Novosti

26. mart 2021.

Dekan DOBA Fakulteta: 20 godina istraživačke delatnosti na DOBI

U vreme priprema za preobražaj u fakultet, DOBA Maribor je želeo da dostigne napredak i na području naučno-istraživačkog rada. Tako je 2001. godine osnovan Institut za istraživanja i razvoj.

Nakon toga, kada je 2004. godine osnovan DOBA Fakultet, rad instituta je podržao i kasniji razvoj master, a od 2019. godine i doktorskih postdiplomskih studija. Institut se 2006. godine preimenovao u Poslovni institut DOBA Fakulteta, i pre svega je razvijao naučno-istraživačku delatnost na područjima, koja ga danas obeležavaju:

  • ekonomija (sa naglaskom na međunarodnim ekonomskim odnosima i međunarodnim finansijama);
  • marketing (sa naglaskom na prodaji i odnosima s javnošću); 
  • preduzetništvo (sa naglaskom na malim, srednjim i porodičnim preduzećima);
  • menadžment (sa naglaskom na organizaciji i strateškom menadžmentu), 
  • savremena područja poslovnih nauka (tehnološki razvoj, digitalizacija, pametni gradovi), i
  • visokoškolsko obrazovanje (sa naglascima: online studije i didaktika, kao i razvoj visokoškolskog    obrazovanja).

Najpre je Poslovni institut obuhvatao sve profesore i saradnike fakulteta, a pre mnogo godina smo se zbog efikasnijeg planiranja njegove delatnosti više fokusirali na užu istraživačku grupu. Nju danas predstavljaju profesori, koji su zaposleni na fakultetu. Već od svojih početaka je u pogledu rezultata objava, prijavljenih i odobrenih istraživačkih projekata spoljnih finansijera, kao i internih razvojnih projekata, Poslovni institut opravdao svoje ime. O tome govori i konstantan rast njegovog prinosa, gde posebno izdvajamo objave, koje služe za razvoj studijskih sadržaja i redovno napredovanje profesora u zvanjima, kao i trud za uključivanje studenata u istraživački rad, kako u okviru njihove studijske obaveze, tako i van nje. Posebno napominjemo i važnu publicističku delatnost, u koju spadaju osnivanje i rast fakultetske naučne i stručne revije Međunarodno inovativno poslovanje, publikacije sa konferencija, koje je organizovao fakultet, i  godišnju naučnu monografiju. Rezultat ovakvih napora su rezultati pema merilima SICRIS-a, i citati priloga članova instituta u važnim međunarodnim časopisima, koje vrednuje Javna agencija za istraživačku delatnost Republike Slovenije (ARRS).

Pored napora za što uspešnijim ispunjavanjem formalnih merila za domaće i međunarodne akreditacije, jedan od važnih ciljeva je i misija Poslovnog instituta DOBA Fakulteta - biti aktivan na području istraživanja za razvoj okoline. Njegovi članovi su inicijatori, organizatori i sadržajni nosioci domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, koje organizuje fakultet, učestvuju na njegovim okruglim stolovima, kreiraju priloge na području sadržajnog marketinga za objavu na veb stranicama fakulteta, i sa popularnim prilozima nastupaju u nacionalnim medijima.

Za što bolji doprinos Poslovnog instituta ostvarivanju ciljeva i strategije fakulteta, u narednom periodu planovi naglašavaju važna područja daljeg rasta fakulteta i instituta. To je najpre povećanje uključivanja studenata i diplomaca fakulteta u naučno-istraživačku delatnost fakulteta. Zatim, uprkos relativno dobrim rezultatima na tom području, želimo dodatno da intenziviramo istraživanja na područjima profila i samog rada fakulteta (posebno online studija). Zatim dajemo naglasak na poboljšanju rezultata u dobijanju istraživačkih projekata, koji su finansirani spolja. I dalje nameravamo da težimo za još aktivnijim uključivanjem profesora sa ugovorom u naučno-istraživačku delatnost Poslovnog instituta DOBA Fakulteta. 

Prof. dr Rasto Ovin
Dekan DOBA Fakulteta

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije