa pojedincima i grupama.

Studije na DOBA Fakultetu su za sve vas koji na prvom mestu želite sigurne, pre svega zagarantovane studije, jer su Dobin model online studija utvrđene i isprobane online studije, a takođe i jedine međunarodno akreditovane online studije u Sloveniji. Na studijama nikada nećete biti sami, jer je praćenje studenata naša briga.


Našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Rešavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Rešavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova

Osposobićete se za zajedničko kreiranje kreativnog, uspešnog i zdravog socijalnog okruženja, kao i za sveobuhvatno bavljenje i rešavanje kompleksnih psihosocijalnih izazova na različnim područjima primenjene psihologije.
Veštine dijagnostikovanja i ocenjivanja

Veštine dijagnostikovanja i ocenjivanja

Razvićete praktične veštine za razvoj i upotrebu psihodijagnostičkih instrumenata, namenjenih ocenjivanju kognitivnih funkcija i ličnosti. Naučićete odgovarajuće interpretacije rezultata psihološkog testiranja.
Veštine savetovanja

Veštine savetovanja

Razvićete savetodavne veštine za samostalan rad sa pojedincima i grupama, za jačanje optimalnog funkcionisanja i za veći kvalitet života, kako na profesionalnom, tako i na ličnom području.
Lični razvoj i etika

Lični razvoj i etika

Nadogradićete svoje kompetencije ličnosti, razvijati empatiju, sposobnost komuniciranja podrške i druge socijalne kompetencije, koje su važne za odgovoran rad sa različitim ciljnim grupama. Naučićete korišćenje i poštovanje načela i standarda psihološke etike na svim nivoima profesionalnog rada.
Istraživački rad

Istraživački rad

Osposobićete se za upotrebu naučno-istraživačkih metoda i zahtevnijih metoda analize podataka za rešavanje stručnih i naučnih problema na području psihologije.
Interdisciplinarno povezivanje

Interdisciplinarno povezivanje

U programu ćete osnovna i primenjena psihološka znanja povezati sa znanjima na srodnim stručnim područjima i tako razviti kompetencije za efikasno delovanje na različitim radnim mestima i u različitim socijalnim okruženjima.
Ime *
Prezime *
Mejl *
Telefon

Mogućnosti za uspeh u budućnosti

0 %

Očekuje se da će se ukupna zaposlenost psihologa od 2018. do 2028. povećati za 14 procenata.

0 %

Zapošljavanje psihologa u nezdravstvenim delatnostima će se povećati za 19 procenata.

0

Među prvih 20 najtraženijih profesija.

4.

Studije psihologije su 4. najpopularnije studije u Sloveniji.

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

dr Marko Divjak,

visokoškolski učitelj
»Na studijama podstičemo aktivno učenje, u kome važnu ulogu imaju dijalog i socijalna interakcija, kao i povratne informacije kolega, mentora i profesora, nas koji pre svega imamo ulogu moderatora, koji usmeravaju studijski proces.«

Online studije su savršene studije za vaš uspeh

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
7
Procena, donošenje odluka i rešavanje problema

Predmet se zasniva na obrađivanju kognicije, kognitivnih procesa i kognitivnih šema, koji su osnova za procenu, donošenje odluka i rešavanje problema. Sadržaji predmeta su vezani za mentalnu fokusiranost u prosuđivanju, na racionalne i organske pristupe u donošenju odluka, na osnovne koncepte ponašanja sa problemima, kao i na proces (identifikacija problema, definicija, formulacija strategije, organizacija informacija, raspodela sredstava, praćenje i ocenjivanje) i tehnike rešavanja problema (mape uma, Brainstorming, lateralno razmišljanje, 6 šešira za razmišljanje, rešavanje problema, evaluacija alternativa, itd.).

Studenti će na predmetu upoznati i razumeti kognitivnu pozadinu procene, donošenja odluka i rešavanja problema; analizirati i vrednovati različite pristupe u donošenju odluka; kategorizovati proces donošenja odluka i kritički analizirati ulogu emocija i vrednosti pri donošenju odluka; definisati i interpretirati problemsku situaciju; formirati i razviti efikasne strategije za rešavanje problema; vrednovati efikasnost različitih tehnika rešavanja problema i protumačiti njihovu upotrebu u odabranim situacijama.

8
Primenjena psihometrija

Psihometrija se odnosi na ocenjivanje i merenje psihičkih pojava i konstrukcija sa pouzdanim i validnim psihometričkim alatima (testovi, upitnici, intervjui, portfoliji, zadaci ponašanja, itd.). Koristi se u obrazovanju, savetovanju, kliničkoj praksi, u organizacijama itd. Na predmetu će se obrađivati sadržaji u vezi sa konstrukcijom psihometričkih alata, ocenjivanjem psihometričkih alata, standardima i zakonitostima psihološkog testiranja, kao i etičkim vidicima upotrebe psihometričkih alata (kvalifikacije korisnika testova, odgovornost korisnika testova, prava i odgovornosti testiranih).

Studenti će na predmetu usvojiti razumevanje teorijskih, etičkih i stručnih vidika, koji su povezani sa psihološkim testiranjem; razviće sposobnost ocenjivanja psihometričkog kvaliteta (validnost, pouzdanost, objektivnost, osetljivost) psiholoških instrumenata; razviće sposobnost planiranja i sprovođenja naučnih istraživanja za potrebe ocenjivanja psihometričkih karakteristika odabranih testova/instrumenata.

9
Psihologija rada i menadžment zdravlja

Predmet obrađuje osnovne sadržaje o radu u radnom okruženju i o održavanju dobrog stanja i zdravlja radnika: ulogu radnika u radnom procesu, osnovne kognitivne karakteristike i motivaciju radnika, kao i njihov uticaj na rad i efikasnost, uspostavljanje ravnoteže između rada i radnika, doživljavanje opterećenja u realnom radnom okruženju, stres na poslu i u svakodnevnom životu, bolesti u radnom okruženju usled psihičkih naprezanja, hemijske i ne-hemijske zavisnosti i njihov uticaj na ponašanje radnika u radnom okruženju, mere za jačanje i zaštitu zdravlja u radnom okruženju i životu, prijatno radno okruženje za radnike kao osnova dobrog stanja i zdravlja, itd.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumevanje povezanosti između psiholoških karakteristika radnika i komponenti radnog okruženja, koje utiču na radnu efikasnost; razviti mogućnost identifikovanja uzoraka ponašanja radnika i analiziranja povezanosti između raspoloživosti, efikasnosti i zdravlja; razviti mogućnost za planiranje i uvođenje odgovarajućih mera za jačanje zdravlja i dobrog stanja na radnom mestu.

7
Zdravstvena psihologija

Zdravstvena psihologija je savremena primenjena psihološka disciplina, koja obrađuje vezu između psihologije i zdravlja, laičko razumevanje i predstave o zdravlju i bolestima, kao i ponašanje koje je povezano sa zdravljem, psihosomatiku i psihičke poteškoće, brigu o zdravom načinu života i promociju zdravlja, itd. Na predmetu će naglasak biti i na savremenim zdravstvenim izazovima u preduzećima i organizacijama, kao što su posebnosti savremenog radnog okruženja i mogući uticaji na zdravlje (migracije, brze promene u radnim okruženjima, digitalizacija, tehnološki napredak), izvori stresa u radnim okruženjima i zdravlje zaposlenih, Work Burnout, usklađivanje profesionalnog i privatnog života.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumevanje i sposobnost za prepoznavanje psiholoških faktora u zdravlju, bolesti, i hroničnih zdravstvenih stanja; razviti sposobnost korišćenja naučnih nalaza zdravstvene psihologije za razvoj uspostavljenih preporuka za jačanje zdravlja kod pojedinaca i u organizacijama; oceniti i analizirati sopstvenu zdravstvenu sliku, i pripremiti i sprovesti pozitivni i proaktivni pristup zdravom načinu života.

7
Pozitivna psihologija za savremeno poslovanje

U savremenom poslovanju pozitivna psihologija dobija sve veći značaj. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirativna mlada grana psihologije. Zasniva se na onome što je u pojednicu pozitivno, na njegovim izvorima, snagama i odlikama. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcionisanje pojedinaca, organizacija i zajednica, kao i omogućiti, da oni mogu da se razvijaju i rastu.

Studenti će na predmetu: upoznati sopstveni nivo blagostanja i psihološkog kapitala, i naučiti da planiraju primerene mere za očuvanje blagostanja i psihološkog kapitala kod sebe i zaposlenih u organizaciji; pripremiti plan uvođenja pozitivno-psiholoških mera u organizacije sa ciljem postizanja pozitivnih organizacijskih rezultata; upoznati svoje karakteristične karakterne moći (odlike), i definisati prilike za češću upotrebu karakterističnih karakternih moći, kako na ličnom, tako i  na profesionalnom području; razviti sposobnost planiranja i uvođenja »rukovođenja na osnovu odlika« u preduzeća i organizacije; naučiće da primene jednu od tehnika svesnosti, i kritički proceniti njenu efikasnost u suočavanju sa stresom; razviti sposobnost prenosa ključnih spoznaja i nalaza pozitivne psihologije na področje timskog rada.

7
Psihologija marketinga i oglašavanja

Psihološka znanja se godinama korisno upotrebljavaju i na području marketinga, kako pri formiranju i razvoju proizvoda (usluga), tako i prilikom komuniciranja sa potrošačima. Predmet se bavi značajem i ulogom psihologije u marketingu, psihološkim objašnjenjima ponašanja potrošača, osnovnim psihološkim pristupima i grupama tehnika pri komuniciranju sa potrošačima; tehnikama uticaja na potrošače na svesnom i nesvesnom nivou, sa naglaskom na korišćenju tzv. ACTION modela; osnovama neuromarketinga (psihološka, neurološka i ekonomska načela formiranja i marketinga proizvoda i usluga).

Studenti će na predmetu: razviti sposobnost korišćenja stečenih znanja na različitim područjima marketinga, dakle, u organizaciji događaja, odnosima s javnošću, oglašavanju, prodaji, upravljanju ključnim klijentima; naučiće da prepoznaju pojedine tehnike (svesnog i nesvesnog) uticaja na potrošače u medijskim proizvodima; koristiti i kritički oceniti tehnike (svesnog i nesvesnog) uticaja prilikom pripreme sopstvenog oglasa.

9
Diferencijalna psihologija

Diferencijalna psihologija je osnovna psihološka disciplina, koja se zasniva na proučavanju, razumevanju i objašnjavanju međuljudskih razlika na različitim područjima ljudskog iskustva i delovanja, kao što su npr. kognitivne sposobnosti, inteligencija, kreativnost, pamćenje, ličnost, identitet, samopouzdanje, vrednosti, emocije, motivacija, sreća, zadovoljstvo, optimizam. Spoznaje diferencijalne psihologije se smisleno koriste u pedagoškoj psihologiji, organizacionoj psihologiji, kliničkoj psihologiji, psihologiji sporta i na drugim područjima aplikativne psihologije.

Na predmetu ćete: upoznati i razumeti značaj diferencijalne psihologije; razviti sposobnost povezivanja spoznaja diferencijalne psihologije sa drugim znanjima; naučiti korišćenje tih znanja u različitim praktičnim situacijama; upoznaćete glavne alate diferencijalne psihologije, i naučićete da kritički vrednujete izvore i informacije sa područja međusobnih razlika.

Izborni predmeti (student bira 1)
6
Psihologija prodaje

Razumevanje ponašanja klijenata je ključni faktor uspeha na tržištu. Predmet obrađuje psihološke faktore koji utiču na ponašanje klijenata, uticaj emocionalnog doživljaja na uspešnost poslovnog delovanja, načine korišćenja psihologije u prodaji, psihološke faktore koji utiču na zadovoljstvo i lojalnost klijenata, ulogu ličnosti u poslovnom odnosu, psihološke vidike poslovne klime, itd.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumevanje kognitivnih i konativnih (motivacionih, emocionalnih) osnova ponašanja klijenata, kao i ulogu socijalnih motiva u poslovnim odnosima; usvojiti razumevanje i analizirati ulogu ličnosti, samopouzdanja, samoevaluacije i samopoštovanja u poslovnom odnosu; analizirati i planirati pristupe i mere za povećavanje zadovoljstva i lojalnosti potrošača; usvojiti razumevanje psiholoških vidika komuniciranja sa klijentima, poslovne klime i organizacione kulture.

6
Društvene inovacije i usluge za kvalitet života

Predmet obrađuje društvene inovacije i proces društvenog inoviranja u kontekstu društveno-ekonomskog razvoja i kvaliteta života (na području zdravstva, obrazovanja, staranja i međugeneracijskog povezivanja, zapošljavanja, kulture, zaštite životne sredine), trendove društvenog inoviranja, projekte i istraživanja na području društvenih inovacija, kao i vidike koncepta kvaliteta života i njegovog vrednovanja.

Studenti će na predmetu: pripremiti analizu potreba za izabrano područje društvenog inoviranja; pripremiti obrazloženje za projektnu ili istraživačku ideju iz područja društvenog inoviranja; izabrati i obrazložiti metode rada/istraživanja i evaluacijske instrumente, kao i pripremiti projekat ili plan kreiranja i/ili uvođenja društvene inovacije.

6
Upravljanje konfliktima, medijacija i coaching

Efikasno upravljanje konfliktima je u savremenom društvu važna veština koegzistencije i saradnje. Predmet obrađuje definicije i faktore konflikata, modele, strategije i metode/tehnike rešavanja i upravljanja konfliktima, ulogu, načela i proces medijacije u različitim vrstama sporova i konflikata, kao i vrste, načela, modele i proces primene coaching-a. Coaching je potrebno razumeti šire od pristupa rešavanja i upravljanja konfliktima. U pitanju je sistematičan pristup, koji je usmeren ka postizanju željenih promena ponašanja, promena ličnosti i ličnost rasta.

Studenti će na predmetu: upoznati vrste, uzroke i nivoe konflikata, i usvojiti razumevanje značaja emocija, samoregulacije i ličnosti pri uspešnom upravljanju konfliktima, medijaciji i coaching-u; usvojiti razumevanje procesa upravljanja konfliktima i naučili da koriste tehnike rešavanja konflikata; upoznati se sa načelima, karakteristikama i procesom medijacije i coaching-a, i naučiti da koriste veštine komunikacije za uspešno sprovođenje procesa medijacije i coaching-a.

Obavezni predmeti
8
Psihološka dijagnostika

Kompetencije za odgovarajuće sprovođenje postupaka psihološke dijagnostike i ocenjivanja su ključne za obavljanje profesije psihologa. Predmet obrađuje sledeće sadržaje: ulogu psihološkog pregleda u zdravstvu i na srodnim područjima, paradigme ocenjivanja ličnosti, psihološke dijagnostičke intervjue i eksploraciju, psihološko testiranje i klinično-psihološki pregled sa aplikacijom testova kognitivnih sposobnosti i ličnosti, metode i značaj posmatranja u kliničkoj praksi i istraživanju, korišćenje manje strukturiranih tehnika u psihološkom ocenjivanju, proces psihološkog ocenjivanja (prikupljanje podataka; obrada podataka; komuniciranje podataka i donošenje odluka), kao i etička načela u psihodijagnostičkom ocenjivanju.

Studenti će na predmetu: upoznati osnovna teorijska polazišta psihološke dijagnostike; naučiti da pripreme psihološku ocenu na osnovu korišćenja kliničko-psihološkog intervjuja i jednostavnijih psiholoških testova; razviti sposobnost pravilnog korišćenja psiholoških testova za ocenjivanje kognitivnih funkcija i ličnosti, kao i korektne interpretacije rezultata psihološkog testiranja.

7
Praktično obrazovanje

Praktično obrazovanje u radnom okruženju je namenjeno sticanju praktičnih znanja i razvijanju stručnih veština i kompetencija za samostalno obavljanje psihološke delatnosti na odabranom području rada. Praktično obrazovanje u obimu od 200 radnih sati se odvija u odabranoj radnoj organizaciji, pod mentorstvom psihologa.

Studenti će: usvojiti razumevanje rada mentorske organizacije, kao i značaja i uloge psihološke delatnosti u odabranoj organizaciji; naučiti korišćenje, udruživanje i povezivanje znanja iz područja psihologije i drugih srodnih nauka u rešavanju stručnih izazova, na području rada mentorske organizacije; razviti veštine za obavljanje zadataka psihologa u mentorskoj organizaciji, pod odgovarajućim nadzorom mentora; razviti sposobnost procene relevantnih psiholoških i etičkih pitanja, kao i kritičkog vrednovanja različitih vidika rešavanja stručnih izazova/problema.

6
Istraživački praktikum

Predmet studente osposobljava za samostalan naučno-istraživački rad. Razmatra sledeće sadržaje, koji zaokružuju proces istraživačkog rada: pretraga i pregled stručne/naučne literature kao polazna tačka sopstvenog istraživanja; strukturu i izradu dispozicije istraživanja (konceptualno i metodološko planiranje); stručno izvođenje psihološkog testiranja i drugih oblika prikupljanja podataka za potrebe psihološkog istraživanja; korišćenje naprednijih multivarijantnih statističkih metoda za dubinsku analizu empirijskih podataka; evaluaciju i kritičku refleksiju nalaza, kao i donošenje odgovarajućih zaključaka; etičke vidike psihološkog istraživanja.

Studenti će na predmetu: pripremiti celokupnu dispoziciju za istraživanje izabranog psihološkog fenomena; usvojiti razumevanje i logiku naprednijih multivarijantnih statističkih metoda, kao i mogućnosti upotrebe na konkretnim primerima; naučiće da primene naprednije multivarijantne statističke metode na konkretnim podacima sa odgovarajućom programskom opremom, kao i da pravilno interpretiraju statističke izračune; razviti sposobnost kritičke procene rezultata statističkih analiza i nalaza istraživanja, uz uvažavanje njihovih metodoloških nedostataka i šireg konteksta, u svrhu kreiranja verodostojnih naučnih zaključaka.

6
Psihologija obrazovanja

Predmet obrađuje konceptualne razlike između učenja, podučavanja i obrazovanja, shvatanje obrazovanja kao psihosocijalnog procesa, savremene oblike obrazovanja (online, kombinovano), specifike obrazovanja u različitim životnim periodima, planiranje obrazovanja uz uvažavanje psiholoških karakteristika učenja i podučavanja, savetovanje profesora za efikasno planiranje i izvođenje različitih oblika obrazovanja, kao i savetovanje učenika za efikasno učenje i suočavanje sa izazovima u procesu obrazovanja.

Studenti će na predmetu: razviti sposobnost za korišćenje osnovnih psiholoških zakonitosti učenja i podučavanja prilikom pripreme obrazovnog programa za izabranu ciljnu grupu, uz poštovanje njenih psiholoških i socio-demografskih karakteristika; demonstrirati upotrebu odgovarajućeg savetodavnog pristupa, intervencije ili tehnike pri rešavanju konkretnih izazova profesora u procesu planiranja i sprovođenja obrazovanja; demonstrirati upotrebu odgovarajućeg savetodavnog pristupa, intervencije ili tehnike pri rešavanju konkretnih izazova učenika/korisnika u procesu obrazovanja.

8
Psihološko savetovanje

Predmet služi za produbljivanje i nadogradnju znanja i kompetencija iz područja psihološkog savetovanja i psihoterapije. Predmet obrađuje teorijske osnove psihološkog savetovanja (osnovne paradigme i koncepte tradicionalnih pristupa, modele razumevanja poremećaja i zdravlja), prirodu savetodavno-terapijskog odnosa, kao i osnove savetodavno-terapijske komunikacije, različite psihoterapeutske modalitete i strategije savetodavno-terapijskog procesa prilikom tretiranja pacijenata sa različitim psihičkim poteškoćama, kao i osnovna etička načela prilikom savetovanja i psihoterapije.

Studenti će na predmetu: upoznati teorijska polazišta i usvojiti produbljeno razumevanje razlika među utvrđenim paradigmama savetovanja i psihoterapije; razviti sposobnost planiranja i demonstrirati pojedinačne korake i faze savetodavno-terapeutskog procesa u odnosu na problem koji se obrađuje; naučiće da koriste osnovne psihološke tehnike, pristupe i intervencije u savetodavnom procesu.

Izborni predmeti (student bira 1)
7
Organizaciona dinamika za uspešnost preduzeća i kreativno upravljanje promenama

U dinamičnoj organizaciji je priroda posla manje predvidiva, a brzina novih prilika i pretnji je sve veća. Za uspeh su potrebni kreativnost, brzina i intenzivna saradnja u celoj organizaciji. Za postizanje snažne poslovne uspešnosti rukovodstvo mora iskoristiti potencijal ljudi, podsticati zajedničku kreativnost i omogućiti entuzijastičnu i angažovanu radnu snagu.

Studenti će na predmetu: upoznati i usvojiti razumevanje sistemskog rada organizacije i uloge menadžera u procesu promena; naučiti da pripreme konkretne predloge poboljšanja motivacije i zalaganja pojedinca, poboljšanja rada timova i grupa i poboljšanja organizacione klime na izabranim studijama slučaja.

7
Merenje i obezbeđivanje kvaliteta života

Svrha predmeta je pogled na kvalitet života sa više vidika, kako objektivno, tako i subjektivno, individualno kao i kolektivno, kao i u odnosu na resurse, mogućnosti i uslove života u društvu. Predmet se bavi osnovnim pojmovima i podacima o kvalitetu života, kao i razmišljanju o tome šta je kvalitet života. Da li se u razvojnim dokumentima Srbije uvažava koncept kvaliteta života, i da li država ima postavljene ciljeve za državljane, sa kojima će poboljšati naš kvalitet života? I ako ih ima, da li smo sposobni da ostvarimo te ciljeve – kako ih meriti, sa kojim indikatorima, i šta smo na tom području uradili u proteklom periodu?

Studenti će na predmetu: usvojiti razumevanje multidimenzionalnosti koncepta kvaliteta života i savremenih koncepata društvenog blagostanja; upoznati stanje u izabranim domenima kvaliteta života u Srbiji/EU; samostalno analizirati statističke podatke različitih vidika kvaliteta života i kritički ih vrednovati; obrađivati kvalitet života pojedinih subpopulacija i pokušati da saznaju da li je njihov život kvalitetan, i gde se nalaze prilike i ograničenja za promene.

7
Upravljanje znanjem i organizacija za učenje

Preduzeća i druge organizacije se u današnjem svetu svakodnevno suočavaju sa izazovima, koje mogu da savladaju samo visoko obrazovani i motivisani zaposleni. Budućnost organizacije zavisi pre svega od sposobnosti učenja pojedinca, tima i organizacije kao celine. Usled brzih promena u okruženju i novih informacija, zaposleni se moraju u procesu menjanja i pobošljanja organizacije konstantno usavršavati, obrazovati i osposobljavati na radnom mestu ili izvan njega. Sve važniju ulogu u tome ima e-obrazovanje, odnosno tehnološki podržano učenje, koje postaje važna dopuna klasičnog učenja. Predmet Upravljanje znanjem i organizacija za učenje obrađuje dostignuća na tom području, kao i njihovu primenjivost za pojedinca i organizaciju u celini.

Studenti će na predmetu: upoznati značaj sistematskog uvođenja informacionih tehnologija u obrazovni proces; razviti sposobnosti kritičke procene primerenosti tehnologije za odgovarajuće rešavanje problema na području upravljanja znanjem i efikasne primene u praksi; naučiće da koriste relevantne tehnologije za podršku učesnicima u obrazovnom procesu.

7
Modeli i alati uspešnog komuniciranja u preduzeću

Komuniciranje u preduzeću uopšte i njegov uticaj na kulturu i uspešnost. Šta je važno u komunikaciji u preduzeću? Koje modele i sredstva koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo efikasan razgovor? Kakav je uspešan javni nastup? Kako sastaviti efikasne pismene poruke? Kakav uticaj ima govor tela?

Savladavanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih veština; na predmetu ćete imati priliku da isprobate razne tehnike komuniciranja i da prepoznate najefikasnije načine komuniciranja u preduzeću.

7
Psihologija rukovođenja

Rukovođenje se znatno razlikuje od upravljanja odn. menadžmenta. U poslednje vreme se sve više uvodi koncept liderstva. Predmet obrađuje različite teorije i stilove rukovođenja, kao i njihov uticaj na zaposlene (npr. podizanje organizacione energije i posvećenosti), emocionalnu inteligenciju prilikom rukovođenja i etička pitanja, kao i dileme lidera. Poseban naglasak je namenjen obrađivanju pojedinih modela rukovođenja, kao što su situaciono rukovođenje, coaching model rukovođenja, uticajno rukovođenje i 4D-model ličnog razvoja savremenog lidera.

Studenti će na predmetu: usvojiti razumevanje razlika između stilova rukovođenja, i naučiti da odaberu odgovarajući stil rukovođenja u odnosu na situaciju; usvojiti razumevanje značaja upotrebe elemenata emocionalne inteligencije u rukovođenju; naučiti da razviju i jačaju faktore lične moći i uticaja u rukovodstvenim situacijama; razviti sposobnost formiranja relevantnih strategija i mera za podizanje organizacione energije i posvećenosti; napraviti akcioni plan ličnog razvoja vođe.

Magistarski rad
18
Magistarski rad

Magistarski rad je pisani proizvod i rezultat samostalnog istraživačkog rada studenta uz mentorstvo visokoškolskog profesora. U radu student sveobuhvatno obrađuje odabranu istraživačku tematiku, vezanu za područje studijskog programa.

U okviru pripreme magistarskog rada ćete: kreirati relevantni istraživački problem (zajedno sa istraživačkim pitanjima) na osnovu teorijskih polazišta, potkrepljenih relevantnom stručnom i naučnom literaturom; pripremiti teorijski pregled ključnih koncepata (teorija) i konstatacije srodnih, već izvedenih istraživanja; pripremiti metodološki plan sprovođenja istraživanja, uključujući izbor istraživačke strategije, metoda/tehnika prikupljanja podataka, definisanje ciljne populacije i izabrane tehnike uzorkovanja, sa opisom postupka prikupljanja podataka; izvešće empirijsko istraživanje u skladu sa pripremljenim metodološkim planom; analizirati i interpretirati podatke, kritički ih vrednovati i povezati sa teorijskim polazištima; pripremiti zaključke i konkretne predloge za poboljšanje teorije i prakse.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija: Pismena uputstva za pripremu zadataka, priprema zadataka i studijske aktivnosti studenata i pismeno proveravanje znanja vrši se na srpskom jeziku. Vebinari, usmeno proveravanje znanja, objave nosioca u forumu i povratna informacija nosioca predmeta je na srpskom jeziku ili prilagođenom srpskom jeziku, jer su nosioci predmeta većinom Slovenci, koji nisu „native speaker-i” srpskog jezika. Online mentori su iz Srbije ili Hrvatske, koji govore srpski i hrvatski jezik. Gostujuća predavanja su na srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korišćenje literature je potrebno znanje engleskog jezika.

  Program će se izvoditi, ukoliko se u njega upiše više od 15 studenata.  

Zašto smo drugačiji od drugih?

Aktivno učenje

Aktivno učenje

Sa usmeravanjem profesora i obavljanjem različitih zadataka/izazova, studenti će aktivno (zajednički) stvarati novo z...
Fleksibilne online studije

Fleksibilne online studije

Studije su prilagođene savremenom načinu života, zaposlenima i mladima koji žele da budu deo uspešne priče preduze...
Sveobuhvatna podrška

Sveobuhvatna podrška

Lični online mentor, tehnička, organizaciona i pedagoška podrška obezbeđuju studije u skladu sa najvišim standardi...
Profesori iz prakse

Profesori iz prakse

Studije se odvijaju uz podršku profesora koji poznaju razliku između tekstova iz knjiga i stvarnog života.

Magistri i karijera

Sa masterom studijskog programa Psihologija ćete moći da se zaposlite na radnim mestima u privatnom i javnom sektoru, u kojima se zahteva zvanje magistra/magistrice psihologije. Najveće potrebe za zapošljavanjem magistara psihologije su u radnim organizacijama i privrednim društvima, vaspitno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad, domovima za starije građane i u drugim ustanovama za pružanje usluga socijalne zaštite. Interdisciplinarna i primenjena psihološka znanja vam otvaraju mogućnosti zaposlenja i u brojnim drugim područjima (npr. policija, vojska, marketing, istraživanje tržišta, akademska karijera), uključujući i razvoj samostalnog preduzetničkog puta na području pružanja psiholoških usluga.
Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.
Upisni uslovi i prijava za studije
Troškovi studija
Priznavanje znanja

Prijava za studije

Popunite online prijavni obrazac:

Upisni uslovi

U master studijski program Psihologija se može upisati:

 1. ko je završio studijski program prvog stepena u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
 2. ko je završio studijski program najmanje prvog stepena sa drugog srodnog strukovnog područja, ukoliko je pre upisa obavio studijske obaveze do najmanje 50 ECTS-a, koje su od suštinskog značaja za nastavak studija. Srodna stručna područja su:  socijalni rad, pedagogija i andragogija, socijalna pedagogija, specijalna i rehabilitaciona pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obaveze individualno za pojedinačnog kandidata određuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta, na osnovu proučavanja studijskog programa prethodno završenih studija. Dodatne studijske obaveze kandidat može da obavlja nakon upisa u program.
 3. ko je završio studijski program najmanje prvog stepena iz drugih strukovnih područja, ukoliko je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja, uporedivih sadržajima visokoškolskog programa Primenjena psihologija, a pre upisa u potpunosti obavlja sledeće obaveze visokoškolskog strukovnog programa Primenjena psihologija: Uvod u psihologiju (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuronauke (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizaciona psihologija (7 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (7 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS). Kandidat dodatne studijske obaveze obavlja pre upisa. Trošak predmeta je 2.679,00 (ili 12 x 235,00).

Provera uslova za upis (br. 2 in 3)

 • popunite obrazac
 • priložite dokaze, koji su navedeni na obrascu 
 • sve zajedno skenirajte u jedan dokument, i pošaljite ga na upis@doba.si, ili putem pošte, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor. 

U 2. godinu master studijskog programa Psihologija može da se upiše:

 1. ko je završio studijski program prvog stepena u obimu od najmanje 240 ECTS, ili univerzitetski studijski program, usvojen pre 11. 6. 2004. iz područja psihologije
 2. ko ispunjava kriterijume u skladu sa merilima za prelaske među studijskim programima.

Uslove za upis u studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Uslovi za prelaske među programima

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stepena, dakle drugog stepena. Prelasci su mogući među studijskimi programima:

 • koji na završetku studija obezbeđuju sticanje uporedivih kompetencija, i
 • među kojima se po merilima za priznavanje znanja i spretnosti, stečenih pre upisa u program, može priznati barem polovina obaveza ECTS-a iz prvog studijskog programa, koje se odnose na obavezne predmete master studijskog programa Psihologija.

Prijave kandidata za upis u višu godinu po merilima za prelaske obrađuje Komisija za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uslove za upis u predloženi program, kao i uslove za prelazak među studijskim programima se određuju godina upisa i studijske obaveze koje nedostaju, a koje moraju obaviti ukoliko žele da studije završe u novom programu. Kandidat može dodatne studijske obaveze da obavi tokom studija.

Merila i postupak za izbor kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mesta, kandidati se biraju na osnovu prosečne ocene na dodiplomskim studijama. Pri tome se kandidatima iz nepsiholoških programa ubrajaju u prosek i ocene diferencijalnih ispita.

Troškovi studija 

Godina studija Upisnina i školarina Plaćanje u ratama 
1.  3.960,00 12 x 348,00
2.  3.960,00 12 x 348,00

Vaša investicija, pored kvalitetnog izvođenja studijskog procesa, uključuje i nadstandardno izvođenje programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodna nedelja) za uspešan početak studija:
  • upoznavanje sa informacionom tehnologijom, koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspešno (online) učenje i studiranje
  • net etika
  • kognitivni stilovi
 • dostup do portala, u okviru kojeg su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referat, koji omogućava online prijavu na ispit, naručivanje potvrda, dostup do rasporeda
  • obaveštavanje studenata preko SMS poruka
 • dostup i upotreba medijskog kutka u virtuelnom nastavnom okruženju, koji obuhvata:
  • e-biblioteku
  • internet časopise i portale
  • stručne revije
  • online baze podataka
 • mentorstvo i lično tutorstvo tokom studija
 • učešće gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse na različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoft-ov paket Office 365 (studentima je na raspolaganju online zbirka alata Office 365 (Education A1), koja uključuje e-skladište veličine 50 GB, pristup alatima SharePoint i komunikaciju sa alatom Skype for Business)
 • polaganje ispita tri puta
 • savetovanje pre i tokom studija, i savetovanje u Savetodavnom centru
 • usluge Kompetentnog centra

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja od 749,00 EUR.

Prilog: Cenovnik DOBA Fakulteta 2021/2022.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu uvažiti znanja i veštine koji su stečeni pre upisa i tokom njega – u različitim oblicima formalnog obrazovanja za sticanje obrazovanja, ili programima obuke i neformalnog obrazovanja, koji po sadržaju i zahtevnosti u potpunosti ili delimično odgovaraju opštim, odnosno predmetno specifičnim kompetencijama, koje su određene programom.

Znanja koja su stečena u formalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati svedočanstvima i sa drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljivi sadžaj i obim uloženog rada studenta, kako bi znanja mogla da se vrednuju prema odredbama ECTS-a.

Znanja koja su stečena u neformalnim oblicima obrazovanja ćete dokazati drugim dokumentima, odnosno portfoliom (projekat, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...). Na osnovu stečenih dokumenata iz naslova neformalnog obrazovanja se može nadomestiti do najviše 12 ECTS-a na izbornim predmetima studijskog programa. 

Postupak priznavanja sprovodi Komisija za studentska pitanja. Trošak priznavanja nastavnih jedinica je definisan u cenovniku 2021/2022.

Informativna prijava
Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije