Prijatelji DOBE

30 GODINA DOBE

Prijatelji DOBE

»Istraživanje Svetskog ekonomskog foruma o budućnosti radnih mesta predviđa, da će za mnogo zanimanja biti potreban veći stepen kognitivnih sposobnosti, kao što su kreativnost, logično zaključivanje i sposobnost rešavanja problema. Obrazovni sistem bi morao da zna da takve veštine prenese na svoje učenike i studente. DOBA kao najveća privatna obrazovna ustanova u Sloveniji, i važan obrazovani centar u Mariboru prati savremene trendove na području obrazovanja. Kao pionir na području e-obrazovanja u Sloveniji, DOBA sa već više od 20-godišnjim iskustvima izvođenja studijskih programa, koji su u potpunosti izvedeni preko interneta, može da stane uz najbolje evropske ponuđače e-obrazovanja. Verujem da će i ubuduće razvijati i nadograđivati inovativne pedagoške pristupe i programe, koji će biti prilagođeni potrebama brzo razvijajućeg sveta i društva.«


 

»Moja sećanja na početak DOBE su precizna, jer sam bila prisutna na njen prvi, svečani dan otvaranja. Bila sam svedok ostvarivanja i svojih ideja, da Maribor mora da postane mesto znanja i kreativnosti. Postojeći školski sistem se previše sporo odazivao na potrebe za novim znanjima, koje je nagovestila promena političkih, ekonomsko-tržišnih i društvenih odnosa u očekivanoj samostalnoj Sloveniji, otvorenoj ka Evropi i svetu. DOBA je pokazala izuzetnu meru sluha za niz znanja, koja je okruženje koje se razvijalo u narednim godinama zahtevalo. Rasla je na svim nivoima –  prema broju upisanih i predavača, prema saradnji sa inostranstvom, sa novim prostorima, sa izdavačkom delatnošću. Najviše je rasla neprestana briga za kvalitet studija i uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese. Vrh su gotovo jedinstvene studije na daljinu sa međunarodnom akreditacijom.«


 

»Razumevanje samoga sebe, društvenih tokova i prirodnih sistema oko nas, pomaže u izgradnji održivog sveta. Zato je potrebno znanje, sveže i inkluzivno. DOBA je savremena obrazovna institucija, koja neprestano donosi i otkriva nova, primenjena znanja, kao i savremene alate za pravljenje uspešnih priča. Sve zajedno na DOBI obogaćuju srdačnošću, predanošću i poštovanjem prema samom životu. Misija, koja dotiče sve, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.«


 

»Danas skoro da nema konferencije ili stručnog susreta, na kome ne bi bilo rasprave ili makar pomena sve većih i bržih promena na privrednom, tehnološkom i društvenom području. Ako smo još pre nekoliko decenija sa znanjem, koje smo dobili redovnim obrazovanjem, dobili i kompetencije, sa kojima smo na tržištu rada bili konkurentni skoro ceo radni vek, danas su okolnosti potpuno drugačije. Jedina konstanta našeg života su promene. Uvek nove tehnologije, procesi i nalazi diktiraju uvek nove kompetencije. Znanju, koje je juče bilo dovoljno, danas su potrebne važne dopune i nadogradnje, dok će sutra verovatno biti neupotrebljivo. Učenje postaje način života, a potrebno znanje najveća promenjiva. U jačanju znanja i kompetencija, kamen u mozaiku je i DOBA Fakultet.«


 

»U današnjem svetu koji se brzo menja, veoma je važno, da znamo brzo da se odazovemo na izazove vremena, digitalizacije i promenjivog poslovnog okruženja, svesni da je znanje temelj, koji je potrebno neprestano proveravati i nadograđivati, u ovom brzom svetu. Znanje je odličan saputnik za rad u preduzećima. Mladima danas fali iskustva. Zato bi sistem morao biti postavljen tako, da bi u vreme obrazovanja dobili što više praktičnih iskustava. Prenosu iskustava, koja nikada nisu predvidiva, i uvek su veoma kompleksna, bi bilo potrebno tokom studijskog procesa posvetiti više pažnje. Svakako da je i kod svake stvari važan lični interes, interes za napredovanjem, interes za stalnim proveravanjem toga, šta si tokom studija dobio, i toga šta se zatim događa u realnom poslovnom svetu.«


 

»Ekonomija znanja, munjevit razvoj tehnologije i globalizacija menjaju svet, procese i uloge, kao i ulogu menadžera. Njihova osnovna misija inače ostaje pravljenje dobrih poslovnih rezultata, obezbeđivanje rasta i razvoja preduzeća, a u ekonomiji znanja, menadžeri se moraju više nego ikada  pre fokusirati na ljudski kapital, i zato meke veštine rukovođenja dolaze do izražaja. Nekada su im bili važni samo deoničari (shareholders), a danas su važni svi učesnici u okruženju (stakeholders), kao i uticaj na društvo i okolinu. Pred menadžerima je zato mnogo izazova, kako pri sopstvenom preobražaju, tako i pri preobražaju preduzeća i zaposlenih. Svaki vođa mora neprestano da se razvija, i svojim delovanjem da bude primer zaposlenima i vraćati društvu, bez koga preduzeće ne može da fukcioniše.«


 

»U 30 godina izvanredne misije, DOBA Fakultet je sasvim ostvario svoje ciljeve i viziju. Odmah nakon opipljivih početaka je postavio pouzdane temelje, koji su omogućili ostvarenje željenog. Ušao je u budućnost, - na DOBI su bili pioniri online studija i vizionari u kvalitetnoj različitosti. Kad god smo kreirali zajedno projekte, nakon uspešnih završetaka smo potvrđivali smernice za unapred. SPK je takođe pored DOBE rastao i razvijao se u nezamenljiv most, ne samo između privrede dve države, već i između brojnih slušaoca, a danas članova SPK. Studenti i diplomci na svim stepenima - dodiplomskim, postdiplomskim, magistarskim i doktorskim studijama ističu lični pristup, iako se odvija elektronskim putem. Budućnost ostaje zajednička, saradnja isto tako, jer smo oboje sledbenici kvaliteta savremenog sveta.«


 

»Businet je mreža visokoškolskih ustanova, koja ima 114 članica iz 31 države. DOBA Fakultet je najstariji član mreže iz Slovenije. U mreži Businet je izuzetno cenjena ustanova. Svi pojedinci, sa kojima sam sarađivao na DOBI, imaju potrebno znanje i zanos. Imaju želju, da se stvari realizuju, i da se ostvaruju u korist studenata. Organizacija već od samih početaka ispoljava viziju razvijanja alternativnih mogućnosti učenja. Za fakultet je izuzetno važno, da pokazuje kvalitet, veštine i teoretska znanja, sa kojima uči. Ukoliko uči da preduzeća moraju da imaju "prave vrednosti", mora ih pokazati i sam, jer u suprotnom njegova poruka nije prihvaćena. Glavne vrednosti DOBA Fakulteta su jasno vidljive industriji, partnerima, studentima i opštoj javnosti. U vreme kada je "trajnost" nešto za čime mnogo ljudi teži, DOBA je prihvatila održivi model, koji će ubuduće videti još mnogo rođendanskih zabava.«


 

»U životu sam se susretao sa različitim radnim okruženjima, i mislim, da sam u svima radio ono što me je veselilo, da se nikada nisam osećao da sam bez izazova, ravnodušno i dosadno. A ono, po čemu u sećanju imam radno okruženje DOBE, je stručno vrhunska i kontinuirana podrška pedagoškom radu, spremnost za uvođenje novih metoda, i neposredna saradnja u izvođenju pojedinačnih faza pedagoškog procesa. DOBA je moje jedino iskustvo, u kome su studenti pri mom mentorstvu mogli da sprovedu studije i obave studijske obaveze u obliku empirijskog istraživačkog projekta sa stratificiranim uzorkom. Bez neposredne saradnje stručnih službi, to ne bi bilo izvodljivo.«


 

»Svet današnjice i sutrašnjice jeste, i biće pun konstantnih promena, koje su sve više isprepletane sa istraživačkim i tehnološkim dostignućima. Zato neprestano obrazovanje, prilagođeno pojedincu, dostupno bilo gde i bilo kada, postaje neophodnost. Danas samo možemo da nagađamo kakve će biti potrebe tržišta sutra. Zato fleksibilnost, dostupnost i personalizacija obrazovanja, koje ne ometa život i karijeru pojedinca, već je dopunjuje, postaju neophodni. To je nemoguće dostići bez otvorenog, sveobuhvatnog, svima dostupnog obrazovanja, koje se zasniva na novim metodama, pristupima i tehnologijama. DOBA je to shvatila već pri svom nastanku. Danas je ugledna obrazovna institucija, jedna od vodećih u regionu, sposobna da ponudi fleksibilne, dostupne i napredne programe specifičnih znanja, koja su potrebna dobu konstantnih promena.«

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije