Novosti

09. januar 2023.

Najbolji magistarski rad sa potencijalom inovacije u 2022. godini

Kako u današnje vreme pomagati osobama sa disleksijom? Osobe sa disleksijom, naročito deca, su u periodu obrazovanja često zanemareni – kako im e-obrazovanje može pomoći?

Na taj izazov je odgovorio diplomac programa Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju, Urška Križnik, mag. inov. menedž. v izob., u svom magistarskom radu pod mentorstvom vanr. prof. dr Lee Bregar i komentorstvom doc. dr Milene Košak Babuder. Sa radošću predstavljamo njen magistarski rad, koji je bio izabran za najbolji magistarski rad sa potencijalom inovacije u 2022. godini.

Disleksija je među specifičnim poteškoćama u učenju najviše istraživana, a i dalje veliki broj roditelja i profesora ne prepoznaju dovoljno rano simptome, koji mogu da obeleže dete za ceo život. Upravo u ovom najosetljivijem periodu, deci koja imaju disleksiju je potrebna pomoć i podrška. Rano otkrivanje disleksije je od izuzetnog značaja za razvoj zdrave ličnosti i napretka u  učenju kod deteta. Zato je u magistarskom radu, koji je nazvala Kreiranje programa e-obrazovanja za pomoć osobama sa disleksijom – EIPOD, pripremila osnovu programa e-obrazovanja, koji će biti od pomoći roditeljima dece sa disleksijom. Namenjen je roditeljima dece do petog razreda osnovne škole, ali se u njega mogu uključiti i svi drugi, koje ta tematika interesuje, odnosno koji žele da ojačaju svoja znanja sa područja disleksije. Kurs je u obliku MOOC-a, koji je najrašireniji oblik otvorenog obrazovanja, i omogućava veliki broj učesnika u isto vreme, a nema pristupnih uslova, i besplatan je za sve učesnike.

Istraživačka strategija ovog magistarskog rada se pretežno zasniva na kvalitativnom pristupu, koji proizilazi iz psihološke i didaktičke teorije disleksije i e-obrazovanja, na kvalitativnom određenju oblikovanja modela e-obrazovanja, kao i empirijskom proveravanju njegove adekvatnosti sa troškovnog vidika. Zasniva se i na kvalitativnoj evaluaciji sa fokusnom grupom potencijalnih korisnika programa.

Fokusna grupa, koja je bila sastavljena od dece sa disleksijom i roditelja dece koja imaju disleksiju, je dala jasan signal, da se o disleksiji i njenim simptomima zna premalo. Kako na nivou škole, tako i među samim roditeljima. Zato su bili jednoglasnog mišljenja, da je EIPOD dobrodošao kurs, koji će na jednostavan i multisenzorski način da pomogne da se prepoznaju simptomi disleksije dovoljno rano,  i ujedno osnažiti roditelje do te mere, da će moći svojoj deci da budu podrška, da ih podstiču, razumeju i prihvate njihov način učenja.

Urška Križnik nakon proglašenja njenog rada za najbolji rad u 2022.:

Magistarski rad pod naslovom Kreiranje programa e-obrazovanja za pomoć osobama sa disleksijom EIPOD, posvećujem svoj deci, koja imaju disleksiju (njih je približno deset posto) i njihovim roditeljima. Na osnovu sopstvenog iskustva znam koliko je važno da se dovoljno rano prepoznaju znaci i simptomi disleksije, i koliko je važna podrška za decu, i da im se pruža podrška u prevazilaženju izazova i ograničenja, koje ona sa sobom donosi.

Glavni cilj magistarskog rada je bio kreiranje programa e-obrazovanja za slovenački prostor, sa kojim će roditelji i preostala (laička) javnost dobiti konkretne informacije i smernice, kako pomagati detetu sa disleksijom kroz obrazovni proces. Program je namenjen roditeljima dece do petog razreda osnovne škole, slobodno je dostupan i besplatan. Kreiran je u obliku MOOC-a, koji je najrašireniji oblik otvorenog obrazovanja. Kurs, koji je podeljen na pet nastavnih jedinica, ima kratke i raznolike sadržaje, bogat je multimedijalnim prilozima, koji se prepliću kroz pisana gradiva, a nudi i interaktivnu digitalnu priču i test, sa kojim roditelji mogu da provere, da li postoji verovatnoća, da dete ima simptome disleksije. Sva dalja testiranja obavlja stručni štab na školi ili u centrima, u kojim se bave sa testiranjem dece za poteškoće u učenju. EIPOD ima za učesnike veoma važne karakteristike, i to: fleksibilnost u vremenu, prostoru, sadržaju i tempu obrazovanja, koju u najvećoj meri omogućava kvalitetna osnova. Jednostavan je, kratak, sa dobro osmišljenim sadržajima, koji su roditelju od pomoći odmah. Nudi i diskusijski forum za roditelje, i Forum podsticaja, na kome deca mogu međusobno da razmenjuju iskustva i strategije učenja.

Radujem se da je Komisija za izbor najboljeg magistarskog rada sa potencijalom inovacije prepoznala komunikativnost, koju u sebi nosi rad. Važno je osnažiti što više učesnika, koji učestvuju u procesu obrazovanja dece sa disleksijom. Još je važnije da se odstrani etiketa, da su deca sa disleksijom drugačija. Nisu. Samo uče drugačije.

Još bih posebno želela da naglasim i to: za deset procenata školske dece i njihovih roditelja ili staraoca su potrebne tri osnovne stvari: informacija, savet i konkretna pomoć. EIPOD može da obezbedi informaciju i savet. Konkretna pomoć je zatim već u domenu stručnjaka.  Istraživanje je pokazalo potrebu za daljim podizanjem svesti kod laičke javnosti, a i među samim istraživanjem se često pokazala i tendencija za podizanjem svesti kod učitelja. Sa radom želim da se obratim i onima,  koji će u razredu imati dete, koje će do rezultata doći drugim putem, nego što je to propisano. Koje će lakše čitati gradivo, koje je napisano u Arielu, Verdani ili Calibri-u. Koje je kreativno. Razmišlja izvan okvira. I rešenja nalazi pomoću utisaka i intuicije. Takvo dete nije drugačije, nije lenjo, i nije neinteligentno. To dete prevazilazi granice razvoja, menja i stvara bolji svet. I na konkursu za radno mesto u NASI ima značajnu prednost pre ostalih. Na ovom mestu se još jednom od srca zahvaljujem prof. dr Bregar, koja me je sa svojim bogatim znanjem i iskustvima inspirisala i usmeravala sve vreme nastajanja rada. Iskreno hvala i doc. dr Košak Babuder, koja me je osnažila znanjima sa područja disleksije.

Zahvala ide i našoj DOBI, koja nama studentima pruža takav način studija, da možemo da rastemo, razvijamo se, a pre svega da jačamo svoju inovativnost i kreativnost. Iskreno hvala još jednom!

U mesecu decembru je Komisija za izbor najboljeg magistarskog rada sa potencijalom inovacije od 14 najviše ocenjenih radova izabrala najbolji. Komisiju su činila tri člana: prof. dr Boris Cizelj, doc. dr Tomaž Klobučar i doc. dr Branko Škafar.

Nekoliko izjava članova komisije:

»Izabrana tema je aktuelna i veoma važna u odnosu na broj dece sa disleksijom u Sloveniji, jer su rezultati neposredno zanimljivi za više hiljada osoba (roditelji, učitelji, mladi, laička javnost).«

»Autorka predstavlja tu problematiku izuzetno sistematično i elaborira kako bi trebalo osposobiti učitelje i roditelje, da mogu efikasno da pomognu toj deci. Kako upozorava, to je posebno aktuelno u doba digitalizacije i učenja na daljinu.  Pored obrade bogate inostrane i domaće literature  (88 izvora), uradila je veoma zanimljiv razgovor sa fokusnom grupom, čije je rezultate dobro interpretirala.«

»Primenjivost i izvodljivost programa u praksi se vidi i u detaljima opisa nastavnih jedinica, i konkretnim rešenjima, kao i predstavljenim troškovnim izračunima. Magistarski rad sadrži jasne informacije, koje aktivnosti su potrebne za sam razvoj i izvođenje programa u praksi.«

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije