Novosti

21. jun 2024.

Vanr. prof. dr Daša Grajfoner je vodeća autorka objavljenog članka »Socioeconomic impact and sufficiency of government financial support during COVID-19 pandemic: A retrospective study«

Sažetak članka i zaključci: 

Studija proučava socijalno-ekonomski uticaj pandemije COVID-19. Na osnovu ankete, u kojoj je učestvovalo 920 anketiranih, rezultati binarne logističke regresije su pokazali, da je u kriznim vremenima verovatnoća od gubitka prihoda veća kod muškaraca u poređenju sa ženama i da su samozaposleni najranljivija grupa, jer je više od 20 procenata njih doživelo gubitak prihoda zbog pandemije COVID-19.

Istraživanje je pokazalo i da se zaposleni u malim i srednje velikim preduzećima, kao i u nevladinom sektoru, češće suočavaju sa gubitkom prihoda u poređenju sa učesnicima koji rade u drugim sektorima.

Takođe je verovatnoća od gubitka prihoda veća kod zaposlenih bez tercijarnog obrazovanja u poređenju sa učesnicima sa univerzitetskim obrazovanjem. Rezultati ukazuju na nedovoljnost vladinih programa finansijske podrške. Zaključci bi mogli da pomognu državama u formiranju odgovarajućih politika za ranljivije ciljne grupe.

>> Dostup do članka
 

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli