Uslovi za upis

Upis u studije

Uslovi za upis

Bachelor programi

 • Upis u 1. godinu: završena najmanje četvorogodišnja srednja škola
 • Upis u 2., odnosno 3.  godinu prema Merilima za prelaze: omogućava se studentima srodnih smerova (nezavršene studije), diplomcima bachelor programa i diplomcima starih viših strukovnih škola. Studentu se na osnovu potvrde o položenim ispitima i overenih nastavnih planova dodeljuju dodatne studijske obaveze.

Zahtev za proveru uslova za upis u višu godinu prema Merilima za prelaze – popunite zahtev za proveru uslova. O sledećim koracima bićete obaviešteni putem e-poštom u roku od 5 radnih dana.


Master programi (osim programa Psihologija)

U 1. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je 

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 180 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje visokog strukovnog obrazovanja, ili studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio jednakovredne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u, iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta. 

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

U 2. godinu master studijskog programa može da se upiše student koji je:

 • završio studijski program prvog stepena odgovarajućih strukovnih područja, u obimu od najmanje 240 ECTS; 
 • završio studijski program za dobijanje univerzitetskog obrazovanja iz odgovarajućih strukovnih područja (pre bolonjskog sistema); 
 • završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih strukovnih područja; 
 • završio ekvivalentne studijske programe, navedene u prethodnim tačkama, iz drugih strukovnih područja, ukoliko dodatno položi studijske obaveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova, prema ECTS-u,  iz niza predmeta, koji se određuju u odnosu na razliku strukovnog područja, a za svakog pojedinca ih posebno određuje nadležna komisija DOBA Fakulteta.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i svi oni koji su završili jednakovredno obrazovanje u inostranstvu.

Kao odgovarajuća stručna područja se uvažavaju sledeća područja: ekonomske, poslovne, administrativne i organizacione nauke, sociologija, pravne, političke i drštvene nauke, humanistika.


Doktorski program

U 1. godinu doktorskog studijskog programa može da se upiše onaj ko je završio:

 • studijski program 2. stepena,
 • studijski program za sticanje univerzitetskog obrazovanja, donet pre 11. 6. 2004. godine,
 • studijski program za sticanje specijalizacije, a da ste pre toga završili visokoškolski stručni studijski program i pre upisa izvršili studijske obaveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
 • studijski program koji obrazuje za zanimanja uređena direktivama EU, ili drugim ujednačenim magistarskim studijskim programom koji je vrednovan sa 300 ECTS-a.

Direktni upis u 2. godinu – nastavak studija prema merilima za prelaske

 • U 2. godinu možete da se upišete ukoliko ste završili studijski program za sticanje magistrature nauke, odnosno specijalizacije (donet pre 11. 6. 2004. godine).

Kandidati za upis u doktorski studijski program koji nemaju ekonomsko obrazovanje, odnosno ne pokazuju osnovna ekonomska znanja stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažu diferencijalne predmete u obimu od 12–18 ECTS-a.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizovani oblici studija će se odvijati na engleskom jeziku, a samostalni i individualni rad i doktorska disertacija na srpskom ili jeziku.

Informativni dani i savetovanja
Informativni dani i savetovanja
Podelite
Podelite
Online studije
Online studije
Želim dodatne informacije
Želim dodatne informacije
Deli